Szkolenie: UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM - zawieranie i zabezpieczenie

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/umowy-w-obrocie-gospodarczym---zawieranie-i-zabezpieczenie-55370

Informacje o szkoleniu

 • UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM - zawieranie i zabezpieczenie


  ID szkolenia: 55370
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Inne
 • Adres szkolenia:

  Centrum szkoleniowe EMPRIZ
  Skwer Kardynała Wyszyńskiego 7
  00-015 Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 06-07.11.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
  I dzień - 10.00 - 17.00
  II dzień - 9.00 - 16.30
 • Organizator szkolenia:

  EMPRIZ Group
  Chłodna 29
  00-867 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
EMPRIZ Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Naszym celem jest, aby poznali Państwo:
* jak poprawnie skonstruować umowę unikając nieprawidłowych zapisów?
* jakie są możliwości zabezpieczeń wykonania umów oraz jak dokonywać wyboru sposobu zabezpieczenia?
* jaka odpowiedzialność cywilnoprawna grozi za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych?
* jakie są zasady zawierania umów przez pełnomocników i prokurentów?
* jak aneksować i rozwiązywać stosunek umowny?

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie adresujemy do:
* członków rad nadzorczych
* menedżerów wszystkich szczebli zarządzania
* pracowników działów nadzoru właścicielskiego, odpowiedzialnych za zawieranie umów
* pracowników biura zarządu, koordynujących realizację kontraktów
* pracowników działu kadr odpowiedzialnych za sporządzanie i realizacje umów menedżerskich
* wszystkich zainteresowanych problematyką sporządzania i zawierania umów.

Program szkolenia:

Program:
1. PODMIOTY STOSUNKÓW CYWILNOPRAWNYCH I ICH REPREZENTACJA
- osoby fizyczne
- osoby prawne
- handlowe spółki osobowe
2. ZAWARCIE UMOWY PRZEZ PEŁNOMOCNIKA I PROKURENTÓW
- treść i forma pełnomocnictwa
- rodzaje pełnomocnictwa
- prokura
- dokumenty którymi powinni się legitymować pełnomocnicy w obrocie gospodarczym
- konsekwencje podpisania umowy przez osoby nieuprawnione
3. KONSTRUKCJA UMÓW GOSPODARCZYCH - JAK PRAWIDŁOWO SPORZĄDZAĆ UMOWY?
- forma czynności prawnych i jej znaczenie dla zawierania i zmiany umów
* forma ustna
* pisemna
* formy szczególne
* zawieranie umów drogą e - mailową
- tytuł umowy, określenie daty i miejsca, przedmiotu umowy oraz stron umowy
- określenie czasu trwania umowy
- określenie wartości przedmiotu umowy
- terminy i sposoby płatności
- obowiązki wzajemne stron
- kary i odsetki umowne
- określenie egzemplarzy umowy i ich przeznaczenia
- odesłanie do aktów prawnych
- koszty i opłaty
- właściwość Sądu
4. SPOSOBY ZAWIERANIA UMÓW
- oferta
- list intencyjny
- rokowania
* umowa przedwstępna
* umowa ramowa
5. ZMIANA I ZAKOŃCZENIE STOSUNKU UMOWNEGO
- sposoby zmiany umowy (aneksowanie)
- odstąpienie od umowy
- wypowiedzenie
- rozwiązanie za porozumieniem stron
6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA DŁUŻNIKA
- przepisy regulujące odpowiedzialność dłużnika za szkodą
- pojęcie szkody
- niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
- odpowiedzialność odszkodowawcza w orzeczeniach Sądu Najwyższego
- kiedy dłużnik jest zwolniony od odpowiedzialności?
- odpowiedzialność dłużnika za działania innych osób
7. SKUTKI NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY W KODEKSIE CYWILNYM
- kara umowna
- opóźnienie, a zwłoka w wykonaniu świadczenia pieniężnego
- odsetki umowne i ustawowe
- złożenie do depozytu sądowego
8. OGÓLNE ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI
- zdolność prawna, a zdolność do czynności prawnych
- przegląd podmiotów gospodarczych
- odpowiedzialność za zobowiązania
9. ZABEZPIECZENIA OSOBISTE
- poręczenie
- weksle własny in blanco i poręczenie wekslowe (awal)
- gwarancja bankowa i gwarancja Skarbu Państwa
- przejęcie długu
- przystąpienie do długu
- dobrowolne poddanie się egzekucji w akcie notarialnym
10. ZABEZPIECZENIA RZECZOWE
- zastaw, w tym zastaw rejestrowy
- hipoteka
- przewłaszczenie na zabezpieczenie
- kaucja
- rachunek powierniczy (escrow account)
- blokada środków pieniężnych na rachunkach bankowych
* przelew wierzytelności na zabezpieczenie
* ćwiczenie - rozstrzygania kazusu
11. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ PO OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI DŁUŻNIKA
- opcja likwidacyjna
- opcja układowa
- rola zabezpieczenia
- odpowiedzialność zarządu
12. UMOWY W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM
- źródła regulacji prawnej międzynarodowego obrotu handlowego
- konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów
- INCOTERMS
- arbitraż międzynarodowy.

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

Informacje o prelegentach:

Osoby z wieloletnim doświadczeniem praktycznym z omawianej tematyki.
Szczegółowe opisy prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.
Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1090 - netto/brutto - koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 27 października 2017 r.
 • 1290 - netto/brutto - koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 27 października 2017 r.

Cena zawiera:

Cena obejmuje: realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe, posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia. Cena nie obejmuje ewentualnych przejazdów i noclegów Uczestników.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!

Wydarzenie: UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM - zawieranie i zabezpieczenie