UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM. SKUTECZNE ZAWIERANIE, ZABEZPIECZANIE I EGZEKWOWANIE, OPRACOWYWANIE UMÓW NAJMU LOKALI szkolenie pewne

O szkoleniu

CELE SZKOLENIA
- poszerzenie wiedzy uczestników szkolenia,
- ujednolicenie oraz ugruntowanie wiedzy uczestników szkolenia,
- poznanie praktycznych aspektów wybranych konstrukcji prawa cywilnego,
- zdobycie umiejętności zgodnego z prawem i skutecznego zawierania i zabezpieczania przez umów cywilnoprawnych,
- przyswojenie umiejętności stosowania prawa w najczęstszych rzeczywistych sytuacjach,
- pozyskanie umiejętności stosowania zasad wykonywania zobowiązań, określania obowiązków i uprawnień stron umów cywilno-prawnych
- pozyskanie umiejętności w zakresie obrotu wierzytelnościami
Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie przez radcę prawnego ogółem 18 punktów szkoleniowych (UCHWAŁA NR 30/B/VII/2008 KRRP z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych)
Kto powinien wziąć udział?
wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Program szkolenia

1. Sposoby zawierania umów w obrocie gospodarczym
· oferta i jej przyjęcie
· rokowania
· przetarg
· list intencyjny
· umowa przedwstępna
· odpowiedzialność za niezachowanie lojalności w negocjacjach
2. Zawieranie umów
· osoby uprawnione do zawierania umów- właściwa reprezentacja stron umowy
· wymóg uzyskania zgody osoby trzeciej na zawarcie umowy
· zawieranie umów przez pełnomocników i prokurentów
· konsekwencje zawarcia umowy przez osoby nieuprawnione
· wadliwość oświadczenia woli
· ogólne warunki i wzory umów.
3. Formy umów
· forma konkludentna,
· forma ustna,
· forma pisemna,
· forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym
· forma aktu notarialnego
· umowy zawierane drogą elektroniczną
4. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa umów
· zaliczka
· zadatek
· odsetki
· kary umowne
· potrącenie
· cesja
5. Formy zabezpieczania zobowiązań umownych
· weksel –poręczenie wekslowe
· poręcznie cywilne
· oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
· cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
· hipoteka
· przewłaszczenie na zabezpieczenie
· zastaw
· zastaw rejestrowy.
· gwarancja bankowa - ubezpieczeniowa
· factoring.
6. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
· rękojmia i gwarancja.
· rozwiązanie i odstąpienie od umowy
· możliwość dochodzenia odszkodowania
· odpowiedzialność poszczególnych rodzajów podmiotów za zaciągnięte zobowiązania
· posiłkowa odpowiedzialność członków zarządu i wspólników
7. Przedawnienie roszczeń umownych
· terminy przedawnienia
· jak uniknąć przedawnienia
8. Dochodzenie roszczeń umownych
· dokumentacja niezbędna do dochodzenia roszczeń
· etapy dochodzenia roszczeń
· upadłość dłużnika
· ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika - skarga paulińska.
9. Przygotowywanie i opracowywanie umów najmu lokali, prowadzenie negocjacji , pozyskiwanie nieruchomości , monitoring kosztów.

Czas trwania

3 dni; 18 godz.dyd.

Prelegenci

Prawnik specjalizujący się w prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym. Specjalizuje się w opracowaniach zagadnień związanych z odpowiedzialnością funkcjonariuszy spółek i wspólników, formami ograniczenia odpowiedzialności przedsiębiorców. Wynikiem tych zainteresowań jest kilkadziesiąt artykułów, glos i innych publikacji oraz monografie o jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o.
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w kancelarii adwokackiej zajmującej się prawną obsługą kilkudziesięciu polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Zajmuje się doradztwem i konsultingiem prawnym, stale współpracuje z szeregiem wiodących redakcji i wydawnictw prawniczych takich jak Przegląd Prawa Handlowego, Prawo Spółek, Monitor Prawniczy, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, Prawo Przedsiębiorcy, Gazeta Podatkowa, Gazeta Prawna i inne.
Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów szkoleniowych i konsultingowych, które koncentrują się wokół praktycznych zagadnień prawnych obrotu gospodarczego oraz funkcjonowania spółek kapitałowych w tym zwłaszcza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel Czarny Potok***

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
PLN+VAT
1 850
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!