UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM - zawieranie i zabezpieczenie

O szkoleniu

Naszym celem jest, aby poznali Państwo:
* jak poprawnie skonstruować umowę unikając nieprawidłowych zapisów?
* jakie są możliwości zabezpieczeń wykonania umów oraz jak dokonywać wyboru sposobu zabezpieczenia?
* jaka odpowiedzialność cywilnoprawna grozi za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych?
* jakie są zasady zawierania umów przez pełnomocników i prokurentów?
* jak aneksować i rozwiązywać stosunek umowny?
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie adresujemy do:
* członków rad nadzorczych
* menedżerów wszystkich szczebli zarządzania
* pracowników działów nadzoru właścicielskiego, odpowiedzialnych za zawieranie umów
* pracowników biura zarządu, koordynujących realizację kontraktów
* pracowników działu kadr odpowiedzialnych za sporządzanie i realizacje umów menedżerskich
* wszystkich zainteresowanych problematyką sporządzania i zawierania umów.

Program szkolenia

Program:
1. PODMIOTY STOSUNKÓW CYWILNOPRAWNYCH I ICH REPREZENTACJA
- osoby fizyczne
- osoby prawne
- handlowe spółki osobowe
2. ZAWARCIE UMOWY PRZEZ PEŁNOMOCNIKA I PROKURENTÓW
- treść i forma pełnomocnictwa
- rodzaje pełnomocnictwa
- prokura
- dokumenty którymi powinni się legitymować pełnomocnicy w obrocie gospodarczym
- konsekwencje podpisania umowy przez osoby nieuprawnione
3. KONSTRUKCJA UMÓW GOSPODARCZYCH - JAK PRAWIDŁOWO SPORZĄDZAĆ UMOWY?
- forma czynności prawnych i jej znaczenie dla zawierania i zmiany umów
* forma ustna
* pisemna
* formy szczególne
* zawieranie umów drogą e - mailową
- tytuł umowy, określenie daty i miejsca, przedmiotu umowy oraz stron umowy
- określenie czasu trwania umowy
- określenie wartości przedmiotu umowy
- terminy i sposoby płatności
- obowiązki wzajemne stron
- kary i odsetki umowne
- określenie egzemplarzy umowy i ich przeznaczenia
- odesłanie do aktów prawnych
- koszty i opłaty
- właściwość Sądu
4. SPOSOBY ZAWIERANIA UMÓW
- oferta
- list intencyjny
- rokowania
* umowa przedwstępna
* umowa ramowa
5. ZMIANA I ZAKOŃCZENIE STOSUNKU UMOWNEGO
- sposoby zmiany umowy (aneksowanie)
- odstąpienie od umowy
- wypowiedzenie
- rozwiązanie za porozumieniem stron
6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA DŁUŻNIKA
- przepisy regulujące odpowiedzialność dłużnika za szkodą
- pojęcie szkody
- niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
- odpowiedzialność odszkodowawcza w orzeczeniach Sądu Najwyższego
- kiedy dłużnik jest zwolniony od odpowiedzialności?
- odpowiedzialność dłużnika za działania innych osób
7. SKUTKI NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY W KODEKSIE CYWILNYM
- kara umowna
- opóźnienie, a zwłoka w wykonaniu świadczenia pieniężnego
- odsetki umowne i ustawowe
- złożenie do depozytu sądowego
8. OGÓLNE ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI
- zdolność prawna, a zdolność do czynności prawnych
- przegląd podmiotów gospodarczych
- odpowiedzialność za zobowiązania
9. ZABEZPIECZENIA OSOBISTE
- poręczenie
- weksle własny in blanco i poręczenie wekslowe (awal)
- gwarancja bankowa i gwarancja Skarbu Państwa
- przejęcie długu
- przystąpienie do długu
- dobrowolne poddanie się egzekucji w akcie notarialnym
10. ZABEZPIECZENIA RZECZOWE
- zastaw, w tym zastaw rejestrowy
- hipoteka
- przewłaszczenie na zabezpieczenie
- kaucja
- rachunek powierniczy (escrow account)
- blokada środków pieniężnych na rachunkach bankowych
* przelew wierzytelności na zabezpieczenie
* ćwiczenie - rozstrzygania kazusu
11. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ PO OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI DŁUŻNIKA
- opcja likwidacyjna
- opcja układowa
- rola zabezpieczenia
- odpowiedzialność zarządu
12. UMOWY W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM
- źródła regulacji prawnej międzynarodowego obrotu handlowego
- konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów
- INCOTERMS
- arbitraż międzynarodowy.

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

Czas trwania

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

Prelegenci

Osoby z wieloletnim doświadczeniem praktycznym z omawianej tematyki.
Szczegółowe opisy prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.
Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum szkoleniowe EMPRIZ

00-015 Warszawa

Skwer Kardynała Wyszyńskiego 7

woj. mazowieckie

Sale szkoleniowe EMPRIZ Wrocław

50-502 Wrocław

Boczna 2

woj. dolnośląskie

Sala szkoleniowa EMPRIZ Warszawa

00-015 Warszawa

ul. Skwer Kardynała Wyszyńskiego 7

woj. mazowieckie

Centrum Szkoleniowe EMPRIZ

Warszawa

Trębacka 3

woj. mazowieckie

Centrum szkoleniowe EMPRIZ

Warszawa

Trębacka 3

woj. mazowieckie

Centrum Szkoleniowe EMPRIZ

00-074 Warszawa

Trębacka 3

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
netto/brutto - koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 27 października 2017 r.
1 090
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje: realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe, posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia. Cena nie obejmuje ewentualnych przejazdów i noclegów Uczestników.
Zapisz się
Cena 2
netto/brutto - koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 27 października 2017 r.
1 290
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje: realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe, posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia. Cena nie obejmuje ewentualnych przejazdów i noclegów Uczestników.
Zapisz się

Organizator

EMPRIZ Group
00-867 Warszawa
Chłodna 29
woj. mazowieckie
Posiadamy duże doświadczenie w organizacji: - szkoleń otwartych - szkoleń zamkniętych - seminariów - warsztatów - konferencji - kursów Specjalizujemy się w projektowaniu i realizacji programów szkoleniowych tworzonych z uwzględnieniem indywi...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EMPRIZ Group
00-867 Warszawa Chłodna 29
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!