Upadłość konsumencka - prawa i obowiązki wierzyciela, możliwości dochodzenia roszczeń z uwzględnieniem ostatnich zmian przepisów

O szkoleniu

Na szkoleniu omawiany m.in.: podstawy ogłoszenia upadłości konsumenckiej, klauzule umowne zabezpieczające wierzyciela przed upadłością konsumenta, ochrona małżonka upadłego, organy postępowania upadłościowego i ich kompetencje, przebieg postępowania upadłościowego, syndyk w postępowaniu upadłościowym, ogłoszenie upadłości a umowy zawarte przez konsumenta, dopuszczalność pozwania upadłego konsumenta, wszczęcia postępowania egzekucyjnego, zaspakajania wierzycieli po ogłoszeniu upadłości, skutki zawarcia układu w upadłości konsumenckiej, plan spłaty wierzycieli i umorzenie zobowiązań, umorzenie postępowania upadłościowego.

W dniu 30 sierpnia 2019 r. Sejm uchwalił nowelizację prawa upadłościowego, która ma ułatwić dłużnikom ogłoszenie tzw. upadłości konsumenckiej. Na mocy tej ustawy zmieniono ponad 70 przepisów ustawy Prawo upadłościowe. Nowe przepisy weszły w życie 24 marca 2020 roku.

Nowelizacja wprowadziła istotne zmiany w postępowaniach upadłościowych (m.in. w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej, nowe rodzaje postępowań, zmianę zasad zgłaszania wierzytelności).

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli konsumentów, którzy stali się niewypłacalni. Upadłość konsumencka ma dwie zasadnicze funkcje:
oddłużenie niewypłacalnego konsumenta - umorzenie całości lub części długów oraz windykację - odzyskanie należności przez wierzycieli.
Upadłość konsumencka została wprowadzona do polskiego prawa w 2009 r. Od 2015 roku obowiązuje nowelizacja przepisów, która złagodziła rygory ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Zniesienie ograniczeń znacząco wpłynęło na liczbę ogłaszanych upadłości konsumenckich i przyczyniło się do powstania praktycznych problemów związanych z konsekwencjami ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Cel szkolenia:
- omówienie skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej i jej wpływu na sytuację wierzycieli,
- omówienie możliwości w zakresie wpływu wierzyciela na przebieg postępowania upadłościowego,
- omówienie możliwości uzyskania zaspokojenia po ogłoszeniu upadłości dłużnika.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • uczestnicy uzyskają aktualną wiedzę dotyczącą problematyki upadłości konsumenckiej,
 • będą mieli możliwość wyjaśnienia problemów prawnych i praktycznych związanych z upadłością konsumencką,
 • dowiedzą się jakie są możliwe sposoby reakcji wierzyciela na ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnika,
 • poznają prawa i obowiązki wierzyciela w postępowaniu upadłościowym oraz ich wpływ na możliwość zaspokojenia, w tym na przedawnienie wierzytelności,
 • uzyskają wiedzę na temat możliwości dochodzenia wierzytelności po zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego,
 • dowiedzą się jakie są główne założenia projektowanych zmian.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia to pracownicy działów windykacji i egzekucji odpowiedzialni za dochodzenie wierzytelności od dłużników.

Program szkolenia

 1. Cel upadłości konsumenckiej.
 2. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Podstawy ogłoszenia upadłości konsumenckiej, z uwzględnieniem najnowszych zmian.
 3. Dopuszczalność klauzul umownych zabezpieczających wierzyciela przed upadłością konsumenta. Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej i wpływ na sytuację wierzyciela. Ochrona małżonka upadłego.
 4. Organy postępowania upadłościowego i ich kompetencje.
 5. Przebieg postępowania upadłościowego. Rodzaje upadłości konsumenckiej, z uwzględnieniem najnowszych zmian: ogłoszenie upadłości na zasadach ogólnych; ogłoszenie upadłości w uproszczonej procedurze - bez wyznaczania sędziego-komisarza; postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli.
 6. Zgłoszenie wierzytelności. Cel i skutki zgłoszenia wierzytelności. Skutki braku zgłoszenia wierzytelności lub spóźnionego zgłoszenia wierzytelności.
 7. Pozycja prawna syndyka w postępowaniu upadłościowym konsumenta. Czy syndyk lub konsument mogą po ogłoszeniu upadłości zmieniać i wypowiadać zawarte wcześniej umowy albo zawierać nowe umowy?
 8. Wpływ ogłoszenia upadłości na umowy zawarte przez konsumenta. Czy i jakie umowy ulegają rozwiązaniu, a na które umowy zawarte przez upadłego ogłoszenie upadłości nie ma wpływu? Dopuszczalność odstąpienia, wypowiedzenia i rozwiązania umowy po ogłoszeniu upadłości konsumenta. Umowy sprzedaży i dostawy, a ogłoszenie upadłości konsumenta.
 9. Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, a ogłoszenie upadłości obojga małżonków – wpływ ogłoszenia upadłości na umowy zawarte przez małżonków.
 10. Dopuszczalność pozwania upadłego konsumenta i jego małżonka po ogłoszeniu upadłości. Dopuszczalność wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec upadłego konsumenta i jego małżonka po ogłoszeniu upadłości.
 11. Dopuszczalność zaspakajania wierzycieli przez upadłego lub małżonka upadłego po ogłoszeniu upadłości i skutki dokonanej zapłaty.
 12. Zaspokojenie wierzycieli w upadłości konsumenckiej. Plan podziału i plan spłaty.
 13. Skutki zawarcia układu w upadłości konsumenckiej dla wierzycieli i wpływ układu na umowy zawarte przez upadłego.
 14. Plan spłaty wierzycieli i umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty. Przesłanki ustalenia planu spłaty wierzycieli. Warunkowy plan spłaty wierzycieli. Dopuszczalność zaskarżenia planu spłaty. Obowiązki upadłego w trakcie realizacji planu spłaty. Uchylenie i zmiana planu spłaty. Umorzenie zobowiązań upadłego
 15. Umorzenie postępowania upadłościowego.
 16. Pytania, wyjaśnianie wątpliwości, dyskusja, konsultacje problemów zgłaszanych przez uczestników.

Czas trwania

09.00-15.00

Prelegenci

Sędzia sądu okręgowego. Swoją wiedzę uzyskaną w trakcie pracy zawodowej z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego wykorzystuje w pracy dydaktycznej. Prowadzi szkolenia dla aplikantów adwokackich i radcowskich oraz dla radców prawnych z zakresu prawa handlowego, upadłościowego i naprawczego organizowane przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych. W działalności szkoleniowej preferuje praktyczne podejście do tematu.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!