Szkolenie

Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pacodawców w 2020 roku - poważne zmaiany przepisów

O szkoleniu

Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców to unikalne szkolenie, które od lat cieszy się popularnością, bo porusza najbardziej aktualne i kontrowersyjne kwestie istotne dla pracodawców i przedstawicieli organizacji związkowych.
W 2020 roku nasi Eksperci – wybitny Sędziego Sądu Pracy i uznany Ekspert-praktyk specjalizujący się w rozwiązywaniu sporów pracowniczych i zbiorowym prawie pracy – skupią się na omówieniu rewolucyjnych zmian w przepisach związanych z kryzysem epidemicznym i ich wpływu na rozwiązania prawne wprowadzane przez pracodawców.

CO ZYSKASZ NA UDZIALE W SZKOLENIU UPRAWNIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH A OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW?

Omówione zostaną trudne przypadki i rozwiązania prawne stosowane przez pracodawców, które mogą podlegać kontroli ze strony związków zawodowych.
Na praktycznych przykładach zostaną omówione najczęściej popełniane błędy i niedopuszczalne praktyki stosowane przez pracodawców, które mogą skutkować sporami zbiorowymi.

Zaproszeni Eksperci doradzą jak zminimalizować ryzyko wprowadzenia wadliwych rozwiązań prawnych w stosunkach pracy z uwzględnieniem obszaru zawierania porozumień zbiorowych oraz dokonywania zmian w treści regulaminów wewnątrzzakładowych.

Eksperci przybliżą oficjalne interpretacje postanowień ustawy o związkach zawodowych, które obowiązują od 1 stycznia 2019 roku, ale nadal budzą liczne kontrowersje, szczególnie w zakresie ustalenia, z którą organizacją związkową pracodawca musi podejmować uzgodnienia treści regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania, czy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Nowe progi reprezentatywności zbiorowej, możliwość zgłoszenia zastrzeżenia do liczebności organizacji, czy praktyczna realizacja obowiązku przekazania informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej nabierają w rzeczywistości po epidemii szczególnego znaczenia.
Są one obecnie głównym źródłem napięć i największych problemów, z którymi muszą się zmierzyć pracodawcy.
Jakikolwiek błąd po stronie ustalenia liczebności i reprezentatywności związku może skutkować wadliwym wprowadzeniem regulaminów pracy, czy wynagradzania, a te obejmują wszystkich pracowników niezależnie od przynależności związkowej.
Pominięcie organizacji związkowych w kształtowaniu zasad i treści regulaminów powoduje coraz częściej kierowanie do odpowiednich organów zawiadomień o utrudnianiu prowadzenia działalności związkowej, co może rodzić sankcje karne.

Szkolenie Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców skierowane jest do menedżerów i specjalistów działów kadr odpowiedzialnych za współpracę ze związkami zawodowymi oraz przedstawicieli związków zawodowych,  zainteresowanych obowiązującymi w 2020 roku przepisami PP i najnowszym orzecznictwem dotyczącym zbiorowego prawa pracy oraz uprawnieniami związków zawodowych w zakresie reprezentacji interesów pracowniczych.

Szkolenie Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców ma na celu przedstawienie zasad współpracy pracodawców ze związkami zawodowymi, respektowania praw związkowych oraz wskazanie ich granic. 
Szkolenie prowadzone jest ze wskazaniem licznych przykładów, orzecznictwa Sądu Najwyższego, praktyki sądów pracy, stanowiska PIP oraz UODO.
Kto powinien wziąć udział?
 • Pracodawców, Właścicieli Firm
 • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
 • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
 • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
 • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

Program szkolenia

I. Aktualne problemy w funkcjonowaniu związków zawodowych

1. Częściowe zrównanie statusu pracownika i osoby wykonującej pracę zarobkową – rozszerzenia katalogu osób uprawniony do zrzeszania się w organizacji związkowej – rozszerzenie prawa koalicji związkowej na osoby wykonujące pracę na podstawie innej niż stosunek pracy i jego praktyczne zastosowanie

2. Podwyższenie progów reprezentatywności zakładowej – próg reprezentatywności a tzw. moc układowa – nowe zasady zawierania porozumień zbiorowych i partycypacji w ustalaniu treści wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy

3. Zmiana terminów w zakresie przekazania obowiązku informacyjnego dotyczącego liczby członków związku – konsekwencje w przypadku niezrealizowania obowiązku lub realizacji wadliwej

4. Zgłaszanie zastrzeżenia liczebności organizacji związkowej – mechanizmu kontrolne, weryfikacja sądowa, utrata uprawnień organizacji

5. Nowe zasady ustalania reprezentatywności zbiorowej organizacji związkowej – wymagane progi dla organizacji reprezentatywnych na poziomie zakładu pracy i ich zastosowanie w kontekście zawierania porozumień oraz uzgodnień zmian wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy

6. Konstytuowanie się organizacji związkowych w czasie epidemii – jak zweryfikować, czy organizacja związkowa została założona w prawidłowy sposób?
Czy powstanie nowej organizacji związkowej powoduje konieczność podjęcia uzgodnień w zakresie zmian w obowiązujących regulaminach i czy taka organizacja powinna być stroną uzgodnień, czy tylko konsultacji?

7. Uprawnienia konsultacyjne i decyzyjne związków zawodowych w zakresie ustalenia, wprowadzenia regulaminów, dokonywania zmian w regulaminach – omówienie uprawnień na podstawie Ustawy o związkach zawodowych, regulamin funkcjonujący przez ukonstytuowaniem się organizacją związkowej a jego zmiany

8. Tryb wprowadzania zmian w przypadku regulaminu pracy i wynagradzania – różnice w zakresie możliwości jednostronnego wprowadzenia zapisów przez pracodawcę – omówienie orzecznictwa SN

9. Przedstawienie przez organizacje związkowe wspólnie uzgodnionego stanowiska – co oznacza w praktyce?
Jak należy je sformułować?

10. Konsekwencje prawne dla związku zawodowego w związku z podaniem nieprawidłowej liczby członków – jaki znaczenie i konsekwencje ma utrata uprawnień organizacji?

11. Realizacja obowiązku wynikającego z art. 28 Ustawy o ZZ – jakie informacje pracodawca powinien przekazać organizacji związkowej? Zastosowanie trybu w przypadku oceny sytuacji ekonomicznej pracodawcy, spadku obrotów gospodarczych oraz istotnego wzrostu obciążenia funduszem wynagrodzeń, o których mowa w rozwiązaniach antykryzysowych

12. Kontrola związku zawodowego w zakresie przestrzegania prawa pracy i warunków BHP – zasady i uprawnienia – nadzór nad działalnością Społecznej Inspekcji Pracy – nowe zagadnienia nadzorcze i kontrole ze względu na zmiany warunków pracy spowodowane skutkami epidemii

13. Czynności doraźne – katalog, orzecznictwo SN

14. Formy i cele wspólnej reprezentacji związkowej

15. Zasady zwalniania z obowiązku świadczenia pracy

16. Ochrona członków związku – algorytm ustalania osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy – czy szczególna ochrona obowiązuje w trakcie zastosowania rozwiązań przewidzianych w tzw. „tarczy 4.0”?

17. Implementacja regulacji RODO w kontaktach: pracodawca – organizacja związkowa – formułowanie zapytań o przynależność, obowiązki informacyjne, przetwarzanie danych przez organizację związkową, przetwarzanie danych przez Komisję Socjalną, zastosowanie monitoringu wizyjnego w przypadku monitorowania pomieszczeń socjalnych

18. Regulacje RODO w dokumentach wewnątrzzakładowych – formułowanie zapisów dotyczących ochrony danych osobowych – regulacje RODO w regulaminie pracy, przestrzeganie polityki ochrony danych osobowych, wykonywania pracy z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych/przekazanych pracowników, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, stosowanie monitoringu wizyjnego i informowanie o nim pracowników, stosowanie monitoringu poczty elektronicznej, czy wymienione w ustawie Kodeks pracy pomieszczenia rzeczywiście nie mogą być monitorowane? – omówienie wyjątków – rola konsultacji i uzgodnień ze organizacjami związkowymi

19. Praktyczne zastosowanie mechanizmów zawieszenia w całości lub części postanowień wewnętrznych źródeł prawa pracy na postawie art. 9 (1) K.p. oraz art. 23 (1a) K.p. – tryb zawierania porozumienia, jego zakres, weryfikacja kolizji między postanowieniami różnych porozumień w kontekście obowiązujących regulaminów

20. Czy porozumienia zawieranie na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej możne renegocjować i wypowiadać? – zasady uzgodnień na linii pracodawca – organizacje związkowe

21. Elektroniczny obieg dokumentów w zakresie wynikającym z Ustawy o związkach zawodowych – jak prowadzić uzgodnienia ze związkiem zawodowym przy wykorzystaniu elektronicznego obiegu dokumentów w sposób zdalny? Zawarcie tzw. porozumienia technicznego z organizacją związkową –  omówienie wzoru porozumienia z organizacjami związkowymi wprowadzającego elektroniczny obieg dokumentów

II. Kontrola sprawowana przez związki zawodowe w indywidualnych sprawach ze stosunków pracy

Czy wiesz w jaki sposób związki zawodowe sprawują kontrolę nad:

1. Zmianą warunków zatrudnienia pracownika w zakresie:

 • obniżenia wymiaru czasu pracy,
 • przestoju, w tym na gruncie znowelizowanych przepisów pozwalających na zmianę warunków zatrudnienia nawet przez 12 miesięcy od odwołania stanu zagrożenia epidemii i stanu epidemii.

2. Wydłużonym okresem rozliczeniowym na gruncie tarczy i Kodeksu pracy.
3. Prawidłowym rozliczeniem czasu pracy pracownika zarówno w zakresie nadgodzin, jak i pracy w dniach wolnych.
4. Odpoczynkami dobowymi i tygodniowymi.
5. Prawidłową rekompensatą naruszonego odpoczynku dobowego.
6. Prawidłowym ustaleniem grafików (harmonogramów).
7. Zmianą systemów i rozkładów, harmonogramów czasu pracy przez pracodawcę.
prawidłową organizacją pracy, w tym nie rozliczaniem czynności przygotowawczych, przekazywania zmian, nadgodzin kierowników.
8. Niedopuszczalnymi praktykami pracodawców w zakresie czasu pracy.
9. Prawidłowym i równomiernym, a także zgodnym z prawem ustalaniem dyżurów pracowniczych.
10. Wykonywaniem pracy zdalnej i telepracy i zaopatrzeniem pracownika w materiały i środki potrzebne do wykonywania takiej pracy.
11. Prawidłową organizacją pracy zdalnej.
12. Prawidłowym ustaleniem należnych pracownikowi ekwiwalentów.
13. Zapewnieniem warunków bezpiecznych warunków pracy w związku z COVID -19.
14. Niezapewnieniem warunków pracy, które pozwalają pracownikowi na powstrzymanie się od wykonywania pracy.
15. Udzielaniem urlopów wypoczynkowych, w przypadku planów urlopów i przy rezygnacji z tworzenia planu urlopów.
16. Przesuwaniem i odwoływaniem pracowników z urlopów wypoczynkowych.
17. Nadużyciem przez pracodawców prawa do przesunięcie urlopu i odwołania z urlopu.
18. Zmuszaniem pracownika do gotowości do pracy w trakcie urlopu wypoczynkowego.
19. Należytą rekompensatą ze strony pracodawcy w przypadku odwołania z urlopu lub jego przesunięcia.
20. Udzielaniem pracownikowi urlopu w celu obejścia przestoju.
21. Polecaniem pracownikowi pracy w okresie urlopu.
22. Udzieleniem zaległego urlopu z narzucenia pracodawcy poza planem urlopowym i w okresie wypowiedzenia.
23. Niedopuszczalnymi praktykami pracodawców w zakresie urlopów wypoczynkowych.
24. Szeroko pojętym monitoringiem pracownika w miejscu pracy, w tym badania stanu trzeźwości.
25. Zwolnieniami pracowników, w szczególności z powodu likwidacji i redukcji w zatrudnieniu zarówno w zakresie zwolnień grupowych, jak i indywidualnych.
26. Ustaleniem prawidłowych i niedyskryminujących kryteriów doboru pracowników do zwolnienia.
27. Programem dobrowolnych odejść (PDO) ustalonym przez pracodawcę.
28. Polecaniem pracownikom pracy poza ustalonym zakresem obowiązków.
29. Ograniczaniem uprawnień pracowników do zwolnień od pracy.
30. Docieraniem do najbardziej potrzebujących z punktu widzenia potrzeb socjalnych pracowników na gruncie ZFŚS.

 

Czas trwania

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00

Prelegenci

Cytat

Charyzmatyczny Sędzia Sądu Pracy z wieloletnim doświadczeniem w rozwiązywaniu sporów między pracodawcą i pracownikiem

Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

Autorka licznych artykułów:

 • Nowelizacja Kodeksu pracy”,
 • „Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
 • „Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
 • „Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika”

także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów firmy KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

Dr Mateusz Warchał

wybitny ekspert w zakresie zbiorowego prawa pracy i rozwiązywania sporów zbiorowych.
Zawodowy negocjator i mediator w sporach pracowniczych z ponad 10-letnim doświadczeniem praktycznym.  Negocjator w sporach zbiorowych prowadzonych w kluczowych firmach w kraju m.in. Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.  
Wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy i wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Autor licznych publikacji dla pracowników, pracodawców i związków zawodowych z zakresu mediacji i sporów zbiorowych.
Stały członek ponad 50 komisji antymobbingowych. W ramach prowadzonych audytów wdrożył ponad 100 procedur antymobbingowych w jednostkach sfery budżetowej i w przedsiębiorstwach. Mediator i negocjator w obszarze dialogu społecznego.
Od 14 lat prowadzi szkolenia dla firm z różnych obszarów prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia oraz eliminacji nieprawidłowości i błędnych zapisów regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe, w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset polskich firmach.
Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie Dziennik Gazeta Prawna oraz TVN 24 bis) poświęconych warunkom świadczenia pracy oraz zagrożeniom psychospołecznym.
Autor ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji oraz raportów i badań nad zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy. Prowadzi badania nad skutkami stresu zawodowego, współautor jedynego w kraju poradnika dotyczącego radzenia sobie ze stresem w pracy „Pokonać stres”.
Jest także autorem pierwszego w Polsce poradnika dotyczącego oceny ryzyka zawodowego w zakresie czynników psychospołecznych wydanego przez Główny Inspektorat Pracy oraz współautorem poradnika dla związkowców zatytułowanego „Zgodnie z prawem i bezpiecznie” wydanego przez Główny Inspektorat Pracy.

Wykładowca akademicki:
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Katedra Pedagogiki i Psychologii
PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu – Instytut Nauk Politycznych im. J. Karskiego

Najważniejsze publikacje:

 • Zgodnie z prawem i bezpiecznie. Poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy
 • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – zasady funkcjonowania – aspekty prawne i rekomendacje dla służby BHP
 • Opis stanowiska pracy i jej wartościowanie w aspekcie zasad i przepisów BHP
 • Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne
 • Mediacje pracownicze: poradnik dla pracowników, pracodawców i związków zawodowych
 • Dialog społeczny w miejscu pracy: aspekty psychologiczne i prawne
 • Stresogenność pracy i skutki społeczne stresu występującego wśród pracowników zatrudnionych w sektorze bankowym: raport z badań
 • Stres w pracy może cię zabić

Gdzie i kiedy

Wisła 22 - 23 października 2020
Hotel STOK****SKI&SPA

43-460 Wisła

Jawornik 52A

woj. śląskie

Weź udział

Cena 1
zł brutto za 1 osobę
1290 PLN
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, obiady, parking hotelowy. Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcami, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, zakwaterowanie (2 noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet), pełne wyżywienie, przerwy kawowe, atrakcyjne zorganizowanie czasu wolnego, korzystanie z Centrum Wellness, parkingu hotelowego.
Weź udział
Cena 2
zł brutto za 1 osobę za szkolenie z zakwaterowaniem
1790 PLN
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, obiady, parking hotelowy. Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcami, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, zakwaterowanie (2 noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet), pełne wyżywienie, przerwy kawowe, atrakcyjne zorganizowanie czasu wolnego, korzystanie z Centrum Wellness, parkingu hotelowego.
Weź udział

Organizator

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
44-100 Gliwice
ul. Kozielska 137d
woj. śląskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

 


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
44-100 Gliwice ul. Kozielska 137d
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!