Szkolenie: USŁUGI W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM NA GRUNCIE PODATKU VAT ORAZ CIT

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/uslugi-w-obrocie-miedzynarodowym-na-gruncie-podatku-vat-oraz-cit-63649-id367

Informacje o szkoleniu

 • USŁUGI W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM NA GRUNCIE PODATKU VAT ORAZ CIT


  ID szkolenia: 63649
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Finanse i księgowość
 • Adres szkolenia:

  centrum miasta
  centrum miasta
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 22.09.2015
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10:00-16:00
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Biznesu MDDP
  Domaniewska 39 A
  02-672 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Akademia Biznesu MDDP
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem seminarium jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy w zakresie prawidłowego opodatkowywania usług świadczonych w obrocie międzynarodowym na gruncie podatku VAT oraz CIT. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób rozliczać nabywanie usług z zagranicy oraz świadczenie ich poza granicami Polski. Na seminarium zostaną omówione w szczególności usługi, których opodatkowanie sprawia podatnikom trudności, z uwagi na niejednolitą linię interpretacyjną i orzeczniczą. Seminarium zostanie wzbogacone o szereg przykładów praktycznych (tzw. case study) i aktywną dyskusję uczestników z prowadzącym.

Szkolenie skierowane jest do:

Zajęcia są w szczególności dedykowane osobom, które w swoich firmach są odpowiedzialne za prawidłowe rozliczanie nabywania usług z zagranicy oraz świadczenia ich w obrocie zagranicznym. Szkolenie dedykowane jest również pracownikom działu fakturowania oraz osobom, których zainteresowania oscylują wokół międzynarodowego opodatkowania.

Program szkolenia:

1. Podatek VAT w obrocie międzynarodowym:
a) uwagi wstępne i omówienie dyrektywy VAT 2006/112/WE,
b) pojęcie importu i „eksportu” usług,
c) pojęcie „siedziby działalności gospodarczej” oraz „stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej”.

2. Status podatkowy nabywcy jako kryterium opodatkowania:
a) ustalenie statusu nabywcy jako podatnika obowiązkiem świadczącego usługę,
b) świadczenie usług na rzecz podmiotów nieposiadających statusu podatnika.

3. Miejsce świadczenia usług:
a) określanie miejsca świadczenia usług,
b) opodatkowanie usług związanych z nieruchomościami,
c) opodatkowanie usług transportowych,
d) miejsce świadczenia w przypadku usług związanych z targami, wystawami, konferencjami itp.,
e) opodatkowanie usług gastronomicznych oraz cateringowych,
f) miejsce świadczenia przy krótkoterminowym najmie środków transportu.

4. Dokumentowanie świadczenia usług w obrocie zagranicznym:
a) zasady powstawania obowiązku podatkowego w imporcie usług,
b) określanie momentu wykonania usługi w przypadku importu usług,
c) podstawa opodatkowania,
d) stawki podatku,
e) dokumentacja konieczna do rozliczenia importu usług oraz świadczenia usług opodatkowanego poza terytorium Polski.
f) refakturowanie usług w obrocie międzynarodowym.

5. Znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) modelowa konwencja OECD,
b) komentarz do modelowej konwencji OECD.

6. Zakład w CIT oraz zakład w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) powstanie zakładu,
b) zasady opodatkowania zakładu (przypisywanie zysków do zakładu),
c) szczególne przypadku zakładów (stałe placówki, budowy, biura),
d) wyłączenie z pojęcia zakładu (niezależni przedstawiciele, maklerzy).

7. Pojęcie dochodów osiąganych na terytorium RP – przesłanka decydująca o obowiązku pobrania podatku u źródła.

8. Odsetki i należności licencyjne w ustawie o CIT i w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) odsetki od kredytów i pożyczek,
b) odsetki od zobowiązań handlowych,
c) definicja należności licencyjnych – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
d) należności licencyjne w ustawie o CIT a należności licencyjne w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania,
e) znaki towarowe, know-how, licencje na programy komputerowe.

9. Zwolnienie z obowiązku pobrania podatku u źródła od odsetek i należności licencyjnych:
a) implementacja przepisów Dyrektywy Rady 2003/49/WE z 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich,
b) przesłanki skorzystania ze zwolnienia dla odsetek i należności licencyjnych wypłacanych na rzecz podmiotów powiązanych – skutki niespełnienia przesłanek.

10. Dywidendy w ustawie o CIT oraz dywidendy w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) dywidenda a inne dochody z tytułu udziału w zysku osób prawnych – m.in. umorzenie udziałów (akcji), wewnętrzne podwyższenie kapitału zakładowego, podział oraz łączenie spółek kapitałowych, majątek otrzymywany w związku z likwidacją osób prawnych,
b) przesłanki zastosowania zwolnienia dla wypłaty dywidend do podmiotów powiązanych – skutki niespełnienia przesłanek do zwolnienia.

11. Zakup usług o charakterze niematerialnym w ustawie o CIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) usługi niematerialne, a usługi o podobnym charakterze – problemy praktyczne związane z brakiem definicji,
b) usługi niematerialne a zyski z przedsiębiorstw w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
– szczególne rodzaje usług niematerialnych:
– usługi reklamowe a usługi marketingowe,
– usługi prawne i księgowe,
– usługi tłumaczeń,
– pośrednictwo handlowe i finansowe,
– udzielanie poręczeń i gwarancji,
– usługi doradztwa biznesowego i handlowego.

12. Certyfikat rezydencji – problemy praktyczne:
a) znaczenie certyfikatów rezydencji,
b) forma certyfikatów rezydencji,
c) dane niezbędne dla uznania dokumentu za certyfikat rezydencji / dokumenty nieuznawane za certyfikaty rezydencji,
d) data ważności certyfikatu rezydencji,
e) aktualizacja certyfikatów.

13. Problemy praktyczne związane z poborem podatku u źródła:
a) kurs waluty stosowany do obliczenia wysokości podatku u źródła,
b) pobrany podatek u źródła jako koszt uzyskania przychodu,
c) podatek u źródła a potrącenia i kompensaty,
d) zakup biletów lotniczych,
e) zakup biletów na imprezy artystyczne i sportowe,
f) wynajem samochodów za granicą,
g) płatności kartą kredytową oraz płatności dokonywane w Internecie,
h) podróże służbowe pracowników a obowiązki związane z poborem podatku u źródła.

14. Obowiązki informacyjne i dokumentacyjne:
a) deklaracja CIT 10 Z (data złożenia, wymagane informacje),
b) informacja FT – 2/2R (data złożenia, wymagane informacje),
c) pozostałe obowiązki dokumentacyjne i informacyjne.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 590 zł + 23% VAT,
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 540 zł/os + 23% VAT.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/85, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl, joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy
18 11 2015 - Warszawa
03 12 2015 - Poznań

Informacje o prelegentach:

Samir Kayyali – doradca podatkowy, obecnie prowadzi własną praktykę podatkową. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Nadzorował szereg badań due diligence oraz uczestniczył w obsłudze rachunkowo-podatkowej przekształceń oraz likwidacji spółek prawa handlowego. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej.

Koszt i warunki udziału

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Szkolenie, kurs: USŁUGI W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM NA GRUNCIE PODATKU VAT ORAZ CIT