USŁUGI W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM NA GRUNCIE PODATKU VAT ORAZ CIT

O szkoleniu

Celem seminarium jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy w zakresie prawidłowego opodatkowywania usług świadczonych w obrocie międzynarodowym na gruncie podatku VAT oraz CIT. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób rozliczać nabywanie usług z zagranicy oraz świadczenie ich poza granicami Polski. Na seminarium zostaną omówione w szczególności usługi, których opodatkowanie sprawia podatnikom trudności, z uwagi na niejednolitą linię interpretacyjną i orzeczniczą. Seminarium zostanie wzbogacone o szereg przykładów praktycznych (tzw. case study) i aktywną dyskusję uczestników z prowadzącym.
Kto powinien wziąć udział?
Zajęcia są w szczególności dedykowane osobom, które w swoich firmach są odpowiedzialne za prawidłowe rozliczanie nabywania usług z zagranicy oraz świadczenia ich w obrocie zagranicznym. Szkolenie dedykowane jest również pracownikom działu fakturowania oraz osobom, których zainteresowania oscylują wokół międzynarodowego opodatkowania.

Program szkolenia

1. Podatek VAT w obrocie międzynarodowym:
a) uwagi wstępne i omówienie dyrektywy VAT 2006/112/WE,
b) pojęcie importu i „eksportu” usług,
c) pojęcie „siedziby działalności gospodarczej” oraz „stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej”.

2. Status podatkowy nabywcy jako kryterium opodatkowania:
a) ustalenie statusu nabywcy jako podatnika obowiązkiem świadczącego usługę,
b) świadczenie usług na rzecz podmiotów nieposiadających statusu podatnika.

3. Miejsce świadczenia usług:
a) określanie miejsca świadczenia usług,
b) opodatkowanie usług związanych z nieruchomościami,
c) opodatkowanie usług transportowych,
d) miejsce świadczenia w przypadku usług związanych z targami, wystawami, konferencjami itp.,
e) opodatkowanie usług gastronomicznych oraz cateringowych,
f) miejsce świadczenia przy krótkoterminowym najmie środków transportu.

4. Dokumentowanie świadczenia usług w obrocie zagranicznym:
a) zasady powstawania obowiązku podatkowego w imporcie usług,
b) określanie momentu wykonania usługi w przypadku importu usług,
c) podstawa opodatkowania,
d) stawki podatku,
e) dokumentacja konieczna do rozliczenia importu usług oraz świadczenia usług opodatkowanego poza terytorium Polski.
f) refakturowanie usług w obrocie międzynarodowym.

5. Znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) modelowa konwencja OECD,
b) komentarz do modelowej konwencji OECD.

6. Zakład w CIT oraz zakład w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) powstanie zakładu,
b) zasady opodatkowania zakładu (przypisywanie zysków do zakładu),
c) szczególne przypadku zakładów (stałe placówki, budowy, biura),
d) wyłączenie z pojęcia zakładu (niezależni przedstawiciele, maklerzy).

7. Pojęcie dochodów osiąganych na terytorium RP – przesłanka decydująca o obowiązku pobrania podatku u źródła.

8. Odsetki i należności licencyjne w ustawie o CIT i w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) odsetki od kredytów i pożyczek,
b) odsetki od zobowiązań handlowych,
c) definicja należności licencyjnych – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
d) należności licencyjne w ustawie o CIT a należności licencyjne w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania,
e) znaki towarowe, know-how, licencje na programy komputerowe.

9. Zwolnienie z obowiązku pobrania podatku u źródła od odsetek i należności licencyjnych:
a) implementacja przepisów Dyrektywy Rady 2003/49/WE z 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich,
b) przesłanki skorzystania ze zwolnienia dla odsetek i należności licencyjnych wypłacanych na rzecz podmiotów powiązanych – skutki niespełnienia przesłanek.

10. Dywidendy w ustawie o CIT oraz dywidendy w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) dywidenda a inne dochody z tytułu udziału w zysku osób prawnych – m.in. umorzenie udziałów (akcji), wewnętrzne podwyższenie kapitału zakładowego, podział oraz łączenie spółek kapitałowych, majątek otrzymywany w związku z likwidacją osób prawnych,
b) przesłanki zastosowania zwolnienia dla wypłaty dywidend do podmiotów powiązanych – skutki niespełnienia przesłanek do zwolnienia.

11. Zakup usług o charakterze niematerialnym w ustawie o CIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) usługi niematerialne, a usługi o podobnym charakterze – problemy praktyczne związane z brakiem definicji,
b) usługi niematerialne a zyski z przedsiębiorstw w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
– szczególne rodzaje usług niematerialnych:
– usługi reklamowe a usługi marketingowe,
– usługi prawne i księgowe,
– usługi tłumaczeń,
– pośrednictwo handlowe i finansowe,
– udzielanie poręczeń i gwarancji,
– usługi doradztwa biznesowego i handlowego.

12. Certyfikat rezydencji – problemy praktyczne:
a) znaczenie certyfikatów rezydencji,
b) forma certyfikatów rezydencji,
c) dane niezbędne dla uznania dokumentu za certyfikat rezydencji / dokumenty nieuznawane za certyfikaty rezydencji,
d) data ważności certyfikatu rezydencji,
e) aktualizacja certyfikatów.

13. Problemy praktyczne związane z poborem podatku u źródła:
a) kurs waluty stosowany do obliczenia wysokości podatku u źródła,
b) pobrany podatek u źródła jako koszt uzyskania przychodu,
c) podatek u źródła a potrącenia i kompensaty,
d) zakup biletów lotniczych,
e) zakup biletów na imprezy artystyczne i sportowe,
f) wynajem samochodów za granicą,
g) płatności kartą kredytową oraz płatności dokonywane w Internecie,
h) podróże służbowe pracowników a obowiązki związane z poborem podatku u źródła.

14. Obowiązki informacyjne i dokumentacyjne:
a) deklaracja CIT 10 Z (data złożenia, wymagane informacje),
b) informacja FT – 2/2R (data złożenia, wymagane informacje),
c) pozostałe obowiązki dokumentacyjne i informacyjne.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 590 zł + 23% VAT,
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 540 zł/os + 23% VAT.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/85, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl, joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy
18 11 2015 - Warszawa
03 12 2015 - Poznań

Czas trwania

10:00-16:00

Prelegenci

Samir Kayyali – doradca podatkowy, obecnie prowadzi własną praktykę podatkową. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Nadzorował szereg badań due diligence oraz uczestniczył w obsłudze rachunkowo-podatkowej przekształceń oraz likwidacji spółek prawa handlowego. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej.

Gdzie i kiedy

Warszawa 22 wrzesień 2015
centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Rejestracja

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!