Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/uslugowe-prowadzenie-ksiag-rachunkowych-kurs-na-certyfikat-ksiegowy-lodz-37410-id45

Informacje o szkoleniu

 • Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - kurs na certyfikat księgowy (Łódź)


  ID szkolenia: 37410
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  inMedia Polska
  Piramowicza 11/13
  90-254 Łódź
  Godziny zajęć (czas trwania):
  w soboty: godz. 9.00 - 17.00
  w niedziele: 9.00 - 15.00
 • Organizator szkolenia:

  inMedia Polska Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do zdania egzaminu państwowego organizowanego przez Ministerstwo Finansów, na podstawie którego uczestnicy otrzymują certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Program kursu jest ściśle dostosowany do wymogów Ministerstwa Finansów określonych w rozporządzeniu z dnia 6 lutego 2009 roku w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Po zakończeniu zajęć uczestnicy przystąpią do próbnego egzaminu końcowego swoim kształtem odpowiadającego formie egzaminu państwowego na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Szkolenie skierowane jest do:

Zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów, Certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą uzyskać osoby, które
• posiadają dwuletnią praktykę w księgowości i wykształcenie co najmniej średnie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy.

Program szkolenia:

Moduł I: Rachunkowość – 60 h
1. Przedmiot, zakres i zasady rachunkowości
2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
3. Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów
4. Wycena bieżąca, bilansowa i podatkowa poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz ujęcie w księgach rachunkowych różnic z tej wyceny
5. Zasady ewidencji zdarzeń
6. Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń powstałych (ujawnionych) po dniu bilansowym
7. Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach: rozpoczęcie działalności, przekształcenie, postępowanie naprawcze, likwidacja, upadłość
8. Zasady ustalania wyniku finansowego oraz dochodu (straty) na potrzeby podatkowe
9. Podział i rozliczenie wyniku finansowego
10. Sprawozdania finansowe
11. Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie, badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
12. Rachunek kosztów i elementy rachunkowości zarządczej
13. Podstawowe zasady zawodowej etyki w rachunkowości

Moduł II: Prawo podatkowe – 30 h
1. Pojęcie podatku
2. System podatków w Polsce
3. Organizacja organów podatkowych oraz elementy procedury postępowania podatkowego, kontroli podatkowej i czynności sprawdzających
4. Podatki pośrednie:
• podatek od towarów i usług
• podatek akcyzowy
5. Podatki bezpośrednie:
• podatek dochodowy od osób prawnych
• podatek dochodowy od osób fizycznych
6. Podatki i opłaty stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego

Moduł III: Ubezpieczenia społeczne – 12 h
1. System ubezpieczeń społecznych
• zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
• zasady ustalania składek na ubezpieczenie społeczne oraz podstaw ich wymiaru
• zasady, tryb i terminy
• zasady prowadzenia kont ubezpieczeniowych oraz kont płatników składek
• zasady kontroli wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych
2. Zasady naliczania składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego

Moduł IV: Podstawy prawa cywilnego i gospodarczego - 12 h
1. Podstawy prawa pracy: stosunek pracy i związane z nim obowiązki pracodawcy i pracownika
2. Podstawy prawa cywilnego:
• przepisy ogólne prawa cywilnego
• własność i inne prawa rzeczowe
• zobowiązania
3. Podstawy prawa handlowego i działalności gospodarczej
• podstawowe pojęcia
• powstawanie, funkcjonowanie i likwidacja (spółki handlowe, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia i inne)
4. Podstawowe formy współpracy między przedsiębiorcą a instytucjami finansowymi (banki, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, instrumenty rynku kapitałowego)

Egzamin próbny - 8 h

Informacje o prelegentach:

Wykładowcy akademiccy, doświadczeni praktycy w branży księgowo-finansowej

Wydarzenia towarzyszące:

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych-kurs na certyfikat księgowy

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2400 b

Cena zawiera:

122 godz. zajęć, materiały szkoleniowe, certyfikat inMedia Polska, egzamin próbny

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Płatność przelewem. Możliwość zapłaty w 2 ratach.

Wydarzenie: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - kurs na certyfikat księgowy (Łódź)