Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/uslugowe-prowadzenie-ksiag-rachunkowych-przygotowanie-do-egzaminu-panstwowego-46732-id503

Informacje o szkoleniu

 • Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - przygotowanie do egzaminu państwowego


  ID szkolenia: 46732
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  BDO
  Korfantego 2
  40-004 Katowice
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele w godzinach 9.00 - 15.45
 • Organizator szkolenia:

  BDO Sp. z o.o.
  Postępu 12
  02-676 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do państwowego egzaminu na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Program kursu jest ściśle dostosowany do wymogów Ministerstwa Finansów określonych w rozporządzeniu z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów:

Blok I Rachunkowość -130 punktów

liczba pytań testowych: 30

liczba zadań sytuacyjnych: 3-6

Blok II Prawo podatkowe - 60 punktów

liczba pytań testowych: 10

liczba zadań sytuacyjnych 2-4

Blok III Ubezpieczenia społeczne oraz podstawy prawa cywilnego i gospodarczego -40 punktów

liczba pytań testowych: 10

liczba zadań sytuacyjnych: 1-3Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie przynajmniej 60% punktów z każdego bloku.

Poszczególne zagadnienia z zakresu rachunkowości, wybranych zagadnień z niektórych dziedzin prawa, zobowiązań podatkowych, opłat oraz zobowiązań o charakterze podatkowym są omawiane podczas kursu w formie licznych pytań testowych podobnych do pytań egzaminacyjnych. Ponadto z rachunkowości i podatków rozwiązywane są zadania sytuacyjne. Kurs kończy się egzaminem symulacyjnym przeprowadzanym według zasad obowiązujących na egzaminie państwowym.

Uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne materiały: ustawy, rozporządzenia, materiały autorskie, pytania testowe i kazusy.

Kurs obejmuje 128 godzin lekcyjnych (16 spotkań)

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci kursu: kurs skierowany jest do osób, które zamierzają prowadzić biuro rachunkowe, kancelarię podatkową bądź świadczyć profesjonalne usługi księgowe.

Program szkolenia:

RACHUNKOWOŚĆ (64 godzin zajęć)

1. Teoria rachunkowości, jej koncepcje, zasady i normy:

* teoretyczne podstawy rachunkowości
* podstawowe pojęcia rachunkowości
* podstawowe cechy jakościowe rachunkowości
* podstawowe zasady rachunkowości
* zasady pomiaru i klasyfikacji informacji w rachunkowości oraz prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym i ich interpretacji
* normy prowadzenia rachunkowości
* zagadnienia organizacji rachunkowości i kontroli wewnętrznej

2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

* zasady ogólne
* dowody księgowe
* księgi rachunkowe
* otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych
* inwentaryzacja
* dokumentacja w zakresie stosowanych przez jednostkę zasad rachunkowości
* ochrona i przechowywanie dokumentacji
* stosowanie techniki komputerowej przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych

3. Zasady ewidencji w księgach rachunkowych:

* ujęcie w rachunkowości składników aktywów obrotowych
* ujęcie w rachunkowości rzeczowych aktywów trwałych
* ujęcie w rachunkowości niematerialnych aktywów trwałych
* finansowe aktywa trwałe
* kryteria klasyfikacji papierów wartościowych do długoterminowych bądź krótkoterminowych aktywów finansowych
* ujęcia w rachunkowości operacji papierami wartościowymi, obrotu nieruchomościami, obrotu wierzytelnościami
* kapitały podstawowe w jednostkach różnego typu, kapitały zapasowe i rezerwowe, kapitały z aktualizacji wyceny, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, inne fundusze specjalne
* krótkoterminowe i długoterminowe należności i zobowiązania
* rezerwy na zobowiązania ujęcie przychodów i kosztów
* szczególne problemy w rachunkowości, zdarzenia warunkowe, zdarzenia występujące po dacie bilansu
* długoterminowe umowy o usługi, w tym o roboty budowlane
* rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach
* szczególne zasady rachunkowości jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, uproszczenia

4. Sprawozdania finansowe:

* ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych
* roczne sprawozdanie finansowe i jego składniki
* sprawozdanie z działalności jednostki
* tryb i terminy: sporządzania, badania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych

5. Rachunek kosztów:

* istota, przedmiot, rodzaje i metody kalkulacji kosztów
* koszty i ich klasyfikacja z punktu widzenia składników majątkowych i pomiaru zysku
* klasyfikacja kosztów dla potrzeb podejmowania decyzji i planowania zasady ewidencji kosztów

MODUŁ PRAWNY (28 godzin zajęć)

1. Elementy prawa pracy.

2. Elementy prawa cywilnego, o swobodzie działalności gospodarczej:

* przepisy ogólne prawa cywilnego
* własność i inne prawa rzeczowe
* zobowiązania

3. Elementy postępowania podatkowego

4. Elementy prawa działalności gospodarczej:

* podstawowe pojęcia prawa handlowego
* powstawanie, funkcjonowanie i likwidacja
* prawo układowe i upadłościowe
* prawo działalności gospodarczej

5.Instrumenty finansowe: papiery wartościowe instrumenty pochodne

6.Współpraca jednostki z bankiem:

* rachunki bankowe
* operacje rozliczeniowe przeprowadzane za pośrednictwem banku
* lokaty terminowe
* kredytowanie działalności podmiotu
* usługi leasingowi
* gwarancje bankowe

MODUŁ ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE (36 godzin zajęć)

1.System podatkowy i wykonanie zobowiązań podatkowych.

2. Podatki pośrednie:

* podatek od towarów i usług
* akcyza

3. Podatki bezpośrednie:

* podatek dochodowy od osób prawnych
* podatek dochodowy od osób fizycznych.

4. Podatki stanowiące dochód budżetów gminy i opłaty skarbowe:

* przedmiot opodatkowania podatkami lokalnymi i przedmiot opłaty skarbowej
* zakres stosowania opłaty skarbowej
* zasady ustalania podstawy wymiarów podatków lokalnych i opłaty skarbowej
* pobór i rozliczenia podatków lokalnych i opłaty skarbowej

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych.

6. Organizacja organów podatkowych.

7. Postępowanie egzekucyjne.

8. Prawo karne skarbowe:

* materialne prawo karne skarbowe
* postępowanie karne skarbowe

9. System ubezpieczeń społecznych:

* zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
* zasady ustalania składek na ubezpieczenie społeczne oraz podstaw ich wymiaru
* zasady, tryb i terminy
* zasady prowadzenia kont ubezpieczeniowych oraz kont płatników składek
* zasady kontroli wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych

10. Cło i opłaty pobierane w związku z obrotem towarowym i usługami z zagranicą.TERMINY SPOTKAŃ:

24-25.08.2013

7-8.09.2013

21-22.09.2013

5-6.10.2013

19-20.10.2013

26-27.10.2013

9-10.11.2013

16-17.11.2013

Informacje o prelegentach:

Zajęcia prowadzone będą przez zespół wybitnych ekspertów specjalizujących się w problematyce rachunkowej i podatkowej – biegłych rewidentów, doradców podatkowych, prawników oraz przedstawicieli środowiska akademickiego. Wszystkie osoby są doświadczonymi wykładowcami, posiadającymi dużą wiedzę w zakresie omawianych zagadnień, jak również imponującą praktyką zawodową. Są autorami licznych publikacji z zakresu zagadnień rachunkowych i podatkowych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2600 nett

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, certyfikat.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu BDO jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres: szkolenia@bdo.pl lub faksem na numer +48 22 543 17 87.

Płatność za udział w szkoleniu należy wnieść na konto nr 24 1140 1010 0000 5231 5500 1001 , po uprzednim otrzymaniu z BDO potwierdzenia odbycia się szkolenia na 3-4 dni przed szkoleniem.

BDO zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych.

Warunki i zasady rezygnacji.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej (e-mail) najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty

Wydarzenie: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - przygotowanie do egzaminu państwowego