Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ustawa-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-oraz-finansowaniu-terroryzmu-nowe-wyzwania-dla-instytucji-obowiazanych-po-implementacji-iv-dyrektywy-aml-70878-id608

Informacje o szkoleniu

 • Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - nowe wyzwania dla instytucji obowiązanych po implementacji IV dyrektywy AML


  ID szkolenia: 70878
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  MsMermaid - Conference Center
  Wioślarska 8
  00-411 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10.00-17.00
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
  Krakowskie Przedmieście 79
  00-079 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szanowni Państwo!

W dniu 1 marca 2018 r. Sejm RP uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa rozszerza katalog instytucji zobowiązanych do realizacji obowiązków, w tym m.in.: wdrożenia nowych procedur wewnętrznych, przygotowania oceny instytucji oraz zmiany podejścia w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

Do nowej ustawy zaimplementowane zostały wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE, jak również uwzględniono rekomendacje grupy FATF.

Mając na uwadze konieczność dostosowania się instytucji obowiązanych do nowych przepisów proponujemy Państwu udział w praktycznym szkoleniu, którego celem jest omówienie najistotniejszych zmian i obowiązków w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane do:

Przedstawiciele Banków, Spółek Ubezpieczeniowych, Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych, SKOK-ów, w szczególności Dyrektorzy, Kierownicy oraz Specjaliści jednostek:
- przeciwdziałania praniu pieniędzy,
- przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom,
- compliance,
- prawnych,
- nadzoru i kontroli,
- bezpieczeństwa,
- oceny ryzyka,
- analiz i audytu wewnętrznego.
Notariusze, Biegli Rewidenci, Doradcy Podatkowi, Prawnicy, Adwokaci, Radcy Prawni, Prokurenci, Audytorzy.

Program szkolenia:

1. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy po implementacji IV Dyrektywy AML

zmiany legislacyjno – prawne,
wpłaty ustawy na sektor (nowa grupa instytucji obwiązanych).
2. Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz procedura zgłaszania nadużyć (whistleblowing)

obowiązek posiadania przez instytucje skutecznych, pisemnych regulacji,
zapewnienie zgodności procedur z przepisami prawa i wew. regulacjami instytucji.
3. Podejście oparte na ocenie ryzyka - wymóg posiadania opisowej oceny ryzyka przez instytucję obowiązaną

jak praktycznie przygotować ocenę ryzyka?
wpływ krajowej i ponadnarodowej oceny ryzyka na ocenę wydaną przez instytucję obowiązaną.
4. Customer Due Diligence (CDD) - podejście oparte na ocenie ryzyka

środki i kryteria oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
zakres środków bezpieczeństwa finansowego (standardowe, uproszczone, wzmożone),
monitoring i aktualizacja danych klientów, w szczególności klientów wysokiego ryzyka
archiwizacja dokumentów pozyskanych w procesie CDD.
5. Rozszerzone obowiązki związane z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska politycznie (PEP)

obowiązek ustalenia statusu PEP klienta – jak w praktyce wykonać proces identyfikacji i weryfikacji klientów?
jak pozyskać informację dotyczące źródła majątku i źródło pochodzenia wartości majątkowych klienta ?
proces akceptacji klienta – kto i kiedy powinien podjąć decyzję?
6. Nowe wyzwania w identyfikacji beneficjenta rzeczywistego

obowiązek weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego – jak zaplanować proces w naszej organizacji?
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – wpływ na działalność instytucji obowiązanych.
7. Zmiany w zakresie gromadzenia i przekazywania informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (GIIF)

nowy katalog transakcji podlegających obowiązkowi przekazania do GIIF,
obowiązek przekazania zawiadomienia o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy.
8. Istotne zmiany w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku

cztery warianty procedury wstrzymania transakcji lub blokady rachunku,
zasady wymiany i ochrony informacji przekazywanych na potrzeby wykonywania obowiązków pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład grupy.
9. Kontrola instytucji obowiązanych i sankcje wynikające z przepisów ustawy

kontrola przestrzegania przepisów ustawy
o tryb i zakres ustawowy podmiotów przeprowadzających kontrolę,
o jak praktycznie przygotować się do kontroli z uwzględnieniem zidentyfikowanych nieprawidłowości w trakcie inspekcji kontrolnych przeprowadzanych przez GIIF i KNF w roku 2017,
odpowiedzialność karna i administracyjna za naruszenie przepisów ustawy.

Informacje o prelegentach:

Tomasz Wojtaszczyk Praktyk bankowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach finansowych (m.in.: BZWBK S.A, AIG Bank Polska S.A., Santander Consumer Bank S.A., mBank Hipoteczny S.A.).
Certyfikowany ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i compliance;ukończył liczne szkolenia organizowane przez: GIIF, KNF, GIODO, UOKiK oraz ZBP, Szkołę Policji w Szczytnie, Warszawski Instytut Bankowości,

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1170 23% VAT

Cena zawiera:

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie do 03.04.2019 - 1 170 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 04.04.2019 - 1 470 PLN + 23% VAT

Wydarzenie: Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - nowe wyzwania dla instytucji obowiązanych po implementacji IV dyrektywy AML