Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ustawa-prawo-budowlane-z-elementami-kodeksu-postepowania-administracyjnego-26795-id1128

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:
Ustawa prawo budowlane z elementami
Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci szkolenia:
• pracownicy urzędów gmin i starostw powiatowych zajmujących się problematyką architektoniczno-budowlaną, gospodarki budynkami mieszkalnymi, użyteczności publicznej i użytkowanymi na cele gospodarcze i magazynowe,
• inspektorzy nadzoru budowlanego,
• przedsiębiorcy i deweloperzy realizujący budowy i prowadzący sprzedaż nieruchomości budynkowych i lokalowych,
• projektanci, inspektorzy nadzoru inwestorskiego i kierownicy budów,
• rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy obrotu nieruchomościami,
• właściciele i zarządy nieruchomości budynkowych,
• pracownicy Agencji Nieruchomości Rolnych, nadleśnictw, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,
• spółdzielnie mieszkaniowe,
• instytucje doradztwa technicznego w budownictwie,
• wszystkie osoby zainteresowane, budujące własne domy, lub kończące budowę.

Program szkolenia:

1. Ustawa Prawo Budowlane jako podstawowy akt prawny regulujący proces budowlany.
• zakres stosowania ustawy Prawo Budowlane,
• nowelizacje Prawa Budowlanego wprowadzone w ostatnich latach.
2. Podstawowe definicje i pojęcia zawarte w ustawie prawo budowlane.
3. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
• prawo własności, użytkowania wieczystego, instytucja zarządu, ograniczone prawa rzeczowe, stosunek zobowiązaniowy.
4. Uczestnicy procesu budowlanego.
• inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy,
• obowiązki i uprawnienia uczestników procesu budowlanego.
5. Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
• obowiązki inwestora, projektanta i kierownika budowy.
6. Aktualne warunki udzielania pozwoleń na budowę.
• obiekty i roboty budowlane zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia,
• instytucja zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych,
• przyłącza do obiektów, definicje i zwolnienie z obowiązku zgłoszenia.
7. Odstępstwa od projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę samowole budowlane – konsekwencje i możliwości legalizacji.
8. Projekt budowlany.
• projekt budowlany a projekt wykonawczy, zakres i forma projektu.
9. KPA przy wydawaniu pozwoleń na budowę/rozbiórkę oraz zgłoszeniach robót budowlanych i zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
10. Użytkowanie obiektów budowlanych.
• uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
• zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych i zamiarze przystąpienia do użytkowania,
• obowiązki właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych,
• zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
• obowiązek powołania inspektora nadzoru inwestorskiego,
• dziennik budowy i tablica informacyjna,
11. Właściwości organów administracji publicznej w budownictwie.

Informacje o prelegentach:

projektant, kosztorysant, autor wielu kompleksowych dokumentacji przetargowych, inżynier budowy, inżynier w spółdzielni mieszkaniowej, wykładowca na wielu kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych, audytor, główny specjalista w Ministerstwie Infrastruktury. Członek ZAE, SKB, PZITB, SAPE-POLSKA, PKT, PTES-ISES, rzeczoznawca kosztorysowy SKB, doktorant PW.

Wydarzenia towarzyszące:

MANDATY KARNE KREDYTOWANE Księgowość, ulgi w spłacie mandatów oraz egzekucja mandatów w praktyce urzędów gmin - najnowsze interpretacje MSWiA

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 350 Cena z VAT

Cena zawiera:

W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie oraz przerwy kawowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem lub e-mailem do 23 maja 2011 r. fax. (22) 322 84 10,
e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl

Wydarzenie: Ustawa prawo budowlane z elementami Kodeksu Postępowania Administracyjnego