Szkolenie

UTRZYMANIE I KONTROLE OKRESOWE STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W ŚWIETLE AKTULALNYCH ZMIAN PRAWA BUDOWLANEGO I WYMAGAŃ PRAWNYCH ORAZ PRZEPISÓW WYKONAWC

O szkoleniu

Cel szkolenia: kompleksowe przedstawienie aktualnych regulacji prawnych dotyczących obowiązków właścicieli i zarządców w utrzymaniu, kontroli oraz remontach obiektów budynków w tym o zabudowie powyżej 2000 m2 i obiektów wielkopierzchniowych o powierzchni dachu powyżej 1000 m2 dla zapewnienia bezpiecznego użytkowania i zapobieganiu katastrofie budowlanej w świetle wniosków NIK z kontroli przeprowadzonej w 2011 r. nt. „Prawidłowości utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych".
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do właścicieli i zarządców nieruchomości, służb prowadzących inwestycje i remonty, osób prowadzących kontrolę okresową obiektów budowlanych, nadzór techniczny specjalistyczny i inwestorski, właściwych organów administracyjno -budowlanych oraz nadzoru budowlanego, osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (projektantów, kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru), rzeczoznawców budowlanych i biegłych sądowych.

Program szkolenia

I. Uregulowania prawne w utrzymaniu obiektów budowlanych
1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651)
2. Ustawa Prawo Budowlane z 1994 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623)
3. Przepisy techniczno-budowlane w utrzymaniu obiektów budowlanych
Warunki jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych
4. Przejęcie budynków do użytkowania
5. Obowiązki właściciela lub zarządcy w utrzymaniu w należytym stanie obiektu budowlanego dla bezpiecznego użytkowania obiektu (art. 61 Pb),
6. Odpowiedzialność właściciela (art. 91a) za niespełnieniu obowiązków utrzymana obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym
7. Książka obiektu budowlanego i jej prowadzenie (art. 64 Pb)
8. Obowiązek kontroli okresowej obiektów budowlanych (art. 62 ust. 1 Pb)
9. Nakaz przeprowadzenia kontroli przez właściwy organ (art. 62 ust. 3 Pb),
10. Obowiązkowa kontrola kotów i systemów klimatyzacji (art. 62 ust.5 i 6 Pb) w świetle Prawa budowlanego (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz.1373)

II. Kwalifikacje osób prowadzących kontrole okresowe
1. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
2. Uprawnienia budowlane do sprawowania kontroli obiektów budowlanych
3. Osoby uprawnione do sprawowania kontroli technicznej utrzymania budynków i innych obiektów budowlanych
4. Osoby uprawnione do kontroli stanu technicznego przewodów kominowych
5. Osoby uprawnione do kontroli kotłów i systemów klimatyzacji
6. Odpowiedzialności cywilna, zawodowa i karana osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

III. Kontrola okresowa obiektów i budynków mieszkalnych
1. Kontroli okresowych budynków i obiektów budowlanych - w pełnej problematyce branżowej z procedurami i czynności działań wraz z wzorami protokołów (art. 62)
Kontrola okresowa roczna (stanu technicznego elementów budynku i i instalacji gazowych i przewodów kominowych),
Kontrola okresowa co najmniej dwa razy w roku w przypadku budynków o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m 2 oraz innych obiektów o powierzchni dachu powyżej 1000 m2 (karta informacyjna obiektu, ocena stanu technicznego głównych elementów nośnych i połaci dachu, protokół kontrol obiektu wg kryteriów uszkodzeń konstrukcji i zużycia elementów budowlanych (4 klasy oceny),
Kontrola okresowa co najmniej raz na 5 lat ( stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu, estetyki obiektu i otoczenia oraz badania instalacji elektrycznej i piorunochronowej),
2. Kontrola okresowa roczna ścian zewnętrznych warstwowych w budownictwie wielkopłytowym oraz analiza bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z Instrukcją ITB nr 360/99,
3. Kontrola okresowa roczna elewacjami z płyt azbestowo-cementowych na budynkach wielkopłytowych oraz warunki bezpiecznego ich użytkowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 162, poz. 1089)
4. Kontrola bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w wypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (silnych wiatrów, intensywnych opadów śniegu), w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem.
5. Kontrola okresowa systemów grzewczych i kotłów
6. Kontrola okresowa systemów klimatyzacji
7. Kontrola okresowa obiektów i sieci elektroenergetycznych

IV. Naprawy i remonty obiektów po kontrolach okresowych
1. Programowanie remontów budynków
2. Zakres robót naprawczych i remontowych
3. Planowanie napraw i remontów
4. Usuwanie nieprawidłowości w obiektach budowlanych
5. Roboty remontowe wymagające zgłoszenia
6. Dokumentacja techniczna remontów
7. Nadzór budowlano-techniczny nad remontami
8. Obmiary robót - rejestr obmiarów
9. Bezpieczeństwo pracy przy robotach remontowych

V. Informacja o kontroli NIK w utrzymaniu obiektów budowlanych

VI. Dyskusja i podsumowanie seminarium szkoleniowego

Czas trwania

16 godzin

Prelegenci

Cytat
Projektant i rzeczoznawca budowlany, doradca energetyczny, audytor energetyczny KAPE oraz konsultant na liście Banku Gospodarstwa Krajowego i Banku Światowego. Od 2002 r. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Doświadczony wykładowca od wielu lat prowadzący szkolenia i seminaria dla praktyków.

Gdzie i kiedy

Zakopane 18 - 20 listopada 2013
Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 21 - 22 października 2013
Hotel Gromada "Dom Chłopa"

00-030 Warszawa

Plac Powstańców Warszawy 2

woj. małopolskie

Weź udział

Cena 1
zł netto + 23% VAT
1100 PLN
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, lunch
Weź udział

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca realizacji szkolenia (na terenie Warszawy)

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!