Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/utrzymanie-i-kontrole-okresowe-stanu-technicznego-obiektow-budownictwa-mieszkaniowego-i-uzytecznosci-publicznej-w-swietle-aktulalnych-zmian-prawa-budowlanego-i-wymagan-prawnych-oraz-przepisow-wykonawc-52133-id71

Informacje o szkoleniu

 • UTRZYMANIE I KONTROLE OKRESOWE STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W ŚWIETLE AKTULALNYCH ZMIAN PRAWA BUDOWLANEGO I WYMAGAŃ PRAWNYCH ORAZ PRZEPISÓW WYKONAWC


  ID szkolenia: 52133
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Budownictwo, architektura
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Czarny Potok ***
  Tetmajera 20
  34-500 Zakopane
  Godziny zajęć (czas trwania):
  16 godzin
 • Organizator szkolenia:

  Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia: kompleksowe przedstawienie aktualnych regulacji prawnych dotyczących obowiązków właścicieli i zarządców w utrzymaniu, kontroli oraz remontach obiektów budynków w tym o zabudowie powyżej 2000 m2 i obiektów wielkopierzchniowych o powierzchni dachu powyżej 1000 m2 dla zapewnienia bezpiecznego użytkowania i zapobieganiu katastrofie budowlanej w świetle wniosków NIK z kontroli przeprowadzonej w 2011 r. nt. „Prawidłowości utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych".

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do właścicieli i zarządców nieruchomości, służb prowadzących inwestycje i remonty, osób prowadzących kontrolę okresową obiektów budowlanych, nadzór techniczny specjalistyczny i inwestorski, właściwych organów administracyjno -budowlanych oraz nadzoru budowlanego, osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (projektantów, kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru), rzeczoznawców budowlanych i biegłych sądowych.

Program szkolenia:

I. Uregulowania prawne w utrzymaniu obiektów budowlanych
1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651)
2. Ustawa Prawo Budowlane z 1994 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623)
3. Przepisy techniczno-budowlane w utrzymaniu obiektów budowlanych
Warunki jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych
4. Przejęcie budynków do użytkowania
5. Obowiązki właściciela lub zarządcy w utrzymaniu w należytym stanie obiektu budowlanego dla bezpiecznego użytkowania obiektu (art. 61 Pb),
6. Odpowiedzialność właściciela (art. 91a) za niespełnieniu obowiązków utrzymana obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym
7. Książka obiektu budowlanego i jej prowadzenie (art. 64 Pb)
8. Obowiązek kontroli okresowej obiektów budowlanych (art. 62 ust. 1 Pb)
9. Nakaz przeprowadzenia kontroli przez właściwy organ (art. 62 ust. 3 Pb),
10. Obowiązkowa kontrola kotów i systemów klimatyzacji (art. 62 ust.5 i 6 Pb) w świetle Prawa budowlanego (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz.1373)

II. Kwalifikacje osób prowadzących kontrole okresowe
1. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
2. Uprawnienia budowlane do sprawowania kontroli obiektów budowlanych
3. Osoby uprawnione do sprawowania kontroli technicznej utrzymania budynków i innych obiektów budowlanych
4. Osoby uprawnione do kontroli stanu technicznego przewodów kominowych
5. Osoby uprawnione do kontroli kotłów i systemów klimatyzacji
6. Odpowiedzialności cywilna, zawodowa i karana osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

III. Kontrola okresowa obiektów i budynków mieszkalnych
1. Kontroli okresowych budynków i obiektów budowlanych - w pełnej problematyce branżowej z procedurami i czynności działań wraz z wzorami protokołów (art. 62)
Kontrola okresowa roczna (stanu technicznego elementów budynku i i instalacji gazowych i przewodów kominowych),
Kontrola okresowa co najmniej dwa razy w roku w przypadku budynków o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m 2 oraz innych obiektów o powierzchni dachu powyżej 1000 m2 (karta informacyjna obiektu, ocena stanu technicznego głównych elementów nośnych i połaci dachu, protokół kontrol obiektu wg kryteriów uszkodzeń konstrukcji i zużycia elementów budowlanych (4 klasy oceny),
Kontrola okresowa co najmniej raz na 5 lat ( stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu, estetyki obiektu i otoczenia oraz badania instalacji elektrycznej i piorunochronowej),
2. Kontrola okresowa roczna ścian zewnętrznych warstwowych w budownictwie wielkopłytowym oraz analiza bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z Instrukcją ITB nr 360/99,
3. Kontrola okresowa roczna elewacjami z płyt azbestowo-cementowych na budynkach wielkopłytowych oraz warunki bezpiecznego ich użytkowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 162, poz. 1089)
4. Kontrola bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w wypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (silnych wiatrów, intensywnych opadów śniegu), w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem.
5. Kontrola okresowa systemów grzewczych i kotłów
6. Kontrola okresowa systemów klimatyzacji
7. Kontrola okresowa obiektów i sieci elektroenergetycznych

IV. Naprawy i remonty obiektów po kontrolach okresowych
1. Programowanie remontów budynków
2. Zakres robót naprawczych i remontowych
3. Planowanie napraw i remontów
4. Usuwanie nieprawidłowości w obiektach budowlanych
5. Roboty remontowe wymagające zgłoszenia
6. Dokumentacja techniczna remontów
7. Nadzór budowlano-techniczny nad remontami
8. Obmiary robót - rejestr obmiarów
9. Bezpieczeństwo pracy przy robotach remontowych

V. Informacja o kontroli NIK w utrzymaniu obiektów budowlanych

VI. Dyskusja i podsumowanie seminarium szkoleniowego

Informacje o prelegentach:

Projektant i rzeczoznawca budowlany, doradca energetyczny, audytor energetyczny KAPE oraz konsultant na liście Banku Gospodarstwa Krajowego i Banku Światowego. Od 2002 r. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Doświadczony wykładowca od wielu lat prowadzący szkolenia i seminaria dla praktyków.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1100 zł netto + 23% VAT

Cena zawiera:

udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca realizacji szkolenia (na terenie Warszawy)

Wydarzenie: UTRZYMANIE I KONTROLE OKRESOWE STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W ŚWIETLE AKTULALNYCH ZMIAN PRAWA BUDOWLANEGO I WYMAGAŃ PRAWNYCH ORAZ PRZEPISÓW WYKONAWC