Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/utrzymanie-obiektow-budowlanych-w-nalezytym-stanie-technicznym-odpowiedzialnosc-wlasciciela-zarzadcy-i-uzytkownika-obiektu-budowlanego-57732-id386

Informacje o szkoleniu

 • Utrzymanie obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym. Odpowiedzialność właściciela, zarządcy i użytkownika obiektu budowlanego


  ID szkolenia: 57732
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Budownictwo, architektura Nieruchomości
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Centrum Konferencyjne w Katowicach
  Jordana 18
  Katowice
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.30-14.30
 • Organizator szkolenia:

  Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest:

- Zaktualizowanie wiedzy z zakresu obowiązków dotyczących wykonywania przez właścicieli i zarządców zadań związanych z zarządzaniem nieruchomościami oraz wymaganiami dotyczącymi bezpiecznego zarządzania budynkami i zasadami postępowania w przypadku pojawienia się zagrożenia.
- Zapoznanie z najnowszymi zmianami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- Zapoznanie ze zmianami innych przepisów prawa obowiązujących w zarządzaniu nieruchomościami
- Omówienie zasad wykonywania kontroli przez INB i zakres odpowiedzialności właścicieli obiektów
- Omówienie doświadczeń w zakresie prowadzenia obowiązkowej Książki Obiektu Budowlanego zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego oraz rozporządzenia wykonawczego

Szkolenie skierowane jest do:

a/ zarządców lub właścicieli nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków,
b/ osób prowadzących kontrolę techniczną i okresową utrzymania budynków,
c/ nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego,
d/ służb prowadzących inwestycje i remonty,
e/ właściwych organów administracyjno-budowlanych i nadzoru budowlanego,
f/ osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru, rzeczoznawca budowlany)

Program szkolenia:

1. Wykaz podstawowych aktów prawnych

2. Etapy procesu budowlanego

3. Użytkowanie obiektów budowlanych

3.1. Książka obiektu budowlanego
3.2. Przeglądy okresowe obiektu budowlanego
3.3. Opracowania techniczne dotyczące obiektu budowlanego
3.4. Ekspertyzy i opinie

4. Roboty remontowe i modernizacyjne

4.1. Podstawowe obowiązki uczestników procesu budowlanego
4.2. Sposób opisu przedmiotu realizacji w zależności od formy prawnej realizacji
4.2.1 Realizacja w oparciu o pozwolenie na budowę:
4.2.2 Zgłoszenie rozpoczęcia robót w oparciu o pozwolenie na budowę
4.2.3 Dziennik budowy
4.2.4 Wejście na teren sąsiedniej nieruchomości w celu wykonania robót budowlanych

5. Odbiory robót w trakcie trwania procesu budowlanego

5.1. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót
5.2. Sprawdzanie wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie robót
5.3. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, dokonywanie prób i odbiorów technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych.
5.4. Odbiory techniczne instalacji, urządzeń technicznych instalacji i urządzeń technicznych
5.5. Sprawdzanie i odbiór przewodów kominowych
5.6. Sprawdzenie zgodności wykonania robót budowlanych w zakresie określonym w projekcie budowlanym a dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego, ochrony, ochrony środowiska

6. Awarie i katastrofy obiektów

7. Zmiana sposobu użytkowania

8. Świadectwo charakterystyki energetycznej

9. Rozbiórka

10. Samowola budowlana i jej skutki

11. Odpowiedzialność zawodowa i karna

11.1. Odpowiedzialność karna
11.2. Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Informacje o prelegentach:

Magister inżynier budownictwa lądowego po Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, z uprawnieniami budowlanymi do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w nieograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Posiada 38-letnią praktykę w zawodzie w tym: 25 lat w przedsiębiorstwach wykonawczych i projektowych, kierujący i nadzorujący ok. 40 budów jako kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego oraz 13 lat jako nauczyciel akademicki. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa budowlanego, procedur w procesie inwestycyjnym, organizacji i zarządzania w budownictwie, kalkulacji kosztów, umów o roboty budowlane, zarządzania nieruchomościami. Biegły sądowy w sprawach rozstrzygnięć spornych w procesach z zakresu prowadzenia procesu inwestycyjnego. Wykładowca na kursach organizowanych przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, starszy wykładowca Politechniki Śląskiej. Wieloletni wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej na kierunku Zarządzanie Nieruchomościami.

Wydarzenia towarzyszące:

Odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne. Procedury formalne wydawania decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie. Korelacja specustawy drogowej oraz ustawy kodeks postępowani
Bezpieczna nieruchomość – wymagania i organizacja ochrony przeciwpożarowej

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 350 +23% VAT (VAT zwolniony - dla osób, których finansowanie za szkolenie pochodzi w co najmniej 70% ze środków publicznych)

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenie, konsultacje w trakcie i po szkoleniu

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia poprzez formularze kontaktowe dostępne u góry strony oraz wniesienie opłaty za szkolenie.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Wydarzenie: Utrzymanie obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym. Odpowiedzialność właściciela, zarządcy i użytkownika obiektu budowlanego