Szkolenie

VAT od podstaw w świetle obowiązującej ustawy z uwzględnieniem zmian na 2014 rok

O szkoleniu

Bydgoszcz, 3 – 4 marca 2014 r. - SOP 14068
Łódź, 10 – 11 marca 2014 r. - SOP 14069
Kraków, 10 – 11 marca 2014 r. - SOP 14070
Warszawa, 18 – 19 marca 2014 r. - SOP 14233
Gdańsk, 31.03 – 1 kwietnia 2014 r. - SOP 14234
Łódź, 17 – 18 kwietnia 2014 r. - SOP 14235
Toruń, 24 – 25 kwietnia 2014 r. - SOP 14236
Warszawa, 28 – 29 kwietnia 2014 r. - SOP 14237
Kraków, 19 – 20 maja 2014 r. - SOP 14238
Kto powinien wziąć udział?
*

Program szkolenia

Dzień I
1. Przepisy istotne dla prawidłowego rozliczania VAT:
a) znaczenie ustawy o VAT,
b) najważniejsze rozporządzenia wydane do ustawy o VAT,
c) przepisy unijne, w tym Dyrektywa 112/2006,
d) podstawa prawna planowanych nowelizacji w przepisach.
2. Najważniejsze zasady dotyczące rozliczania podatku VAT:
a) konsumpcyjny charakter VAT,
b) powszechność opodatkowania VAT,
c) zasad unikania podwójnego opodatkowania VAT,
d) neutralność podatku VAT.
3. Katalog czynności opodatkowanych podatkiem VAT:
a) zasada powszechności podatku VAT a szeroki zakres
opodatkowania VAT,
b) pojęcie czynności opodatkowanych, zwolnionych,
wyłączonych z opodatkowania oraz niepodlegających
opodatkowaniu przez sprzedającego,
c) forma prawna czynności a jej opodatkowanie,
d) czynności sprzeczne z przepisami a podatek VAT.
4. Czynności wyłączone spod opodatkowania podat-
kiem VAT.
a) przekształcenia kapitałowe – zbycie przedsiębiorstwa,
pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
aporty, darowizny,
b) czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie
skutecznej umowy,
c) czynności niestanowiące przedmiotu prowadzonej
działalności gospodarczej.
5. Odpłatna dostawa towarów jako czynność opodatko-
wana podatkiem VAT:
a) pojęcie towaru,
b) dostawa towarów a przeniesienie własności towaru,
c) moment dokonania dostawy towarów,
d) dostawa towarów o charakterze ciągłym,
e) sprzedaż z odroczonym terminem płatności,
f) sprzedaż na próbę,
g) wieczyste użytkowanie gruntów,
h) leasing finansowy.
6. Odpłatne świadczenie usług:
a) pojęcie świadczenia usług,
b) wpływ klasyfikacji statystycznych na opodatkowanie
usług,
c) czynności nie stanowiące świadczenia usług,
d) usługa kompleksowa,
e) moment wykonania usługi.
7. Nieodpłatna dostawa towarów i świadczenie usług
z uwzględnieniem zmian w przepisach:
a) porównanie stanu prawnego sprzed 1 kwietnia 2013 r.
i po 1 kwietnia 2013 r.
b) darowizny,
c) przekazania w ramach reprezentacji i reklamy,
d) przekazania na rzecz pracowników,
e) nieodpłatne udostępnienie samochodu służbowego
oraz telefonu służbowego na cele prywatne,
f) akcje marketingowe,
g) sprzedaż premiowa,
h) prezenty o małej wartości, próbki.
8. Podatnik podatku VAT:
a) pojęcie działalności gospodarczej,
b) przykłady czynności nie stanowiących działalności
gospodarczej,
c) podatnicy zagraniczni,
d) samo naliczenie podatku a podatnik VAT,
e) obowiązek rejestracji jako podatnik VAT,
f) zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe z obowiązku
rejestracji.
9. Obowiązek podatkowy VAT – czynności krajowe:
a) zasada ogólna,
b) moment wystawienia faktury a moment powstania
obowiązku podatkowego,
c) szczególne zasady definiowania momentu powstania
obowiązku podatkowego – transport, budownictwo,
media, najem, dzierżawa, dostawa nieruchomości,
dostawa złomu, sprzedaż licencji, praw autorskich,
d) obowiązek podatkowy w przypadku zaliczek,
e) zmiana zasad powstawania obowiązku podatkowego
od 1 stycznia 2014 r.,
f) brak wpływu wystawienia faktury na obowiązek podat-
kowy po 1 stycznia 2014 r.,
g) szczególne zasady opodatkowania usług budowla-
nych, najmu, dzierżawy, leasingu itp. transakcji po 1
stycznia 2014 r.,
h) rozliczenie VAT w sposób kasowy po 1 stycznia 2014 r.
10. Rodzaje faktur VAT:
a) faktury VAT zewnętrzne i wewnętrzne,
b) faktury VAT RR,
c) faktury VAT wystawiane przez małego podatnika
d) faktury VAT wystawiane w przypadku rozliczania pro-
cedur marży
e) faktury wystawiane przez nabywcę,
f) dokumenty zrównane z fakturami VAT,
g) faktury wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej.
11. Zasady wystawiania faktur VAT:
a) treść faktur,
b) termin wystawienia,
c) faktury zaliczkowe,
d) błędy dotyczące fakturowania,
e) wystawienie faktury po terminie.
12. Faktury korygujące i noty korygujące:
a) zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących,
b) termin wystawienia faktur korygujących,
c) ujęcie korekty obrotu w deklaracji VAT-7,
d) zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy,
e) wystawianie not korygujących.;
Dzień II
1. Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy to-
warów (WDT) z uwzględnieniem zmian w przepisach:
a) przemieszczenie towarów jako WDT,
b) obowiązek podatkowy z tytułu WDT,
c) zaliczki w WDT a brak obowiązku podatkowego,
d) podstawa opodatkowania w WDT,
e) warunki stosowania stawki 0% VAT – wymagana do-
kumentacja, praktyka i orzecznictwo,
f) WDT rozliczane w systemie kwartalnym,
g) WDT w pierwszym i drugim miesiącu kwartału,
h) WDT w ostatnim miesiącu kwartału,
i) magazyn konsygnacyjny.
2. Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towa-
rów (WNT) z uwzględnieniem nowelizacji przepisów:
a) przemieszczenie jako WNT,
b) obowiązek podatkowy VAT,
c) moment wystawienia faktury a moment powstania
obowiązku podatkowego,
d) zaliczki w WNT,
e) podstawa opodatkowania w WNT,
f) magazyn konsygnacyjny.
3. Eksport towarów:
a) pojęcie eksportu towarów,
b) eksport bezpośredni i pośredni,
c) warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bez-
pośrednim i pośrednim,
d) obowiązek podatkowy,
e) zaliczki w eksporcie,
f) podstawa opodatkowania.
4. Import towarów:
a) podatnik w imporcie towarów,
b) obowiązek podatkowy VAT,
c) zasady ustalania podstawy opodatkowania na przy-
kładach,
d) procedura uproszczona rozliczenia importu towarów.
5. Import i eksport usług:
a) pojęcie importu i eksportu,
b) miejsce świadczenia usług,
c) obowiązek podatkowy,
d) podstawa opodatkowania,
e) stawki podatku,
f) dokumentacja konieczna do rozliczenia importu oraz
eksportu usług,
6. Odliczenie podatku naliczonego z uwzględnieniem
zmian od 1 stycznia 2014 r.:
a) warunki odliczenia podatku naliczonego,
b) źródła odliczenia,
c) terminy odliczenia,
d) odliczenie a wykonaniu usługi,
e) przedawnienie prawa do odliczenia podatku naliczonego,
f) rewolucyjne zmiany w zakresie odliczania VAT od
1 stycznia 2014 r.
7. Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego:
a) odliczanie VAT od samochodów osobowych oraz pa-
liwa,
b) kwalifikacja wydatku na gruncie CIT a odliczenie VAT,
c) usługi noclegowe oraz gastronomiczne,
d) faktury od nieuczciwych kontrahentów,
e) odliczanie w przypadku błędów na fakturach.
8. Odliczanie w oparciu o współczynnik sprzedaży:
a) obowiązek odliczania VAT w oparciu o proporcję,
b) ustalenie współczynnika z naczelnikiem urzędu skar-
bowego,
c) zasady ustalania współczynnika sprzedaży,
d) obrót wyłączony z obliczania współczynnika.

Czas trwania

10:00 – 15:45

Prelegenci

Cytat
Radosław Żuk – prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor naczelny portalu prawno-księgowego
TaxFin.pl. Doświadczony i uznany wykładowca tematyki związanej z podatkiem VAT oraz podatkami dochodowymi.
Autor licznych komentarzy dotyczących podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nierucho-
mości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.
Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy. Dok-
torant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w problematyce podatku VAT oraz po-
stępowań sądowo-administracyjnych. Autor licznych komentarzy i artykułów podatkowych publikowanych na łamach
„Rzeczpospolitej”, „Gazety Prawnej”, „Przeglądu Podatkowego”.
Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli po-
datkowej, podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując
w Urzędzie Skarbowym na stanowisku Zastępcy Naczelnika oraz jako trener podatkowy przy Centrum Edukacji Zawo-
dowej Resortu Finansów. Wykładowca wyższej uczelni w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa
podatkowego. Obecnie prowadzi własną firmę szkoleniową.
Samir Kayyali – doradca podatkowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach
świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szcze-
gólności restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie dokumentacji
w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Absolwent mię-
dzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we
Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno
w prasie eksperckiej jak i popularnej.

Gdzie i kiedy

Warszawa 18 - 19 marca 2014
centrum ww. miast lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 18 - 19 lutego 2014
Zajęcia odbędą się w centrum w/w miast lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 990 zł +23% VAT - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 890 zł/os. + 23% VAT
990 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!