VAT OD PODSTAW W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEJ USTAWY Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WPROWADZONYCH W 2015 ROKU

O szkoleniu

Niniejsze szkolenie ma na celu kompleksowe omówienie zasad rozliczania podatku od towarów i usług. Zakres szkolenia obejmuje szeroką gamę zagadnień, poczynając od zagadnień o charakterze podstawowym, a kończąc na problematyce szczegółowej oraz specjalistycznej. Szkolenie dotyczy transakcji krajowych, jak również zagranicznych w postaci eksportu towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz nabycia towarów, transakcji łańcuchowych, uproszczonych, jak również usług o charakterze transgranicznym. W czasie zajęć zostaną przekazane uczestnikom kursu wszelkie przysługujące uprawnienia, ryzyka podatkowe, metody optymalizacji obciążeń fiskalnych, w tym również najbardziej dyskusyjne i aktualne rozwiązania prawne i praktyczne w podatku VAT. Szkolenie będzie swoim zakresem obejmowało ostatnie nowelizacje w przepisach między innymi zmiany, które weszły w życie od 1 stycznia 2015 r., jak również planowane przez ustawodawcę zmiany od 1 lipca 2015 r.
Kto powinien wziąć udział?
całej kadry z działu księgowości

Program szkolenia

DZIEŃ I

1. Przepisy istotne dla prawidłowego rozliczania VAT:
a) znaczenie ustawy o VAT,
b) najważniejsze rozporządzenia wydane do ustawy o VAT,
c) przepisy unijne, w tym Dyrektywa 112/2006,
d) podstawa prawna planowanych nowelizacji w przepisach.

2. Najważniejsze zasady dotyczące rozliczania podatku VAT:
a) konsumpcyjny charakter VAT,
b) powszechność opodatkowania VAT,
c) zasad unikania podwójnego opodatkowania VAT,
d) neutralność podatku VAT.

3. Katalog czynności opodatkowanych podatkiem VAT:
a) zasada powszechności podatku VAT a szeroki zakres opodatkowania VAT,
b) pojęcie czynności opodatkowanych, zwolnionych, wyłączonych z opodatkowania oraz niepodlegających opodatkowaniu przez sprzedającego,
c) forma prawna czynności a jej opodatkowanie,
d) czynności sprzeczne z przepisami a podatek VAT.

4. Czynności wyłączone spod opodatkowania podatkiem VAT.
a) przekształcenia kapitałowe – zbycie przedsiębiorstwa, pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, aporty, darowizny,
b) czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
c) czynności niestanowiące przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej.

5. Odpłatna dostawa towarów jako czynność opodatkowana podatkiem VAT:
a) pojęcie towaru,
b) dostawa towarów a przeniesienie własności towaru,
c) moment dokonania dostawy towarów,
d) dostawa towarów o charakterze ciągłym,
e) sprzedaż z odroczonym terminem płatności,
f) sprzedaż na próbę,
g) wieczyste użytkowanie gruntów,
h) leasing finansowy.

6. Odpłatne świadczenie usług:
a) pojęcie świadczenia usług,
b) wpływ klasyfikacji statystycznych na opodatkowanie usług,
c) czynności nie stanowiące świadczenia usług,
d) usługa kompleksowa,
e) moment wykonania usługi.

7. Nieodpłatna dostawa towarów i nieodpłatne świadczenie usług w 2015 roku:
a) darowizny,
b) drukowane materiały reklamowe i informacyjne,
c) świadczenia nieodpłatne na rzecz klientów, kontrahentów i pracowników,,
d) zasady rozliczania użytku prywatnego pojazdów samochodowych,
e) prezenty o małej wartości,
f) próbki.

8. Podatnik podatku VAT:
a) pojęcie działalności gospodarczej,
b) przykłady czynności nie stanowiących działalności gospodarczej,
c) podatnicy zagraniczni,
d) samo naliczenie podatku a podatnik VAT,
e) obowiązek rejestracji jako podatnik VAT,
f) zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe z obowiązku rejestracji.

9. Obowiązek podatkowy VAT w 2015 roku – czynności krajowe:
a) zasada ogólna,
b) moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
c) szczególne zasady definiowania momentu powstania obowiązku podatkowego – m. in. budownictwo, media, najem, dzierżawa, leasing, dostawa nieruchomości, dostawa złomu, usługi finansowe,
d) warunki dostawy towarów i ich wpływ na obowiązek podatkowy (Reguły Incoterms, umowy),
e) obowiązek podatkowy w przypadku zaliczek,
f) brak wpływu wystawienia faktury na obowiązek podatkowy,
g) rozliczenie VAT w sposób kasowy.

10. Rodzaje faktur VAT w 2015 roku:
a) faktura VAT obowiązkowa i na żądanie,
b) faktura zaliczkowa,
c) dokument pro forma,
d) likwidacja faktur wewnętrznych,
e) faktura VAT RR,
f) faktura VAT wystawiane przez małego podatnika,
g) faktura VAT wystawiane w przypadku rozliczania procedur marży,
h) faktury wystawiane przez nabywcę,
i) dokumenty zrównane z fakturami VAT,
j) faktury wystawiane, przesyłane i otrzymane w formie elektronicznej (np. e-mail).

11. Zasady wystawiania faktur VAT w 2015 roku:
a) elementy konieczne faktury,
b) termin wystawienia,
c) błędy dotyczące fakturowania,
d) wystawienie faktury po terminie.

12. Faktury korygujące i noty korygujące:
a) zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących,
b) termin wystawienia faktur korygujących,
c) ujęcie korekty obrotu w deklaracji VAT-7,
d) zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy,
e) wystawianie not korygujących.;

DZIEŃ II

1. Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT):
a) przemieszczenie towarów jako WDT,
b) obowiązek podatkowy z tytułu WDT,
c) zaliczki w WDT a brak obowiązku podatkowego,
d) podstawa opodatkowania w WDT,
e) warunki stosowania stawki 0% VAT – wymagana dokumentacja, praktyka i orzecznictwo sądów administracyjnych,
f) WDT rozliczane w systemie kwartalnym,
g) WDT w pierwszym i drugim miesiącu kwartału,
h) WDT w ostatnim miesiącu kwartału,
i) magazyn konsygnacyjny.

2. Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT):
a) przemieszczenie jako WNT,
b) obowiązek podatkowy VAT,
c) moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
d) zaliczki w WNT,
e) podstawa opodatkowania w WNT,
f) magazyn konsygnacyjny.

3. Eksport towarów:
a) pojęcie eksportu towarów,
b) eksport bezpośredni i pośredni,
c) warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,
d) obowiązek podatkowy,
e) zaliczki w eksporcie,
f) podstawa opodatkowania.

4. Import towarów:
a) podatnik w imporcie towarów,
b) obowiązek podatkowy VAT,
c) zasady ustalania podstawy opodatkowania na przykładach,
d) procedura uproszczona rozliczenia importu towarów.

5. Import i eksport usług:
a) pojęcie importu i eksportu,
b) miejsce świadczenia usług – zasada ogólna, usługi na nieruchomości, usługi transportowe, usługi na ruchomym majątku rzeczowym, targi oraz wystawy, usługi elektroniczne, usługi niematerialne.
c) obowiązek podatkowy,
d) podstawa opodatkowania,
e) stawki podatku,
f) dokumentacja konieczna do rozliczenia importu oraz eksportu usług,

6. Odliczenie podatku naliczonego w 2015 roku:
a) warunki odliczenia podatku naliczonego,
b) źródła odliczenia,
c) terminy odliczenia,
d) odliczenie a wykonanie usługi,
e) przedawnienie prawa do odliczenia podatku naliczonego,

7. Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego:
a) odliczanie VAT od pojazdów samochodowych,
b) usługi noclegowe oraz gastronomiczne,
c) faktury od nieuczciwych kontrahentów,
d)odliczanie w przypadku błędów na fakturach.

8. Nowa procedura małego punktu kompleksowej obsługi w zakresie VAT obowiązująca w Polsce i w UE od 1 stycznia 2015 r.:
a) informacje ogólne na temat nowej procedury,
b) pojęcie usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz usług elektronicznych,
c) państwo członkowskie identyfikacji oraz państwo członkowskie konsumpcji,
d) zasady rejestracji, składania deklaracji, płatności podatku, prowadzenia ewidencji.

9. Rewolucyjne zmiany planowane od 1 lipca 2015 r. w obliczaniu proporcji sprzedaży:
a) podmioty, które po nowelizacji przepisów powinny odliczać VAT w oparciu o proporcję sprzedaży,
b) rodzaje o obrotów uwzględnianych przy obliczaniu współczynnika sprzedaży,
c) rodzaje obrotów i czynności niemających wpływu na wysokość współczynnika,
d) obrót nieruchomościami oraz innymi środkami trwałymi a proporcja sprzedaży,
e) ustalanie proporcji w oparciu o propozycje wskazane przez Ministerstwo Finansów,
f) zasady ustalania współczynnika wstępnego i współczynnika ostatecznego,
g) zaokrąglenia współczynnika sprzedaży,
h) określanie współczynnika sprzedaży w porozumieniu z naczelnikiem urzędu skarbowego,
i) korekta podatku naliczonego po nowelizacji przepisów.

10. Inne ważne zmiany w VAT planowane od lipca 2015 roku:
a) rozszerzenie listy towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia (m.in. laptopy, tablety, telefony komórkowe, smartfony, konsole do gier),
b) wprowadzenie limitów kwotowych w stosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia,
c) wprowadzenie informacji podsumowujących dla transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia,
d) zmiany dotyczące ulgi na złe długi oraz zasad dokonywania korekt w przypadku, gdy dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
e) zmiany w zakresie odpowiedzialności solidarnej na gruncie VAT.

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 990 zł +23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 890 zł/os. + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy
24 09 2015 - 25 09 2015 - Toruń
08 10 2015 - 09 10 2015 - Gdańsk
13 10 2015 - 14 10 2015 - Kraków
19 10 2015 - 20 10 2015 - Poznań
29 10 2015 - 30 10 2015 - Katowice
05 11 2015 - 06 11 2015 - Wrocław
19 11 2015 - 20 11 2015 - Łódź

Czas trwania

10:00-16:00

Prelegenci

Radosław Żuk – prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor naczelny portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Doświadczony i uznany wykładowca tematyki związanej z podatkiem VAT oraz podatkami dochodowymi. Autor licznych komentarzy dotyczących podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy. Doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w problematyce podatku VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych. Autor licznych komentarzy i artykułów podatkowych publikowanych na łamach „Rzeczpospolitej”, „Gazety Prawnej”, „Przeglądu Podatkowego”. Doświadczony wykładowca na studiach podyplomowych, kursach zawodowych i szkoleniach w zakresie prawa podatkowego oraz procedury sądowo-administracyjnej. Prowadził zajęcia dla pracowników takich spółek jak: MWiK w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Elektrociepłownia Białystok S.A.

Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Urzędzie Skarbowym na stanowisku Zastępcy Naczelnika oraz jako trener podatkowy przy Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Wykładowca wyższej uczelni w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. Obecnie prowadzi własną firmę szkoleniową.

Samir Kayyali – doradca podatkowy, obecnie prowadzi własną praktykę podatkową. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Nadzorował szereg badań due diligence oraz uczestniczył w obsłudze rachunkowo-podatkowej przekształceń oraz likwidacji spółek prawa handlowego. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej.

Gdzie i kiedy

Łódź 19-20 listopad 2015
centrum miasta

Łódź

centrum miasta

woj. łódzkie

Rejestracja

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!