VAT w obrocie międzynarodowym. WDT/WNT, eksport i import towarów

O szkoleniu

Celem dwudniowego szkolenia jest dokładne omówienie zagadnień dotyczących podatku VAT związanych z transgranicznymi transakcjami towarowymi, tj. wewnątrzwspólnotową dostawą towarów i wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów oraz eksportem i importem towarów, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ostatnich latach.

W toku szkolenia poruszone zostaną m.in. zagadnienia dotyczące rozpoznawania miejsca dostawy w transakcjach łańcuchowych, czy powodujące wiele wątpliwości kwestie dokumentowania dostaw wewnątrzwspólnotowych.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Uporządkowanie i przypomnienie wiedzy z zakresu transgranicznych transakcji towarowych.
 • Szkolenie umożliwi również aktualizację wiedzy w kontekście zmian, jakie nastąpiły w tych transakcjach, wprowadzonych ustawą Slim VAT2.
 • W toku szkolenia poruszone zostaną m.in. zagadnienia dotyczące rozpoznawania miejsca dostawy w transakcjach łańcuchowych, czy powodujące wiele wątpliwości kwestie dokumentowania dostaw wewnątrzwspólnotowych,
 • Powiemy również o planowanych zmianach w zakresie odliczania VAT przy WNT w projekcie ustawy Slim VAT3.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowości, jak również pracowników działów handlowych i zaopatrzenia, na których spoczywa obowiązek zebrania prawidłowej dokumentacji potwierdzającej transakcje WDT i eksportu towarów.

Program szkolenia

DZIEŃ I

 1. Transakcje WDT:
  • definicja, warunki przedmiotowe i podmiotowe,
  • nietransakcyjne przemieszczenia towarów w ramach UE,
  • rozliczenia nieodpłatnych WDT,
  • moment powstania obowiązku podatkowego w WDT (dostawa, faktura, zaliczka),
  • warunki stosowania stawki 0%,
  • obowiązki związane ze składaniem informacji VAT-UE,
  • minimalizacja ryzyka podatkowego przy realizacji sporadycznych transakcji WDT,
  • podstawa opodatkowania,
  • terminy ujmowania korekt w WDT:
   • brak dokumentów a moment ujęcia WDT w ewidencji,
   • korekty WDT „in plus”,
   • korekty WDT „in minus”,
  • stosowanie kursów przeliczeniowych.
    
 2. Dokumentowanie WDT:
  • dokumentowanie WDT dla potrzeb zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% na podstawie krajowych regulacji,
  • uchwała NSA z dnia 11.10.2011 r. sygn. akt I FPS 1/10,
  • dokumentowanie WDT dla potrzeb zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% na podstawie regulacji UE,
  • następstwa unijnych regulacji dot. dokumentowania WDT dla stosowania stawki 0% przy WDT w kraju,
  • dokumentowanie WDT w orzecznictwie sądów administracyjnych.
    
 3. Transakcje WNT:
  • definicja, warunki przedmiotowe i podmiotowe,
  • nietransakcyjne przemieszczenia towarów w ramach UE,
  • WNT a dostawa towarów dla której podatnikiem jest jej nabywca,
  • moment powstania obowiązku podatkowego w WNT (dostawa, faktura, zaliczka),
  • podstawa opodatkowania,
  • odliczanie VAT przy WNT po zmianach w SLIM VAT2,
  • WNT a brak możliwości odliczenia podatku naliczonego,
  • planowane zmiany w zakresie odliczania VAT przy WNT w projekcie ustawy Slim VAT3,
  • terminy ujmowania korekt w WNT z uwzględnieniem SLIM VAT2,
  • stosowanie kursów przeliczeniowych.

DZIEŃ II

 1. Eksport towarów:
  • pojęcie eksportu towarów, eksportu bezpośredniego i pośredniego,
  • warunki stosowania stawki 0%,
  • dowody dokonania eksportu towarów,
  • powstanie obowiązku podatkowego w eksporcie towarów,
  • opodatkowanie zaliczek w eksporcie,
  • podstawa opodatkowania.
    
 2. Import towarów:
  • sposoby rozliczania importu towarów,
  • procedura uproszczona w przypadku importu towarów,
  • korekty w procedurze uproszczonej,
  • ustalanie podstawy opodatkowania,
  • import towarów a brak możliwości odliczenia VAT.
    
 3. Transakcje łańcuchowe w podatku VAT:
  • kiedy ma miejsce transakcja łańcuchowa,
  • pojęcie dostawy ruchomej i nieruchomej,
  • zasady przyporządkowania transportu w dostawie łańcuchowej,
  • reguły Incoterms i ich wpływ na określenie miejsca świadczenia przy dostawie towarów,
  • orzecznictwo TSUE dotyczące transakcji łańcuchowych,
  • transakcje łańcuchowe lądowe i morskie na przykładach,
  • możliwość stosowania stawki 0% dla polskich dostawców w transakcjach WDT i eksporcie towarów,
  • transakcje trójstronne w ramach UE:
   • uproszczenia w stosowaniu transakcji łańcuchowych w ramach UE – transakcje trójstronne,
   • warunki występowania transakcji trójstronnych,
   • prawidłowe dokumentowanie transakcji trójstronnych uproszczonych,
   • wykazywanie transakcji trójstronnych uproszczonych w ewidencji VAT oraz w informacji VAT-UE,
   • transakcje trójstronne a czterech kontrahentów w łańcuchu transakcji – uproszczenia wprowadzone od 2020 r.
     
 4. Zasady opodatkowania dostawy / nabycia towarów w ramach magazynu call-off stock:
  • przepisy regulujące procedurę magazynu typu call-off stock,
  • warunki stosowania procedury magazynu typu call-off stock,
  • towary podlegające procedurze magazynu typu call-off stock,
  • zniszczenie, zmiana przeznaczenia, zmiana nabywcy, przemieszczenie powrotne towarów w procedurze magazynu typu call-off stock,
  • obowiązek podatkowy w procedurze magazynu typu call-off stock,
  • kursy walut w procedurze magazynu typu call-off stock,
  • obowiązki ewidencyjne dotyczące przemieszczanych towarów.
    
 5. Pytania, wyjaśnianie wątpliwości, omawianie przykładów, dyskusja.

Czas trwania

09.00-15.00

Prelegenci

Ekspert z zakresu podatku vat. Wieloletni pracownik izby skarbowej, pracownik naukowo-dydaktyczny katedry finansów publicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Od ponad 20 lat prowadzi szkolenia z zakresu podatków, a przede wszystkim podatku od towarów i usług. Przeprowadził tysiące godzin szkoleń skierowanych do księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, czy pracowników zajmujących się sprawami finansowymi. W czasie kilkunastoletniej pracy w organach skarbowych szkolił pracowników urzędów skarbowych i izb skarbowych, jak również pracowników organów ochrony prawnej. Trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, zarządzania zasobami ludzkimi w administracji.

Uczestnik programów akcesyjnych organizowanych przez francuską Generalną Dyrekcję Podatków i administrację podatkową Szwecji. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego w wydawnictwach specjalistycznych, jak i również w prasie codziennej.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zniżki grupowe:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!