Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/warsztaty-procedura-pisania-i-uzgadniania-z-abw-planu-ochrony-fizycznej-w-zakresie-zagrozen-terrorystycznych-69605-id11

Informacje o szkoleniu

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904), zwanej dalej „ustawą antyterrorystyczną”, znowelizowany został art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o ochronie osób i mienia”, który otrzymał następujące brzmienie:

„Art. 7. 1. Kierownik jednostki, który bezpośrednio zarządza obszarami, obiektami i urządzeniami umieszczonymi w ewidencji, o której mowa w art. 5 ust. 5, albo upoważniona przez niego osoba są obowiązani uzgadniać plan ochrony tych obszarów, obiektów i urządzeń z właściwym terytorialnie komendantem wojewódzkim Policji, a w zakresie zagrożeń o charakterze terrorystycznym, z właściwym terytorialnie dyrektorem delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.”.

Dotychczasowa procedura uzgadniania planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń, wymienionych w wojewódzkiej ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, zwanych dalej „planami ochrony”, została rozszerzona o udział ABW, w uzgadnianiu tych planów, w zakresie zagrożeń o charakterze terrorystycznym.

NAJBLIŻSZE TERMINY:
20-22 marca 2019 Bukowina Tatrzańska
13-15 maja 2019 Zakopane

Szkolenie skierowane jest do:

.

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA:
Dzień pierwszy (prezentacje multimedialne, wykorzystanie Internetu, pokaz środków mogących zostać użytych przez terrorystów, pytania, dyskusja, zajęcia praktyczne):
 Do godz. 13.00 – przyjazd i zakwaterowanie
 13.00 - 13.55 – obiad
 14.00 - 14.45 – otwarcie szkolenia (omówienie programu szkolenia, informacje organizacyjne, krótka prezentacja na temat organizatora szkolenie - KSOIN i SWBN ).
 14.45 – 15.30 - „Załącznik antyterrorystyczny. Co powinien zawierać. Etapy uzgadniania”. Standardy środków bezpieczeństwa fizycznego”.
 15.30-15.45 – przerwa kawowa
 15.45- 17.15 - „Aktualne zagrożenia terrorystyczne w Polsce, UE i krajach NATO”.
 17.15- 17.30 – przerwa kawowa
 17.30 –18.15 - „Metody dokonywania ataków terrorystycznych, najczęstsze cele i miejsca”.
 18.15 – 19.00 – „Możliwość wykorzystania przez terrorystów środków CBRN”.
 19.00 – 19.15 – Podsumowanie pierwszego dnia zajęć. Pytania i dyskusja.
 19.15 - kolacja
Po pierwszym dniu szkolenia uczestnicy powinni nabyć praktyczne umiejętności z zakresu:
 Opracowania aktualnej analizy zagrożenia terrorystycznego w Polsce i na danym obszarze;
 Poznania metod oraz najczęstszych celów i miejsc ataków terrorystycznych, co pozwoli na zaplanowanie i zastosowanie adekwatnych środków przeciwdziałania;
 Zdefiniowania zakresu odpowiedzialności poszczególnych służb i organów administracji rządowej w zakresie przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń terrorystycznych.
Dzień drugi (prezentacje multimedialne, pytania, dyskusja, zajęcia praktyczne):
 7.00 – 7.55 – śniadanie
 8.00- 8.45 - „System antyterrorystyczny RP”.
 8.45-9.30 - „Wybrane aspekty Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019”.
 9.30 – 9.45 – przerwa kawowa
 45 – 10.30 – „Wybrane aspekty zarządzania kryzysowego w przypadku wystąpienia zagrożenia terrorystycznego”.
 30 – 11.15-„ Rządowe portale: antyterroryzm.gov.pl, MSWiA, RCB, ABW – przegląd możliwości wykorzystania w „załączniku antyterrorystycznym”.
 15- 11.30 - przerwa kawowa
 11.30-13.00 -„Ustawa o ochronie osób i mienia. Uwagi w zakresie opracowywania planów ochrony fizycznej i technicznej obiektów. Metodyka opracowania planów”.
 13.00 – 13.15 – przerwa kawowa
 13.15 – 14.00 – „Ocena zagrożeń i zarządzanie ryzykiem”.
 14.00 - Zajęcia praktyczne („sporządzenie analizy stanu potencjalnych…(..) „zagrożeń o charakterze terrorystycznym”).
 45-15.15 – Podsumowanie drugiego dnia szkolenia. Pytania i dyskusja.
 15.15 – obiad i czas wolny
 18.00-20.00 - kolacja
Po drugim dniu szkolenia uczestnicy powinni nabyć praktyczne umiejętności z zakresu:
 Poznania wszystkich elementów, które powinien zawierać „załącznik AT”;
 Znajomości podstaw prawnych opracowania „załącznika terrorystycznego”;
 Kwalifikowania danego czynu zgodnie z katalogiem incydentów terrorystycznych;
 Opracowania informacji o zakresie przedsięwzięć wykonywanych w przypadku uruchomienia kolejnych czterech stopni alarmowych.
 Znać procedury ewakuacji na wypadek wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
Dzień trzeci (prezentacja multimedialna, zajęcia praktyczne z wykorzystaniem materiałów szkoleniowych, wykorzystaniem flipcharta, pytania, dyskusja):
 7.0 – 7.55 – śniadanie.
 8.00 – 9.30 - „Omówienie wybranych aspektów ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz wybranych przepisów wykonawczych (katalog incydentów terrorystycznych, stopnie alarmowe), stanowiących zalecenia i rekomendacje do załącznika antyterrorystycznego”. Zajęcia praktyczne z opracowania procedury reagowania w przypadku wprowadzenia stopni alarmowych.
 9.30 – 9.45 – przerwa kawowa
 9.45 – 11.15 – „Ewakuacja osób przebywających w obiekcie w przypadku ataku terrorystycznego”.
 11.15 – 11.30 – przerwa kawowa
 11.30 – 13.00 – Zajęcia praktyczne - Załącznik antyterrorystyczny – analiza stanu (poziomu) zagrożenia o charakterze terrorystycznym, procedury ewakuacji na wypadek wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym”.
 13.00 – 13.15 - Podsumowanie, wręczenie „certyfikatów ukończenia szkolenia” .
 13.15 – 14.00 – obiad i wyjazd z ośrodka
Po trzecim dniu szkolenia uczestnicy powinni nabyć praktyczne umiejętności pozwalające na:
 Opracowanie przykładowego (wzorcowego) „załącznika antyterrorystycznego” z dostosowaniem go do specyfiki danej instytucji (lokalizacja, rodzaj i wielkość obiektu, rodzaj prowadzonej działalności).
Czas niektórych prezentacji, godziny rozpoczęcia i zakończenia w poszczególnych dniach szkolenia może ulec zmianie, w zależności od sugestii uczestników. Uczestnicy szkolenia nie wyjeżdżają z gotowym” załącznikiem antyterrorystycznym”.
Wszystkie tematy w programie szkolenia wynikają z wytycznych ABW dot. sporządzania „załącznika antyterrorystycznego”.

Informacje o prelegentach:

Dariusz Deptała,
inspektor Policji w stanie spoczynku. Ukończył studia o specjalizacji prawno-kryminologicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zdobywał pracując między innymi w jednostkach Komendy Głównej Policji: Biurze Dochodzeniowo-Śledczym, Biurze do Walki z Przestępczością Zorganizowaną, Biurze Kryminalnym, Głównym Sztabie Policji. Przez 8 lat był naczelnikiem Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru Centralnego Biura Śledczego.

Ukończył wiele kursów i szkoleń z zakresu szeroko pojętych zagadnień antyterrorystycznych i minersko-pirotechnicznych, min. w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Japonii, Irlandii, Holandii. W Wielkiej Brytanii ukończył szkolenia w Wydziale Antyterrorystycznym, a następnie w Wydziale Specjalnym Scotland Yardu. Jako jeden z niewielu w Polsce ma uprawnienia Scotland Yardu w zakresie wywiadowczych technik śledczych i zwalczania terroryzmu. Wykłada problematykę przestępczości zorganizowanej i terroryzmu na Uniwersytecie Warszawskim.

Ostatnio był Radcą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a następnie Ministra Spraw Wewnętrznych.

Dariusz Deptała jest również współautorem internetowej witryny rządowej antyterroryzm.gov.pl, projektu Narodowego Programu Antyterrorystycznego Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2012-2016 oraz koncepcji zabezpieczenia EURO przeciwko zagrożeniom CBRN. Obecnie Dyrektor Regionalny w Krajowym Stowarzyszeniu Ochrony Informacji Niejawnych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1900 za pok. 1 os. + wyżywienie
  • 1800 za pok. 2 os. + wyżywienie

Cena zawiera:

wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat, wyżywienie i zakwaterowanie

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranych zajęć podając datę i miejsce szkolenia.
Istnieje możliwość zgłoszenia elektronicznego na stronie www.ksoin.pl.

Wydarzenie: WARSZTATY - Procedura pisania i uzgadniania z ABW planu ochrony fizycznej w zakresie zagrożeń terrorystycznych.