Szkolenie

Warsztaty z zawierania i zabezpieczania umów i kontraktów handlowych. (Warszawa)

O szkoleniu

Proponujemy Państwu szkolenie, w formie warsztatów, które pozwoli poszerzyć i uporządkować wiedzę z zakresu zawierania umów w obrocie gospodarczym. W szczególności zapraszamy pracowników odpowiedzialnych za sprzedaż lub zakupy w przedsiębiorstwie, za negocjowanie i zawieranie kontraktów handlowych oraz sporządzanie treści umów.

W trakcie zajęć:
• przypomnimy podstawowe pojęcia z zakresu prawa gospodarczego,
• omówimy zasady zawierania umów w obrocie gospodarczym,
• zwrócimy szczególną uwagę na badanie wiarygodności kontrahenta,
• podpowiemy, jak skutecznie zabezpieczyć kontrakt,
• przedstawimy kwestie związane z wprowadzaniem w firmie rozwiązań globalnych dotyczących umów.

Metody prowadzenia zajęć:
• praca z dokumentem (pełnomocnictwo, odpis z KRS, weksel, aneks… ),
• analiza treści konkretnych umów, w tym najczęściej występujących klauzul umownych,
• analiza skutków określonych zapisów dla obu stron kontraktu,
• dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych,
• rozwiązywanie kazusów,
• wykład w opraciu o prezentację w Power Point.
Kto powinien wziąć udział?
Podczas prowadzenia negocjacji i zawierania umów z kontrahentami, niezbędna jest znajomość przynajmniej podstawowych pojęć z zakresu prawa gospodarczego. Brak stosownej wiedzy w tym zakresie może podważyć zaufanie do nas, nadszarpnąć wizerunek reprezentowanej firmy, a przede wszystkim doprowadzić do zaakceptowania niekorzystnych dla nas zapisów - a to może utrudnić realizację kontraktu zgodnie z naszymi planami czy uniemożliwić dochodzenie ewentulanych roszczeń przed sądem w przyszłości.

Program szkolenia

1. Badanie wiarygodności klienta:
o KRS (Rejestr Przedsiębiorców, Rejestr Dłużników Niewypłacalnych), odpis z KRS jako "dowód osobisty" przedsiębiorcy – analiza aktualnych i pełnych odpisów poszczególnych kategorii przedsiębiorców pod kątem ich sytuacji majątkowej, ciążących na nich zobowiązań, osób uprawnionych do ich reprezentowania (PRACA Z DOKUMENTAMI);
o Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – analiza wpisu do CEIDG (na co należy zwrócić uwagę "prześwietlając" przedsiębiorcę wpisanego do CEIDG (PRACA Z DOKUMENTAMI);
o BIG (Biuro Informacji Gospodarczej) – przedstawienie zasad, na jakich funkcjonują BIG-i oraz analiza informacji, jakie przedsiębiorca może uzyskać z BIG-u i sposoby ich pozyskania.

2. Analiza odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania umowne poszczególnych spółek prawa handlowego, wspólników spółek cywilnych i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na zasadzie wpisu do CEIDG:
o odpowiedzialność spółek,
o odpowiedzialność wspólników spółek,
o odpowiedzialność osób reprezentujących spółki (członków zarządu),
o odpowiedzialność pełnomocników i prokurentów (czy pełnomocnicy i prokurenci odpowiadają za umowy, które zawierają w imieniu przedsiębiorcy?),
o przedstawienie zasad odpowiedzialności, ze wskazaniem kroków prawnych możliwych do podjęcia w celu wyegzekwowania należności.

3. Osoby uprawnione do zawierania umów w obrocie gospodarczym na przykładzie poszczególnych przedsiębiorców (w tym spółek prawa handlowego):
o rodzaje pełnomocnictw, analiza ich treści i możliwości ich wykorzystania, przygotowanie prawidłowego pełnomocnictwa;
o prokura: rodzaje prokury i jej zakres, odpowiedzialność prokurenta wobec kontrahentów za podejmowane czynności.
o ĆWICZENIE: Uczestnicy poznają zasady prawidłowego przygotowania komparycji umów gospodarczych w odniesieniu do poszczególnych kategorii przedsiębiorców a następnie przygotowują komparycje takich umów.

4. Konsekwencje zawarcia umowy z osobą do tego nieupoważnioną (brak umocowania, przekroczenie zakresu umocowania, dokonanie czynności po wygaśnięciu umocowania); jakie kroki należy podjąć aby sanować umowę albo od niej odstąpić?

5. Zawarcie umowy z przedsiębiorcą pozostającym w związku małżeńskim; jakich dokumentów należy żądać od takiego przedsiębiorcy, aby należycie zabezpieczyć swoją pozycję przy zawieraniu umowy z takim przedsiębiorcą?

6. Swoboda umów gospodarczych. Zawarcie umowy gospodarczej.

7. Forma czynności prawnych: omówienie form w jakich mogą być zawierane umowy w obrocie gospodarczym ze wskazaniem skutków niezachowania tych form.

8. Terminy zapłaty w transakcjach handlowych.

9. Przedawnienie roszczeń wynikających z umowy.

10. Podstawowe elementy umowy w obrocie gospodarczym.

11. Klauzule umowne; formy zabezpieczania umów podpisywanych z kontrahentami:
o zabezpieczenie wekslowe,
o hipoteka,
o zastaw i zastaw rejestrowy,
o przewłaszczenie na zabepiczenie,
o gwarancja bankowa,
o gwarancja ubezpieczeniowa,
o dobrowolne poddanie się egzekucji,
o poręczenie,
o gwarancja,
o kara umowna,
o zadatek,
o zaliczka,
o odsetki,
o klauzula umownego prawa odstąpienia,
o odstępne - wykonanie zastępcze,
o klauzula dotycząca podwykonawców,
o klauzula poufności,
o zapis na sąd polubowny,
o klauzula prorogacyjna.

12. Podstawowe elementy umowy i klauzule umowne (PRACA Z DOKUMENTAMI).

13. Zasady aneksowania umów (PRACA Z DOKUMENTAMI); zakres aneksowania, zasady prawidłowego przygotowania aneksu do umowy, forma wymagana przy aneksowaniu umowy.

14. Omówienie najczęściej występujących błędów przy przygotowywaniu i sporządzaniu Umów.

15. Umowa jako element wizerunku firmy.

16. Odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości.

Czas trwania

22-23.10.2015, czwartek - piątek, I dzień: 10.30 - 16.30, II dzień: 9.00 - 16.00

Prelegenci

Cytat
Radca prawny, do 2004 roku prowadzi kancelarię prawną, w ramach której prowadzi obsługę prawną dla krajowych i międzynarodowych podmiotów.

W latach 2005 – 2006 zajmowała stanowisko Doradcy Ministra Sprawiedliwości. Była członkiem rady nadzorczej Elektrowni Stalowa Wola S.A.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym (w szczególności umowy, prawo spółek, windykacja wierzytelności). Jest autorką licznych artykułów w prasie fachowej, od 8 lat prowadzi szkolenia dla firm.

Gdzie i kiedy

Warszawa 22 - 23 października 2015
Golden Floor Plaza

Warszawa

Al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
zł brutto
1463 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji poszkoleniowych.
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
http://www.jgt.pl/szkolenia/umowy_handlowe_warsztaty_1503khw

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!