Szkolenie

Weksel IN BLANCO jako instrument zabezpieczania roszczeń w transakcjach handlowych – aspekty prawne i wykorzystanie praktyczne

O szkoleniu

Na szkoleniu omówimy m.in. zagadnienia: zdolność wekslowa i zdolność do czynności wekslowych, pojęcie weksla in blanco, prawidłowe wystawienie weksla in blanco, porozumienie wekslowe jako warunek skutecznego zobowiązania wekslowego, uzupełnienie weksla in blanco o elementy warunkujące skuteczne dochodzenie roszczenia wekslowego, poręczenie wekslowe, zapłata weksla in blanco, wygaśnięcie praw z weksla, postępowanie w przypadku zniszczenia lub utraty weksla, przenoszenie praw z weksla in blanco, dochodzenie roszczeń wekslowych na drodze sądowej.

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania weksla, jako środka służącego zabezpieczeniu roszczeń i zdobycie przez uczestników praktycznej wiedzy pozwalającej na prawidłowe przyjęcie weksla, jego prawidłowe uzupełnienie i skuteczne dochodzenie roszczeń wekslowych.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy dowiedzą się m. in.:

 • jakie są możliwości wykorzystania weksla,
 • jak prawidłowo powinien zostać wystawiony weksel in blanco,
 • jak prawidłowo uzupełnić weksel in blanco dla skutecznego dochodzenia roszczeń z niego wynikających,
 • jakie są zagrożenia związane z wystawianiem weksli in blanco i jak należy ich unikać,
 • jak przygotować porozumienie wekslowe (deklarację wekslową),
 • jak pozyskać dodatkowych dłużników wekslowych,
 • jak przygotować pozew w celu dochodzenia roszczeń z weksla,
 • jak ocenić zasadność zarzutów wekslowych podnoszonych przez dłużnika wekslowego.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierowane jest do osób (podmiotów) wykorzystujących weksle jako instrument służący zabezpieczaniu roszczeń wynikających z różnego rodzaju stosunków cywilnoprawnych.

Program szkolenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WEKSLA:

 • pojęcie weksla,
 • rodzaje weksla,
 • obligatoryjne elementy treści weksla własnego i trasowanego.

ZDOLNOŚĆ WEKSLOWA I ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI WEKSLOWYCH JAKO PRZESŁANKI SKUTECZNEGO POWSTANIA ZOBOWIĄZANIA WEKSLOWEGO.

POJĘCIE WEKSLA IN BLANCO:

 • istota weksla in blanco,
 • możliwości wykorzystania weksla in blanco.

PRAWIDŁOWE WYSTAWIENIE WEKSLA IN BLANCO:

 • obligatoryjne elementy weksla in blanco w momencie jego wystawiania,
 • (zasady reprezentacji) skuteczność podpisu wystawcy weksla in blanco w odniesieniu do:
  • osób fizycznych,
  • spółek osobowych i kapitałowych prawa handlowego,
  • wspólników spółek cywilnych,
  • jednostek administracji publicznej i samorządowej,
 • wystawienie weksla przez pełnomocnika i prokurenta (warunki skuteczności wystawienia weksla przez te podmioty),
 • wystawienie weksla in blanco przez dłużnika pozostającego w związku małżeńskim (zgoda małżonka na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego; korzyści wynikające dla wierzyciela),
 • zasada samodzielności podpisów dłużników wekslowych,
 • materialna wada podpisu wystawcy weksla i jej konsekwencje dla ważności zobowiązania wekslowego,
 • formalna wada podpisu wystawcy weksla i jej konsekwencje dla ważności zobowiązania wekslowego.

POROZUMIENIE WEKSLOWE JAKO WARUNEK SKUTECZNEGO ZOBOWIĄZANIA WEKSLOWEGO:

 • porozumienie wekslowe a deklaracja wekslowa,
 • forma porozumienia wekslowego (deklaracji wekslowej),
 • istota i treść porozumienia wekslowego (deklaracji wekslowej),
 • skutki braku deklaracji wekslowej.

UZUPEŁNIENIE WEKSLA IN BLANCO O ELEMENTY WARUNKUJĄCE SKUTECZNE DOCHODZENIE ROSZCZENIA WEKSLOWEGO:

 • uwarunkowania czasowe (właściwy moment wypełnienia weksla),
 • warunki prawidłowego uzupełnienia weksla in blanco,
 • elementy obligatoryjne warunkujące powstanie weksla zupełnego stanowiącego podstawę dochodzenia roszczenia:
  określenie remitenta,
  • miejsce wystawienia weksla,
  • data wystawienia weksla,
  • termin płatności weksla,
  • przyrzeczenie zapłaty weksla,
  • miejsce płatności weksla,
  • suma wekslowa,
 • omówienie błędów występujących przy wypełnianiu weksla n blanco.
 • skutki wadliwego wypełnienia weksla in blanco.

PORĘCZENIE WEKSLOWE:

 • forma poręczenia wekslowego,
 • zakres odpowiedzialności poręczyciela za zobowiązanie wekslowe,
 • porozumienie wekslowe (deklaracja wekslowa) poręczyciela.

ZAPŁATA WEKSLA IN BLANCO:

 • zawiadomienie dłużnika wekslowego (dłużników wekslowych) o uzupełnieniu weksla (forma zawiadomienia),
 • przedstawienie weksla do zapłaty:
  • miejsce przedstawienia weksla do zapłaty,
  • termin przedstawienia weksla do zapłaty,
 • zapłata weksla:
  • skutki zapłaty i obowiązki wierzyciela wekslowego z tego wynikające (zwrot weksla dłużnikowi),
  • zapłata całości, zapłata częściowa.

WYGAŚNIĘCIE PRAW Z WEKSLA:

 • przedawnienie roszczenia wekslowego,
 • wpływ przedawnienia roszczenia ze stosunku podstawowego na skuteczne dochodzenie roszczenia z weksla.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZNISZCZENIA LUB UTRATY WEKSLA (POSTEPOWANIE AMORTYZACYJNE):

 • procedura zmierzająca do umorzenia weksla,
 • skutki umorzenia weksla in blanco,
 • skutki umorzenia weksla zupełnego.

PRZENOSZENIE PRAW Z WEKSLA IN BLANCO:

 • sposoby przeniesienia praw z weksla in blanco,
 • skutki przeniesienia praw z weksla in blanco i weksla zupełnego.

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ WEKSLOWYCH NA DRODZE SĄDOWEJ:

 • właściwość sądu,
 • tryb postepowania prowadzonego w oparciu o weksel,
 • wymogi formalne pozwu, koszty postepowania,
 • korzyści płynące dla wierzyciela z tytułu zabezpieczenia roszczenia ze stosunku podstawowego wekslem (nakaz zapłaty wydany w oparciu o weksel jako tytuł zabezpieczający i tytuł wykonawczy),
 • zarzuty wekslowe dłużnika.

Pytania, dyskusja, omawianie przypadków.

Czas trwania

09.15-15.15

Prelegenci

Cytat

Sędzia sądu okręgowego. Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego w tym sprawy obejmujące roszczenia związane z tematyką szkolenia. Posiada wiedzę praktyczną dotyczącą zagadnień będących przedmiotem szkolenia oraz doświadczenie dydaktyczne wynikające z prowadzenia zajęć na wyższych uczelniach z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego i postępowania egzekucyjnego. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i dla pracowników administracji. W prowadzonych szkoleniach wykorzystuje wiedzę nabytą w trakcie pracy zawodowej. Zajęcia prowadzi w sposób przystępny i zrozumiały oraz angażujący uczestników szkolenia.

Gdzie i kiedy

Warszawa 16 czerwca 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 16 czerwca 2021

Weź udział

Cena standardowa
za osobę
590 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Weź udział

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!