Szkolenie

Windykacja należności - postępowanie sądowe i komornicze (Warszawa).

O szkoleniu

W trakcie zajęć wykładowca przedstawi i omówi:
• znaczenie przedsądowych wezwań do zapłaty i celowość utrzymania/likwidacji tej instytucji,
• zasady dochodzenia roszczeń od małżonków dłużników i spadkobierców dłużników,
• sposoby ustalania majątku dłużnika i sposoby tzw. "uwłaszczania" dłużników, którzy nic nie mają,
• regulacje dotyczące kosztów egzekucyjnych wynikające z ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, w tym w szczególności zasady i podstawy pobrania opłaty za poszukiwanie majątku i opłaty stosunkowej,
• aktualną kolejność zaspokajania wierzytelności określoną w Kodeksie postępowania cywilnego, z uwzględnieniem funkcji zastawu zwykłego oraz hipoteki a także dopuszczalności obrotu opróżnionym miejscem hipotecznym.

Celem szkolenia jest wskazanie praktycznych sposobów:
• likwidacji zbędnych kosztów postępowania przedsądowego,
• likwidacji kosztów windykacji roszczenia głównego nawet o 90 % przy zachowaniu jego stałej wymagalności,
• oceny celowości egzekucji w danym momencie czasowym oraz rzetelności czynności Komornika,
• dynamizowania własnych postaw nakierowanych na skuteczną windykację,
• określenia, które działania dłużnika mogą oznaczać popełnienie przestępstwa, co może skutkować uprawnieniem do zawiadamiania organów ścigania.
Kto powinien wziąć udział?
Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników zajmujących się windykacją, w szczególności osoby odpowiedzialne za organizację komórek windykacyjnych i ograniczanie pobocznych kosztów odzyskania roszczenia, a także pracowników zawierających umowy i zabezpieczających ich realizację.

Program szkolenia

I. FORMALNE WYMAGANIA POZWÓW DOTYCZĄCE DŁUŻNIKA.
1. Określenie cyfrowe dłużnika (KRS, NIP, PESEL) i skutki niewskazania tych danych przez powoda.
2. Obowiązki sądu w razie niepodania KRS, NIP, PESEL przez powoda. Ocena zasadności zawieszania postępowań sądowych w razie niepodania tych danych i ich nieustalenia przez sąd z urzędu.
3. Określanie adresu strony pozwanej:
a. podmioty rejestrowane w KRS i obowiązek dokumentowania adresu,
b. osoby fizyczne, pojęcie miejsca zameldowania i miejsca zamieszkania oraz brak obowiązku / niemożliwość dokumentowania miejsca zamieszkania,
c. sankcje za podanie oczywiście nieprawdziwego miejsca zamieszkania.
4. Praktyki sądowe w stosunku do powoda w przypadku korespondencji opatrzonej adnotacjami "adresat wyprowadził się", "adresat nieznany”, "adresat wyjechał za granicę", "adresat zmarł”. Czy i kiedy zasadne jest zawieszanie postępowania z tych przyczyn, jak zwalczać takie postanowienia.
5. Formułowanie żądań pozwu przez powodów pozostających w stałym stosunku prawnym z dłużnikiem (przedsiębiorstwa energetyczne, telekomunikacyjne, zarządzające lokalami) w przypadku dokonywania przez dłużnika wpłat nie pokrywających całego zadłużenia (znaczenie art. 451 KC).

II. ZABEZPIECZENIE INTERESU WIERZYCIELA NA WYPADEK DŁUGOTRWAŁOŚCI POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO.
1. Postępowanie zabezpieczające roszczenie pieniężne przed wszczęciem właściwego procesu. Wymagania formalne, koszty i walory tego postępowania.
2. Postępowanie zabezpieczające roszczenie niepieniężne (np. o uznanie umowy za bezskuteczną) przed wszczęciem właściwego procesu. Wymagania formalne, koszty i walory tego postępowania.
3. Wnioski o zabezpieczenie w toku procesu.
4. Wykonanie zabezpieczenia przez komornika sądowego (koszty i walory).

III. KLAUZULA WYKONALNOŚCI PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW W LATACH 2013 - 2014.
1. Prawidłowy wygląd i brzmienie klauzuli. Czym różnią się zawarte w treści terminy "orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne/natychmiast wykonalne” i jakie są skutki nie przekreślenia tych treści przez sąd.
2. Badanie treści klauzuli pod kątem jej kompletności.
3. Prostowanie nieprawidłowości w treści klauzuli - tryb i koszty.
4. Dalsze tytuły wykonawcze – koszty i celowość pozyskiwania.
5. Rekonstrukcja utraconych tytułów wykonawczych.

IV. KURATOR DLA DŁUŻNIKA W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM I KOMORNICZYM.
1. Kurator dla doręczeń korespondencji sądowej (art. 143, 144 i 802 KPC). Podstawy i koszty jego ustanowienia. Obowiązki takiego kuratora i sposób ich realizacji.
2. Kurator do wykonywania praw dłużnika (art. 908 KPC). Podstawy i koszty jego ustanowienia.
3. Kurator dla osób prawnych (art. 42 KC). Podstawy i koszty jego ustanowienia. Obowiązki takiego kuratora i sposób ich realizacji.
4. Kuratorzy ustanawiani na podstawie Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (art. 178 – 184 KRiO), ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia kuratora dla osoby nieobecnej i nie mogącej prowadzić swoich spraw. Możliwość składania oświadczeń woli kształtujących prawa wierzyciela takiemu kuratorowi.

V. SPOSOBY USTALANIA MAJĄTKU DŁUŻNIKA DO EGZEKUCJI.
1. Materiał źródłowy – własna dokumentacji i relacje z dłużnikiem.
2. Materiał źródłowy – akta toczącej się sprawy sądowej (pod jakim kątem je analizować).
3. Postępowanie o wyjawienie majątku – przesłanki formalne, koszty, ocena jakości sądowego formularza wyjawienia majątku i wezwanie dłużnika do wypełnienia formularzy autorstwa wierzyciela.
4. Zlecenia poszukiwania majątku przez komorników sądowych. Koszty i celowość tego poszukiwania. Odzyskanie kwot przekazanych komornikowi na poszukiwanie i na pokrycie kosztów poszukiwania majątku. Zasady obliczania opłat za odnalezienie majątku a zasadność ich pobierania. Zagrożenie interesów wierzyciela i zwalczanie nieprawidłowych praktyk komorników.
5. Zasada łączenia spraw egzekucyjnych i jej wpływ na obciążanie wierzycieli kosztami poszukiwania majątku.

VI. WPŁATY BEZPOŚREDNIE DŁUŻNIKA DO WIERZYCIELA W TOKU EGZEKUCJI.
1. Materialnoprawne zasady zaliczenia wpłaty w zależności od milczenia lub oświadczenia dłużnika. Protokół ustaleń z dłużnikiem.
2. Znaczenie wpłaty dla żądania skierowanego do egzekucji. Informacja o fakcie skierowana do komornika a modyfikacja żądania egzekucyjnego.
3. Negatywne skutki złożenia przez wierzyciela wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego w części zapłaconej przez dłużnika i nieprawidłowe praktyki komorników związane z takim wnioskiem oraz sposoby ich zwalczania.
4. Dopuszczalność odmiennego księgowania kwot przekazywanych przez komornika i wpływ takiego odmiennego księgowania na aktualizację żądania wniosku egzekucyjnego.
5. Następstwa porozumienia z dłużnikiem co do dalszych dobrowolnych wpłat. Co właściwie daje wniosek o zawieszenie postępowania w części albo w całości.

VII. WYBRANE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z KOSZTAMI EGZEKUCJI.
1. Należność dla komornika, czyli opłata stosunkowa. Kiedy 15%, kiedy 8%, kiedy 5%.
2. Niedopuszczalność obciążenia wierzyciela kosztami opłaty stosunkowej przez komornika z uwagi na wyłączność uprawnienia sądu w tym zakresie.
3. Koszty zastępstwa prawnego w egzekucji. Powszechne w praktyce naruszenie terminu orzekania o tych kosztach i sposoby zwalczania takich orzeczeń.

VIII. KONTROLA ROZLICZANIA SUM UZYSKANYCH PRZEZ KOMORNIKA W TOKU EGZEKUCJI.
1. Pismo do komornika o informację co do ściągniętych od wszczęcia egzekucji kwot.
2. Wymuszenie udzielenia informacji na komorniku.
3. Wniosek o sporządzanie planu podziału.
4. Wymuszenie na komorniku sporządzenia planu podziału.
5. Sposoby kontroli czy komornik objął planem podziału wszystkie wyegzekwowane sumy oraz czy uwzględnił swoje należności kosztowe w sporządzanym planie podziału.
6. Plany podziału:
a. wymogi ogólne,
b. wymogi przy egzekucji z nieruchomości,
c. wymogi przy egzekucji z wynagrodzenia za pracę i świadczeń emerytalno-rentowych (tzw. procentowe plany podziału i oświadczenia trzeciodłużników o wysokości przekazanych komornikowi sum),
d. inne plany podziału.
7. Zwalczanie fałszywych roszczeń wierzycieli uprzywilejowanych ( alimenty, pracownicy) w praktyce i w świetle orzecznictwa SN.

IX. Dyskusja, pytania, analiza przykładów, wyjaśnianie wątpliwości.

Czas trwania

23-24.09.2015, środa (10.30-16.30) - czwartek (9.00 - 15.00)

Prelegenci

Cytat
Sędzia sądu rejonowego stale sprawujący nadzór nad egzekucją sądową i działalnością Komorników, znawca problematyki, od kilku lat prowadzący szkolenia z zakresu szeroko pojętej windykacji
należności.

Gdzie i kiedy

Warszawa 23 - 24 września 2015
Goldenfloor Plaza

02-015 Warszawa

Al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
pln netto
1190 PLN
Cena zawiera:
  • Wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się
Cena 2
pln brutto
1463 PLN
Cena zawiera:
  • Wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego: http://jgt.pl/szkolenia/windykacja_1504sww

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!