Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/windykacja-w-biznesie-71699-id367

Informacje o szkoleniu

Akademia Biznesu MDDP
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia
Nabycie wiedzy i umiejętności umożliwiających skuteczne ściąganie należności od dłużników, a w szczególności wskazanie rozwiązań zapobiegających powstawaniu przeterminowanych należności od kontrahentów. Zapoznanie z zagadnieniami związanymi z windykacją należności występującymi w całym procesie biznesowym: od momentu negocjacji z kontrahentem lub braku zapłaty ze strony kontrahenta do skutecznej windykacji trudnych należności. Przedstawienie sposobów oceny kontrahenta i możliwości skutecznego zabezpieczenia transakcji. Poznanie zasad przygotowania sprawy do skierowania jej na drogę postępowania sądowego oraz zapoznanie się z rodzajami postępowań sądowych występujących w prawie polskim. Przedstawienie zasad prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Uczestnicy dowiedzą się:
• jak rozpoznać zagrożenia związane z zawieraniem kontraktów handlowych?
• jaki wybrać najkorzystniejszy sposób zabezpieczenia należności?
• jakie są podstawowe zasady radzenia sobie w negocjacjach z trudnymi dłużnikami?
• jak sporządzać wezwania do zapłaty?
• jakie przygotować dokumenty do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz jaki wybrać właściwy tryb prowadzenia takiego postępowania?
• jak określić zasady tworzenia skutecznych struktur windykacyjnych w firmie?
• jak przygotować dokumenty do zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym?

Metodyka szkolenia
Interaktywny warsztat, w którym Uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę oraz umiejętności. Praktyczna część odnosi się do bogatego doświadczenia trenera i materiału wniesionego przez grupę. Wśród wielu form aktywności, będą wykorzystywane: mini wykład, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, analiza przypadków i symulacje, dyskusja.

Szkolenie skierowane jest do:

Pracownicy działów windykacji i księgowości, kontrolerzy finansowi, menedżerowie pozostałych działów, zajmujący w przedsiębiorstwach stanowiska kierownicze niezwiązane z windykacją należności a także osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą.

Program szkolenia:

1. Rodzaje działalności gospodarczej, z którymi mamy najczęściej do czynienia:
• działalność gospodarcza,
• spółka cywilna
• spółki prawa handlowego:
– spółka jawna,
– spółka partnerska,
– spółka komandytowa,
– spółka komandytowo – akcyjna,
– spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
– spółka akcyjna.

2. Zabezpieczenie należności:
• przewłaszczenie na zabezpieczenie,
• zastaw rejestrowy,
• gwarancja bankowa,
• akredytywa,
• hipoteka,
• weksel in blanco,
• zaliczka,
• przelew wierzytelności,
• poręczenie cywilne,
• zastrzeżenie własności,
• dobrowolne poddanie się egzekucji.

3. Kim jest nasz dłużnik? – klasyfikacja dłużników:
• biedacy,
• fraudzi,
• gracze,
• techniki stosowane przez dłużników w celu opóźnienia faktycznej zapłaty:
– twierdzenie, że dokonali przelewu,
– zbieranie środków na zobowiązania wobec instytucji państwowych i inne ważne wydatki,
– zastrzeżenia wobec dostawy,
– nawał obowiązków
– wypadek losowy.

4. Podstawowe zasady ostrożności przy zawieraniu umów:
• dane, które należy otrzymać od przyszłego kontrahenta:
– od spółek prawa handlowego,
– od osób prowadzących działalność gospodarczą i osób fizycznych,
• spisanie umowy,
• istotne elementy umowy.

5. Windykacja telefoniczna:
• postępowanie w przypadku dużych kwot,
• postępowanie w przypadku mniejszych kwot,
• elementy występujące w rozmowie telefonicznej z kontrahentem:
– nawiązanie rozmowy,
– powody braku zapłaty,
– wyłapywanie sprzeczności w oświadczeniach kontrahenta,
– negocjacje z dłużnikiem,
– znalezienie wyjścia z sytuacji – kto ma je zaproponować?
– notatka z rozmowy telefonicznej,
• osoba rozmówcy – z kim rozmawiamy?
• konsekwencja w działaniach windykacyjnych,
• klasyfikacja należności w zależności od okresu po terminie płatności.

6. Wezwania do zapłaty:
• upomnienie,
• wezwanie do zapłaty,
• wezwanie przedprocesowe.

7. Spotkania bezpośrednie:
• przygotowanie do spotkania bezpośredniego
• jakie powinny być efekty spotkania bezpośredniego

8. Przedawnienie roszczeń:
• okres przedawnienia roszczeń,
• przerwanie biegu przedawnienia i jego skutki w zakresie dochodzenia roszczeń,
• jakość dokumentów a skuteczne przerwanie biegu przedawnienia,
• wpływ przedawnienia roszczeń na możliwość przekazania sprawy na drogę, postępowania sądowego.

9. Postępowanie sądowe:
• dokumenty, które należy przekazać do sądu,
• trzy podstawowe rodzaje postępowań sądowych:
– postępowanie zwykłe,
– postępowanie upominawcze,
– postępowanie nakazowe,
• inne tryby postępowań sądowych:
– postępowanie uproszczone,
– elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU),
– zawezwanie do próby ugodowej,
– sąd polubowny.

10. Postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe:
• przesłanki do ogłoszenia postępowania restrukturyzacyjnego i postępowania
• upadłościowego przez sąd
• możliwość zmiany postępowania restrukturyzacyjnego na postępowanie upadłościowe oraz postępowania upadłościowego na postępowanie restrukturyzacyjne,
• zabezpieczenie majątku dłużnika,
• osoby zarządzające postępowaniem restrukturyzacyjnym i upadłościowym,
• rada wierzycieli,
• wpływ ogłoszenia postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłości na płynność finansową przedsiębiorstwa
• postępowanie restrukturyzacyjne:
– rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego,
– propozycje układowe,
– zgromadzenie wierzycieli,
– warunki przyjęcia układu i skutki przyjęcia układu,
– przesłanki do odmowy zatwierdzenia układu przez sąd,
– sankcje cywilne i karne wobec dłużnika,
• postępowanie upadłościowe:
– kategorie należności,
– kolejność zaspokojenia roszczeń,
– zakończenie postępowania upadłościowego,
– sankcje prawne wobec upadłego: cywilne i karne.

11. Podsumowanie:
• ryzyko związane z zaciąganiem zobowiązań finansowych,
• ryzyko związane z oceną kontrahenta,
• siła ekonomiczna kontrahentów i ich wpływ na zawierane umów,
• ocena naszej sytuacji i sytuacji kontrahenta jako czynnik minimalizacji ryzyka przy zawieraniu umów.

Informacje o prelegentach:

Trener Akademii Biznesu MDDP

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1190 zł + 23% VAT cena za 1 os.

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o zgłoszenie z użyciem formularza rejestracji online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Wydarzenie: Windykacja w biznesie