Szkolenie

Wszystko o zamówieniach publicznych, a nawet więcej

O szkoleniu

Szkolenie kierowane jest w pierwszej kolejności do specjalistów zamówień publicznych (osób zaawansowanych w problematyce zp) .
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie polecane jest również dla kierowników jednostek udzielających zamówień publicznych lub osób nadzorujących zamówienia publiczne. W szkoleniu mogą brać udział również osoby początkujące w tematyce zamówień publicznych z zastrzeżeniem, iż posiadają one elementarną wiedzę nt. zamówień publicznych.

Program szkolenia

Program


ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

Jak ustawa precyzuje zasady postępowania przy udzielaniu zamówień i jak się je interpretuje w konkretnych sytuacjach
Przywoływanie zasad w przypadku naruszenia przepisów ustawy
Reakcja zamawiającego na zarzuty dotyczące naruszenia zasad

W części tej, w oparciu o ustalenia przeprowadzonych kontroli Prezesa UZP, RIO oraz NIK, przedstawione zostaną najczęście spotykane zarzuty naruszenia zasad postępowania o udzielenie zamówienia. Temat zostanie omówiony w odniesieniu do zarzutów podnoszonych przez kontrolujących, związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do poszczególnych problemów, takich jak:

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia,
Opis przedmiotu zamówienia,
Ustalenie wartości zamowienia, w tym udzielania zamówień w częściach oraz dopuszczenie składania ofert częściowych,
Udzielanie zamówień dodatkowych i zamówień uzupełniających,
Przygotowanie, wyjaśnianie i zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zmiany postanowień zawartych w zaproszeniu i konsekwencje nie wprowadzenie takich zmian do treści zaproszenia do udziału w postępowaniu,
Zasady stosowania trybów na zaproszenie imienne i powody kwestionowania zasadności stosowania takich trybów przez kontrolujących.
Nieprawidłowości w opisywaniu innych niż cena kryteriów oceny ofert oraz zasady ustalania ich wartości. Kryteria „pozorne“. Jak bronić się przed zarzutami w tym zakresie.
Zmiany postanowień zawartej umowy oraz odstąpienie od umowy. Konsekwencje prawne wynikające z naruszeń ustawy w tym zakresie.Jednocześnie, w odniesieniu do stawianych zarzutów zaprezentowane zostaną argumenty, jakimi zamawiający skutecznie może odpierać zarzuty, powołując się na przepisy ustawy Pzp oraz przepisy Dyrektywy klasycznej.

Część powyższa w przeważającej mierze zaprezentowana zostanie w oparciu o praktyczne ćwiczenia, które uczestnicy szkolenia, w grupach, będą rozwiązywać i swoje wyniki porównywać z orzecznictwem KIO, SO i SN, wyciągając właściwe wnioski do stosowania w przygotowywanych i prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień. Ćwiczenia będą prezentować zagadnienia dotyczące dostaw, usług i robót budowlanych.

KONSEKWENCJE NARUSZEŃ ZASAD USTAWOWYCH PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Jakie naruszenia podlegają korektom finansowych, w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE
W jaki sposób są ustalane korekty finansowe w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów ustawy Pzp oraz dyrektyw UE
Wysokość korekt finansowych oraz sposoby „obniżania“ ich wysokości


W tej części, w oparciu o konkretne przykłady wynikające z Protokołów kontroli, zostaną zaprezentowane uchybienia, które w ocenie kontrolujących, kwalifikowały się do zastosowania korekt finansowych. Temat zostanie zaprezentowany z wykorzystaniem ćwiczeń prezentujących stwierdzone naruszenia, na które uczestnicy szkolenia będą szukać rozwiązań, w celu uniknięcia zastosowania korekty finansowej. Zadaniem udczestników szkolenia będzie zastosowanie właściwych argumentów w oparciu o przepisy ustawy Pzp (lub dyrektywy), które będą miały na celu oddalenie zarzutu (uniknięcie korekty) lub „obniżenie rangi“ zarzutu, w celu zmniejszenia wysokości korekty finansowej. Temat ten ma pozwolić beneficjentom środków unijnych na poznanie „języka urzędniczego“ w celu stosowania w wyjaśnieniach argumentów nośnych dla kontrolujących.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat
Jerzy Czaban
• Jeden z pierwszych wykładowców zamówień publicznych wpisanych na listę trenerów, prowadzoną do 1997 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
• Prezydent Białegostoku w latach 1989-1990
• Arbiter zamówień publicznych wpisany na listę przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
• Występował po stronie obwinionego jako obrońca przed Komisją dyscypliny finansów publicznych

Gdzie i kiedy

POZNAŃ 23 - 24 kwietnia 2015
Hotel Ikar

POZNAŃ

ul. Kościuszki 118

woj. wielkopolskie

Zapisz się

Cena 1
nett
9 PLN
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" Kompendium Wiedzy z Zamówień Publicznych Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet Szkolenie On-line
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!