Wybrane zagadnienia dotyczące prawnych aspektów gospodarki leśnej

O szkoleniu

Celem szkolenia jest utrwalenie umiejętności samodzielnego prowadzenia czynności procesowych, takich jak: prowadzenie postępowań dowodowych, wydawanie decyzji administracyjnych, zawieranie porozumień, wydawanie opinii i uzgodnień, sporządzanie umów, realizacja czynności cywilno-prawnych oraz podejmowanie innych czynności.
Dlaczego warto wziąć udział?

Efektem udziału w szkoleniu będzie poszerzenie wiedzy z zakresu prawnych aspektów prowadzenia gospodarki leśnej oraz pozyskanie umiejętności w zakresie prawidłowego stosowania instrumentów prawnych w analizowanej materii.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresujemy do pracowników Lasów Państwowych, starostw powiatowych i wszystkich zainteresowanych.

Program szkolenia

 1. Uwarunkowania prawne dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej:
  • przepisy materialne,
  • przepisy proceduralne,
  • uwarunkowania faktyczne,
  • zakres działań wobec przepisów związanych ze stanem epidemii.
   
 2. Działania ochronne w gospodarce leśnej:
  • wykonywanie zabiegów ochronnych,
  • uwarunkowania ochronne w dokumentacji planistyczno-urządzeniowej,
  • gospodarka leśna w rezerwatach przyrody oraz w parkach narodowych,
  • gospodarka leśna w lasach wpisanych do rejestru zabytków i w lasach, na terenie których znajdują się zabytki archeologiczne,
  • lasy ochronne – sposoby postępowania,
  • zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w lasach.
   
 3. Wspomaganie przez Lasy Państwowe nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa:
  • zawieranie porozumień administracyjnych ze starostą: forma, zakres oraz sposób postępowania,
  • rola nadleśniczego przy wykonywaniu zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa,
  • zakres opinii nadleśniczego przy wydawaniu decyzji starosty w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów odnowienia i przebudowy drzewostanu,
  • wyrażanie opinii przez nadleśniczego co do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu,
  • doradztwo dla właściciela lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa oraz udostępnianie sadzonek drzew i krzewów leśnych oraz specjalistycznego sprzętu leśnego,
  • sporządzanie przez nadleśniczego planu zalesienia oraz potwierdzanie wykonania zalesienia zgodnie z tym planem albo na realizację inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.
   
 4. Aspekty administracyjne w gospodarce leśnej:
  • stosowanie instrumentów nadzorczych,
  • postępowania wpadkowe – uzgodnienia i opinie,
  • postępowanie dowodowe oraz wydawanie decyzji administracyjnych w leśnictwie, w tym m.in. decyzji starosty w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odnośnie nieruchomości przeznaczonych na drogi krajowe, stanowiące własność Skarbu Państwa, zarządzane przez Lasy Państwowe,
  • przygotowywanie innych pism związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej, w tym m.in. protokołów oględzin i ekspertyz.
   
 5. Wyłączanie gruntów leśnych z produkcji:
  • procedura i zakres trwałego wyłączenia gruntu z produkcji leśnej,
  • procedura i zakres okresowego wyłączenia gruntu z produkcji leśnej,
  • wydawanie decyzji przy wyłączaniu gruntów leśnych z produkcji.
   
 6. Aspekty cywilnoprawne w gospodarce leśnej:
  • sporządzanie umów dotyczących zadań z zakresu gospodarki leśnej,
  • zakres innych umów, w tym zawieranych przez Lasy Państwowe z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, w sprawie przekazania lasów i gruntów, na których nie jest możliwe prowadzenie racjonalnej gospodarki,
  • postępowania przy stanie współwłasności w leśnictwie.
   
 7. Panel dyskusyjny

Czas trwania

Zajęcia w godzinach: 9:30 – 16:00.

Prelegenci

Radca prawny, doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ekspert w zakresie prawa leśnego, rolnego oraz ochrony środowiska; posiada wieloletnie doświadczenie (również kierownicze) w pracy w administracji rządowej i w sektorze pozarządowym. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe i dydaktyczne, przejawiające się m. in. prowadzeniem od 2009 r. szkoleń dla różnych form organizacyjnych w sektorze państwowym, samorządowym i komercyjnym (administracja publiczna, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, fundacje, stowarzyszenia, spółki prawa handlowego) z zakresu problematyki administracyjnej i cywilnej, zwłaszcza w kontekście leśnictwa. Wiceprezes Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych oraz ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, czynnie uczestniczący w pracach dotyczących leśnictwa przy Komisji Europejskiej.

Gdzie i kiedy

Online 8 czerwiec 2022

Rejestracja

Cena szkolenia
650
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Dostępne zniżki:
 • 7.69% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 7.69% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się

Organizator

AMG Szkolenia
20-576 Lublin
Bursztynowa 8/44
woj. lubelskie
AMG Szkolenia zajmuje się organizacją szkoleń stacjonarnych i online z szeroko rozumianej ochrony środowiska. Rozbudowując swoją bazę szkoleń dokładamy starań by sięgać po aktualne tematy, mogące sprostać realnym potrzebom branży oraz rynku pracy. Na...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

• Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie do AMG Szkolenia (Organizatora) prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.amgszkolenia.pl Organizator potwierdza otrzymanie formularza zgłoszeniowego wysyłając e-mail na adresy podane w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku braku informacji potwierdzającej w czasie 24 godzin – należy skontaktować się z Organizatorem.
• Przesłanie do AMG Szkolenia formularza zgłoszeniowego stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy podmiotem zgłaszającym a AMG Szkolenia, jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie, jest podstawą do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
• Płatność za szkolenie powinna być przekazana w formie przedpłaty w terminie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia na n/w nr konta.
• Dokument pro-forma wystawiamy na życzenie. Po uzyskaniu zgody Organizatora istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.
   Nr konta: 37 1020 3176 0000 5602 0283 5627
• Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja z udziału w szkoleniu odbywa się wyłącznie w formie pisemnej i musi wpłynąć do   Organizatora najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania pełnej opłaty.
• Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia z przyczyn organizacyjnych oraz do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy wykładowca nie będzie mógł prowadzić zajęć z ważnych przyczyn losowych.
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku zwrot przedpłaty będzie dokonany w terminie do 7 dni roboczych od daty odwołania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
• Wszystkie informacje dotyczące organizacji szkolenia (potwierdzenie, odwołanie, zmiana terminu itp.) Organizator przekaże w formie pisemnej na adresy e-mail podane na formularzu zgłoszeniowym.
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej AMG Szkolenia, Agnieszka Ochmańska, Grzegorz Ochmański z siedzibą w Lublinie, przy ul. Bursztynowej 8/44, kod pocztowy 20-576,  www.amgszkolenia.pl, e-mail: biuro@amgszkolenia.pl, tel. 789 172 032. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu zawarcia umowy (formularz zgłoszeniowy) i realizacji szkolenia. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy. Ma Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia podanych danych.

Szkolenia online organizujemy z wykorzystaniem platformy szkoleniowej ClickMeeting.

Do udziału w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon, słuchawki/głośniki, ewentualnie kamera internetowa. Prosimy o korzystanie z najaktualniejszych wersji przeglądarek Google Chrome (zalecana) lub Mozilla Firefox.

Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę, mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie – zapewniamy możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia oraz wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Przed rozpoczęciem szkolenia każda zgłoszona osoba otrzyma e-maila z linkiem do wirtualnego pokoju wraz z instrukcją połączenia się z platformą szkoleniową.

Test konfiguracji komputera wraz z testem sprzętu można wykonać korzystając z linku: https://utilities.clickmeeting.com/connection-tester

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

AMG Szkolenia
20-576 Lublin Bursztynowa 8/44
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!