Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/wycena-przedsiebiorstw-i-zarzadzanie-wartoscia-szkolenie-polaczone-z-warsztatami-w-ms-excel-63729-id367

Informacje o szkoleniu

Akademia Biznesu MDDP
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Po szkoleniu uczestnik powinien mieć wiedzę i umiejętności w zakresie:
• Metod wyceny przedsiębiorstw
• Instrumentów monitorowania efektów kreowania wartości
• Projektowania systemów zarządzania wartością
• Planowania finansowego ukierunkowanego na wycenę i zarządzanie wartością

Szkolenie skierowane jest do:

Pracownicy działów finansowo-księgowych oraz planowania i analiz, menedżerowie, dyrektorzy finansowi, główni księgowi, służby niefinansowe, pracownicy działów planowania i analiz oraz controllingu, oraz wszyscy zainteresowani problemami sfery kreowania wartości i wyceny spółek.

Program szkolenia:

1. Praktyczne uwarunkowania wyceny przedsiębiorstw:
a) cele działalności spółek ukierunkowane na wartości,
b) przesłanki wyceny,
c) funkcje wyceny,
d) reguły wyceny,
e) praktyczne dylematy wyceny,
f) klasyfikacja metod wyceny.

2. Metody majątkowe stosowane w wycenie:
a) metoda wartości aktywów netto,
b) metoda wartości skorygowanej,
c) metoda odtworzeniowa,
d) metoda likwidacyjna (wartości upłynnienia).

3. Szacowanie kosztu kapitału na potrzeby wyceny:
a) kalkulacja kosztu kapitału pochodzącego z różnych źródeł finansowania,
b) obliczanie kosztu kapitału własnego (przekazanego przez udziałowców) – modele CAPM, Gordona,
c) obliczanie kosztu kapitału obcego (kredyty, emisja obligacji),
d) wyliczanie średniego ważonego kosztu kapitału WACC (weighted average cost of capital),
e) koszt kapitału a ryzyko,
f) współczynnik beta.

4. Podejście dochodowe do wyceny i zarządzania wartością:
a) metody szacowania przepływów pieniężnych – jak oszacować przepływy pieniężne dla właścicieli ECF (equity cash flow),
b) szacowanie wolnych przepływów pieniężnych FCF (free cash flow),
c) szacowanie przepływów pieniężnych dla wszystkich dawców kapitału CCF (Capital cash flow),
d) metoda wartości skorygowanej APV (adjusted present value),
e) określanie wartości przedsiębiorstwa na podstawie dyskontowania przepływów pieniężnych.

5. Metody mieszane i metody porównawcze:
a) metody mieszane – jak powiązać cechy podejścia majątkowego i dochodowego,
b) metody transakcji porównywalnych,
c) metody mnożnikowe.

6. Istota i procedury zarządzania wartością przedsiębiorstwa:
a) zasady zarządzania wartością w nurcie VBM (value-based management),
b) nośniki wartości i sterowanie wartością przedsiębiorstwa,
c) projektowanie sieci wartości i dostosowywanie jej do struktury przedsiębiorstwa,
d) strategii zarządzania wartością w praktyce,
e) związki zarządzania wartością z projektowaniem KPI (key performance indicators).

7. Ekonomiczna wartość dodana EVA (economic value added) w zarządzaniu wartością:
a) istota zysku rezydualnego i ekonomicznej wartości dodanej,
b) szacowanie i prognozowanie EVA,
c) kalkulacja kapitału zaangażowanego,
d) ocena projektów inwestycyjnych i całej spółki na podstawie ekonomicznej wartości dodanej,
e) relacja między efektywnością projektu a wartością z perspektywy EVA,
f) wykorzystanie EVA w zarządzaniu wartością, ocenie dokonań różnych obszarów.

8. Finansowe mierniki kreowania wartości – czyli jak monitorować wartość
a) rynkowa wartość dodana MVA (market value added) i jej związek z EVA,
b) wartość dodana dla właścicieli SVA (shareholder value added),
c) stopa zwrotu oparta na przepływach pieniężnych CFROI (cash flow return on investment).

9. Opcje realne – wykorzystanie w podejmowaniu decyzji zorientowanych na wartość:
a) ocena projektów inwestycyjnych przy zastosowaniu opcji realnych,
b) identyfikacja ukrytych możliwości inwestycyjnych,
c) wycena praw inwestycyjnych i związanych z modyfikacją projektu,
d) wycena elastyczności decyzyjnej menedżerów.

10. Ocena fuzji i przejęć:
a) istota procesów integracyjnych w praktyce,
b) klasyfikacja fuzji i przejęć (pionowe, poziome, konglomeratowe, koncentracyjne),
c) metody oceny fuzji i przejęć,
d) wycena efektów synergicznych.

11. Zaawansowane aspekty zarządzania ukierunkowanego na wzrost wartości:
a) projektowanie systemów motywacyjnych ukierunkowanych na wzrost wartości przedsiębiorstwa,
b) kaskadowanie systemu zarządzania wartością na wszystkie poziomy struktury organizacyjnej,
c) zastosowanie zrównoważonej karty wyników BSC (balanced scorecard) w zarządzaniu wartością.

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1390 zł + 23% VAT,
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1290 zł/os. + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.


W prezencie otrzymają Państwo autorską książkę:
„Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa”, Bartłomiej Nita, PWEGodziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Informacje:
Norbert Saks, Anita Musiał
tel. (022) 208 28 28/33, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; anita.musial@akademiamddp.pl

Informacje o prelegentach:

prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Nita – od wielu lat związany z Instytutem Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Współpracownik firmy konsultingowej, autor wielu ekspertyz i opracowań gospodarczych oraz programów restrukturyzacji przedsiębiorstw i instytucji. Autor wycen spółek na potrzeby przekształceń własnościowych oraz Sądu Gospodarczego. Ukończył University of Limerick (Irlandia), Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu (Wydział Zarządzania i Informatyki) oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Autor książki: Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa

Koszt i warunki udziału

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Wydarzenie: WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW I ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ SZKOLENIE POŁĄCZONE Z WARSZTATAMI W MS EXCEL