Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/wycena-przedsiebiorstw-na-potrzeby-podejmowania-decyzji-zarzadczych-22420-id3

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cele

* Poznanie oraz przećwiczenie w praktyce stosowania najważniejszych metod wyceny przedsiębiorstw.
* Zapoznanie się z kryteriami doboru oraz zaletami i wadami poszczególnych metod wyceny przedsiębiorstw.
* Nabycie umiejętności wyboru i zastosowania mierników wartości firmy do zarządzania tą wartością.

Szkolenie skierowane jest do:

Właściciele spółek, inwestorzy, członkowie zarządów i rad nadzorczych, prezesi, dyrektorzy generalni, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy ds. finansów, główni księgowi, doradcy finansowi, pracownicy banków i instytucji finansowych, analitycy finansowi, osoby zainteresowane problemem wyceny przedsiębiorstw.

Program szkolenia:

Program

Zajęcia mają charakter warsztatu doradczego, na którym zagadnienia teoretyczne są przeplatane przykładami dobrych praktyk i ćwiczeniami, pokazującymi możliwości praktycznego wykorzystania różnych metod wyceny przedsiębiorstw w procesie kreowania wartości firmy. Podczas dwudniowego warsztatu każdy uczestnik seminarium będzie miał szansę (pod nadzorem konsultanta) przeprowadzić wycenę istniejącego przedsiębiorstwa w oparciu o rzeczywiste dane finansowe.
Pierwszy dzień (9.00 - 17.00) Metody majątkowe i porównawczo - rynkowe

1. Wstęp - cele seminarium.
2. Test wprowadzający.
3. Czym jest wartość przedsiębiorstwa?
4. Jakie czynniki kształtują wartość firmy?
Ćwiczenie
5. Dlaczego wycenia się przedsiębiorstwo? Cele i przesłanki przeprowadzania wycen.
Dyskusja moderowana przez trenera
6. Podstawowe metody szacowania wartości przedsiębiorstw.
7. Metody majątkowe.
1. W jaki sposób i w jakich warunkach stosować metody majątkowe do wyceny firm?
2. Model wyceny przedsiębiorstwa metodą wartości skorygowanej aktywów netto.
Case study
3. Ograniczenia i możliwości praktycznego zastosowania metod majątkowych.
Dyskusja moderowana przez trenera
8. Metody porównawczo-rynkowe.
1. Jakie wskaźniki wybrać do wyceny?
2. Wady stosowania najpopularniejszych wskaźników rynkowych
3. Gdzie szukać danych do porównań?
4. Jak prawidłowo dobrać grupę porównywanych przedsiębiorstw?
5. Model wyceny przedsiębiorstwa metodą mnożnika cenowo – dochodowego.
Case study
6. Ograniczenia i możliwości praktycznego zastosowania metod majątkowych.
Dyskusja moderowana przez trenera

Drugi dzień (9.00 - 17.00) Metody dochodowe i mieszane

1. Test sprawdzający wiedzę wiedzę nabytą podczas pierwszego dnia seminarium.
2. Metody dochodowe.
1. Co decyduje o przyszłych dochodach?
Dyskusja moderowana przez trenera
2. W jaki sposób prognozować przyszłe dochody?
3. Czym jest wartość rezydualna i jak ustalić jej wartość?
Ćwiczenie
4. Jak oszacować stopę dyskontową? Czynniki determinujące poziom stopy dyskontowej.
5. Jak prawidłowo ustalić współczynnik ß?
6. Jak oszacować koszt kapitału własnego i obcego? Metody ustalania kosztu kapitału w przedsiębiorstwie.
Ćwiczenie
7. Co to jest WACC i jak go obliczyć?
Ćwiczenie
8. Model wyceny przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych.
Case study
9. Ograniczenia i możliwości praktycznego zastosowania metod dochodowych.
Dyskusja moderowana przez trenera
3. Metody mieszane i ich praktyczne zastosowanie.
Ćwiczenie
4. Czy uśrednianie wyników wycen ma sens?
Dyskusja moderowana przez trenera
5. Najczęstsze błędy popełniane w wycenach przedsiębiorstw.
6. Którą metodę wyceny wybrać? Kryteria doboru najlepszej metody w zależności od celu wyceny?
Ćwiczenie
7. Podsumowanie seminarium.

Informacje o prelegentach:

Konsultant i trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska - specjalizuje się w zagadnieniach związanych z wyceną przedsiębiorstw, zarządzaniem wartością firmy, zarządzaniem finansami, budżetowaniem oraz oceną projektów inwestycyjnych.

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Informatyki i Zarządzania. W 2003 r. w oparciu o badania spółek notowanych na GPW (wszystkie branże i wszystkie notowane wówczas spółki) obroniła pracę doktorską pt. „Metodyka wyceny przedsiębiorstw z uwzględnieniem opcji rzeczowych". Ukończyła studia podyplomowe „Inwestycje finansowe” na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Ponadto posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie wdrożeń systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem (głównie w obszarze finansów i księgowości) oraz analizy procesów gospodarczych w przedsiębiorstwach z różnych branż. Uczestniczyła we wdrożeniach systemów ERP w firmach produkcyjnych, handlowych, biurach rachunkowych, jednostkach budżetowych. Oprócz analizy przedwdrożeniowej zajmuje się modelowaniem procesów, parametryzacją i konfiguracją systemów.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu wykładów, warsztatów oraz szkoleń (m.in. na Politechnice Wrocławskiej, w Wyższej Szkole Zarządzania we Wrocławiu).

Jest autorką publikacji z dziedziny finansów oraz modeli wyceny przedsiębiorstw.

Wydarzenia towarzyszące:

Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Strategie rozwoju przedsiębiorstwa

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 2 690 zł + 23% VAT / os. przy zgłoszeniu jednej osoby z firmy
  • 2 490 zł + 23% VAT / os. przy zgłoszeniu min. 2-óch osób z firmy

Cena zawiera:

Uczestnictwo w zajęciach, tematyczne skrypty autorskie FIG Polska, wydruk oraz CD z nagraniem prezentacji multimedialnych, komplet materiałów z ćwiczeń praktycznych wraz z rozwiązaniami, case studies, analizy przypadków polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, konsultacje z trenerem w trakcie zajęć lub przerw, certyfikat ukończenia zajęć, posiłki w trakcie zajęć w restauracji hotelowej oraz przerwy kawowe.

Dostępne zniżki:

  • Rabaty za wczesne zgłoszeni informacja w biurze pod nr tel. (22) 823 42 83 w. 210

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przesłanie niniejszego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków zgłoszenia. Płatności za uczestnictwo w seminarium należy dokonać na 21 dni przed jego rozpoczęciem na konto FIG Polska Sp. z o.o., ALIOR BANK S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63, nr rachunku: 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293. Po otrzymaniu płatności prześlemy Państwu fakturę. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
W przypadku nie wpłynięcia opłaty w wyznaczonym terminie, FIG Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zwrócenia się o przesłanie faksem potwierdzenia przelewu.

Uprzejmie informujemy, że przy odwołaniu zgłoszenia później niż na 21 dni przed datą rozpoczęcia seminarium opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi. Możliwe jest natomiast zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Uczestnik ma prawo do przeniesienia swego zgłoszenia na następny termin o ile istnieje taka możliwość, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium. Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia i zmiana jego terminu wymaga formy pisemnej.

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć, zmiany trenera lub zmiany miejsca zajęć przed ich planowanym rozpoczęciem z przyczyn niezależnych od organizatora.

Wydarzenie: Wycena przedsiębiorstw na potrzeby podejmowania decyzji zarządczych