Wykluczenie, odrzucenie w świetle najnowszego orzecznictwa i nowych dyrektyw unijnych

O szkoleniu

CENA SZKOLENIA: 990 NETTO
O szkoleniu
Szkolenie koncentruje się na tych zagadnieniach, które w praktyce przysparzają najwięcej problemów i budzą wątpliwości interpretacyjne. W ramach szkolenia zostanie omówiona kwestia braku implementacji i wpływu obowiązywania dyrektyw PE i Rady (2014/24/UE 2014/25/UE) na przepisy aktualnie obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia wykonawcy i odrzucenia oferty.

Cel szkolenia
Usystematyzowanie i poszerzenie posiadanej wiedzy w przedmiocie stosowania Prawa zamówień publicznych, w szczególności w zakresie przygotowania SIWZ oraz prawidłowego przygotowania się do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo udziału w postępowaniu.
Kto powinien wziąć udział?
Odbiorcy szkolenia
Osoby mające na co dzień styczność z prawem zamówień publicznych, w szczególności:

zamawiający (w tym w szczególności pracownicy jednostek administracji publicznej)
wykonawcy (lub ich pracownicy) ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Program szkolenia

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Obowiązek spełniania warunków udziału w postępowaniu
 obowiązek spełniania warunków przez konsorcjum
2. Art. 22 ust. 1 PZP – charakter przepisu
 niejednolity charakter warunków udziału w postępowaniu
 orzecznictwo KIO
3. Uprawienia do wykonywania określonej działalności – art. 22 ust. 2 pkt 1 PZP
4. Warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia – art. 22 ust. 1 pkt. 2 PZP
 pojęcie „niezbędnej wiedzy i doświadczenia”
 wykazanie posiadania wiedzy i doświadczenia w orzecznictwie KIO
 ocena doświadczenia w orzecznictwie KIO
5. Dysponowanie potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – art. 22 ust. 1 pkt 3 PZP
6. Sytuacja ekonomiczna i finansowa – art. 22 ust. 1 pkt. 4
7. Art. 22 ust. 5 PZP – ocena zdolności wykonawcy w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia
8. Określenie warunków udziału w postępowaniu
 kiedy zamawiający ma obowiązek określić warunki udziału w postępowaniu?
 zamawiający nie może stawiać dodatkowych warunków udziału w postępowaniu
 jak zamawiający powinien określać warunki udziału w postępowaniu/opis sposobu oceny ich spełniana?
9. Wadliwe określenie warunków
 zakaz określania warunków udziału w postępowaniu utrudniających uczciwą konkurencję
 orzecznictwo KIO
10. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
 istota opisu
 sposób dokonywania opisu
 proporcjonalność i związek z przedmiotem zamówienia w orzecznictwie ETS oraz orzecznictwie KIO
 obowiązek zamieszczenia opisu w ogłoszeniu o zamówieniu
11. Spełnianie warunków przez konsorcjum
 orzecznictwo SO oraz KIO
12. Zakres żądań zamawiającego – art. 25 ust. 1 PZP
 dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu – art. 25 PZP
13. Obligatoryjne i fakultatywne żądanie dokumentów (art. 26 ust. 1-2)
14. Art. 26 ust. 2a
 doprecyzowanie przepisów dotyczących wskazania momentu, w którym wykonawca potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu
15. Art. 26 ust. 2b
 doprecyzowanie przepisów dotyczących sposobu potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu
 możliwość posłużenia się zasobami innych podmiotów
 dopuszczenie powołania się na doświadczenie (referencje) podmiotów trzecich
 dokumenty służące potwierdzeniu dysponowania wiedzą i doświadczeniem
 możliwość udostępniania potencjału w zakresie sytuacji ekonomicznej
16. Art. 26 ust. 2b a podwykonawstwo w orzecznictwie KIO
 obowiązek uczestnictwa podmiotu udostępniającego wiedzę i doświadczenie
 brak obowiązku uczestnictwa podmiotu udostępniającego wiedzę i doświadczenie
 opinia Rzecznika Generalnego NIILA JÄÄSKINENA z 8 września 2015 r. w sprawie C 324/14
17. Art. 26 ust. 2c – alternatywny sposób potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
 orzecznictwo KIO
18. Wezwanie do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów – art. 26 ust. 3
 orzecznictwo KIO
19. Wezwanie do wyjaśnień oświadczeń lub dokumentów – art. 26 ust. 4
 orzecznictwo KIO
20. Jakich dokumentów może żądać zamawiający?
21. Omówienie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, raz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
 wykaz dokumentów potwierdzających wymagania w stosunku do wykonawcy
o koncesje, zezwolenia, licencje
o wykaz robót budowlanych
o wykaz wykonanych dostaw i usług
o wykaz narzędzi
o oświadczenia dotyczące wielkości średniego rocznego zatrudnienia
o wykaz osób mających uczestniczących w wykonywaniu zamówienia
o oświadczenia o posiadanych uprawnieniach
o sprawozdanie finansowe lub jego część
o informacja banku lub SKOK
o opłacona polisa
 wykaz dokumentów potwierdzających możliwość realnego korzystania z zasobów
22. Wpływ nowych dyrektyw unijnych na przepisy PZP dotyczące warunków udziału w postępowaniu
 czy dotychczasowe orzecznictwo KIO straci na aktualności?

WYKLUCZENIE WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Wykluczenie wykonawcy
 wykluczenie wykonawcy a odrzucenie oferty
2. Wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP – likwidacja/upadłość
 orzecznictwo KIO
3. Art. 24 ust. 1 pkt. 3 – przesłanka wykluczenia – zaleganie z uiszczeniem podatków/opłat/składek
 pojęcie „zaległości podatkowej”
 orzecznictwo KIO
4. Skazanie za przestępstwo jako przesłanka wykluczenia
 zakres podmiotowy i przedmiotowy
5. Wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 4-8
 orzecznictwo KIO
6. Art. 24 ust. 1 pkt. 9 PZP – zakaz ubiegania się o zamówienie
 treść przepisu
 pojęcie „podmiotu zbiorowego”
7. Przesłanka wykluczenia – art. 24 ust. 2 pkt. 1 PZP
 bezpośredni udział w czynnościach przygotowawczych
 bezpośredni charakter
 wyłączenie stosowania sankcji wykluczenia
8. Art. 24 ust. 2 pkt. 2 – przesłanka wykluczenia
 niewniesienie wadium/brak zgody na przedłużenie okresu związania ofertą
 niemożność uzupełnienia wadium
 przedłużenia ważności wadium
 orzecznictwo KIO
 poprawność wniesienia wadium przez konsorcjum
9. Złożenie nieprawdziwych informacji jako przesłanka wykluczenia – art. 24 ust. 2 pkt. 3
 rozszerzenie treści przepisu
 weryfikacja potencjalnie nieprawdziwych informacji
 orzecznictwo KIO
10. Art. 24 ust. 2 pkt. 4 – niewykazanie spełnienia warunków jako przesłanka wykluczenia
11. Wykluczenie ze względu na przynależność do grupy kapitałowej
 pojęcie grupy kapitałowej
 obowiązki zamawiającego
 grupa kapitałowa a udzielanie zamówień w częściach
12. Wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2a PZP ze względu na poważne naruszenie obowiązków zawodowych
 krótka charakterystyka przesłanki
 pojęcie „poważnego naruszenia obowiązków zawodowych”
 pojęcie „rażącego niedbalstwa”
 self cleaning - podjęcie przez wykonawcę działań naprawczych
 kwestie dowodowe
 orzecznictwo KIO i ETS
13. Wpływ nowych dyrektyw unijnych na przepisy PZP dotyczące wykluczenia wykonawcy z postępowania
 czy dotychczasowe orzecznictwo KIO straci na aktualności?
ODRZUCENIE OFERTY
1. Odrzucenie oferty niezgodnej z ustawą – art. 89 ust. 1 pkt. 1 PZP
2. Odrzucenie oferty, której treść nie odpowiada SIWZ – art. 89 ust. 1 pkt. 2 PZP
3. Odrzucenie oferty a możliwości poprawienia niektórych omyłek – art. 89 ust. 1 pkt. 2 zw. z art. 87 ust. 2 PZP
 oczywiste omyłki pisarskie
 oczywiste omyłki rachunkowe
 inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
 bezpośredni charakter w orzecznictwie KIO
4. Przyczyny omyłki, wpływ zawinienia wykonawcy i zamawiającego na istnienie omyłki – art. 89 ust. 1 pkt. 2 wz. z art. 87 ust. 2 pkt. 3 PZP
5. Odrzucenie oferty, której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – art. 89 ust. 1 pkt. 3 PZP
 krótka charakterystyka przesłanki
 przykładowe orzecznictwo
 najczęściej spotykane przypadki naruszenia uczciwej konkurencji
6. Odrzucenie oferty, która zwiera rażąco niską cenę – art. 89 ust. 1 pkt. 4 PZP
 krótka charakterystyka przesłanki
 pojęcie „rażąco niska cena”
 rażąco niska cena w orzecznictwie KIO i SO
7. Odrzucenie oferty, która została złożona przez wykonawcę wykluczonego lub nie zaproszonego do składania ofert – art. 89 ust. 1 pkt. 5 PZP
 krótka charakterystyka przesłanki
 analiza orzecznictwa
8. Odrzucenie oferty, która zawiera błędy w obliczeniu ceny – art. 89 ust. 1 pkt. 6 PZP
 pojęcie omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny
 pojęcie błędu w obliczaniu ceny
9. Odrzucenie oferty, gdy wykonawca nie wyraził zgody na poprawienie omyłki – art. 89 ust. 1 pkt. 7 PZP
 krótka charakterystyka przesłanki
 brak zgody wykonawcy na poprawianie omyłek
 milczenie wykonawcy w orzecznictwie
10. Odrzucenie oferty nieważnej na podstawie odrębnych przepisów – art. 89 ust. 1 pkt. 8 PZP
 krótka charakterystyka przesłanki
 decyzja o wykluczeniu bądź odrzuceniu oferty
11. Wpływ nowych dyrektyw unijnych na przepisy pzp dotyczące odrzucenia oferty
 czy dotychczasowe orzecznictwo KIO straci na aktualności?

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Obowiązek spełniania warunków udziału w postępowaniu
 obowiązek spełniania warunków przez konsorcjum
2. Art. 22 ust. 1 PZP – charakter przepisu
 niejednolity charakter warunków udziału w postępowaniu
 orzecznictwo KIO
3. Uprawienia do wykonywania określonej działalności – art. 22 ust. 2 pkt 1 PZP
4. Warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia – art. 22 ust. 1 pkt. 2 PZP
 pojęcie „niezbędnej wiedzy i doświadczenia”
 wykazanie posiadania wiedzy i doświadczenia w orzecznictwie KIO
 ocena doświadczenia w orzecznictwie KIO
5. Dysponowanie potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – art. 22 ust. 1 pkt 3 PZP
6. Sytuacja ekonomiczna i finansowa – art. 22 ust. 1 pkt. 4
7. Art. 22 ust. 5 PZP – ocena zdolności wykonawcy w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia
8. Określenie warunków udziału w postępowaniu
 kiedy zamawiający ma obowiązek określić warunki udziału w postępowaniu?
 zamawiający nie może stawiać dodatkowych warunków udziału w postępowaniu
 jak zamawiający powinien określać warunki udziału w postępowaniu/opis sposobu oceny ich spełniana?
9. Wadliwe określenie warunków
 zakaz określania warunków udziału w postępowaniu utrudniających uczciwą konkurencję
 orzecznictwo KIO
10. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
 istota opisu
 sposób dokonywania opisu
 proporcjonalność i związek z przedmiotem zamówienia w orzecznictwie ETS oraz orzecznictwie KIO
 obowiązek zamieszczenia opisu w ogłoszeniu o zamówieniu
11. Spełnianie warunków przez konsorcjum
 orzecznictwo SO oraz KIO
12. Zakres żądań zamawiającego – art. 25 ust. 1 PZP
 dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu – art. 25 PZP
13. Obligatoryjne i fakultatywne żądanie dokumentów (art. 26 ust. 1-2)
14. Art. 26 ust. 2a
 doprecyzowanie przepisów dotyczących wskazania momentu, w którym wykonawca potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu
15. Art. 26 ust. 2b
 doprecyzowanie przepisów dotyczących sposobu potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu
 możliwość posłużenia się zasobami innych podmiotów
 dopuszczenie powołania się na doświadczenie (referencje) podmiotów trzecich
 dokumenty służące potwierdzeniu dysponowania wiedzą i doświadczeniem
 możliwość udostępniania potencjału w zakresie sytuacji ekonomicznej
16. Art. 26 ust. 2b a podwykonawstwo w orzecznictwie KIO
 obowiązek uczestnictwa podmiotu udostępniającego wiedzę i doświadczenie
 brak obowiązku uczestnictwa podmiotu udostępniającego wiedzę i doświadczenie
 opinia Rzecznika Generalnego NIILA JÄÄSKINENA z 8 września 2015 r. w sprawie C 324/14
17. Art. 26 ust. 2c – alternatywny sposób potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
 orzecznictwo KIO
18. Wezwanie do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów – art. 26 ust. 3
 orzecznictwo KIO
19. Wezwanie do wyjaśnień oświadczeń lub dokumentów – art. 26 ust. 4
 orzecznictwo KIO
20. Jakich dokumentów może żądać zamawiający?
21. Omówienie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, raz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
 wykaz dokumentów potwierdzających wymagania w stosunku do wykonawcy
o koncesje, zezwolenia, licencje
o wykaz robót budowlanych
o wykaz wykonanych dostaw i usług
o wykaz narzędzi
o oświadczenia dotyczące wielkości średniego rocznego zatrudnienia
o wykaz osób mających uczestniczących w wykonywaniu zamówienia
o oświadczenia o posiadanych uprawnieniach
o sprawozdanie finansowe lub jego część
o informacja banku lub SKOK
o opłacona polisa
 wykaz dokumentów potwierdzających możliwość realnego korzystania z zasobów
22. Wpływ nowych dyrektyw unijnych na przepisy PZP dotyczące warunków udziału w postępowaniu
 czy dotychczasowe orzecznictwo KIO straci na aktualności?

WYKLUCZENIE WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Wykluczenie wykonawcy
 wykluczenie wykonawcy a odrzucenie oferty
2. Wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP – likwidacja/upadłość
 orzecznictwo KIO
3. Art. 24 ust. 1 pkt. 3 – przesłanka wykluczenia – zaleganie z uiszczeniem podatków/opłat/składek
 pojęcie „zaległości podatkowej”
 orzecznictwo KIO
4. Skazanie za przestępstwo jako przesłanka wykluczenia
 zakres podmiotowy i przedmiotowy
5. Wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 4-8
 orzecznictwo KIO
6. Art. 24 ust. 1 pkt. 9 PZP – zakaz ubiegania się o zamówienie
 treść przepisu
 pojęcie „podmiotu zbiorowego”
7. Przesłanka wykluczenia – art. 24 ust. 2 pkt. 1 PZP
 bezpośredni udział w czynnościach przygotowawczych
 bezpośredni charakter
 wyłączenie stosowania sankcji wykluczenia
8. Art. 24 ust. 2 pkt. 2 – przesłanka wykluczenia
 niewniesienie wadium/brak zgody na przedłużenie okresu związania ofertą
 niemożność uzupełnienia wadium
 przedłużenia ważności wadium
 orzecznictwo KIO
 poprawność wniesienia wadium przez konsorcjum
9. Złożenie nieprawdziwych informacji jako przesłanka wykluczenia – art. 24 ust. 2 pkt. 3
 rozszerzenie treści przepisu
 weryfikacja potencjalnie nieprawdziwych informacji
 orzecznictwo KIO
10. Art. 24 ust. 2 pkt. 4 – niewykazanie spełnienia warunków jako przesłanka wykluczenia
11. Wykluczenie ze względu na przynależność do grupy kapitałowej
 pojęcie grupy kapitałowej
 obowiązki zamawiającego
 grupa kapitałowa a udzielanie zamówień w częściach
12. Wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2a PZP ze względu na poważne naruszenie obowiązków zawodowych
 krótka charakterystyka przesłanki
 pojęcie „poważnego naruszenia obowiązków zawodowych”
 pojęcie „rażącego niedbalstwa”
 self cleaning - podjęcie przez wykonawcę działań naprawczych
 kwestie dowodowe
 orzecznictwo KIO i ETS
13. Wpływ nowych dyrektyw unijnych na przepisy PZP dotyczące wykluczenia wykonawcy z postępowania
 czy dotychczasowe orzecznictwo KIO straci na aktualności?
ODRZUCENIE OFERTY
1. Odrzucenie oferty niezgodnej z ustawą – art. 89 ust. 1 pkt. 1 PZP
2. Odrzucenie oferty, której treść nie odpowiada SIWZ – art. 89 ust. 1 pkt. 2 PZP
3. Odrzucenie oferty a możliwości poprawienia niektórych omyłek – art. 89 ust. 1 pkt. 2 zw. z art. 87 ust. 2 PZP
 oczywiste omyłki pisarskie
 oczywiste omyłki rachunkowe
 inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
 bezpośredni charakter w orzecznictwie KIO
4. Przyczyny omyłki, wpływ zawinienia wykonawcy i zamawiającego na istnienie omyłki – art. 89 ust. 1 pkt. 2 wz. z art. 87 ust. 2 pkt. 3 PZP
5. Odrzucenie oferty, której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – art. 89 ust. 1 pkt. 3 PZP
 krótka charakterystyka przesłanki
 przykładowe orzecznictwo
 najczęściej spotykane przypadki naruszenia uczciwej konkurencji
6. Odrzucenie oferty, która zwiera rażąco niską cenę – art. 89 ust. 1 pkt. 4 PZP
 krótka charakterystyka przesłanki
 pojęcie „rażąco niska cena”
 rażąco niska cena w orzecznictwie KIO i SO
7. Odrzucenie oferty, która została złożona przez wykonawcę wykluczonego lub nie zaproszonego do składania ofert – art. 89 ust. 1 pkt. 5 PZP
 krótka charakterystyka przesłanki
 analiza orzecznictwa
8. Odrzucenie oferty, która zawiera błędy w obliczeniu ceny – art. 89 ust. 1 pkt. 6 PZP
 pojęcie omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny
 pojęcie błędu w obliczaniu ceny
9. Odrzucenie oferty, gdy wykonawca nie wyraził zgody na poprawienie omyłki – art. 89 ust. 1 pkt. 7 PZP
 krótka charakterystyka przesłanki
 brak zgody wykonawcy na poprawianie omyłek
 milczenie wykonawcy w orzecznictwie
10. Odrzucenie oferty nieważnej na podstawie odrębnych przepisów – art. 89 ust. 1 pkt. 8 PZP
 krótka charakterystyka przesłanki
 decyzja o wykluczeniu bądź odrzuceniu oferty
11. Wpływ nowych dyrektyw unijnych na przepisy pzp dotyczące odrzucenia oferty
 czy dotychczasowe orzecznictwo KIO straci na aktualności?

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

GOLDEN FLOOR

Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" , Materiały szkoleniowe ,Lunch i poczęstunki w przerwach , Dostęp do EDUstrefy , Certyfikat z hologramem , Punkty w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!