Wykonawca a zamówienia publiczne w branży medycznej - jak tworzyć i składać zwycięskie oferty i nie popełniać błędów innych na podstawie najnowszego orzecznictwa KIO

O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, które dedykowane jest wykonawcom w dziedzinie branży medycznej. Ekspert na praktycznym kursie pokażę jak tworzyć i składać zwycięskie oferty oraz nie popełniać błędów na podstawie najnowszego orzecznictwa KIO w 2023 roku.

Na specjalnym kursie, dowiesz się:

 • Kiedy zamawiającemu wolno zmienić treść zawartej umowy i jakie zmiany do umów na zamówienia medyczne wnoszą zmiany wynikające z ustawy z dnia 7 października 2022 r.
 • Kiedy wnioskujemy o dostęp do dokumentów w oparciu o ustawę PZP, a kiedy o ustawę o dostępie do informacji publicznej?
 • O zmianie i wyjaśnieniu SWZ
 • Opisie przedmiotu zamówienia na produkty medyczne
 • Jak wygląda prawo opcji w orzecznictwie
 • O zasadzie jawności w praktyce

Przyjdź i skorzystaj z profesjonalnej wiedzy trenera, która z pewnością ułatwi Ci codzienną pracę!

Kto powinien wziąć udział?

Zapraszamy na szkolenie skierowane dla wykonawców zamówień publicznych z branży medycznej.

Program szkolenia

Kiedy zamawiającemu wolno zmienić treść zawartej umowy i jakie zmiany do umów na zamówienia medyczne wnoszą zmiany wynikające z ustawy z dnia 7 października 2022 r.  o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców:

 1. Jako postępować, gdy rosną ceny i skacze inflacja – czy zamawiający może zaakceptować podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy w zawartej umowie ze względu na aktualny poziom inflacji?
 2. Co to są zmiany istotne?
 3. Dodatkowe dostawy, usługi zlecane w formie aneksu do umowy;
 4. Zmiany na skutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia - kiedy zmiana jest konieczna, czy można w ramach aneksu zmienić tylko wynagrodzenie?
 5. Zmiany niskowartościowe;
 6. Wymagane klauzule materiałowo-kosztowe w umowach dotyczących zamówień medycznych zawieranych na okres dłuższy niż 6 miesięcy
 • Jaki poziom zmiany cen materiałów i kosztów musi przewidzieć Zamawiający?
 • Czy Zamawiający zobowiązany jest uwzględnić 100% rekompensatę zmiany cen materiałów i kosztów?
 • Sposoby zmiany cen materiały i kosztów;
 • Co to jest sposób określenia wpływu zmiany cen materiałów i kosztów na koszt wykonania zamówienia?
 • Czy Zamawiający może zrezygnować z zapisów dotyczących waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w przypadku umowy zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jeżeli ze względu na ich specyfikę uzna to za zbędne? 
 • Czy określenie terminu pierwszej waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy lub jej zakończeniu jest dopuszczalne?
 • Wysokość maksymalnego poziomu kar umownych – czy poziom rażąco wygórowany jest dopuszczalny czy świadczy o próbie ominięcia przepisów ustawy? 
 • Relacja pomiędzy art. 48 ustawy z dnia 7 października 2022 r., a art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP – co daje art. 48 czego nie dawał art. 455. ust 1 pkt 4 ustawy PZP?
 • Aneksujemy kontrakt - omówienie przesłanek umożliwiających dokonywanie zmian zawartej umowy.

Zasada jawności w praktyce:

 1. Dokumentacja postępowania – czym jest protokół, a czym załączniki i jakie to ma znaczenie dla obowiązku ich udostępnienia?
 2. Zasada udostępniania dokumentów z postępowania – forma, termin i sposób;
 3. Ograniczenia jawności w tym informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa – jawność danych osobowych oraz czy zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia dowodów potwierdzających, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa?
 4. Kiedy wnioskujemy o dostęp do dokumentów w oparciu o ustawę PZP, a kiedy o ustawę o dostępie do informacji publicznej?
 5. Wartość zamówienia, a kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – różnice, znaczenie i moment ich ujawnienia?

Zmiana i wyjaśnienie SWZ:

 1. Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ – jak sporządzić, kiedy i do kiedy zamawiający musi udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, czy złożonym wnioskiem mogę domagać się zmiany parametrów opisanej PZ aparatury i czy odpowiedź „zgodnie z SWZ” jest w ogóle wyjaśnieniem Specyfikacji?
 2. Zmiana SWZ – kiedy najpóźniej może być dokonana, dlaczego Zamawiający nie może podzielić jednego pakietu leków na większą ilość części po wszczęciu postępowania i czy nieuwzględnienie zmiany w formularzu ofertowym stanowi podstawę do odrzucenia oferty?

Opis przedmiotu zamówienia na produkty medyczne:

 1. Co oznacza „uczciwa konkurencja” i kiedy opis przedmiotu jej nie spełnia?
 2. Użycie znaków towarowych, patentów i pochodzenia konkretnego produktu – możliwości i ograniczenia;
 3. Wizja lokalna, a wymóg opisu przedmiotu:
 • informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów.
 • czy obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej może zastąpić poszczególne elementy opisu przedmiotu zamówienia i zmusić wykonawcę do oferowania aparatury od wyłącznie dotychczasowych producentów?
 • jakie są konsekwencje złożenia oferty bez odbycia wizji lokalnej w przypadku, gdy była ona wymagana?

Wybrane zagadnienia w najnowszym orzecznictwie KIO:

 1. Przedmiotowe środki dowodowe – czy karta katalogowa lub zaświadczenie o wpisie do Rejestru wyrobów medycznych składany w okolicznościach art. 107 ust 2 (na wezwanie zamawiającego) może być wystawiony po terminie składania ofert?
 2. Wezwanie do ponownego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia podmiotowego środka dowodowego – czy zamawiający może wyznaczać Wykonawcy dowolny termin na zrealizowanie wezwania, różne terminy wyznaczane różnym Wykonawcom i dopuszczalność zmiany pierwotnie wyznaczonego terminu na wniosek Wykonawcy?
 3. Wyjaśnianie treści oferty – kiedy wezwanie do tej czynności jest uprawnieniem, a kiedy obowiązkiem i jakie są najczęściej popełniane błędy zamawiających związane z otrzymaną odpowiedzią?
 4. Oferta dodatkowa w trybie podstawowym z możliwymi negocjacjami – czy oferta jest mniej korzystna niż podstawowa, jeżeli zmienione elementy pozwalają uzyskać lepszy bilans punktów we wszystkich kryteriach pomimo pogorszenia propozycji w jednym z nich oraz czy poprawiając ofertę w kryterium cena wykonawca może zarówno podnieść jak i obniżyć ceny niektórych pozycji formularza cenowego na leki przy jednoczesnym obniżeniu ceny razem?
 5. Znaczenie kryterium poza cenowego – czy zamawiający może dowolnie kształtować wagę kryteriów jakościowych?
 6. Prawo opcji w orzecznictwie:
 • Czy w postępowaniu o zamówienie z prawem opcji, w przypadku badania rażąco niskiej ceny należy wyjaśniać cenę za zamówienie podstawowe, czy też cenę za opcję?
 • Czy realizacja zamówienia opcjonalnego może przekraczać 4 lata?
 • W jakim terminie po zawarciu umowy winno być złożone oświadczenie Zamawiającego w sprawie skorzystania z prawa opcji?
 • Czy warunki udziału w postępowaniu winny być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia podstawowego, czy także do przedmiotu zamówienia opcjonalnego?
 • Czy opcja może być większa od zamówienia podstawowego?
 • Czy wykonawca może odmówić realizacji opcji?
 1. Wznowienia zamówienia:
 • Co to są wznowienia i jaka jest różnica pomiędzy wznowieniami, a prawem opcji?
 • Czy Wykonawca należycie wykonujący zamówienie może domagać się realizacji wznowienia skoro było przewidziane w dokumentach zamówienia?
 1. Wadium:
 • Czy gwarancja bądź poręczenie ważne do upływu terminu związania ofertą może skutkować odrzuceniem oferty?
 • Czy Zamawiający może żądać w treści SWZ zawarcia w dokumencie wadialnym klauzuli umożliwiającej skuteczne zgłaszanie roszczeń po upływie terminu związania ofertą?
 • Pełnomocnictwo do podpisania wadium – czy należy przedkładać na żądania Zamawiającego?
 • Wniosek o zwrot wadium – jakie niesie konsekwencje dla Wykonawcy?
 • Przelew pieniędzy tytułem wadium i niezłożenie oferty w postępowaniu – ile czasu ma Zamawiający na przelew zwrotny?

Ocena podmiotowa Wykonawcy:

 1. Kiedy można skorzystać z zasobu podmiotu trzeciego przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu – co musi zawierać zobowiązanie, jak wykazać realność udostępnienia doświadczenia i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
 2. Warunki w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i obowiązek złożenia oświadczenia, z którego wynika podział prac pomiędzy wykonawców;
 3. Dlaczego nie zawsze i nie wszędzie składając ofertę wspólną z innym wykonawcą Zamawiający oceni spełnianie przez nas warunków udziału w postępowaniu łącznie?
 4. Post kwalifikacja jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia – wariant minimalny, pośredni i unijny;
 5. Dlaczego zamawiający nie może samodzielnie dokonać oceny wykonawcy w oparciu o złożone wraz z ofertą (bądź pozostające w jego dyspozycji z innego postępowania) czy też ściągnięte ze stron internetowych podmiotowe środki dowodowe?
 6. Ogłoszenie o wykonaniu umowy – czy może stanowić źródło informacji zastępujące dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia?
 7. Czy doświadczenie zdobyte przy realizacji kontraktu w danej placówce służby zdrowia wymaga przedstawienia w kolejnym postepowaniu prowadzonym przez tego samego Zamawiającego dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie dostawy/usługi?
 8. Stosowanie ustawy sankcyjnej oraz unijnego rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawy i usługi medyczne.

Badanie ofert:

 1. Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny – co zawrzeć, czego unikać na co zwracać uwagę?
 2. Omyłki w ofercie – jakie omyłki ma poprawić Zamawiający i jaki jest dopuszczalny zakres korekty?

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

ŁUKASZ CZABAN

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.

W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki. Prowadził autorskie wykłady w na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Studium Zamówień Publicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
999
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy;
 • Rozwiń
Zapisz się
Oferta specjalna
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 499
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy;
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!