Wykonawca w przetargu w świetle orzecznictwa

O szkoleniu

Efektywne i praktyczne szkolenie dla wykonawców? To właśnie nasz kurs, który wraz z naszym ekspertem przygotowaliśmy abyś mógł zdobyć pewną i praktyczną wiedzę z zamówień publicznych w świetle aktualnego orzecznictwa.

Na szkoleniu trener poruszy takie tematy jak:

 • Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia.
 • Na co należy zwracać uwagę kwestionując warunki udziału w postępowaniu?
 • Kiedy wykonawcy składają oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp?
 • Jak złożyć ofertę oraz komunikować się z Zamawiającym poprzez Platformę e-Zamówienia?

Serdecznie Zapraszamy!

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresujemy do wykonawców.

Program szkolenia

I. Warunki zamówienia:

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

 • Co to znaczy warunek proporcjonalny?
 • Na co należy zwracać uwagę kwestionując warunki udziału w postępowaniu?
 • Poleganie na zasobach i zdolnościach podmiotów trzecich - jak to jest z udostępnianiem polisy oc? W jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby winien zrealizować usługi i roboty budowlane? Czy leasing i najem urządzeń/maszyn/pojazdów to poleganie na zasobach podmiotów trzecich? Kto to jest podmiot udostępniający zasoby?

Wspólne ubieganie się o zamówienie

 • Czy można sumować doświadczenie?
 • Kiedy wykonawcy składają oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp?
 • Jaki zakres zamówienia winien wykonać Wykonawca posiadający referencje?
 • W jaki sposób wykazywać spełnianie warunku dotyczącego doświadczenia, gdy wykonawca nabył je realizując zamówienie z innym Wykonawcą?

Składanie i uzupełnianie podmiotowych środków dowodowych

 • Jak powinno wyglądać prawidłowe wezwanie do uzupełniania dokumentów?
 • Czy Wykonawca może dokonać samo uzupełnienia?
 • Co to znaczy, że złożone podmiotowe środki dowodowe muszą być aktualne na dzień złożenia?
 • Jak składać oświadczenia i dokumenty w procedurze odwróconej?

Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych

 • Dokumenty elektroniczne - błędy popełniane podczas składania elektronicznych informacji/zaświadczeń z KRK, ZUS i US
 • Czy można używać formatu .rar, .pages?
 • Najczęstsze błędy popełniane podczas składania podpisów elektronicznych
 • Co to są dokumenty wystawione przez upoważnione podmioty?
 • Środki komunikacji elektronicznej służące do przekazywania ofert - na co zwrócić uwagę?
 • Czy można uzupełniać dokumenty elektroniczne z nieprawidłowym podpisem?

II. Jak złożyć ofertę oraz komunikować się z Zamawiającym poprzez Platformę e-Zamówienia?

 1. Rejestracja konta na Platformie - czy jest konieczne?
 2. Kto to jest Supervisor
 3. Przeglądanie ogłoszeń w BZP
 4. Logowanie do Platformy z wyborem kontekstu
 5. Wypełnianie formularza ofertowego
 6. Złożenie oferty
 7. Wycofanie oferty
 8. Zadawanie pytań i składanie dokumentów przez Platformę
 9. Potwierdzenia EPP, EPO i EPW

III. Błędy dotyczące ofert.

Co to jest treść oferty?

Prawidłowe i błędne zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa

 • Co to jest tajemnica przedsiębiorstwa?
 • Wskazówki dot
 • Co to jest tajemnica przedsiębiorstwa?
 • Wskazówki dotyczące prawidłowego zastrzeżenia TP wynikające z orzecznictwa TSUE
 • Czy Zamawiający musi zawiadomić Wykonawcę o odtajnieniu zastrzeżonych błędnie dokumentów?
 • Czy można uzupełniać uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa?

Co to są przedmiotowe środki dowodowe?

Kiedy elektroniczna oferta jest złożona w terminie?

Przesłanie dwóch plików zawierających ofertę - przyjąć czy odrzucić?

Uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych

 • Dokumenty w języku obcym - jak składać, co można uzupełniać?
 • Dokumenty z błędami w treści - czy można uzupełniać?

Poprawianie omyłek w ofertach

 • Oferty z różnym VAT-em - porównywać, odrzucić, unieważnić postępowanie?
 • Oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe - definicja, przykłady
 • Inne omyłki - kiedy i jak je można poprawić?

Czy można uzupełnić pełnomocnictwo wystawione po upływie terminu składania ofert?

Rażąco niska cena

 • Kiedy należy badać?
 • Ile razy Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień?
 • W jakich przypadkach oferta podlega odrzuceniu jako zawierająca rażąco niską cenę?

IV. Wszystko co ważne o wadium

 1. Wysokość wadium
 2. Dopuszczalne formy wadium
 3. Czy okres ważności gwarancji wadialnej musi być dłuższy niż termin związania ofertą? Na co zwrócić uwagę występując do gwaranta o dokument wadialny?
 4. Kiedy i jakim terminie Zamawiający ma obowiązek zwrócić wadium?
 5. Kiedy Wykonawca może sam wystąpić o zwrot wadium?
 6. Konsekwencje złożenia wniosku o zwrot wadium
 7. W jaki sposób Zamawiający musi zwrócić wadium wniesione w formie niepieniężnej (gwarancje, poręczenia)?

V. Termin związania ofertą oraz wybór oferty po upływie tego terminu

 1. Zmiany dotyczące długości terminu związania ofertą
 2. W jaki sposób i gdzie Zamawiający musi podać termin związania ofertą?
 3. Czy Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą?
 4. Zmiany dotyczące procedury wyrażania zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
 5. Czy wniesienie odwołania zawiesza bieg terminu związania ofertą?
 6. Nowa procedura postępowania w sytuacji gdy minie termin związania ofertą, a oferta nie została jeszcze wybrana
 7. Konsekwencje niewyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz na wybór oferty po upływie tego terminu
 8. Jak należy rozumieć pojęcie „pisemna zgoda”?

VI. Co musi wiedzieć Wykonawca o przepisach sankcyjnych w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę?

 1. Obowiązek wykluczenia wykonawców rosyjskich z postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi UE: jak stosować w praktyce?
 2. Stosowanie ustawy sankcyjnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub większej niż progi UE
 3. Obowiązek stosowania ustawy sankcyjnej w odniesieniu do zamówień bagatelnych (o wartości do 130 000 złotych): jak stosować w praktyce?
 4. Omówienie przykładowych podmiotowych środków dowodowych: oświadczenie o aktualności informacji zawartych w świadczeniu o braku podstaw wykluczenia, ista sankcyjna, odpis lub informacja z KRS lub CEIDG, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe albo jego część sprawozdanie zarządu z działalności jednostki albo jego część, informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
 5. Uproszczony sposób oceny występowania podstaw wykluczenia.
 6. JEDZ i jego zastosowanie do oceny braku podstaw wykluczenia na podstawie ustawy sankcyjnej.
 7. Kary za ubieganie się o zamówienie publiczne przewidziane dla Wykonawców podlegających wykluczeniu.
 8. Ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach wynikający z rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 - Od kiedy obowiązuje? Jak stosować?

VII. Co musi wiedzieć Wykonawca w związku z przepisami dotyczącymi umów w sprawie zamówień publicznych

 1. Na czym polega zasada współdziałania Zamawiającego z Wykonawcą w celu realizacji umowy?
 2. Jakich zapisów nie wolno wprowadzać do projektowych postanowień umowy?
 3. Jakie postanowienia muszą się zawsze znaleźć w każdej umowie w sprawie zamówienia publicznego?
 4. Wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów i kosztów w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy
 5. Obowiązek udzielania zaliczek lub dokonywania płatności częściowych
 6. Zmniejszenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 7. Zmiany umów o zamówienie publiczne - najważniejsze zagadnienia:
 • Kiedy zmiana jest istotna?
 • W jakich przypadkach zmiana jest możliwa?
 • Jak wystąpić o zmianę Umowy?
 • Kiedy zmiana modyfikuje ogólny charakter umowy? A może postępowanie arbitrażowe lub koncyliacyjne?

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

GRZEGORZ CZABAN

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Wykładowca na SGH. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne.

Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds deregulacji (NDR) rozpatrującej projekt nowej ustawy - Prawo zamówień Publicznych (2019 r.). W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Atlas Tower

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 199
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp
Zapisz się
Oferta specjalna
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 699
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. ApexNet to doświadczony organizator szkoleń biznesowych, specjalizujący się głównie w nowoczesnych szkoleniach biznesowych. Oferta firmy jest szeroka i skierowana głównie do firm, oferując różnorodne formy szkoleń,...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!