Wykonawcy a PZP 2022 - jak skutecznie ubiegać się o zamówienia i realizować umowy bez narażania się na postępowania w KIO

O szkoleniu

Praktyczny kurs dla Wykonawców!

Przyjdź na szkolenie i zyskaj wiedzę o tym jak skutecznie ubiegać się o zamówienia publiczne w 2022 roku!

Co ważne...dowiesz się również:
jak prawidłowo zrealizować umowy bez narażania się na postępowania w KIO,
jakie wymagania są stawiane przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia i jak wygląda późniejsze ich egzekwowanie,
jaki możliwości mają wykonawcy przed złożeniem oferty,
i wiele więcej!
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane do wykonawców oraz osób, które pragną się rozwijać oraz poszerzać swoją wiedzę i umiejętności.

Program szkolenia

Informacje dotyczące zamówień publicznych i dlaczego warto o tym wiedzieć: plany postępowań, analiza potrzeb i wymagań, ogłoszenia o wykonaniu umowy, jawność umów i związane z tym konsekwencje, raporty z realizacji, protokoły odbioru, informacje ze wstępnych konsultacji rynkowych, rejestry umów.

Wymagania stawiane przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia i późniejsze ich egzekwowanie, weryfikowanie:

 1. Opz;
 2. Warunki udziału w postępowaniu i przesłanki wykluczenia;
 3. Kryteria oceny ofert;
 4. Wymagania formalne i prawidłowo przygotowane dokumenty ofertowe;
 5. Procedura elektronicznego składania ofert;
 6. Zastrzeganie tajemnicy przedsiębiorstwa;
 7. Wadium;

Możliwości wykonawcy przed złożeniem oferty:

 1. Wnioski o wyjaśnienie zapisów SWZ;
 2. Wizja lokalna;
 3. Zebrania wykonawców;
 4. Odwołania na zapisy SWZ: wymogi formalne odwołania, terminy, opłaty, reprezentacja, sposób formułowania zarzutów i żądań, jak może zareagować zamawiający na wniesione odwołanie, kim jest przystępujący, co oznacza uwzględnienie odwołania, rozprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą: praktyczne wskazówki;

Negocjacje w zamówieniach publicznych: tryby negocjacyjne a negocjacje w wariancie podstawowym: zakres negocjacji i ich wpływ na złożone oferty, sposoby i możliwości ulepszenia oferty, czy można zamawiającego „zmusić” do negocjacji?

Po złożeniu ofert: prawa i obowiązki wykonawcy

 1. Udostępnianie ofert i innych dokumentów;
 2. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków i brak podstaw wykluczenia;
 3. Poprawianie omyłek i możliwość ich zanegowania przez wykonawcę;
 4. Wyjaśnianie ofert;
 5. Uzupełnianie dokumentów;
 6. Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny i dowody na ich poparcie;
 7. Termin związania ofertą;
 8. Odrzucenie oferty i możliwość kwestionowania decyzji zamawiającego;
 9. Odwołanie od zaniechań, czynności zamawiającego: wymogi formalne odwołania, terminy, opłaty, reprezentacja, sposób formułowania zarzutów i żądań, jak może zareagować zamawiający na wniesione odwołanie, kim jest przystępujący, co oznacza uwzględnienie odwołania, rozprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą: praktyczne wskazówki;

Realizacja umowy:

 1. Uwaga na zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
 2. Formalności jakie muszą zostać spełnione po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy: żądanie dokumentów dotyczących osób; polisa wykonawcy; formalności dotyczące konsorcjum: zakres możliwej weryfikacji umowy konsorcjum przez zamawiającego; kiedy zamawiający może uznać, że wykonawca uchyla się od zawarcia umowy i wynikające z tego konsekwencje;
 3. Terminy realizacji umów i sposób ich liczenia;
 4. Warunki zamówienia z dokumentów zamówienia, oferta wykonawcy a umowa;
 5. Hierarchia dokumentów/czynników kształtujących zobowiązanie: co jest ważniejsze? Umowa, przepisy prawa, normy techniczne?
 6. Obowiązki zamawiającego;
 7. Obowiązki wykonawcy;
 8. Zakazane postanowienia umów;
 9. Obowiązkowe postanowienia umów;
 10. Weryfikacja zatrudnienia na umowę o pracę;
 11. Nominalizm i waloryzacja/indeksacja;
 12. Zasady i sposoby rozliczania opcji: uwaga na opcje;
 13. Podwykonawstwo i związane z nim obowiązki: możliwość realizacji zamówienia przez podwykonawcę; podwykonawca w dostawach, usługach, robotach budowlanych; odpowiedzialność solidarna zamawiającego względem podwykonawcy; obowiązkowe zapisy umów z podwykonawcą i ich egzekwowanie przez zamawiającego; ryzyko nienależnego wykonania umowy przez podwykonawcę;
 14. Odbiory: rodzaje protokołów odbioru; odbiory bezusterkowe: uwarunkowania prawne i wątpliwości; możliwość „cofnięcia” odbioru”; odbiór jednostronny; termin odbioru; konsekwencje niedokonania odbioru.
 15. Zasady ustalania i egzekwowania kar umownych: przesłanki odpowiedzialności wykonawcy; nieterminowe wykonanie zamówienia: zwłoka a opóźnienie; nienależyte wykonanie zamówienia: inne okoliczności niż nieterminowość; obniżenie kary umownej; odpowiedzialność odszkodowawcza na zasadach ogólnych;
 16. Rękojmia i gwarancja: zakres odpowiedzialności i egzekwowanie;
 17. Odstąpienie, wypowiedzenie, rozwiązanie umowy i wynikające z tego konsekwencje. Unieważnienie umowy: przypadki;

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

IWONA HOLKA

Były członek KIO. Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych.

Prowadzi konsultacje i doradztwo z dziedziny zamówień publicznych, a także szkolenia.

Posiada praktyczne doświadczenie m.in. w: opracowywaniu dokumentacji przetargowych, sporządzaniu odwołań i reprezentacji przed KIO. Brała udział w wielu projektach, również współfinansowanych ze środków UE, koordynowała prace związane z zamówieniami publicznymi.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
999
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 499
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!