Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/wymagania-pip-dla-maszyn-i-urzadzen-technicznych-73784-id5854

Informacje o szkoleniu

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia Wymagania PIP dla maszyn i urządzeń technicznych wskazanie jest omówienie obowiązków i odpowiedzialności prawnej ciążącej na użytkownikach maszyn nowych i starych, wynikających z przepisów aktualnie obowiązujących oraz udzielenie odpowiedzi na pytania najbardziej nurtujące obecnie użytkowników i producentów maszyn w zakresie oceny zgodności i spełniania wymagań bezpieczeństwa.

Równocześnie wejście w życie nowej dyrektywy maszynowej i niskonapięciowej LVD 2014/35/UE zaowocowało wieloma pytaniami dotyczącymi praktycznej strony oceny zgodności maszyn. Na pracodawców zostały nałożone obowiązki w zakresie wyposażania stanowisk pracy w maszyny spełniające zasadnicze wymagania bezpieczeństwa, a to z kolei zrodziło wiele pytań do producentów i dystrybutorów:

• czy producent dopełnił wszystkich obowiązków wynikających z dyrektyw wystawiając deklarację zgodności WE?

• czy producent bądź dystrybutor przekazał pełną dokumentację techniczną wymaganą do prawidłowego odbioru urządzenia (instrukcja obsługi, deklaracja zgodności itp.)?

• czy użytkownik dokonując samodzielnie modernizacji urządzenia traci oznaczenie CE i musi oznaczyć je nowym znakiem oraz przyjąć na siebie odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo i zgodność z wymaganiami zasadniczymi?

Na te i inne pytania odpowiedzą zaproszeni na szkolenie Eksperci, którzy wskażą najbardziej optymalne rozwiązania techniczne minimalizujące konieczne nakłady.

Szkolenie skierowane jest do:

 • użytkowników maszyn (pracodawcy, dozór techniczny, służby utrzymania ruchu, specjaliści BHP)
 • wszystkich osób odpowiedzialnych za stan urządzeń w przedsiębiorstwie

Program szkolenia:

 1. 1. Nowa dyrektywa maszynowa 2006/42/WE – zakres stosowania oraz zasadnicze zmiany w stosunku do dyrektywy 98/37/WE

 2. omówienie zmian w obszarach związanych z zakresem stosowania, oceną zgodności i wprowadzaniem maszyn i elementów bezpieczeństwa na rynek UE.
 3. co to jest maszyna?
 4. wymagania zasadnicze w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa odnoszące się do projektowania i wykonywania maszyn.
 5. rodzaje deklaracji, oznakowanie CE.
 6. kategorie maszyn, które przy ocenie zgodności wymagają udziału Jednostki Notyfikowanej.
 7. orientacyjny wykaz elementów bezpieczeństwa.
 8. dokumentacja techniczna maszyny, omówienie dokumentacji wymaganej dla maszyn.
 9. przykłady dokumentów typu deklaracja zgodności, instrukcja obsługi.
 10. co to maszyna nieukończona?
 11. dokumentacja techniczna maszyny nieukończonej.
 12. instrukcja montażu maszyny nieukończonej.
 13. maszyny zespolone.
 14. co to jest zespół maszyn i jakie obowiązki są z nim związane?
 15. modernizacja maszyn.
 16. normy zharmonizowane do nowej dyrektywy 2006/42/WE.
 17. produkcja maszyn do użytku własnego (tzw. „samoróbka”).
 18. producent, upoważniony przedstawiciel, importer – odpowiedzialność za wprowadzanie do obrotu bezpiecznych maszyn – nadzór rynku.
 19. procedury oceny zgodności.
 20. jak wykonać ocenę ryzyka maszyn? Norma PN EN 12100.
 21. co powinien producent maszyny uwzględnić w ocenie maszyny?
 22. przykłady wypadków zaistniałych przy obsłudze maszyn oznaczonych znakiem CE.
 23. omówienie postępowania organów PIP po wypadkach przy pracy.
 24. 2. Nowa Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE – istotne zmiany od 20 kwietnia 2016 roku – obowiązki producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów, dystrybutorów i pracodawców odpowiedzialnych za dobór bezpiecznych urządzeń na stanowiskach pracy.

 25. bezpieczeństwo produktu zgodnie z dyrektywą LVD 2014/35/UE.
 26. wymagana dokumentacja techniczna, deklaracja zgodności UE.
 27. odpowiedzialność za produkt wadliwy wprowadzony na rynek – nadzór rynku.
 28. wyłączenia z zakresu dyrektywy i ograniczenia odpowiedzialności.
 29. 3. Modernizacja maszyn – odpowiedzialność prawna i obowiązki użytkowników i producentów maszyn.

 30. jaki wpływ na oznakowanie znakiem CE ma przeróbka maszyny?
 31. jakie zmiany wprowadzone przez użytkownika, kwalifikują maszyny do maszyn zmodernizowanych?
 32. od kiedy obowiązuje nowa dyrektywa maszynowa po zmianach wprowadzonych w danej maszynie?
 33. co w sytuacji gdy firma zakupiła maszynę zgodną z dyrektywą 2006/42/WE i dostosowała ją do własnych potrzeb?
 34. co z maszynami, liniami produkcyjnymi, zespołami maszyn, które co jakiś czas są dostosowywane do własnych potrzeb użytkowników?
 35. jakie zmiany powodują konieczność sporządzenia deklaracji zgodności ?
 36. kiedy mamy do czynienia ze znaczną modernizacją a kiedy z gruntowną naprawą?
 37. kto decyduje czy dokonaną przeróbkę albo naprawę maszyny należy zaliczyć do głębokiej modernizacji, czy też do gruntownej naprawy?
 38. jak problem modernizacji regulują obecnie obowiązujące polskie i europejskie przepisy?
 39. omówienie procedury modernizacji maszyn.
 40. jak dokumentować modernizację maszyny?
 41. 4. Nowa Dyrektywa 2009/104/WE dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas używania przez pracowników wyposażenia roboczego przy pracy, ujednolicajacą przepisy dyrektyw 89/655/EWG oraz 95/63/WE, 2001/45/WE i 2007/30/WE

 42. europejski system zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania maszyn – koncepcja bezpieczeństwa „starych” i „nowych” środków pracy.
 43. kiedy stosowane są przepisy o minimalnych wymaganiach, a kiedy wymagania zasadnicze dla maszyn?
 44. współdziałanie pracodawcy z pracownikami w celu zapewnienia bezpieczeństwa przy użytkowaniu maszyn – odpowiedzialność i obowiązki użytkownika w zakresie wyposażenia stanowisk pracy w maszyny spełniające wymagania zasadnicze bezpieczeństwa.
 45. 5. Procedura doprowadzenia maszyn do zgodności z wymaganiami minimalnymi

 46. dokonanie oceny poziomu bezpieczeństwa maszyn – audyt maszyn – warunki efektywnej realizacji audytu.
 47. szczegółowe oględziny z identyfikacją, stref i sytuacji niebezpiecznych.
 48. kontrola poprawności działania zainstalowanych elementów bezpieczeństwa.
 49. pomiar czasu dobiegu, drogi hamowania oraz ewentualnie innych istotnych parametrów elementów ruchomych maszyny.
 50. raport z audytu maszyny, oszacowanie ryzyka, odwołanie do norm i przepisów.
 51. karta oceny ryzyka na stanowisku pracy zgodnie z wymaganiami obligatoryjnymi Art. 226 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzeniem MPiPS w sprawie ogólnych przepisów BHP z dn. 26.09.2003 Dz. U. Nr 169, poz. 1650 par. 39.1.
 52. 6. Omówienie najczęściej występujących niezgodności użytkowanych maszyn z dyrektywą 2009/104/WE – doświadczenia pokontrolne Inspektorów PIP.

 53. przykłady niebezpiecznego działania maszyn.
 54. przykłady usterek, które mogą prowadzić do stanu niebezpiecznego.
 55. przykładowe uszkodzenia elementów elektrycznych.
 56. przykładowe uszkodzenia elementów hydraulicznych lub pneumatycznych.
 57. przykładowe uszkodzenia elementów mechanicznych.
 58. 7. Listy zagrożeń i listy kontrolne opracowane przez Inspektorów PIP dla różnych rodzajów urządzeń – zidentyfikowane i ocenione zagrożenia wynikające z niespełnienia minimalnych wymagań bezpieczeństwa

 59. sposób dokonywania oceny zagrożeń.
 60. podział zagrożeń wg ich ciężaru na ekstremalne, wysokie, średnie i niskie.
 61. zasady oceny ryzyka maszyn – wykorzystanie nieobowiązkowych norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową.
  – Norma PN-EN ISO 14121-1:2008.
  – Norma PN-EN ISO 12100-1:2005.
  – Norma PN-EN ISO 12100-2:2005.
  – Norma PN-EN 1088:2001.
  – Norma PN-EN 954-1:2001.
  – Norma PN-EN 953:1999 itp.
 62. przykład oceny zgodności maszyn
 63. 8. Ocena dostosowania urządzeń technicznych objętych dozorem PIP do spełnienia minimalnych wymagań bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą 2009/104/WE – doświadczenia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy.

  9. Postępowanie Inspektorów PIP w zależności od stwierdzonych niezgodności podczas kontroli urządzeń, wpisy do protokołu kontroli, decyzje itp.

  10. Najnowsze zmiany w przepisach BHP – zwiększona odpowiedzialność pracodawcy za bezpieczeństwo pracy.

  11. Wypadki związane z niedostosowaniem urządzeń do dyrektywy 2009/104/WE.

  12. Organizacja bezpiecznego stanowiska pracy wyposażonego w maszyny zgodnie z obowiązującymi w 2016 roku przepisami BHP. Praktyczne problemy z oceną ryzyka na stanowiskach wyposażonych w maszyny i urządzenia techniczne

 64. Karty oceny ryzyka zawodowego na przykładzie stanowiska: spawacza, ślusarza – mechanika, pracownika warsztatu mechanicznego, obróbka skrawaniem
  – informacje potrzebne do oceny ryzyka zawodowego
  – identyfikacja zagrożeń
  – metodyka oceny ryzyka zawodowego
  – środki profilaktyczne
 65. 13. Obowiązki pracodawcy, kierującego pracownikami i pracowników w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych

 66. uprawnienia i obowiązki pracownika w związku z eksploatacją maszyn
 67. odpowiedzialność karna i wykroczeniowa
 68. wstrzymanie pracy maszyny i urządzenia
 69. powstrzymanie się pracownika od wykonywania pracy
 70. 14. Bezpieczeństwo przy eksploatacji drabin i rusztowań na terenie zakładu pracy (utrzymanie ruchu, bieżące konserwacje maszyn i instancji będących na wyposażeniu obiektów) – z wyłączeniem prac budowlanych

 71. obowiązujące w tym zakresie przepisy
 72. znakowanie drabin i rusztowań
 73. uprawnienia montażystów
 74. WARSZTATY:

  AUDYT BEZPIECZEŃSTWA MASZYNY I DOKUMENTACJI  

  Zredukuj ryzyko, zadbaj o bezpieczeństwo eksploatacji!

 75. Ocena prezentowanych przez Eksperta maszyn użytkowanych w aspekcie spełnienia minimalnych wymagań
  – omówienie wymaganych prac związanych z usunięciem niezgodności na przykładzie prezentowanych maszyn
  – wskazanie najczęściej popełnianych błędów technicznych w pracach dostosowawczych
  – analiza wymagań dokumentacyjnych prezentowanych maszyn
  – minimalizacja ryzyka związanego z użytkowaniem maszyn starych

Informacje o prelegentach:

Uznany Ekspert z bogatą praktyką i wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli maszyn pod względem ich dostosowania do minimalnych wymagań bezpieczeństwa. W ramach organów nadzoru rynku prowadzi kontrole w zakładach pracy w zakresie spełnienia przez urządzenia techniczne wymagań zasadniczych, prawidłowości oznakowania maszyn oraz kompletności dokumentacji technicznej urządzeń oddanych do eksploatacji.

Ekspert w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracy w zakładach produkcyjnych.

Specjalizuje się w  zakresie dostosowania maszyn i urządzeń technicznych do wymagań minimalnych.

Jest wykładowcą na szkoleniach dla Społecznych Inspektorów Pracy, a także na studiach podyplomowych Zarządzenie bezpieczeństwem i higieną pracy – przedmiotów „Techniczne bezpieczeństwo pracy” i „Metody eliminacji zagrożeń w środowisku pracy” na Akademii Techniczno-Humanistycznej.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy, nadzoru rynku oraz wymagań minimalnych dla maszyn.

Regularnie uczestniczy w działaniach Kapituły konkursu „Pracodawca organizator pracy bezpiecznej” organizowanego na terenie województwa śląskiego.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1290 zł brutto za 1 osobę
 • 1750 zł brutto za 1 osobę za szkolenie z zakwaterowaniem

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, obiady, parking hotelowy.

Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, zakwaterowanie (2 noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet), pełne wyżywienie (2 kolacje, 2 śniadania, 2 obiady, przerwy kawowe), zorganizowanie czasu wolnego, korzystanie z Centrum Wellness. Parking hotelowy bez dodatkowych opłat.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

 


Wydarzenie: Wymagania PIP dla maszyn i urządzeń technicznych