Wymagania PIP dla maszyn i urządzeń technicznych

O szkoleniu

ZGODNIE Z NOWĄ DYREKTYWĄ MASZYNOWĄ I DYREKTYWĄ NISKONAPIĘCIOWĄ LVD 2014/35/UE, DOSTOSOWANIE MASZYN DO MINIMALNYCH WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA 2009/104/WE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW I PRODUCENTÓW MASZYN – ZALECENIA POKONTROLNE INSPEKTORÓW
Dlaczego warto wziąć udział?

Warsztaty Wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych prowadzone są przez Ekspertów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo maszyn w zakładach produkcyjnych w Polsce.
Nasi Eksperci zapoznają Uczestników z zalecanymi środkami i dobrymi praktykami podnoszącymi bezpieczeństwo maszyn ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków wynikających ze zmian w prawie.

Jak się okazuje, wyniki kontroli przeprowadzonych przez Inspektorów PIP wykazały, że 60% pracodawców nadal nie dostosowało maszyn do minimalnych wymagań bhp zgodnie z dyrektywą 2009/104/WE.

DLACZEGO FIRMY NADAL NIE SPEŁNIAJĄ WYMAGAŃ DYREKTYWY NARZĘDZIOWEJ I NIE ZNAJĄ OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z DYREKTYWY MASZYNOWEJ?
Najwięcej problemów sprawiają starsze maszyny. Użytkownicy są zmuszeni samodzielnie wykonać wszelkie prace dostosowawcze, odtworzyć dokumentację techniczną gdyż niejednokrotnie ich producenci dawno zakończyli działalność.

Kolejnym problemem są maszyny zespolone zestawiane ze starych, mieszanych lub nowych maszyn przez samych użytkowników, którzy nie mają świadomości, że są producentami nowych maszyn zespolonych, które podlegają wymogom Dyrektywy Maszynowej i systemu oceny zgodności (Deklaracja Zgodności EC (WE), znak CE i dokumentacja towarzysząca).

Podczas szkolenia Wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych, Eksperci Effect odpowiedzą na pytania jak kompleksowo dostosować stanowisko pracy przy maszynie do wymogów dyrektyw, BHP, PPOŻ i przedstawią sprawdzone i niezawodne rozwiązania techniczne wykorzystywane w pracach dostosowawczych – zalecenia pokontrolne PIP.

Kto powinien wziąć udział?
 • użytkowników maszyn (pracodawcy, dozór techniczny, służby utrzymania ruchu, specjaliści BHP)
 • wszystkich osób odpowiedzialnych za stan urządzeń w przedsiębiorstwie

Program szkolenia

1. Nowa dyrektywa maszynowa 2006/42/WE – zakres stosowania oraz zasadnicze zmiany w stosunku do dyrektywy 98/37/WE

 • omówienie zmian w obszarach związanych z zakresem stosowania, oceną zgodności i wprowadzaniem maszyn i elementów bezpieczeństwa na rynek UE.
 • co to jest maszyna?
 • wymagania zasadnicze w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa odnoszące się do projektowania i wykonywania maszyn.
 • rodzaje deklaracji, oznakowanie CE.
 • kategorie maszyn, które przy ocenie zgodności wymagają udziału Jednostki Notyfikowanej.
 • orientacyjny wykaz elementów bezpieczeństwa.
 • dokumentacja techniczna maszyny, omówienie dokumentacji wymaganej dla maszyn.
 • przykłady dokumentów typu deklaracja zgodności, instrukcja obsługi.
 • co to maszyna nieukończona?
 • dokumentacja techniczna maszyny nieukończonej.
 • instrukcja montażu maszyny nieukończonej.
 • maszyny zespolone.
 • co to jest zespół maszyn i jakie obowiązki są z nim związane?
 • modernizacja maszyn.
 • normy zharmonizowane do nowej dyrektywy 2006/42/WE.
 • produkcja maszyn do użytku własnego (tzw. „samoróbka”).
 • producent, upoważniony przedstawiciel, importer – odpowiedzialność za wprowadzanie do obrotu bezpiecznych maszyn – nadzór rynku.
 • procedury oceny zgodności.
 • jak wykonać ocenę ryzyka maszyn? Norma PN EN 12100.
 • co powinien producent maszyny uwzględnić w ocenie maszyny?
 • przykłady wypadków zaistniałych przy obsłudze maszyn oznaczonych znakiem CE.
 • omówienie postępowania organów PIP po wypadkach przy pracy.

2. Nowa Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE – istotne zmiany od 20 kwietnia 2016 roku – obowiązki producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów, dystrybutorów i pracodawców odpowiedzialnych za dobór bezpiecznych urządzeń na stanowiskach pracy.

 • bezpieczeństwo produktu zgodnie z dyrektywą LVD 2014/35/UE.
 • wymagana dokumentacja techniczna, deklaracja zgodności UE.
 • odpowiedzialność za produkt wadliwy wprowadzony na rynek – nadzór rynku.
 • wyłączenia z zakresu dyrektywy i ograniczenia odpowiedzialności.

3. Modernizacja maszyn – odpowiedzialność prawna i obowiązki użytkowników i producentów maszyn.

 • jaki wpływ na oznakowanie znakiem CE ma przeróbka maszyny?
 • jakie zmiany wprowadzone przez użytkownika, kwalifikują maszyny do maszyn zmodernizowanych?
 • od kiedy obowiązuje nowa dyrektywa maszynowa po zmianach wprowadzonych w danej maszynie?
 • co w sytuacji gdy firma zakupiła maszynę zgodną z dyrektywą 2006/42/WE i dostosowała ją do własnych potrzeb?
 • co z maszynami, liniami produkcyjnymi, zespołami maszyn, które co jakiś czas są dostosowywane do własnych potrzeb użytkowników?
 • jakie zmiany powodują konieczność sporządzenia deklaracji zgodności ?
 • kiedy mamy do czynienia ze znaczną modernizacją a kiedy z gruntowną naprawą?
 • kto decyduje czy dokonaną przeróbkę albo naprawę maszyny należy zaliczyć do głębokiej modernizacji, czy też do gruntownej naprawy?
 • jak problem modernizacji regulują obecnie obowiązujące polskie i europejskie przepisy?
 • omówienie procedury modernizacji maszyn.
 • jak dokumentować modernizację maszyny?

4. Nowa Dyrektywa 2009/104/WE dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas używania przez pracowników wyposażenia roboczego przy pracy, ujednolicajacą przepisy dyrektyw 89/655/EWG oraz 95/63/WE, 2001/45/WE i 2007/30/WE

 • europejski system zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania maszyn – koncepcja bezpieczeństwa „starych” i „nowych” środków pracy.
 • kiedy stosowane są przepisy o minimalnych wymaganiach, a kiedy wymagania zasadnicze dla maszyn?
 • współdziałanie pracodawcy z pracownikami w celu zapewnienia bezpieczeństwa przy użytkowaniu maszyn – odpowiedzialność i obowiązki użytkownika w zakresie wyposażenia stanowisk pracy w maszyny spełniające wymagania zasadnicze bezpieczeństwa.

5. Procedura doprowadzenia maszyn do zgodności z wymaganiami minimalnymi

 • dokonanie oceny poziomu bezpieczeństwa maszyn – audyt maszyn – warunki efektywnej realizacji audytu.
 • szczegółowe oględziny z identyfikacją, stref i sytuacji niebezpiecznych.
 • kontrola poprawności działania zainstalowanych elementów bezpieczeństwa.
 • pomiar czasu dobiegu, drogi hamowania oraz ewentualnie innych istotnych parametrów elementów ruchomych maszyny.
 • raport z audytu maszyny, oszacowanie ryzyka, odwołanie do norm i przepisów.
 • karta oceny ryzyka na stanowisku pracy zgodnie z wymaganiami obligatoryjnymi Art. 226 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzeniem MPiPS w sprawie ogólnych przepisów BHP z dn. 26.09.2003 Dz. U. Nr 169, poz. 1650 par. 39.1.

6. Omówienie najczęściej występujących niezgodności użytkowanych maszyn z dyrektywą 2009/104/WE – doświadczenia pokontrolne Inspektorów PIP.

 • przykłady niebezpiecznego działania maszyn.
 • przykłady usterek, które mogą prowadzić do stanu niebezpiecznego.
 • przykładowe uszkodzenia elementów elektrycznych.
 • przykładowe uszkodzenia elementów hydraulicznych lub pneumatycznych.
 • przykładowe uszkodzenia elementów mechanicznych.

7. Listy zagrożeń i listy kontrolne opracowane przez Inspektorów PIP dla różnych rodzajów urządzeń – zidentyfikowane i ocenione zagrożenia wynikające z niespełnienia minimalnych wymagań bezpieczeństwa

 • sposób dokonywania oceny zagrożeń.
 • podział zagrożeń wg ich ciężaru na ekstremalne, wysokie, średnie i niskie.
 • zasady oceny ryzyka maszyn – wykorzystanie nieobowiązkowych norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową.
  – Norma PN-EN ISO 14121-1:2008.
  – Norma PN-EN ISO 12100-1:2005.
  – Norma PN-EN ISO 12100-2:2005.
  – Norma PN-EN 1088:2001.
  – Norma PN-EN 954-1:2001.
  – Norma PN-EN 953:1999 itp.
 • przykład oceny zgodności maszyn

8. Ocena dostosowania urządzeń technicznych objętych dozorem PIP do spełnienia minimalnych wymagań bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą 2009/104/WE – doświadczenia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy.

9. Postępowanie Inspektorów PIP w zależności od stwierdzonych niezgodności podczas kontroli urządzeń, wpisy do protokołu kontroli, decyzje itp.

10. Najnowsze zmiany w przepisach BHP – zwiększona odpowiedzialność pracodawcy za bezpieczeństwo pracy.

11. Wypadki związane z niedostosowaniem urządzeń do dyrektywy 2009/104/WE.

12. Organizacja bezpiecznego stanowiska pracy wyposażonego w maszyny zgodnie z obowiązującymi w 2016 roku przepisami BHP. Praktyczne problemy z oceną ryzyka na stanowiskach wyposażonych w maszyny i urządzenia techniczne

 • Karty oceny ryzyka zawodowego na przykładzie stanowiska: spawacza, ślusarza – mechanika, pracownika warsztatu mechanicznego, obróbka skrawaniem
  – informacje potrzebne do oceny ryzyka zawodowego
  – identyfikacja zagrożeń
  – metodyka oceny ryzyka zawodowego
  – środki profilaktyczne

13. Obowiązki pracodawcy, kierującego pracownikami i pracowników w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych

 • uprawnienia i obowiązki pracownika w związku z eksploatacją maszyn
 • odpowiedzialność karna i wykroczeniowa
 • wstrzymanie pracy maszyny i urządzenia
 • powstrzymanie się pracownika od wykonywania pracy

14. Bezpieczeństwo przy eksploatacji drabin i rusztowań na terenie zakładu pracy (utrzymanie ruchu, bieżące konserwacje maszyn i instancji będących na wyposażeniu obiektów) – z wyłączeniem prac budowlanych

 • obowiązujące w tym zakresie przepisy
 • znakowanie drabin i rusztowań
 • uprawnienia montażystów

WARSZTATY:

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA MASZYNY I DOKUMENTACJI  

Zredukuj ryzyko, zadbaj o bezpieczeństwo eksploatacji!

 • Ocena prezentowanych przez Eksperta maszyn użytkowanych w aspekcie spełnienia minimalnych wymagań
  – omówienie wymaganych prac związanych z usunięciem niezgodności na przykładzie prezentowanych maszyn
  – wskazanie najczęściej popełnianych błędów technicznych w pracach dostosowawczych
  – analiza wymagań dokumentacyjnych prezentowanych maszyn
  – minimalizacja ryzyka związanego z użytkowaniem maszyn starych

Czas trwania

9:00 - 16:00

Prelegenci

I Część
Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy, Dyrektor Oddziału PIP
Uznany Ekspert z bogatą praktyką i wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli maszyn pod względem ich dostosowania do minimalnych wymagań bezpieczeństwa. W ramach organów nadzoru rynku prowadzi kontrole w zakładach pracy w zakresie spełnienia przez urządzenia techniczne wymagań zasadniczych, prawidłowości oznakowania maszyn oraz kompletności dokumentacji technicznej urządzeń oddanych do eksploatacji.

II Część
Wieloletni Inspektor PIP
Posiadający bogate doświadczenie w nadzorze nad bezpieczeństwem pracy i kontroli technicznego bezpieczeństwa pracy w największych zakładach produkcyjnych w Polsce.
Odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów dyrektyw: maszynowej 2006/42/WE (wymagań zasadniczych dla maszyn i urządzeń technicznych), narzędziowej 2009/104/WE (minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy).
Biegły sądowy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Jest autorem opracowań, dokumentacji do ekspertyz stanu technicznego maszyn i urządzeń. Udziela porad w zakresie dokumentacji projektowej i technicznej maszyn.
Współpracuje z firmami produkcyjnymi, usługowymi i handlowymi w zakresie prawnej ochrony pracy.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Olympic****Wellness&SPA

43-450 Ustroń

Grażyńskiego 10

woj. śląskie

Rejestracja

Cena bez zakwaterowania
1 390
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Cena z zakwaterowaniem
1 890
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • zakwaterowanie
 • parking
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena z zakwaterowaniem
Dopłata do pokoju jednoosobowego
2 140
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • zakwaterowanie
 • parking
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Organizatorem szkolenia jest Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka z siedzibą 
w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, 44-100 Gliwice. NIP 631-139-99-87. Regon 277586519.
 2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia pocztą elektroniczną 
lub faksem.
 3. Przesłanie formularza jest równoznaczne z zawarciem umowy i akceptacją warunków uczestnictwa pomiędzy OSiI EFFECT a firmą lub uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń osób prywatnych) i ma charakter wiążący.
 4. Na 7 dni przed terminem szkolenia na podany adres e-mail zostaną przesłane informacje organizacyjne dotyczące szkolenia. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia szkolenia w deklarowanym przez OSiI EFFECT terminie, prosimy o kontakt.
 5. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do dokonania opłaty zgodnie z cenami zawartymi w ofercie. Faktura zostanie wystawiona po szkoleniu (wyjątek stanowią osoby prywatne) i przesłana pocztą tradycyjną, wręczona osobiście lub przesłana na wskazany adres e-mail, w przypadku wyrażenia zgody na wysłanie w formie elektronicznej.
 6. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu powinna być zgłoszona w formie pisemnej najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku dokonania rezygnacji po tym terminie lub nieobecności uczestnika na szkoleniu, bez uprzedniego powiadomienia, Zamawiający zostanie obciążony opłatą w wysokości 100% wartości szkolenia.
 7. OSiI EFFECT zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia.
 8. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany Trenera z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 9. Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne, video podczas szkolenia. Uczestnik wyraża zgodę 
na publikację tych materiałów w mediach społecznościowych oraz materiałach promocyjnych OSiI EFFECT.
 10. Materiały szkoleniowe (w formie papierowej, elektronicznej, audio) przekazywane Uczestnikom podczas szkolenia 
są chronione prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich (w celach komercyjnych) jest zabronione.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
 • Ulica i nr: ul. Kozielska 137d
 • Kod pocztowy: 44-100
 • Miejscowość: Gliwice
 • Numer NIP: 6311399987

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
44-100 Gliwice, Polska
ul. Kozielska 137d
woj. śląskie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!