Wynagrodzenia i zasiłki z uwzględnieniem zmian obowiązujących w 2016 r.

O szkoleniu

Szczegółowe informacje na stronie www.eduexpert.pl
Kto powinien wziąć udział?
Pracowników działu kadr i płac.

Program szkolenia

Wskaźniki i stawki obowiązujące w 2015 i 2016
minimalne wynagrodzenie i obowiązki związane z zapewnieniem minimalnej pensji
dodatek za pracę w porze nocnej a ryczałt za pracę w porze nocnej
wskaźniki i stawki kadrowo-płacowe oraz terminy obowiązujące w 2015 i 2016 r.
obowiązek opłacania składek na FP i FGŚP, w tym dla członków rady nadzorczej
zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP
roczne ograniczenie składek emerytalno-rentowych i jego skutki
ustalenie minimalnej i maksymalnej podstawy składek emerytalno-rentowych osób przebywających na urlopach wychowawczych

Zmiany w udzielaniu urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych od 2016 r.
prawo do urlopu macierzyńskiego dla ojca dziecka
rezygnacja z urlopu macierzyńskiego po 8 tygodniach
zgon matki dziecka niebędącej pracownicą ? uprawnienia dla pracującego ojca dziecka
porzucenie dziecka przez matkę niebędącej pracownicą ? uprawnienia dla pracującego ojca dziecka
orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji ? uprawnienia dla pracującego ojca dziecka
zmiany dotyczące jednorazowych wniosków o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze
zmiany w terminach dotyczących możliwości rezygnacji z urlopu rodzicielskiego
podział urlopu rodzicielskiego pomiędzy pracownicą a ojcem niebędącym pracownikiem
uchylenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i zastąpienie go jednym urlopem rodzicielskim
rezygnacja z urlopu macierzyńskiego i możliwość wykorzystania pozostałej części przez ojca prowadzącego działalność gospodarczą
rezygnacja z urlopu macierzyńskiego po złożeniu orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji
możliwość rezygnacji z urlopu macierzyńskiego pracownicy przebywającej w szpitalu
podjęcie zatrudnienia przez matkę dziecka niebędącą wcześniej zatrudnioną a wysokość zasiłku macierzyńskiego dla ojca dziecka
podział urlopu rodzicielskiego na część a możliwość jego wykorzystania w tym samym terminie przez obojga rodziców
wpływ podziału urlopu rodzicielskiego na urlop wychowawczy
zmiany dotyczące podziału urlopu rodzicielskiego na części
zmiany dotyczące terminu wykorzystania urlopu rodzicielskiego
minimalne okresy na wykorzystanie urlopu rodzicielskiego
możliwość rezygnacji z urlopu rodzicielskiego za zgodą pracodawcy
możliwość łączenia wykonywania pracy z przebywaniem na urlopie rodzicielskim
proporcjonalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego o okres wykonywanej pracy
zmiany w urlopach macierzyńskich w przypadku adopcji
możliwość podziału urlopu ojcowskiego na części
wydłużenie okresu wykorzystania urlopu ojcowskiego
zmiany w maksymalnym okresie wykorzystania urlopu wychowawczego
zmiany dotyczące okresu składania wniosku o wykorzystanie urlopu wychowawczego
podział urlopu wychowawczego na części
terminy na złożenie wniosków

Zmiany w oskładkowaniu umów cywilno-prawnych od 2016 r.
Zawieranie umów na czas określony od 22 lutego 2016 r.
rodzaje umów o pracę po zmianach
zmiany dotyczące umów zawieranych na okres próbny
liczba miesięcy oraz liczba dopuszczalnych umów o pracę na czas określony
ponowne zatrudnienie pracownika u tego samego pracodawcy a limit umów na czas określony
skutki zawarcia porozumienia wydłużającego czas trwania umowy na czas określony
rodzaje umów o pracę, do których nie stosuje się ograniczeń
skutki zawarcia umowy o pracę na czas określony przekraczający 33 miesiące
skutki zawarcia czwartej umowy na czas określony
obowiązki informacyjne wobec PIP w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony dłuższy niż ustawowy
sankcje za nie powiadomienie okręgowego inspektora pracy
zmiany w okresach wypowiadania umów na zastępstwo oraz na czas określony
możliwość jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
stosowanie nowych przepisów do umów na czas określony trwają-cych w dniu wejścia w życie nowych przepisów
umowa o pracę na czas określony, która w dniu wejścia w życie nowych przepisów przekracza limit 33 miesięcy
obliczanie okresu zatrudnienia u danego pracodawcy w przypadku wypowiedzenia umowy na czas określony
obowiązek wprowadzenia zmian w umowach na czas określony zawartych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów
termin dokonania zmian w informacji dodatkowej

Wynagrodzenie za część miesiąca
wynagrodzenie za część miesiąca pracownika (aktualne stanowisko PIP)
zatrudnionego lub zwolnionego w trakcie miesiąca
zatrudnionego lub zwolnionego w trakcie miesiąca, który dodatkowo choruje i przebywa na urlopie wypoczynkowym
który przechodzi w trakcie miesiąca na urlop wychowawczy, bezpłatny
zmiana etatu w trakcie miesiąca kalendarzowego
zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca kalendarzowego (podwyżka lub obniżka wynagrodzenia
zmiana sposobu wynagradzania w trakcie miesiąca kalendarzowego (zmiana stałej stawki zaszeregowania na stawkę godzinową)
wynagrodzenie za 1 dzień pracy w przypadku choroby trwającej 30 dni kalendarzowych
Ustalenie podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych przysługujących za różne okresy
jakie składniki wynagrodzenia uwzględniamy przy ustalaniu podstawy
składniki wynagrodzenia w stałej wysokości
wliczanie do podstawy zmiennych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc
nadgodziny z tytułu przekroczeń norm średniotygodniowych w podstawie urlopu
skutki zmiany wynagrodzenia na ustalenie podstawy (przeliczanie zmiennych składników wynagrodzenia)
urlop na przełomie miesięcy a ustalenie podstawy
długotrwała choroba pracownika a ustalenie podstawy

Ustalenie podstawy do naliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych przysługujących za różne okresy
ustalenie współczynnika do obliczenia ekwiwalentu za urlop
składniki wynagrodzenia w stałej wysokości
wliczanie do podstawy zmiennych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc
wliczanie do podstawy zmiennych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy dłuższe niż jeden miesiąc
ustalenie podstawy w przypadku nieprzepracowania pełnych 3 miesięcy
uzupełnianie wynagrodzenia do pełnego miesiąca

Wynagrodzenie za inne nieobecności w pracy
wynagrodzenie za urlop okolicznościowy
wynagrodzenie za urlop okolicznościowy w razie zaprzestania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia
zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem (art. 188 K.p.)
zwolnienie na poszukiwanie pracy
zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych
udzielanie czasu wolnego, rozliczenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych na wniosek pracownika (stanowisko PIP, SN), który odebrał czas wolny w innym miesiącu niż wypracowane nadgodziny
udzielanie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych bez wniosku pracownika, rozliczenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych bez wniosku pracownika, który odebrał czas wolny w innym miesiącu niż wypracowane nadgodziny
wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia w miesiącu w którym pracownik odbiera czas wolny z tytułu wypracowanych nadgodzin
obliczanie wysokości normalnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
obliczanie wysokości dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych
rekompensowanie pracy w dniu wolnym od pracy
udzielanie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym od pracy a liczba przepracowanych godzin w okresie rozliczeniowym
rozliczanie nadgodzin niepełnoetatowca

Podstawa do wypłaty wynagrodzenia i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego
nabywanie prawa do świadczeń chorobowych
wysokość świadczeń chorobowych
ustalenie podstawy naliczania świadczeń chorobowych
uzupełnianie wynagrodzenia uwzględnianego w podstawie wymiaru
ustalenie podstawy w przypadku wypłaty wynagrodzenia z opóźnieniem
pracownik chorujący w pierwszym miesiącu zatrudnienia i posiadający okres wyczekiwania
zasady uwzględniania w podstawie wymiaru różnych składników wynagrodzenia
wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na podstawę wymiaru zasiłku
zasady ustalania nowej podstawy w pobieraniu zasiłków
przeliczenie podstawy w przypadku zaprzestania wypłaty danego składnika wynagrodzenia
potrącenie za nieterminowe dostarczenie zwolnienia
formularze dokumentujące uprawnienia do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego

Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków chorobowych
kolejność dokonywania potrąceń
max kwoty potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków chorobowych
składniki wynagrodzenia podlegające i niepodlegające ochronie
ustalenie kwoty wolnej od potraceń
w jakich sytuacjach dokonujemy pomniejszania kwoty wolnej od potrąceń
dokonywanie potrąceń ze świadczeń socjalnych
ustalenie kwoty do potrącenia w przypadku
otrzymania przez pracownika zasiłku chorobowego za część miesiąca
otrzymania przez pracownika wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego w danym miesiącu kalendarzowym
otrzymania kilku wypłat w jednym miesiącu kalendarzowym
pracownika zatrudnionego na niepełny etat

Zwrot składek emerytalno-rentowych w związku z przekroczeniem rocznego limitu
ustalanie rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych
zwrot nadpłaconych składek byłemu pracownikowi
zwrot nadpłaconych składek pracownikowi
na jakiej podstawie pracodawca zaprzestaje poboru składek emerytalno-rentowych
przekroczenie rocznego limitu w okresie pobierania przez pracownika zasiłku macierzyńskiego
korekta deklaracji rozliczeniowych ZUS w związku z przekroczeniem rocznego limitu

Zasady rozliczania korekt
korekta składek ZUS a ustalenie zaliczki na podatek
zaniżenie składek ZUS oraz zaliczki na podatek
niepobranie zaliczki na podatek od uzyskanego przez pracownika przychodu ze stosunku pracy
odzyskanie nienależnie pobranej zaliczki na podatek dochodowy
zakwalifikowanie wynagrodzenia chorobowego jako zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego

Koszty uzyskania przychodu i zaliczka na podatek dochodowy
skutki spóźnionego złożenia przez pracownika PIT-2
możliwość zaprzestania potrącania ulgi podatkowej w trakcie roku kalendarzowego
kup i zaliczka na podatek w przypadku kilkukrotnej wypłaty wynagrodzenia w danym miesiącu kalendarzowym
kup i zaliczka na podatek w przypadku wypłaty wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy
kup i zaliczka na podatek w przypadku przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim i otrzymywania z tego tytułu zasiłku chorobowego
możliwość obniżenia kup do wysokości przychodu
kup i zaliczka na podatek w przypadku zawarcia z pracownikiem kilku umów o pracę
kup i zaliczka na podatek w przypadku gdy pracownik wykonuje pracę u innego pracodawcy

Czas trwania

10.00 - 15.00

Prelegenci

Zajęcia poprowadzi - Anna Kopyść - specjalistka w zakresie naliczania wynagrodzeń, kadr i płac

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum miasta

Bydgoszcz

ul.

woj. kujawsko-pomorskie

Rejestracja

Cena 1
brutto / os
450
Cena zawiera:
  • materiały do pracy (długopis, notes), lunch, kawę, herbatę, ciastka.
Zapisz się

Organizator

eduexpert sc
03-216 Warszawa
Modlińska 6
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia przyjmujemy, faxem mailem badź pocztą

Płatność: przelew/gotówka

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

eduexpert sc
03-216 Warszawa Modlińska 6
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!