Wynagrodzenia po zmianach w 2023 roku - podatki, składki, zasiłki, korekty, rozliczenia z ZUS i US

O szkoleniu

Nareszcie wiosna, ciepło i możliwość wyjazdu na konferencję do Wisły, hotel Gołębiewski. Urokliwe miejsce, przyjazny hotel i praktyczne warszatyt dotyczące tegorocznych zmian w podatkach oraz problemów w rozliczeniach rocznych, bieżących. Po zajęciach możliwość skorzystania z wszystkich udogodnień hotelu, w szczególności z centrum Tropicana SPA.

Uwaga:

 • możliwy udział w konferencji z zakwaterowaniem lub bez i w pojedynczych dniach
 • koszt pobytu wraz z wyżywieniem w pokoju 2-osobowym wynosi 1060 zł netto od osoby
 • istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą
 • pokój jednoosobowy za dopłatą 702 zł netto
 • prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy w celu uzyskania szczegółowych informacji
Kto powinien wziąć udział?
 • pracownicy działów kadr
 • pracownicy działów płac
 • kadra zarządzająca
 • inni zainteresowani powyższą tematyką

Program szkolenia

dzień 1

 1. Zmiany podatkowe od 1 stycznia 2023 r. i ich wpływ na rozliczenia podatkowo składkowe
  1. Nowa skala podatkowa
  2. Niepobieranie zaliczki na wniosek podatnika – nowe zasady od 1 stycznia 2023 r. kiedy możemy zastosować,  jakie oświadczenie składa podatnik, podział kwoty zmniejszającej na 2 albo 3 płatników,
   • jakie obowiązki ma pracodawca
   • stosowanie kwoty zmniejszającej do innych niż pracownicy podatników,
   • koszty uzyskania przychodu
   • naliczanie podatku w przypadku małżonków, osób samotnie wychowujących dzieci,
   • koszty uzyskania przychodu
   • nowe zasady stosowania oświadczeń o zwolnieniach podatkowych.
   • ulgi i zwolnienia stosowane przez płatnika zwolnienie dla seniora, dzieci 4 plus, osób powracających
   • rozliczenie na liście płac pracownika seniora którego przychód przekracza limit 85 528 zł
  3. Nowy PIT 2 i zasady jego składania
   • ulga dla seniorów do kiedy stosujemy, data wypłaty odprawy emerytalnej, a zastosowanie zwolnienia zmiany od 1 stycznia 2023.
   • naliczanie podatku po przekroczeniu limitu zwolnienia 85 528 zł – analiza praktyczna
   • najczęściej występujące zwolnienia podatkowe
     
 2. Umowa zlecenia/umowa o pracę/a umowa o dzieło na co zwrócić uwagę zawierając umowę
  1. Umowa o dzieło na jakie prace może zostać zawarta,
  2. Jakich zapisów unikać przy zawieraniu umów o dzieło, a jakie wprowadzić
  3. Konsekwencje zakwestionowania przez ZUS umowy o dzieło
    
 3. Opłacanie składek za pracowników
  1. Definicja pracownika w ubezpieczeniach społecznych
  2. Umowa na rzecz własnego pracodawcy – zagrożenia dla pracodawcy
  3. Przychody zwolnione od składek na ubezpieczenia społeczne – interpretacje ZUS
  4. Definicja przychodu ze stosunku pracy i jej praktyczne zastosowanie w rozliczeniach z ZUS i US
   • najczęściej występujące zwolnienia od składek,
   • nagrody jubileuszowe.
   • odprawy, odszkodowania.
   • świadczenia wynikające z przepisów BHP.
   • ekwiwalent za korzystanie przez pracownika z własnych narzędzi.
   • ubiór roboczy.
   • posiłki i napoje dla pracowników.
   • diety i inne należności z tytułu podróży służbowych (diety, noclegi, koszty przejazdu).
   • ryczałty za jazdy lokalne.
   • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 4. Opłacanie składek za zleceniobiorców
  1. Wynagrodzenie godzinowe zleceniobiorcy
  2. Przychody zwolnione od składek
  3. Jakie oświadczenie uzyskać od ubezpieczonego
    
 5. Opłacanie składek za członków Rad Nadzorczych
  1. Naliczanie składki zdrowotnej za osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania oraz prokurentów – zmiany od 1 lipca 2022 r. i ich konsekwencje na rozliczenia od 1 stycznia 2023 r.
  2. Ustalanie tytułu do ubezpieczeń w przypadku gdy ubezpieczony ma więcej niż jeden tytuł do ubezpieczeń – analiza praktyczna
    
 6. Składki na FP i FGŚP
  1. Zwolnienia podmiotowe
    
 7. Rozliczenia z ZUS i US
  1. Naliczanie wynagrodzeń po przekroczeniu kwoty 30-krotnosci – rozliczenie nadpłaty składek
  2. Rozliczenie chorego pracownika na liście płac,
  3. Korekta rozliczeń z ZUS-em w przypadku przekształcenia umowy o dzieło w umowę zlecenia,
  4. Korekta rozliczeń podatkowo-składkowych w przypadku przekształcenia umowy zlecenia w umowę o pracę,
  5. Korekta rozliczeń w przypadku uznania zdarzenia za wypadek przy pracy i konieczności wypłaty zasiłku wypadkowego zamiast wynagrodzenia chorobowego,
  6. Jak skutecznie odzyskać składki od ubezpieczonego, w sytuacji powstania nadpłaty niedopłaty składek
  7. Zwrot przez pracownika nadpłaconego wynagrodzenia, kiedy pracodawca można odzyskać nienależne wypłacone wynagrodzenie – rozliczenie z US i ZUS
  8. Rozliczenie ze zleceniobiorcą w przypadku nieprawidłowego zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczeń, niedopłata, nadpłata składek,
  9. Konsekwencje podatkowe sfinansowania składek za ubezpieczonego

dzień 2

 1. Zasiłki  w 2023 r.– Obowiązki płatnika składek z omówieniem najnowszych  zmian –wdrożenie dyrektywy 2019/1152 i dyrektywy 2019/1158  tzw. dyrektywy rodzicielskiej
   • zmiany w ustawie zasiłkowej
   • zmiany w ustalaniu okresu zasiłkowego przy ponownej niezdolności do pracy
   • zmiany w ustalaniu podstaw wymiaru i wysokości zasiłków
   • skrócenie okresu wypłaty świadczeń chorobowych po ustaniu zatrudnienia
   • omówienie innych zmian dotyczących zasiłków
  1. Zmiany w zasiłkach od 2023 r.
  2. Wydłużenie urlopu rodzicielskiego (nowe wymiary, nieprzenoszalny urlop dla każdego rodzica, dopuszczalność elektronicznego wniosku o urlop, zmiana zasad wykorzystywania urlopu, inne warunki łączenia urlopu z pracą);
  3. Skrócenie okresu na wykorzystania urlopu ojcowskiego
  4. okresy przejściowe w urlopach związanych z rodzicielstwem – od kiedy nowe regulacje obowiązują.
  5. Nowa wysokość zasiłków i obowiązki płatników związane z wypłatą wyrównania
    
 2. Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:
   • okresy wypłaty, wysokość, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku
   • przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują
   • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich
   • wysokość świadczeń chorobowych
   • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia,
   • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji
   • dokumentowanie uprawnień do świadczeń chorobowych
     
 3. Zasiłek macierzyński:
   • za okres urlopu "podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie,
   • za okres urlopu rodzicielskiego:
   • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu
   • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców,
   • przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego
   • zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka
   • zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji
   • wysokość zasiłku macierzyńskiego,
   • zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu
   • zasiłek dla ojca dziecka, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie pracę
   • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego,
  1. Zasiłek za okres urlopu ojcowskiego
    
 4. Zasiłki opiekuńcze
  1. Zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach,
  2. Prawo/brak prawa, okres wypłaty, wysokość. Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego
  3. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy:
  4. Ustalanie prawa i okoliczności uprawniających do dodatkowego zasiłku opiekuńczego
  5. Zasady i tryb przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego
    
 5. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń
  1. Składniki wliczane i nie wliczane do podstawy wymiaru zasiłków
   • zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków (składniki wynagrodzenia stanowiące podstawę wymiaru zasiłków) – analiza przypadków
   • przychody uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków (premie miesięczne, kwartalne, „13”, nagrody uznaniowe)
   • zmiana etatu, a podstawa wymiaru zasiłku,
   • podstawa wymiaru zasiłku chorobowego gdy niezdolność do pracy powstała w pierwszym miesiącu zatrudnienia
   • podstawa wymiaru zasiłku chorobowego po długiej nieobecności w pracy (powrót z urlopu wychowawczego i choroba od 1 dnia po powrocie)
   • składniki przysługujące do określonego terminu, zmiana przepisów płacowych, a podstawa wymiaru zasiłków – analiza przypadków
   • podstawa wymiaru zasiłku po podwyżce/obniżeniu wynagrodzenia,
   • kiedy składniki wynagrodzenia przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłków należy uzupełnić, a kiedy przyjąć w kwocie faktycznie wypłaconej
   • podstawa wymiaru zasiłków zleceniobiorców

dzień 3

 1. Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków w 2023 r.
 2. Zasady obowiązujące przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia za pracę
   • ochrona wynagrodzenia pracowników – mechanizmy
   • system pomniejszeń wynagrodzenia za pracę – odliczenia a potrącenia
   • rodzaje odliczeń z wynagrodzenia za pracę (nadpłata wynagrodzenia, wadliwe wykonanie produktu, wyrok karny)
   • potrącenia obowiązkowe a dobrowolne;
   • kwoty wolne od potrąceń, limity dokonywanych potrąceń
   • nowe zasady ustalania kwoty netto,
   • zwolnienia od podatku, a dokonywanie potrąceń
     
 3. Zmiany od 1 stycznia 2023 r. i ich wpływ na potrącenia
   • nowe zwolnienia podatkowe  i ich wpływ na potrącenia
     
 4. Wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę
   • zajęcie wynagrodzenia za pracę, tytuł egzekucyjny i tytuł wykonawczy
   • potrącenia egzekucyjne i poza egzekucyjne z wynagrodzenia za pracę
   • egzekucja cywilna a administracyjna z wynagrodzenia za pracę (podobieństwa i różnice, określenie organów egzekucyjnych, sankcje)
   • wynagrodzenia i świadczenia ze stosunku pracy podlegające pełnej egzekucji, ograniczonej egzekucji i wolne od egzekucji
     
 5. Obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia za pracę
   • kategorie (alimenty, inne świadczenia, zaliczki pieniężne, kary pieniężne)
   • podstawa dokonania potrąceń
   • maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia (m.in. przy pojedynczym potrąceniu i w zbiegu potrąceń)
   • kwoty wolne (m.in. od potrąceń pojedynczych i zbiegających się w 2022 r., na przełomie roku, przy kilku dniach pracy w miesiącu, na niepełnym etacie),
   • ustalanie kwot wolnych dla pracowników objętych nowych zwolnieniem podatkowym „zerowym PIT”
   • kalkulacja kwot wolnych dla uczestników PPK,
   • kwoty wolne dla opodatkowanych pracowników
   • faktyczna możliwa kwota potrącenia
   • potrącenia z diet z tytułu podróży służbowych
    • analiza przypadków z uwzględnieniem nowych zasad obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.
   • potrącenia obowiązkowe z wynagrodzenia za pracę z nagrody i wynagrodzeń wypłaconych w jednym terminie
   • potrącenia obowiązkowe z wynagrodzenia za pracę przy dwóch wypłatach w jednym miesiącu
   • zbieg potrąceń
     
 6. Świadczenia z zfśs
  1. Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę
  2. Limity obowiązujące przy dobrowolnych potrąceniach
    
 7. Obowiązki pracodawcy związane z prowadzoną egzekucją
   • obowiązki pracodawcy związane z nadesłanym zajęciem organu (m.in. formułowanie zestawienia składników wynagrodzeń)
   • informacje, udzielane organom egzekucyjnym
   • pisma kierowane do organów egzekucyjnych
     
 8. Potrącenia z umów zlecenia, o dzieło i kontraktu menedżerskiego
   • świadczenia powtarzające się i jedyne źródło dochodu,
   • umowy zlecenia z własnym pracownikiem, a potrącenia
   • samodzielne zlecenie
   • analiza przypadków
     
 9. Potrącenia z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego–kwota wolna obowiązująca od 1 III 2023 r.
   • zakres dokonywania potrąceń z zasiłków (zasiłki chorobowy, opiekuńczy, macierzyński i wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne)
   • potrącenia obowiązkowe z zasiłków (alimenty w trybie egzekucyjnym i bezegzekucyjnym, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie innych należności niż alimenty)
   • maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia i nowa kwota wolna od 2022 r.
   • zasiłek należny za więcej niż jeden miesiąc.
   • przykłady dokonywania potrąceń z zasiłków – analiza przypadków
   • wypłata wynagrodzenia chorobowego i zasiłku w jednym miesiącu
     
 10. Pytania i odpowiedzi, dyskusja.

Czas trwania

9.00 - 15.00 (21 godzin lekcyjnych)

Prelegenci

Andrzej Radzisław
Radca prawny
ESAL Business Promotion Office Sp.z o.o.
Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Trener z ponad 15 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych oraz kadry zarządzającej z zakresu ubezpieczeń społecznych. Przez wiele lat zatrudniony w Centrali ZUS, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami. Jako przedstawiciel ZUS-u brał udział w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych kierowanych do płatników i ubezpieczonych oraz uczestniczył w spotkaniach (kongresach sympozjach) związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych. Autor i współautor poradników i wyjaśnień kierowanych do jednostek terenowych ZUS. Od wielu lat publikuje na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, czasopism wydawnictwa GOFIN, WIP, BECK. Stały współpracownik firmy ESAL.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wisła, hotel Gołębiewski**** SPA

43-460 Wisła

Aleja Ks.Bp.Bursche 3

woj. śląskie

Rejestracja

Cena 1
Cena konferencji bez pobytu, koszt pobytu wraz z wyżywieniem w hotelu  w pokoju 2-osobowym wynosi 1060 zł netto od osoby, dopłata do pokoju 1-osobowego 510 zł netto, płatny dodatkowo.
1 730
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
Dostępne zniżki:
 • 5.78% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5.78% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5.78% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5.78% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

ESAL Business Promotion Office Sp. z o.o.
50-502 Wrocław
Boczna 12
woj. dolnośląskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 • Ceny zawiera koszt konferencji bez pobytu.
  Koszt pobytu wraz z wyżywieniem w hotelu  w pokoju 2-osobowym wynosi 1060 zł netto od osoby, dopłata do pokoju 1-osobowego 702 zł netto, płatny dodatkowo.
    
 • Płatność za szkolenie należy dokonać wg zgłoszenia, na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia – dotyczy szkoleń wraz z zakwaterowaniem oraz na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia – dotyczy szkoleń stacjonarnych bez zakwaterowania, online po potwierdzeniu szkolenia przez organizatora.
    
 • Oświadczam, iż zapłatę za udział w szkoleniu, według wyżej określonych warunków płatności, dokonana zostanie na konto ESAL Business Promotion Office sp. z o.o. Wrocław, ul.Boczna 12: mBANK o/ Wrocław 95 1140 2004 0000 3502 7603 8486.
   
 • Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu wraz z zakwaterowaniem bez ponoszenia kosztów, jeśli na 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia prześle listownie lub faksem (z potwierdzeniem odbioru) pisemną rezygnację. Po tym terminie zgłaszający zapłaci 75% należnej kwoty. Nie zgłoszenie się na szkolenie lub rezygnacja w terminie późniejszym niż na 3 dni przed szkoleniem nie zwalnia z dokonania zapłaty w pełnej wysokości.
   
 • Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu bez zakwaterowaniem nie ponosząc kosztów, jeśli na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia prześle listownie lub faksem (z potwierdzeniem odbioru) pisemną rezygnację. Po tym terminie zgłaszający zapłaci 75% należnej kwoty. Nie zgłoszenie się na szkolenie lub rezygnacja w terminie późniejszym niż na 1 dzień przed szkoleniem nie zwalnia z dokonania zapłaty w pełnej wysokości.
   
 • ESAL Business Promotion Office zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany terminu szkolenia z przyczyn losowych niezależnych od organizatora lub nie osiągnięcia minimalnej grupy uczestników. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji każdy z uczestników zostanie wcześniej powiadomiony.
   
 • Gdyby szkolenie nie odbyło się organizator – ESAL Business Promotion Office zobowiązuje się w terminie 10 dni roboczych zwrócić pełną kwotę wpłaconą przez zgłaszającego .
   
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie związanym z wykonaniem usługi (w szczególności możliwe jest ich przekazanie do hotelu w celu rezerwacji noclegów i innych usług hotelowych) i ewentualną dyspozycją handlową. Warunki przetwarzania zawarte są w Polityce prywatności dostępnej na naszej stronie.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ESAL Business Promotion Office Sp. z o.o.
50-502 Wrocław Boczna 12
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!