Wynagrodzenia po zmianach w 2023 roku - warsztat wyliczeniowy na listach płac

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie stacjonarne. Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia.

Kto powinien wziąć udział?

Pracownicy działów płac i działów księgowych.

Program szkolenia

DZIEŃ 1

ZALICZKA PDOF NA LP w 2023 r.
1. Nowe oświadczenia i wnioski podatnika od 01.01.2023 r. a ustalenie wysokości wynagrodzenia
2. Checklista oświadczeń i wniosków pracownika wpływających na ustalenie wysokości zaliczki na podatek dochodowy i obowiązek ubezpieczeniowy od 01.01.2023 r.
3. Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy od 01.01.2023 r. – warunki zastosowania
4. Kwota zmniejszająca zaliczkę PDOF od 01.01.2023 r.

 • podwójna kwota zmniejszająca zaliczkę PDOF - warunki
 • możliwość złożenia oświadczenia o zastosowanie „ulgi podatkowej” do 3 płatników równocześnie a

5. KUP

 • podstawowe
 • podwyższone
 • honorarium z 50% KUP na LP pracownika w oparciu o interpretację ogólną MP
 • wniosek o niestosowanie pracowniczych KUP
 • praca zdalna a podwyższone KUP
 • zapewnienie przez pracodawcę bezpłatnego transportu a KUP pracownika
 • LP po ustaniu zatrudnienia a LP
 • KUP w najnowszych interpretacjach i wyjaśnieniach

6. PIT 0

 • ulga dla młodych
 • ulga dla rodzica 4+
 • ulga dla silversa
 • ulga na powrót

7. Świadczenia socjalne a podatek PIT z uwzględnieniem zmian od 01.07.2022 r.
8. Rozliczanie przychodu po przekroczeniu progu podatkowego
9. Świadczenia zwolnione z PDOF – kompletna checklista na 2023 r, limity w 2023 r. po odwołaniu stanu epidemii w 2022 r.
10. Samochód służbowy na cele prywatne (zmiana od 01.01.2022 r.) oraz samochód prywatny używany na cele służbowe
12. Praca zdalna – koszty, ekwiwalent, ryczałt – zasady ustalenia, opodatkowanie
Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu ustalenia zaliczki na podatek dochodowy w nieprawidłowej wysokości wskutek błędu (fałszywego oświadczenia) pracownika
12. Termin i forma złożenia wniosków i oświadczeń wpływających na ustalenie wysokości zaliczki na podatek dochodowy
13. Wypłata świadczeń po ustaniu zatrudnienia a ważność oświadczeń podatnika
14. Przechowywanie wniosków i oświadczeń podatnika (czy akta osobowe to właściwe miejsce ich przechowywania?)

SKŁADKI  ZUS I WPŁATY NA FUNDUSZE NA LP W 2023 R.
1. Składki ZUS – emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa
2. Składka zdrowotna

 • podstawa
 • mechanizm obniżenia do potencjalnego podatku należnego – które oświadczenia i wnioski podatnika wpłyną na obniżenie składki zdrowotnej ubezpieczonego

3. Świadczenia na rzecz pracownika zwolnione z oskładkowania – kompletna checklista na 2023 r, limity po odwołaniu stanu epidemii w 2022 r
4. Limity podstawy wymiaru składek społecznych oskładkowania w 2023 r.  - rozliczanie przychodu po przekroczeniu limitu
5. Fundusze pozaubezpieczeniowe
6. Wpłaty PFRON

WYNAGRODZENIE I ZASIŁEK CHOROBOWY PO ZMIANACH W 2022 ROKU
1. Okres zasiłkowy
2. Podstawa do naliczenia świadczeń chorobowych
3. Świadczenia chorobowe a przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek
4. Wynagrodzenie za część miesiąca – choroba w trakcie miesiąca oraz wypracowanie normy pomimo nieobecności związanej z chorobą

WSKAŹNIKI I STAWKI PŁACOWE W 2023 r.
1. Minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracowników w 2023 roku i jego wpływ na wysokość świadczeń

 • dodatek za wykonywanie pracy w porze nocnej 2023
 • wynagrodzenie za postój 2023
 • odprawa pieniężna dla pracownika 2023
 • odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania lub rozwiązania stosunku pracy z powodu stosowania mobbingu w 2023 roku
 • kwota wolna od potrąceń

2. Wynagrodzenie zasadnicze poniżej minimalnego – technika wyrównania
3. Współczynnik urlopowy
4. Dieta za podróż służbową

DZIEŃ 2

WYNAGRODZENIA, ODPRAWY, ODSZKODOWANIA NA LP – TECHNIKA WYLICZEŃ (WARSZTAT)
1. Wynagrodzenie wynikającego z osobistego zaszeregowania a wynagrodzenie normalne – wyliczenie wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych (m.in. kumulacja dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych w niedzielę, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych w „czarnej dziurze”
2. Ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych i za pracę w porze nocnej – zasady ustalenia wysokości
3. Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop

 • Składniki wchodzące do podstawy urlopowej / ekwiwalentowej
 • Zmiana wymiaru etatu lub warunków płacowych a podstawa

4. Wynagrodzenie przestojowe
5. Zwolnienie z powodu działania siły wyższej – metoda wyliczenia wynagrodzenia
6. Zwolnienie z pracy, za które pracodawca wypłaca wynagrodzenie – checklista
7. Zwolnienia z pracy, za które pracodawca wystawia zaświadczenie o wysokości utraconego zarobku
8. Odprawa emerytalna, rentowa, pośmiertna, wynikająca ze zwolnień grupowych
9. Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji
10. Odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia, za brak terminowego wydania świadectwa pracy

WYNAGRODZENIE Z TYTUŁU UMOWY ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO NA LP W 2023 R.
1. Kwota zmniejszająca podatek w wyliczeniu zaliczki PDOF
2. Zaniechanie poboru zaliczki na wniosek zleceniobiorcy
3. Składki ZUS
4. Świadczenia na rzecz zleceniobiorcy zwolnione od podatku oraz niestanowiące podstawy wymiaru składek
5. Ryczałtowe umowy zlecenia
6. LP zleceniobiorcy będącego cudzoziemcem
7. PIT-2 dla osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej – od 01.01.2023 r.

WYNAGRODZENIE Z TYTUŁU KONTRAKTU MENEDŻERSKIEGO, CZŁONKA ZARZĄDU LUB RADY NADZORCZEJ, PROKURENTA ORAZ WSPÓLNIKA SPÓŁKI Z O.O. ŚWIADCZĄCEGO PRACĘ NA RZECZ SPÓŁKI

POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ, ZASIŁKÓW I INNYCH ŚWIADCZEŃ - WARSZTAT NA KAZUSACH
1. Potrącenia a RODO – czy komornik może żądać od pracodawcy podania m.in. imion rodziców, numerów rachunków bankowych
2. Dokumentacja potrąceń

 • czy dokumentacja potrąceń powinna być przechowywana w aktach osobowych
 • okres przechowywania dokumentacji dotyczącej zajęcia

3. Obowiązki pracodawcy związane z dokonywaniem potrąceń

 • na etapie przyjmowania do pracy
 • na etapie zatrudniania
 • na etapie rozwiązania
 • w przypadku zbiegu tytułów egzekucyjnych komorniczych
 • w przypadku zbiegu egzekucji komorniczej z administracyjną
 • zakres obligatoryjnej informacji udzielanej organom egzekucyjnym (w tym: formułowanie informacji nt. zestawienia składników wynagrodzenia)
 • termin i adresat przekazywanych zajętych kwot

4. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę

 • kilka wypłat w ciągu miesiąca
 • składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe jak jeden miesiąc
 • potrącenia obligatoryjne: kategorie i kolejność; podstawa dokonania potrąceń; granice potrąceń (pojedyncze potrącenie i zbieg potrąceń); kwota wolna (m.in. w przypadkach szczególnych, tj.  na przełomie roku, przy kilku dniach pracy w miesiącu, na niepełnym etacie, dla pracowników objętych „zerowym PIT”, dla uczestników PPK)
 • potrącenia dobrowolne: zgoda pracownika – wzór; najczęstsze dobrowolne potrącenia (składki na zz, składki na pkzp, ubezpieczenie na życie); granice potrąceń i kwota wolna
 • świadczenia wypłacane po rozwiązaniu stosunku pracy a potrącenia
 • świadczenia rozliczane po śmierci pracownika a potrącenia

5. Potrącenia ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych należnych pracownikowi

 • świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych dopłaty na karnety sportowe, dofinansowanie posiłków
 • zaliczka na podróż służbową, dieta, koszty podróży służbowych
 • potrącenia ze świadczeń z ZFŚS
 • potrącenia z ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
 • odprawa (emerytalna, rentowa, z tytułu rozwiązania stosunku pracy)
 • świadczenie urlopowe

6. Potrącenia z wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych

 • granice potrąceń – wyliczenie kwoty wolnej
 • wzór oświadczenia zleceniobiorcy
 • świadczenia powtarzające się i jedyne źródło dochodu
 • samodzielne zlecenie i towarzyszące umowie o pracę

7. Potrącenia z zasiłków

 • granice potrąceń i kwota wolna
 • etapy dokonywania potrąceń z zasiłków
 • zasiłek należny za więcej niż jeden miesiąc
 • wypłata wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego w jednym miesiącu a potrącenie

8. Konsekwencje nieprawidłowego dokonywania potrąceń: kary dla pracodawcy naruszającego przepisy dotyczące postępowania egzekucyjnego.

Czas trwania

3 dni

Prelegenci

Anna Stokłosa

radca prawny. Dyrektor ds. doradztwa prawa pracy w Małopolskim Instytucie Studiów Podatkowych. Specjalista prawa pracy, ubezpieczeń społecznych  i ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa pracy, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach sądowych. Prowadzi procesy w sprawach  z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel LOGOS

Zakopane

Grunwaldzka 10

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 990
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • zakwaterowanie
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena promocyjna
zgłoszenie do 28 lutego
1 890
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • zakwaterowanie
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c.
32-087 Zielonki k. Krakowa
ul. Wiarusa 11 lok.1
woj. małopolskie
Mając świadomość, że jednym z najważniejszych warunków dla efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw są kompetentne i wykwalifikowane kadry – oferujemy Państwu możliwość zdobycia i poszerzenia wiedzy poprzez uczestnictwo w szkoleniach „o...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c.
32-087 Zielonki k. Krakowa ul. Wiarusa 11 lok.1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!