Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/wyroby-budowlane-2020-rynek-wyrobow-budowlanych-z-omowieniem-praw-i-obowiazkow-producentow-importerow-dystrybutorow-i-stosujacych-wyroby-budowlane-74781-id386

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Problemy związane z rygorami prawnymi dotyczącymi wyrobów budowlanych są bardzo różnorodne. Jest to spowodowane nie tylko różnorodnością ww. produktów ale też innym punktem widzenia producentów lub importerów a innym stosującym te wyroby. Na powyższe nakładają się działania organów kontrolujących rynek  w postaci badań próbek, prowadzenia postępowań kontrolnych i administracyjnych oraz wymierzania kar. Od 19 kwietnia 2020 r.  stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2019/515  z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 764/2008. Przedmiotowy akt prawny ma doniosłe znaczenie dla producentów wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem budowlanym chcących eksportować swe wyroby do innych krajów UE, jak  i dla stosujących w Polsce wyroby legalnie wprowadzone do obrotu w innych krajach UE. Nowy dokument, wydawany na mocy ww. rozporządzenia tj. Oświadczenie o wzajemnym uznawaniu, z pewnością usprawni eksport wyrobów budowlanych jak i weryfikację dokumentacji przez uczestników procesu budowlanego. Producenci, importerzy i dystrybutorzy zgłaszają też wiele wątpliwości związanych tworzeniem deklaracji właściwości użytkowych, przenoszeniem danych zawartych w tym dokumencie do informacji towarzyszącej oznakowaniu znakiem dopuszczającym do obrotu. Problemy występują też w trakcie poprawiania tych dokumentów wy wyniku kontroli organów kontroli rynku (WINB lub GUNB).   Szkolenie ma na celu pomoc w rozwiązywaniu ww. problemów. Jest przeznaczone zarówno dla osób stawiających pierwsze kroki w tematyce wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu jak i osób posiadających wieloletnie doświadczenie w tym zakresie W trakcie szkolenia są omawiane m.in.  konkretne przypadki problematyczne, wraz z podaniem przykładowych rozwiązań w zakresie wystawiania deklaracji i informacji towarzyszącej (wprowadzanie do obrotu pod brandem, rygory podwójnego oznakowanie CE i B, wyroby oferowane jednocześnie jako zastaw jak i oddzielnie, podzlecanie produkcji,  wyroby jednostkowego zastosowania, wyroby wytworzone na placu budowy). Przedstawione też są przykłady błędnych dokumentów.

Szkolenie skierowane jest do:

 • Producentów wyrobów budowlanych
 • Importerów i dystrybutorów materiałów budowlanych
 • Osób zajmujących się wprowadzaniem wyrobów budowlanych do obrotu, nadzorem i kontrolą
 • Inspektorów nadzoru budowlanego i inwestorskiego, kierowników budowy i robót budowlanych
 • Przedsiębiorstw budowlanych realizujących inwestycje w generalnym wykonawstwie,
 • Developerów, spółdzielni mieszkaniowych budujących na sprzedaż domy i mieszkania
 • Pracowników administracji samorządowej odpowiedzialnych za realizację inwestycji budowlanych
 • Osób przygotowujących oferty przetargowe w zakresie wyrobów budowlanych
 • Wszystkich osób zainteresowanych tematyką wyrobów budowlanych i ich wprowadzaniem do obrotu

Program szkolenia:

1. Podstawowe definicje dotyczące wyrobów budowlanych.

 

2. Obowiązki producenta wyrobów budowlanych.

 • Ocena zgodności z specyfikacją techniczną;
 • Wystawienie deklaracji właściwości użytkowych;
 • Oznakowanie znakiem dopuszczającym do obrotu wraz z informacją towarzyszącą;
 • Rozporządzenie 2019/515 (zakres stosowania, oświadczenie o wzajemnym uznawaniu, nowe obowiązki punktów kontaktowych, projekt z dnia 12 lutego ustawy o odpowiedzialności za naruszenie przedmiotowego rozporządzenia).
 • Sytuacje problematyczne (podwójne oznakowanie, nazwy handlowe, podzlecanie produkcji,

 

3. Obowiązki importera wyrobów budowlanych.

 • Zapewnienie przeprowadzenie przez producenta oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych;
 • Dodatkowe obowiązki związane oznakowaniem wyrobów budowlanych.

 

4. Obowiązki dystrybutora wyrobów budowlanych.
 

5. Dopuszczenie do zabudowania wyrobów budowlanych w obiekcie budowlanym.

 • Wskazanie jakie dokumenty dopuszczając do zabudowania wyroby budowlane w obiekcie;
 • Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego związane z wyrobami budowlanymi;
 • Dopuszczenie wyrobów budowlanych do zabudowania w obiektach budowalnych budowanych wznoszonych lub remontowanych w ramach zamówień publicznych.

 

6. Kontrola wyrobów budowlanych przez organy nadzoru rynku

 • Organy kontrolne;
 • Plan kontroli 2020  organów nadzoru rynku;
 • Procedura kontroli – zawiadomienie, czas kontroli, zasady kontroli;
 • Pobieranie próbek wyrobów budowlanych – przesłanki, procedura, skutki;
 • Omówienie Decyzji Prezesa UOKiK o karze w wysokości 49.745.460 zł;
 • Postanowienia i decyzje w zakresie wyrobów budowlanych;
 • Kary administracyjne;
 • Publiczne rejestry dotyczące wyrobów budowlanych.

Informacje o prelegentach:

Grzegorz Skórka - ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa w zakresie przepisów prawa w tematyce wyrobów budowlanych. W latach 2009-2015 Naczelnik Wydziału Wyrobów Budowlanych Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Obecnie Dyrektor Wydziału Kontroli w Urzędzie Wojewódzkim. Doświadczony wykładowca specjalizujący się od lat w tematyce związanej z rynkiem wyrobów budowlanych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 450 zł + 23% VAT za 1 os.

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenie, konsultacje w trakcie i po szkoleniu.

Dostępne zniżki:

 • 225 zł netto + VAT (50% rabat dla każdej następnej osoby z tej samej firmy)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia.

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia wystarczy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu.


Wydarzenie: Wyroby budowlane 2020 - rynek wyrobów budowlanych z omówieniem praw i obowiązków producentów, importerów, dystrybutorów i stosujących wyroby budowlane.