Szkolenie

Wzorcowa specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) i inne ważne zmiany wynikające z nowego Prawa zamówień publicznych

O szkoleniu

Koniec z SIWZ! W nowej ustawie dotychczasowy dokument SIWZ zostaje zastąpiony dokumentem SWZ, czyli specyfikacją warunków zamówienia. Co to dla Ciebie oznacza?
Zapraszamy na szkolenie, na którym poznasz różnicę między dotychczasowym SIWZ, a nowym SWZ. Na szkoleniu temat nowej ustawy Pzp zostanie poruszony również w innych ważnych aspektach.

Tylko w ApexNet! Każdy uczestnik szkolenia otrzyma wzór SWZ wg nowej ustawy w EduStrefie!
Szkolenie odbywa się w formie online. SPRAWDŹ, jak łatwo wziąć w nim udział!
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z ZP.
Kto powinien wziąć udział?

jednostek działąjących w opraciu o przepisy zamówień publiczych

Program szkolenia

DOKUMENTY ZAMÓWIENIA

 1. Co to są dokumenty zamówienia?
 2. Czym się różni specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) od opisu potrzeb i wymagań (OPiW)?
 3. W jakich trybach wymagany jest SWZ, a w jakich OPiW?
 4. Wymagana forma dokumentów zamówienia. Czy osoby sporządzające SWZ i OPiW muszą posiadać podpis elektroniczny?
 5. W jaki sposób należy zapewnić dostęp do dokumentów zamówienia?
 6. Jakie dokumenty zamówienia należy sporządzić podczas negocjacji i dialogu?
 7. Istotne zmiany dotyczące udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentów zamówienia
 8. Dlaczego nie zawsze można zmienić treść dokumentów zamówienia w przeddzień terminu składania ofert?
 9. Zmiany dokumentów zamówienia prowadzące i nieprowadzące do zmiany treści ogłoszenia o zamówienia - procedura wprowadzania zmian, kolejność upublicznienia informacji, terminy.

ETAP POPRZEDZAJĄCY SPORZĄDZENIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Analiza potrzeb i wymagań

 • Kto jest zobowiązany dokonać analizy potrzeb i wymagań?
 • Co musi obejmować analiza potrzeb i wymagań?
 • W jakiej formie powinna być dokonania analiza potrzeb i wymagań?
 • Kiedy musi być dokonana analiza potrzeb i wymagań?

Raport z realizacji zamówienia i jego wpływ na SWZ

 • Kiedy należy sporządzić raport z realizacji zamówienia?
 • Co musi zawierać ten raport?
 • Czy raport z realizacji zamówienia stanowi załącznik do protokołu postępowania?

JAK PRAWIDŁOWO SPORZĄDZIĆ SPECYFIKACJĘ WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)?

Co się zmienia w przepisach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia?

Jak prawidłowo sporządzić informację o przedmiotowych środkach dowodowych?

 • Co to są przedmiotowe środki dowodowe?
 • Moment złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
 • Zmiany dotyczące uzupełniania przedmiotowych środków dowodowych?

Jak należy podawać termin wykonania zamówienia w SWZ po wejściu w życie nowej ustawy Pzp? Omówienie niedopuszczalnych sposobów podawania terminu wykonania zamówienia.

Rewolucja w zakresie podstaw wykluczenia.

 • Zmniejszenie liczby obligatoryjnych podstawy wykluczenia.
 • Zmiana sposobu weryfikacji okoliczności złożenia odrębnych ofert przez Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej.
 • Jak zmiana definicji „wykonawcy” wpływa na podstawy wykluczenia z postępowania?
 • Istotne zmiany dotyczące fakultatywnych podstaw wykluczenia z postępowania.

Konstruowanie warunków udziału w postępowaniu po wejściu w życie nowej ustawy Pzp.

 • Nowe warunki udziału w postępowaniu.
 • Co to jest zdolność do występowania w obrocie prawnym? Czy można wymagać, aby o udzielenie zamówienia ubiegali się wyłącznie Wykonawcy wpisani do KRS?
 • Zapisy, które warto zamieścić w SWZ w związku ze zmianami dotyczącymi polegania przez Wykonawcę na zdolnościach innych podmiotów oraz wspólnego ubiegania się o zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców.
 • Co konsorcjum lub Wykonawca polegający na zasobach innych podmiotów musi złożyć wraz z ofertą po wejściu w życie nowej ustawy Pzp?

Podmiotowe środki dowodowe

 • Definicja „podmiotowych środków dowodowych”.
 • Jak prawidłowo sporządzić w SWZ wykaz podmiotowych środków dowodowych.
 • Zmiany dotyczące formy podmiotowych środków dowodowych.
 • Jak składać, uzupełniać, poprawiać podmiotowe środki dowodowe?
 • Czy jest możliwe uzupełnienie pełnomocnictw po wejściu w życie nowej ustawy Pzp?

ZAPISY SWZ ZWIĄZANE Z ELEKTRONIZACJĄ

 1. Jak sporządzić wymagania techniczne i organizacyjne sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej?
 2. Wymagana forma oferty.
 3. Jak składać i weryfikować podpis zaufany?
 4. Jak składać i weryfikować podpis osobisty?
 5. Zapisy SWZ dotyczące sesji otwarcia ofert BEZ udziału Wykonawców
 6. Czy warto zamieszczać jakiekolwiek zapisy w SWZ dotyczące trybu postępowania w przypadku awarii systemu teleinformatycznego uniemożliwiającej otwarcie ofert?

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM PO WEJŚCIU W ŻYCIE NOWEJ USTAWY PZP

 1. Zmiany dotyczące form, w jakich wadium może być wnoszone.
 2. Zmiany dotyczące maksymalnej wysokości wadium.
 3. Nowe zasady zwrotu wadium.
 4. Jak zwracać wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia?

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. W jaki sposób należy podać termin związania ofertą po wejściu w życie nowej ustawy Pzp?
 2. Zmiany dotyczące długości terminów związania ofertą.
 3. Zmiany dotyczące przedłużania terminu związania ofertą.
 4. Czy należy zmienić termin związania ofertą w sytuacji przedłużania terminu składania ofert?
 5. Nowa procedura postępowania w sytuacji, gdy oferta nie zostanie wybrana przed upływem terminu związania ofertą.
 6. Co to jest „pisemna zgoda”?

ZMIANY DOTYCZĄCE KRYTERIÓW OCENY OFERT

 1. Liberalizacja podejścia do kryterium najniższej ceny, jako jedynego kryterium oceny ofert.
 2. Czy należy podawać wagę kryterium najniższej ceny, jeżeli cena jest jedynym kryterium oceny ofert?
 3. Nowe zasady przeprowadzania dogrywek w przypadku braku możliwości dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - ISTOTNE ZMIANY

 1. Wprowadzenie klauzul abuzywnych (niedozwolonych).
 2. Określenie obowiązkowych postanowień umownych.
 3. Wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy.
 4. Obowiązek udzielania zaliczek lub dokonywania płatności częściowych.
 5. Zmiany dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

 1. Na które czynności i zaniechania Zamawiającego przysługuje Wykonawcy odwołanie w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych, po wejściu w życie przepisów nowej ustawy Pzp?
 2. Gdzie i w jakim terminie należy wnosić skargi na orzeczenia KIO? Omówienie istotnych zmian.
 3. Pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (mediacja, koncyliacja).

WIZJA LOKALNA

 1. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów.
 2. Jakie są konsekwencje nieodbycia wizji lokalnej w przypadku, gdy była ona wymagana?

PROCEDURA ODWRÓCONA

 1. Czy jest możliwe przeprowadzenie procedury odwróconej w postępowaniach o zamówienie o wartości mniejszej niż progi UE?
 2. W jaki sposób powinna być przeprowadzona procedura odwrócona?
 3. Wymagane zapisy SWZ w przypadku procedury odwróconej.

OGŁOSZENIE O WYKONANIU UMOWY - NOWOŚĆ!

 1. Kto musi zamieszczać ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 2. Gdzie należy opublikować ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 3. Co musi zawierać ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 4. Czy Wykonawca może wykorzystać ogłoszenie o wykonaniu umowy jako substytut referencji?

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH I WNIOSKACH O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. Kto musi przekazywać informację o złożonych wnioskach lub ofertach?
 2. W jakim terminie należy przekazać informację o złożonych wnioskach lub ofertach?
 3. Co musi zawierać taka informacja?

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

Cytat

ŁUKASZ CZABAN

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1171

W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki. Prowadził autorskie wykłady w na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Studium Zamówień Publicznych.

Gdzie i kiedy

Online 18-19 maj 2021

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
995 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp
Zapisz się
Cena 2S - szkolenie na żywo +
za osobę
1495 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy, paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!