Zaawansowany kurs kadry i płace (KOD ZAWODU 121201)

O szkoleniu

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu kadr i płac zdobytej na kursie podstawowym.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy będą mieli możliwość dogłębnego poznania wszystkich zagadnień z którymi spotykają się pracownicy działów kadrowo-płacowych. Nabędą umiejętności rozwiązywania bardziej złożonych problemów i radzenia sobie w sytuacjach nietypowych.

Kto powinien wziąć udział?
 • osoby, które pragną zrozumieć mechanizmy rządzące naliczaniem wynagrodzeń, składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych
 • pracownicy działów kadr i płac w firmach
 • osoby zajmujące się ZFŚS w firmie
 • pracownicy biur rachunkowych zajmujący się sprawami kadrowo-płacowymi
 • Kierownicy działów HR
 • stażyści działów kadr i płac
 • studenci studiów dziennych i podyplomowych kierunków kadry i płace

Program szkolenia

1. Badania medycyny pracy

 • Umowa z jednostkami medycznymi
 • Rodzaje badań medycyny pracy
 • Zmiany warunków zatrudnienia a badania medycyny pracy
 • Zasady wypełniania skierowań na badania
 • Badania psychotechniczne
 • Konsekwencje dopuszczenia pracownika bez badań do pracy

2. Szkolenia BHP

 • Rodzaje szkoleń BHP
 • Okresy ważności szkoleń BHP
 • Osoby uprawnione do przeprowadzania szkoleń BHP
 • Samokształcenie kierowane

3. Fundusz Emerytur Pomostowych

 • Warunki szkodliwe a uprawniania pracownicze
 • Zasady naliczania składek na FEP
 • Zasady wypełniania deklaracji ZUS ZSWA
 • Uprawnienia pracownicze związane z pracą w warunkach szkodliwych

4. Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 • Zasady naliczania składek na FP
 • Zasady naliczania składek na FGŚP
 • Zwolnienia z opłacania składek
 • Przeznaczenie środków z FP i FGŚP

5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 • Regulamin Funduszu
 • Zasady tworzenia odpisu
 • Zarządzanie Funduszem
 • Zwolnienia podatkowe i składkowe

6. Rozliczenia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Zasady zatrudniania osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
 • Naliczanie składek na PFRON
 • Zwolnienia z wpłat na PFRON

7. Umowy o pracę i ich rodzaje

 • Liczba umów o pracę na okres próbny
 • Praktyczne stosowanie reguły 3/33
 • Umowa o pracę na okres zastępstwa
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony

8. Inne umowy w prawie pracy

 • Umowa przedwstępna
 • Umowa o odpowiedzialności materialnej
 • Umowa szkoleniowa
 • Umowa o zakazie konkurencji

9. Przepisy o ochronie danych osobowych

 • Ochrona danych osobowych w dziale HR
 • Podstawy wymagania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń
 • Monitoring w miejscu pracy

10. Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy

 • Definicja i rodzaje mobbignu
 • Dyskryminacja a mobbing
 • Dyskryminacja a molestowanie
 • Obowiązki pracodawcy w celu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji
 • Komisja antymobbingowa

11. Czas pracy

 • Rodzaje systemów czasu pracy
 • Harmonogramy: normy odpoczynku dobowego i średniotygodniowego
 • Możliwość wystąpienia nadgodzin w poszczególnych systemach czasu pracy
 • Możliwość i sposoby odbioru czasu wolnego
 • Dodatek do pracy w porze nocnej
 • Okresy rozliczeniowe czasu pracy
 • Różne składniki w kalkulacji wynagrodzenia za nadgodzin
 • Analiza ewidencji czasu pracy w systemie podstawowym i równoważnym

12. Czas pracy szczególnych grup pracowniczych

 • Zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Zatrudnienie pracowników ze stopniem niepełnosprawności
 • Pracujący w warunkach szczególnych
 • Rodzice dzieci niepełnosprawnych
 • Pracownicy młodociani

13. Urlopy wypoczynkowe

 • Wyliczanie stażu pracy do urlopu wypoczynkowego
 • Urlop proporcjonalny, uzupełniający i zaległy
 • Okresy za które pomniejszany jest należny urlop wypoczynkowy
 • Składniki wynagrodzenia kalkulowane w dodatku urlopowym
 • Wysokość naliczenia dodatku urlopowego

14. Inne nieobecności pracownika

 • Opieka nad dzieckiem z art. 188
 • Karmienie dziecka piersią
 • Przerwy pracowników niepełnosprawnych
 • Wezwanie pracownika jako świadka
 • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
 • Krwiodawstwo
 • Nieobecności nieusprawiedliwione
 • Zwolnienia od pracy działaczy związkowych
 • Urlopy i zwolnienia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych

15. Nieobecności chorobowe

 • Okres wyczekiwania
 • Ustalanie podstawy chorobowej
 • Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie chorobowej
 • Ponowne przeliczenie podstawy chorobowej
 • Kalkulacja wynagrodzenia i zasiłku chorobowego
 • Zasiłek opiekuńczy nad dzieckiem i innym członkiem rodziny
 • Pobyt w szpitalu pracownika przed i po 50 roku życia
 • Wyczerpanie okresu zasiłkowego i kolejne kroki Pracownika i Pracodawcy
 • Świadczenie rehabilitacyjne


16.Wypadki w pracy, wypadki w drodze do pracy
a)    Rodzaje wypadków
b)    Zgłaszanie wypadków w pracy
c)    Komisja powypadkowa – odpowiedzialność i uprawnienia
d)    Konsekwencje w zakresie BHP
e)    Spory sądowe w zakresie wypadków
f)    Informacja o wypadkach ZUS IWA – zasady wypełniania

17.Urlop macierzyński
a)    Nabycie prawa do urlopu
b)    Inne nieobecności a urlop macierzyński
c)    Przejęcie urlopu macierzyńskiego przez ojca
d)    Śmierć dziecka

18.Urlop rodzicielski
a)    Zasady udzielania urlopu rodzicielskiego
b)    Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą
c)    Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego

19.Urlop wychowawczy
a)    Minimalny okres zatrudnienia a prawo do urlopu wychowawczego
b)    Termin złożenia wniosku
c)    Podział urlopu wychowawczego na części
d)    Powrót do pracy

20.Urlop ojcowski
a)    Podział urlopu ojcowskiego na części
b)    Termin wykorzystania urlopu

21. Odprawy pracownicze i sposób ich kalkulacji
a)    Odprawa dla pracownika zwalnianego
b)    Odprawa emerytalno-rentowa
c)    Odprawa pośmiertna
d)    Odprawa wojskowa
e)    Maksymalna wysokość odprawy

22. Potrącenia z wynagrodzeń
a)    Potrącenia dobrowolne
b)    Potrącenia kar pieniężnych
c)    Zaliczki udzielone pracowni
d)    Definicja potrąceń komorniczych i alimentacyjnych
e)    Potrącenia z zasiłków i innych składników wynagrodzeń
f)    Potrącenia na podstawie wyroków sądowych bez udziału komornika
g)    Zbiegi egzekucji komorniczej, alimentacyjnej i administracyjnej
h)    Potrącenia komornicze a wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
i)    Potrącenia komornicze pracownika który przystąpił do PPK
j)    Potrącenia komornicze w dobie pandemii

23. Ochrona przez rozwiązaniem umowy o pracę
a)    Grupy pracownicze podlegające ochronie
b)    Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem chronionym

24. Rozwiązanie stosunku pracy
a)    Przyczyny i podstawa prawna rozwiązania umów o pracę
b)    Wydłużenie i skrócenie okresu wypowiedzenia
c)    Błędnie wskazany okres wypowiedzenia a podstawa prawna rozwiązania umowy o pracę
d)    Pismo do związków zawodowych w sprawie rozwiązania umowy o pracę
e)    Treść wypowiedzenia
f)    Świadectwo pracy – wypełnienie, wydanie i sprostowanie
g)    Likwidacja stanowiska pracy a ponowne zatrudnienie pracownika
h)    Pracownik oczekujący na decyzję ZUS a możliwość rozwiązania umowy o pracę

25. Umowy cywilnoprawne
a)    Rodzaje umów cywilnoprawnych
b)    Treść umowy zlecenia
c)    Umowa zlecenie z różnymi podmiotami i ich konsekwencje
d)    Charakterystyka umowy o dzieło
e)    Koszty uzyskania przychodu i prawa autorskie
f)    Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w przypadku umów cywilnoprawnych
g)    Potrącenia z umów cywilnoprawnych
h)    Inne świadczenia dla zleceniobiorców

26. Praktyczne rozliczanie wynagrodzeń
a)    Ulga podatkowa oraz koszty uzyskania przychodu
b)    Kalkulacja wynagrodzenia przy podziale wynagrodzenia na część zasadniczą i prawa autorskie
c)    Termin wypłaty wynagrodzenia a płatności do ZUS i US
d)    Podwyższenie lub obniżenie progu podatkowego na wniosek i bez wniosku pracownika
e)    Pracownik do 26 roku życia z zaliczką na podatek i bez zaliczki na podatek`
f)    Umowa cywilnoprawna z własnym pracownikiem
g)    Wynagrodzenie za niepełny miesiąc zatrudnienia z okresem choroby, nadgodzinami i urlopem bezpłatnym
h)    Kalkulacja wynagrodzenia z ekwiwalentem urlopowym i odprawą dla pracownika zwalnianego
i)    Zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca a kalkulacja wynagrodzenia za ten miesiąc
j)    Potrącenia komornicze oraz potrącenia dobrowolne z wynagrodzenia za pracę i zasiłków
k)    Zwolnienie lekarskie tylko na dni robocze a kalkulacja wynagrodzenia
l)    Osiągnięcie progu ZUS a podstawa chorobowa wyliczana za ten miesiąc
m)    Tworzenie korekt list płac i ich konsekwencje w składkach ZUS i podatku
n)    Kalkulacja odszkodowań oraz odsetek od nieterminowej wypłaty wynagrodzenia
o)    Kalkulacja wynagrodzenia w ostatnim miesiącu zatrudnienia, w którym pracownik ma otrzymać odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia
p)    Wynagrodzenie wypłacone po śmierci pracownika oraz odprawa.
q)    Kalkulacja wynagrodzenia a inne składniki wynagrodzenia: opieka medyczna, używanie samochodu służbowego do celów prywatnych.

Czas trwania

09:00 - 16:15

Prelegenci

Urszula Trójkowska

Ekspert w zakresie naliczania wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych, z wieloletnią praktyką zawodową w dziale Personalnym, głównie w dużych firmach produkcyjnych. Trener z zakresu prawa pracy dla kadry kierowniczej. Doświadczony Praktyk posiadający kwalifikacje w zawodzie Kierownika Działu Kadrowo-Płacowego potwierdzone certyfikatem zawodowym. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim z zakresu kadr i płac.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Komputer z dostępem do Internetu

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
1 430
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Szkoleniowe FRR
 • Ulica i nr: Moniuszki 4/8
 • Kod pocztowy: 40-005
 • Miejscowość: Katowice
 • Numer NIP: 5252288204

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice, Polska Moniuszki 4/8

Organizator

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice, Polska
Moniuszki 4/8
woj. śląskie
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce działa od 1991 roku na rzecz integracji środowiska rachunkowości oraz rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Fundacja podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów. Jedną z głównych form realizacji cel...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!