Zajęcie pasa drogowego

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie online, na którym zostanie poruszony temat zajęcia pasa drogowego - zajęcie klasyczne, zajęcie bez zezwolenia i awaryjne zajęcie pasa drogowego. Zagadnienia specjalistyczne i zaawansowane.
Kto powinien wziąć udział?

Grupa dedykowana:

 • Projektanci budownictwa drogowego,
 • Inżynierowie drogownictwa, konstruktorzy, inżynierowie ruchu drogowego
 • Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg publicznych, zarządcy dróg gminnych wewnętrznych
 • Pracownicy organów administracji architektoniczno-budowlanej – Starostwa Powiatowe, Urzędy Wojewódzkie.
 • Pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające ruchem na drodze, Starostwa Powiatowe, Urzędy Wojewódzkie
 • Zarządcy dróg wykonujący roboty w pasach dróg publicznych,
 • Pracownicy wykonawców robót drogowych,
 • Inwestorzy inwestycji drogowych, niedrogowych ingerujących w geometrię drogi publicznej

Program szkolenia

Decyzja na zajęcie pasa drogowego

 • Zasady ogólne,
 • Tryb wydawania,
 • Stosowanie zasad Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Omówienie rodzajów decyzji na zajęcie pasa drogowego.

 • prowadzenie robót w pasie drogowym,
 • umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 • umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
 • zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych,

Zasady naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego.

Rozumienie pojęć:

 • „rzut poziomy”,
 • „powierzchnia reklamy”,
 • „powierzchnia urządzenia infrastruktury”.

Podmioty objęte zwolnieniem z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Zasady naliczania opłaty za powierzchnie +/- 1,0 m2.

„Techniki” unikania opłat za zajęcie pasa drogowego – próby rozwiązania problemu.

 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

Koordynacja robót budowlanych w trybie wspierania usług i sieci telekomunikacyjnych.

„Wspólny wniosek” o zajęcie pasa drogowego złożony przez kilka podmiotów.

Zajęcie pasa drogowego a decyzje zezwalające na realizację inwestycji drogowych (ZRID).

 • zasad rozliczenia opłat w przypadku zmian przebiegu sieci/urządzeń,
 • różne reżimy prawne,

Decyzje ostateczne na zajęcie pasa drogowego, a decyzje prawomocne na zajęcie pasa drogowego,

 • Korzystanie z oświadczeń o zrzeczeniu się prawa do wnoszenia odwołania,
 • Cofanie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wnoszenia odwołania i skutki prawne,
 • Wykonywania robót drogowych na podstawie decyzji ostatecznej lecz nieprawomocnej,

Uwierzytelnianie dokumentów przy występowaniu o zajęcie pasa drogowego.

 • Rola upoważnionego pracownika organu administracji publicznej,
 • Zasady poświadczania,
 • Reakcje organu administracji publicznej na kopie dokumentów,

Zasady wzywania do uzupełniania braków,

Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w ciągach dróg położonych na gruntach niebędących własnością zarządcy drogi publicznej.

 • Relacje pomiędzy inwestorem z zarządcą drogi publicznej,
 • Pojęcie „prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane”,
 • Właściwe stosowanie przepisów art. 73 ustawy z 13 października 1998 roku przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
 • Właściwe stosowanie przepisów „specustawy drogowej” (ZRID).

Wprowadzenie w pas drogi publicznej

 • Moment wydania decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego,
 • Dokonanie zawiadomień o wprowadzeniu zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu,
 • Podpisanie protokołów przejęcia pasa drogowego i zdania pasa drogowego,

Warianty zajmowania pasa drogowego – realizacja robót „w praktyce”.

Konsekwencje niewłaściwego wprowadzenia w pas drogowy:

 • Konsekwencje karnoprawne,
 • Sankcje administracyjnoprawne,
 • Konsekwencje praktyczne (realizacyjne).

Egzekwowanie oznakowania robót drogowych:

 • Mechanizm organu zarządzającego ruchem na drodze,
 • Mechanizm Policji (organ kontroli ruchu drogowego),
 • Mechanizm zarządcy drogi publicznej.
 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

Elementy kluczowe decyzji na zajęcie pasa drogowego.

Rozumienie pojęcia „planu sytuacyjnego z zaznaczeniem granic i wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego”,

Egzekwowanie oznakowania robót drogowych:

 • Mechanizm organu zarządzającego ruchem na drodze,
 • Mechanizm Policji (organ kontroli ruchu drogowego),
 • Mechanizm zarządcy drogi publicznej.
 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

Elementy kluczowe decyzji na zajęcie pasa drogowego.

Rozumienie pojęcia „planu sytuacyjnego z zaznaczeniem granic i wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego”,

Uznaniowy zakres wymagania zatwierdzonej organizacji ruchu na czas robót.

 • Wpływ na ruch drogowy,
 • Ograniczenie widoczności na drodze,
 • Wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów,
 • Wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pieszych,

Zajęcie pasa drogowego bez zatwierdzonej organizacji ruchu.

 • Szkic zabezpieczenia robót,
 • Plan zabezpieczenia robót,
 • Oświadczenie o zabezpieczeniu robót.

Harmonogram robót drogowych (etapowość).

Analiza „modelowych” zajęć pasa drogowego.

Właściwy sposób formułowania pełnomocnictw.

 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

Stosowanie specjalnych trybów w sprawach zajęcia pasa drogowego:

 • art. 132 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • art. 155 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • art. 162 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,

Wpływ innych postępowań na sprawy dotyczące zajęcia pasa drogowego:

 • „Samowole budowlane” w pasie drogi publicznej.
 • Rozbudowa/rozbiórka obiektów w pasie drogi publicznej.
 • „Czyszczenie” pasa drogi publicznej z elementów niezwiązanych z infrastrukturą drogową.
 • Nakładające się odwołania od decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego.

Zajęcie pasa drogowego a zatwierdzona organizacja ruchu drogowego.

 • „Opinie” zarządcy drogi do projektu czasowej organizacji ruchu, a zezwolenie na zajęcie pasa drogowego,
 • Respektowanie zatwierdzeń organizacji ruchu drogowego na czas robót dokonanych przez organ zarządzający ruchem na drodze,
 • Orzecznictwo Samorządowych Kolegiów Odwoławczych i sądów administracyjnych,

Kolizje w zajęciu pasa drogowego.

 • Możliwość wykonywania robót na jednym odcinku pasa drogowego na podstawie dwóch odrębnych zatwierdzeń czasowej organizacji ruchu,
 • Możliwość wykonywania robót w pasie drogowym na podstawie jednej zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu,
 • Koordynacja robót w pasie drogi publicznej,
 • „istnienie zasady pierwszeństwa?”
 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

Zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych).

Zasady dokumentowania zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia.

 • Skuteczność działań zarządców dróg,
 • Praktyki wykonawców robót drogowych,
 • Wykonywania pomiarów obszaru pasa drogowego zajętego bez zezwolenia,
 • Reguły i dobre praktyki w tworzeniu dokumentacji fotograficznej.

Tryb i sposób wydawania decyzji za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.

Kontynuacja naprzemienne zajęć pasa drogowego za zezwolenie i bez zezwolenia.

Orzecznictwo samorządowych kolegiów odwoławczych i sądów administracyjnych.

 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

Awaryjne zajęcie pasa drogowego.

Jak prawidłowo skompletować dokumenty do wniosku? (wspólna analiza i wskazanie elementów szczegółowych)

Roboty kwalifikujące się do awaryjnego zajęcia pasa drogowego.

Kto może awaryjnie zajmować pas drogowy?

Problematyka uznaniowości zarządcy drogi publicznej w toku akceptacji awaryjnego zajęcia pasa drogowego.

Rola zarządcy drogi publicznej przy awaryjnym zajęciu pasa drogowego.

Rola organu zarządzającego ruchem na drodze przy awaryjnym zajęciu pasa drogowego.

 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

Sposób i zasady egzekwowania prawidłowości wykonywania robót przy awaryjnym zajęciu pasa drogowego.

Awaryjne zajęcie pasa drogowego w obszarze objętym gwarancją wykonawcy robót drogowych.

 • przenoszenie gwarancji,
 • egzekwowanie warunków wynikających z gwarancji,
 • prace pogwarancyjne,
 • przedłużanie gwarancji po awaryjnych zajęciach pasa drogowego.

Weryfikacja prawidłowości pomiaru obszaru drogi publicznej wykorzystywanego na awaryjne zajęcie pasa drogowego.

„Bierne tolerowanie” przez zarządcę drogi publicznej awaryjnego zajęcia pasa drogowego.

Łącznie „awaryjnych” zajęć pasa drogowego.

Wpływ awaryjnego zajęcia pasa drogowego na ruch drogowych i zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przekwalifikowanie „awaryjnego zajęcia pasa drogowego” w zajęcie pasa drogowego poprzedzone zezwoleniem.

Reakcje zarządu drogi w przypadku powstawania zagrożeń w bezpieczeństwie ruchu drogowego.

 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawie zajęcia pasa drogowego.

Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawie zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia.

Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawie awaryjnego zajęcia pasa drogowego.

 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

Lokalizacja zjazdów z uwzględnieniem nowych warunków technicznych dla dróg obowiązujących od 13 września 2019 roku – wpływ na decyzje lokalizacyjne i decyzje na zajęcie pasa drogowego.

Rozumienie pojęć zjazdu „istniejącego” i „projektowanego”.

Nowa klasyfikacja i definicje:

 • Zjazd indywidualny – parametry techniczne, podmioty dedykowane, zakres stosowania.
 • Zjazd publiczny – parametry techniczne, podmioty dedykowane, zakres stosowania.

Przypadki stosowania nowych przepisów warunków technicznych dla dróg obowiązujących od 13 września 2019 roku.

Zjazdy publiczne i zjazdy indywidualne w sytuacji usunięcia terminu „linii rozgraniczających drogę publiczną”.

Zjazd publiczny i zjazd indywidualny w pojęciu „granic pasa drogi publicznej”.

Zjazdy publiczne i indywidualne – drogi publiczne,

Zjazdy publiczne i indywidualne – drogi wewnętrzne.

Zajęcia pasa drogowego na budowę zjazdów indywidualnych i publicznych.

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Trener Gamma

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
820
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Gamma Sp. z o.o. Sp.k.
 • Ulica i nr: Mysłowicka 15
 • Kod pocztowy: 01-612
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 1132690108

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Gamma Sp. z o.o. Sp.k.
01-612 Warszawa, Polska
Mysłowicka 15
woj. mazowieckie
W firmie szkoleniowej Gamma dbamy, aby wszystkie realizowane przez nas projekty szkoleniowe przyczyniały się do podnoszenia efektywności osobistej ich uczestników, a także zespołów i całych przedsiębiorstw. Staramy się wspierać naszych klientów w dos...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!