ZAKŁADOWA DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA W 2014 ROKU

O szkoleniu

Zakładowa działalność socjalna w 2014 roku
Kto powinien wziąć udział?
Kadr, płac

Program szkolenia

1. Przepisy regulujące zasady tworzenia ZFŚS

2. Pracodawcy zobowiązani i dobrowolnie tworzący ZFŚS:

a. obowiązkowo

b. nieobowiązkowo

c. możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS

d. jak w prawidłowy sposób wprowadzić zapisy do regulaminów wewnątrzzakładowych w sprawie nietworzenia ZFŚS w danym roku kalendarzowym

e. w jaki sposób pracodawca powinien poinformować pracowników o niewypłacaniu w danym roku świadczenia urlopowego.

3. Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian:

a. na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS

b. na jakiej podstawie pracodawca ma możliwość ograniczyć zakres działalności socjalnej.

4. Udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe:

a. zasady wyboru celów mieszkaniowych finansowanych z ZFŚS

b. wniosek o udzielenie pożyczki

c. oprocentowanie pożyczki

d. bezzwrotna pomoc na cele mieszkaniowe

e. zasady udzielania pomocy mieszkaniowej w formie zwrotnej (pożyczek)

f. warunki zawieszenia i umorzenia pożyczki

g. skutki podatkowe umorzenia pożyczki dla pracownika, byłego pracownika oraz emeryta lub rencisty.

5. Pojęcie kryteriów socjalnych

6. Ustalanie sytuacji dochodowej do celów socjalnych

a. na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny

b. czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS?

c. czy pracodawca może uzależniać wypłatę świadczeń od stażu pracy, wymiaru etatu czy rodzaju zawartej umowy o pracę?

7. Sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych

8. Metodyka ustalania liczby zatrudnionych do celów naliczenia odpisu według rozporządzenia MPiPS

9. Osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu na ZFŚS

a. jakie osoby bierzemy pod uwagę dokonując odpisu w danym roku kalendarzowym

b. co zrobić z osobami przebywającymi na urlopach bezpłatnych.

10. Zasady naliczania odpisu na ZFŚS

11. Wysokość odpisów na ZFŚS w 2014 roku

a. „zamrożenie” odpisów w 2014 roku

b. czy pracodawcy mogą dowolnie kształtować wysokość odpisu w danym roku?

c. wysokość odpisów dla poszczególnych grup zawodowych

d. wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS

e. o jakie dodatkowe środki pracodawca może zwiększyć środki na ZFŚS.

12. Korekta rocznego odpisu na ZFŚS

a. w jaki sposób pracodawca ustala przeciętną liczbę zatrudnionych
w danym roku kalendarzowym

b. metody statystyczne stosowane do ustalenia przeciętnego zatrudnienia
w danym miesiącu.

13. Świadczenia urlopowe:

a. kiedy pracodawca będzie zobowiązany wypłacić pracownikowi świadczenia urlopowe?

b. możliwość odstąpienia od wypłaty świadczenia urlopowego

c. warunki jakie musi spełnić pracownik aby otrzyma dane świadczenia

d. świadczenia urlopowe a przychód pracownika.

14. Przejście całości lub części zakładu na innego pracodawcę

a. środki pieniężne przekazywane w momencie przejścia całości lub części zakładu na nowego pracodawcę

b. w jaki sposób ustalić wysokość przekazywanych środków

c. termin na przekazanie środków.

15. Czego nie można finansować z ZFŚS.

16. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS

a. jakie osoby są uprawnione z mocy ustawy do pomocy z funduszu

b. objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu

c. osoby przebywające na urlopach bezpłatnych

17. Korzystanie z ZFŚS przez emerytów i rencistów

a. ograniczenie pomocy z funduszu dla osób będących emerytami lub rencistami

b. kogo uważamy za emeryta lub rencistę objętego opieką socjalną

c. kiedy osoba utraci status emeryta lub rencisty.

18. Obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego na środki z ZFŚS.

19. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS

a. obowiązek konsultacji zmian ze związkami zawodowymi

b. czy pracodawca może wprowadzić jakiekolwiek zmiany do regulaminu
w przypadku braku zgody związków zawodowych

c. wybór przedstawiciela załogi pracowników.

20. Preliminarz wydatków z ZFŚS.

21. Administrowanie i konsekwencje naruszenia ustawy o ZFŚS.

22. Komisje socjalne:

a. zasady tworzenia komisji socjalnych

b. skład komisji

c. komisja socjalna jako organ opiniodawczy

d. komisja socjalna jako organ przyznający świadczenia.

23. Warunki i zasady prowadzenia przez pracodawców wspólnej działalności socjalnej

24. Działalność socjalna kosztem uzyskania przychodu

25. Wpływ rocznej korekty na wysokość kosztów uzyskania przychodu:

a. korekta powodująca zwiększenie odpisu

b. korekta powodująca zmniejszenie odpisu,

c. ujemny stan funduszu.

26. Oskładkowanie świadczeń z ZFŚS

27. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS:

a. paczki dla pracowników

b. bony towarowe

c. bilety i karnety dla pracowników,

d. zapomogi dla pracowników

e. wczasy pod gruszą

f. świadczenia dla emerytów i rencistów

g. dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych

h. dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów

ukończyło 18 lat

i. wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników

j. rozliczenie imprezy integracyjnej

k. koszt udziału pracowników w imprezie sportowej.

28. Dokonywanie potrąceń z ZFŚS

a. wyjaśnienia dotyczą stanowiska Departamentu Prawa Pracy MPiPS
z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie możliwości prowadzenia egzekucji komorniczej lub administracyjnej ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

b. co musi zawierać zajęcie od komornika (lub innego organu egzekucyjnego) aby pracodawca bez żadnych konsekwencji mógł dokonać potraceń ze świadczeń socjalnych

c. czy do potrąceń ze świadczeń socjalnych możemy stosować regulacje Kodeksu pracy.

Czas trwania

10:00 - 16:00

Prelegenci

Specjalista z zakresu prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową.
Pracował w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm.
Właściciel „Centrum Usług Kadrowo-Płacowych”.
Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy.
Zdobywca tytułu Kadrowego Roku w 2008 roku (wyróżnienie w 2007 roku).
W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa Gofin.
Trener, doradca współpracujący z kilkoma firmami szkoleniowymi w Polsce.
Zdobywca tytułu Kadrowego Roku w 2008 roku (wyróżnienie w 2007 roku).
--------------------------------------------------------------------------------

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Sala szkoleniowa Most Wanted

Warszawa

Rogalińska 1/48

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
Czterysta dziewięćdziesiąt złotych
490
Cena zawiera:
  • koszt uczestnictwa, materiały szkoleniowe, lunch i przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Most Wanted!
01-206 Warszawa
ul. Rogalińska 1/48
woj. mazowieckie
MOST WANTED! jest firmą doradczo – szkoleniową, rozwijającą się dynamicznie na rynku polskim od 1998 roku. Zdobyte przez ten czas doświadczenie i znajomość rynku pracy czynią nas godnym zaufania Partnerem w zakresie szeroko rozumianego doradztw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Most Wanted!
01-206 Warszawa ul. Rogalińska 1/48
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!