Szkolenie

Zakładowa działalność socjalna w 2016 r. dla praktyków ze szczególnym uwzględnieniem: najnowszych zmian w ustawie o zfśs oraz w zmian w zasadach opodatkowania pomocy socjalnej zasad prawidłowego t

O szkoleniu

Opis szkolenia


Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostaje u większości pracodawców podstawowym źródłem finansowania pozapłacowej pomocy socjalnej na rzecz pracowników, niezwykle ważnej, zwłaszcza w okresie trudności finansowych zarówno pracodawców, jak i pracowników. Możliwość udzielenia nieoskładkowanych i w niektórych przypadkach ? nieopodatkowanych świadczeń pozwala na bieżąco zaspokajać podstawowe potrzeby pracowników i ich rodzin nie tylko w przypadku trudnych sytuacji losowych, ale także uzupełniać ich bieżące wydatki związane np. z zakupem relatywnie drogich usług wypoczynkowych oraz pozyskaniem i utrzymaniem mieszkania. Na szczególną uwagę zasługuje wchodząca w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. nowelizacja przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, oraz przepisów podatkowych wprowadzająca rozwiązania prawne umożliwiające pracodawcy organizowanie usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lub nieopodatkowane dopłacanie do kosztów takich usług ponoszonych przez pracowników. Problem budzi także nasilenie kontroli ZUS u pracodawców tworzących fundusz w zakresie prawidłowości wypłacania świadczeń socjalnych na potrzeby ustalania składek na FUS. Dlatego też znajomość aktualnego stanu prawnego w tym zakresie jest nieodzowna, w szczególności w odniesieniu do służb socjalnych, kadrowych i finansowych pracodawcy oraz współdysponentów funduszu ? związków zawodowych i reprezentantów załogi. Do nich więc przede wszystkim kierowane jest szkolenie.

Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym w zakresie zakładowej działalności socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian w zasadach tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz przepisów podatkowych dotyczących świadczeń socjalnych. Omówione zostaną także sposoby optymalizacji wykorzystania środków socjalnych, czyli ich najefektywniejsze wykorzystanie w warunkach konkretnego pracodawcy.

Formuła szkolenia zakłada nie tylko przekazanie wszechstronnej informacji o przepisach, ale także analizę i odpowiedzi na pytania uczestników, wynikające z ich codziennej praktyki przy organizowaniu działalności socjalnej.
Kto powinien wziąć udział?
www.eduexpert.pl

Program szkolenia

Aktualności socjalne:

prawidłowe naliczenie odpisu na 2016 r. z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach,
przygotowanie planu finansowego zfśs na 2016 r.,
prawne możliwości obniżenia kosztów działalności socjalnej,
nowe regulacje podatkowe dot. pomocy pracodawcy dla niektórych pracowników
pomoc przedświąteczna z zfśs,
problem oskładkowania świadczeń socjalnych w orzecznictwie sądowym i w praktyce ZUS,
możliwość egzekucji (potrąceń) ze świadczeń socjalnych,
zasady dopłacania z zfśs do wypoczynku pracowników i ich dzieci.Stosowanie ustawy o zfśs przez pracodawców samodzielnie gospodarujących i w sferze budżetowej
Pracodawcy zobowiązani i dobrowolnie tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Pracodawcy uprawnieni do zamiany zfśs na świadczenie urlopowe. Relacje między świadczeniem urlopowym a tzw. wczasami pod gruszą.
Zasady wypłaty świadczenia urlopowego.
Ustawowe możliwości rezygnacji z tworzenia zfśs i ustalania dowolnej wysokości odpisu na zfśs. Rola i zastosowanie prawa zakładowego w zakresie dostosowania kosztów prowadzonej działalności socjalnejTworzenie zfśs w 2016 r. ? prawidłowe naliczanie i rozliczanie odpisu w systemie powszechnym po zmianach w ustawie o zfśs. Zasady tworzenia zfśs w oświacie i w szkolnictwie wyższym z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach.
Metodyka ustalania liczby zatrudnionych do celów naliczenia odpisu według rozporządzenia MPiPS.
Osoby uwzględnianie i nieuwzględniane do naliczenia odpisu na zfśs.
Ustawowe wskaźniki odpisu na zfśs w 2016 r.
Zasady rozliczania zfśs w przypadkach przejścia pracowników do innych pracodawców.
Warunki i zasady prowadzenia przez pracodawców wspólnej działalności socjalnej.


Zasady prawidłowego dysponowania środkami socjalnymi z uwzględnieniem opodatkowania świadczeń socjalnych

Ustawowy zakres działalności socjalnej. Rodzaje dopuszczalnych wydatków z zfśs i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie. Wydatki nie podlegające finansowaniu z zfśs.
Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do zakładowego regulaminu funduszu.
Ustalenie planu wykorzystania funduszu w 2016 r.
Ustalanie uprawnienia do korzystania z pomocy socjalnej u danego pracodawcy. Osoby uprawnione z mocy ustawy. Możliwości nadawania i modyfikowania uprawnień socjalnych. Zasady korzystania ze świadczeń socjalnych przez współmałżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy i członków rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach ? emerytach i rencistach.
Korzystanie z zfśs przez emerytów i rencistów zakładu.
Zasady przyznawania i opodatkowania dopłat do różnych form wypoczynku pracowników i ich dzieci oraz emerytów.
Warunki przyznawania i rodzaje finansowej i rzeczowej pomocy materialnej (zapomóg) oraz ich opodatkowanie dla pracowników i emerytów.
Warunki i skutki finansowania z zfśs bonów towarowych dla pracowników i emerytów. Zasady opodatkowania bonów, talonów finansowanych z zfśs.
Problem finansowania tzw. zakładowych imprez okolicznościowych i integracyjnych (wyrok TK z 8 lipca 2014 r.).
Pożyczki mieszkaniowe. Rodzaje, problem oprocentowania, sposób zabezpieczenia spłaty, warunki zawieszania i umarzania, możliwości potrącania rat z wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Kodeksu pracy. Orzecznictwo dotyczące pożyczek mieszkaniowych z zfśs.
Pojęcie kryteriów socjalnych. Problem ustalania sytuacji dochodowej do celów socjalnych. Dopuszczalne sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzania sytuacji materialnej osób uprawnionych.
Ochrona danych osobowych a zfśs.
Podatkowe i składkowe skutki wypłaty świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów.


Tryb podejmowania decyzji o wykorzystaniu funduszu

Kompetencje pracodawcy, związków zawodowych i przedstawiciela załogi w zakresie działalności socjalnej.
Zasady współpracy pracodawcy z partnerami społecznymi w zakresie działalności socjalnej.
Status i rzeczywiste uprawnienia zakładowych "komisji socjalnych".
Administrowanie funduszem oraz zasady ponoszenia odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów ustawy o zfśs.
Najnowsze orzecznictwo sądowe i interpretacje podatkowe dotyczące przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.Odpowiedzi na pytania i indywidualne konsultacje na tle praktyki zakładowej.

Czas trwania

10.00 - 15.00

Prelegenci

Cytat
Zajęcia poprowadzi specjalista w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Gdzie i kiedy

Gdańsk 5 lutego 2016
Centrum miasta

Gdańsk

ul.

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Katowice 15 stycznia 2016
Centrum miasta

Katowice

ul.

woj. śląskie

Zapisz się

Cena 1
brutto / os
490 PLN
Cena zawiera:
  • materiały do pracy (długopis, notes), lunch, kawę, herbatę, ciastka.
Zapisz się

Organizator

eduexpert sc
03-216 Warszawa
Modlińska 6
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia przyjmujemy, faxem mailem badź pocztą

Płatność: przelew/gotówka

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

eduexpert sc
03-216 Warszawa Modlińska 6
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!