ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH - POLECAMY!

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przybliżenie prawidłowego tworzenia, naliczania, gospodarowania, rozliczania ZFŚS środkami przeznaczonymi na działalność socjalną, organizowaną na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, co spowoduje uniknięcie przez Administratora ZFŚS sankcji karnych nałożonych przez PIP. Ponadto zaznajomienie się z ochroną danych osobowych – wrażliwych osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, umożliwi uniknięcie sankcji karnych finansowych i dyscyplinarnych nałożonych przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Wszystkie omawiane zagadnienia oparte są na aktualnie obowiązującym porządku prawnym.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do wszystkich administratorów (pracodawców) ZFŚS, związków zawodowych, przedstawicieli załóg ZFŚS, komisji socjalnych oraz sektora finansowego w jednostkach organizacyjnych.

Program szkolenia

REGULACJE PRAWNE TWORZENIA ZFŚS NA PODSTAWIE USTAWY O ZFŚS ORAZ PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH DO W/W USTAWY:

· Kodeksu postępowania administracyjnego,

· Kodeksu pracy,

· Kodeksu cywilnego,

· Ustawy: o finansach publicznych, o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o ochronie danych osobowych, o podatku od towarów i usług, o rachunkowości, o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o zamówieniach publicznych, ordynacji podatkowej, o podatku dochodowym od osób prawnych, o związkach zawodowych, o emeryturach pomostowych oraz wyroków NSA.PODSTAWY PRAWNE WYBORU, DZIAŁANIA I UPRAWNIEŃ „KOMISJI SOCJALNEJ”

· skład członków w tym: kto może należeć do Komisji socjalnej, rodzaje upoważnień, kompetencjeKOMPETENCJE ADMINISTRATORA ZFŚS ORAZ ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH LUB PRZEDSTAWICIELA ZAŁOGI

· w tym: m.in. możliwość zwrotu przez Administratora wydatkowanych środków na konto – postępowanie o zwrot środków)PODSTAWY NALICZANIA I KOREKTY ODPISUPRZEPISY UNIJNE DOTYCZĄCE NALICZENIA ŚRODKÓW FUNDUSZU,TWORZENIE REGULAMINU ZFŚS, Z UWZGLĘDNIENIEM REGULACJI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z:

· gospodarowaniem środkami Funduszu,

· określeniem osób uprawnionych

· wyznaczeniem kryterium korzystania ze środków przez uprawnione osobyKRYTERIA I PODSTAWY PRAWNE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KORZYSTANIA Z POSZCZEGÓLNYCH FORM DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ, W TYM:

· nauczyciele czynni zawodowo i nauczyciele emeryci, osoby uprawnione - pracownicy, osoby uprawnione - członkowie rodzin, inne osoby,OKREŚLENIE KRYTERIUM KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW ZFŚS PRZEZ:

· podział na kategorie z korzystania przez osoby uprawnione ze świadczeń,

· podstawy uzależnienia korzystania ze świadczeń

· uprawnienia osób uprawnionych do korzystania ze zaświadczeń (pracownika lub emeryta) u innego pracodawcy, w tym: określenie statusu emeryta

· zależność wysokości świadczeń urlopowych,OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH CELÓW, FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU, NA PODSTAWIE USTAWY O ZFŚS:

· kulturalno – oświatowych,

· sportowo – rekreacyjnych,

· sportowo – turystycznych,

· pomocy materialno – rzeczowej, zwrotnej lub bezzwrotnej pożyczki mieszkaniowejPODSTAWY PRAWNE MOŻLIWOŚCI DOKONANIA KOREKTY, BŁĘDNYCH ZAPISÓW KSIĘGOWYCHPODSTAWY PRAWNE I KRYTERIA PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ NA PODSTAWIE PRZEDŁOŻONYCH

· wniosków oraz Oświadczeń

· weryfikacja OświadczeńPODSTAWY PRAWNE UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z ŚRODKÓW CELOWYCH, W TYM:

· możliwości Administratora ZFŚS, jakie dane osobowe może żądać od osób uprawnionych w tym: pracowników i współmałżonków pracujących u innego pracodawcy?

· podstawa dostępu do danych osobowych osób uprawnionych przez osoby i podmioty upoważnione i nieupoważnione, w tym związki zawodowe,PODSTAWY PRAWNE DOTYCZĄCE ZANIECHANIA LUB NIEZANIECHANIA POBORU PODATKU OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT I VAT) PRZY ŚWIADCZENIACH DOT. M.IN.:

· wypoczynku osoby uprawnionej – dziecka do lat 18-tu

· paczek dla dzieci, w tym pracujących małżeństw,

· wycieczek emerytów i rencistów

· części umorzenia pożyczki mieszkaniowej

· koloni, obozów dla dzieci

· kto i kiedy możne zostać pozbawiony preferencji PIT?

· podstawy prawne dot. ustalenia przychodu z tytułu świadczeń nieodpłatnych w związku

z organizowaniem imprez o charakterze sportowe – rekreacyjnym, kulturalno – oświatowym, sportowo – rekreacyjnym (np. pikniki rodzinne),WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH DOT. ROZLICZENIA ŚWIADCZEŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZEZ ADMINISTRATORA ZFŚS.EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ W TYM:

· przetwarzanie, archiwizowanie i brakowanie dokumentacji dot. ZFŚS (m.in. na podstawie ochrony danych osobowych – dane wrażliwe)ŚWIADCZENIA W FORMIE BONÓW TOWAROWYCH LUB KARTY PRZEDPŁACOWEJ – KRYTERIAFUNDUSZ A ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I SKŁADKI ZUSWSPÓLNA DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA PROWADZONA PRZEZ KILKA JEDNOSTEKEGZEKUCJA ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH Z PRZYZNANYCH OSOBIE UPRAWNIONEJ ŚRODKÓW Z FUNDUSZUZWROTNA LUB BEZZWROTNA POMOC NA CELE MIESZKANIOWE, W TYM:

· umowa pożyczki oraz możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania umorzonej

pożyczki otrzymanej z ZFŚS na cele mieszkaniowePODSTAWY PRAWNE DOT. POZBAWIENIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU

Czas trwania

3 dni; około 20 godz.dyd.

Prelegenci

teoretyk i praktyk z ZFŚS oraz z zakresu stosowania dokumentacji aktowej i technicznej na podstawie przepisów polskich i unijnych. Posiada wykształcenie administracyjno – prawne, psychologiczne oraz uprawnienia I i II stopnia Kancelarii – Archiwizacji. Specjalizuje się w dziedzinie prawa administracyjnego, ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnej. Doświadczony szkoleniowiec, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów dla dużych korporacji, jednostek samorządu terytorialnego, administracji państwowej. Staż w pracy samorządowej ponad 20 lat. Wysoko oceniany szkoleniowiec. Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Autorka aktów normatywnych dla firm im. „Jednolitych Rzeczowych Wykazów Akt”, „Instrukcji organizacji zakresu działania archiwum zakładowego lub składnicy akt” oraz artykułów do „Finanse – kariera” - „zdaniem eksperta”, „Twoja firma”, „Euro bankier” oraz Jednolitych Rzeczowych Wykazów Akt. Wiedzę swoją pogłębia przez ciągłe dokształcanie się oraz czynny udział w licznych seminariach, konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotelo wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
PLN+VAT
1 840
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!