Zamówienia na dostawy i usługi informatyczne zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

O szkoleniu

W trakcie szkolenia powiemy m.in. jak przygotować postępowanie na dostawy i usługi informatyczne, w tym „specyficzny” opis przedmiotu zamówienia według nowej ustawy, jak kształtować warunki udziału w postępowaniu w zgodzie z nową Pzp, jakich dokumentów i oświadczeń może żądać zamawiający od wykonawcy, z uwzględnieniem dokumentów elektronicznych, jakie są optymalne tryby udzielania zamówień na IT, specyfika kryteriów oceny ofert, wymagania odnoście umów w branży IT.

Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie kompleksowej wiedzy na temat zamówień publicznych w obszarze IT realizowanych wg nowej ustawy Prawo zamówień publicznych po 1.01.2021 r.

Szkolenie znacząco przyczyni się do nabycia umiejętności przygotowania i prowadzenia postępowania oraz uniknięcia błędów w procesie udzielania zamówień publicznych na usługi i dostawy informatyczne.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • poznanie i pogłębienie wiedzy z zakresu specyfiki zamówień informatycznych,
 • zgłębienie praktycznych aspektów związanych z elektronicznymi postępowaniami o zamówienie publiczne,
 • ugruntowanie dotychczasowej wiedzy oraz zdobycie nowej wiedzy, niezbędnej do prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne (w tym w pełni elektronicznie) zgodnie z wymaganiami nowej ustawy Pzp.
Kto powinien wziąć udział?
 • przedstawiciele zamawiających,
 • członkowie komisji przetargowych,
 • osoby z komórek merytorycznych przygotowujące postępowanie o zamówienie publiczne,
 • organy kontrolne,
 • wykonawcy ubiegający się o publiczne kontrakty w branży IT.

Program szkolenia

Specyfika zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne:

 1. Czynności przygotowawcze przed wszczęciem postępowania w branży IT – ich waga i znaczenie w świetle nowej ustawy Pzp, w tym wstępne konsultacje rynkowe.
 2. Rekomendacje Prezesa UZP - praktyczne kierunkowe wskazówki jak uniknąć błędów przy udzielaniu zamówień IT.

Opis przedmiotu zamówienia w IT:

 1. Sposoby dokonywania opisu przedmiotu zamówienia na dostawy lub usługi IT.
 2. Dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia.
 3. „Produkt równoważny” - wymagania nowej ustawy Pzp odnośnie określenia kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności - na wybranych przykładach zamówień na oprogramowanie, sprzęt IT, materiały eksploatacyjne.
 4. Postanowienia umowy zabezpieczające interes zamawiającego w sytuacji zaoferowania „produktów równoważnych”.
 5. Opis przedmiotu na usługi IT a wycena usług objętych przedmiotem – jak można zabezpieczyć interesy zamawiającego w zamówieniu na usługi utrzymania i rozwoju systemu informatycznego.
 6. Podział zamówienia na części - wymagania szczególne i praktyczne przykłady w tym w świetle orzecznictwa KIO dokumentowania w protokole postępowania braku podziału na części zamówienia IT.
 7. Przedmiotowe środki dowodowe - próbki, karty katalogowe, deklaracje zgodności, wyniki testów wydajności, ISO – kluczowe zmiany w nowym Pzp odnośnie terminu składania, reguł uzupełniania i wyjaśniania.

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w IT:

 1. Jakie warunki udziału warto określić w branży IT - proporcjonalność oraz związek z przedmiotem zamówienia.
 2. Zdolność zawodowa – doświadczenie jako warunek gwarantujący należyte wykonanie zamówienia.
 3. Zdolność zawodowa – potencjał kadrowy jako istotny element w IT, w tym uprawnienia osób, certyfikaty posiadane przez osoby.
 4. Zdolność finansowa i ekonomiczna.
 5. Specyfika IT jako uzasadnienie szczególnych wymagań wobec konsorcjum wykonawców.

Rodzaje podmiotowych środków dowodowych (oświadczeń lub dokumentów), jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

 1. Oświadczenie wstępne „krajowe”, jednolity europejski dokument zamówienia - forma, reguły składania.
 2. Podmiotowe środki dowodowe (dokumenty i oświadczenia potwierdzające warunki udziału w postępowaniu, dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia).
 3. Termin składania podmiotowych środków dowodowych „aktualność” na dzień złożenia, uzupełnianie.
 4. Kwestie rozumienia oświadczenia lub dokumentu elektronicznego, jak sporządzić elektroniczną kopię oświadczenia lub dokumentu i potwierdzić za zgodność, kompresowanie plików (zakres dopuszczalności i metody).
 5. E-dokumenty urzędowe (e-KRK, e-ZUS, e-US itp.) – podobieństwa i różnice  w ich wystawianiu, analiza na przykładach.

Pełnomocnictwo, wadium  i oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Specyfika kryteriów oceny ofert w zamówieniach IT:

 1. Kryteria oceny ofert – definicja, rodzaje, podziały.
 2. Odpowiedni dobór kryteriów oceny ofert – kryteria, podkryteria oraz ich wagi.
 3. Pozacenowe kryteria oceny ofert – przykłady realnych kryteriów w IT, w tym mniej znanych, błędy i dobre praktyki.
 4. Kryterium personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia jako kryterium gwarantujące jakość usług IT - studium przypadku.
 5. „Pułapki” przy pozacenowych kryteriach oceny ofert, w tym związane z terminem realizacji zamówienia, gwarancją jakości – czy i kiedy korzystać z wzorów matematycznych i kiedy robić „symulacje”.
 6. Reguły opisu kryterium kosztu na przykładzie zakupu urządzeń drukujących.
 7. Kryterium funkcjonalności, parametry techniczne, serwis.

Optymalne tryby udzielania zamówień na IT:

 1. Tryb podstawowy (nowość) w procedurze krajowej oraz przetarg nieograniczony od progów unijnych – jak je prowadzić według nowego Pzp.
 2. Dialog konkurencyjny.
 3. Zamówienia z wolnej ręki w branży IT.

Zamówienia na IT a ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i rażąco niska cena:

 1. Co i kiedy może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, w tym w zakresie zamówień IT w świetle zmienionej definicji tajemnicy przedsiębiorstwa.
 2. Obowiązki i uprawnienia zamawiającego.
 3. Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny a tajemnica przedsiębiorstwa w IT.

Specyfika umów IT:

 1. Postanowienia dotyczące kar umownych i praw autorskich.
 2. Aneksowanie umowy - okoliczności, sposoby elastycznego „zarządzania” realizacją umowy i zmian zgodnych z ustawą Pzp.
 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w IT.

Odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości, analiza przypadków.

Czas trwania

1 dzień 10.00-16.00
2 dzień 09.00-15.00

Prelegenci

Ekspert związany z rynkiem zamówień publicznych od ponad 21 lat.
Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających jak i wykonawców, w tym w zakresie reprezentowania wykonawców przed KIO. Prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych skierowane do przedstawicieli zamawiających jak i wykonawców. Wykładowca na studiach podyplomowych kilku uczelni wyższych. Prelegent ogólnopolskich konferencji poświęconych tematyce zamówień publicznych. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Członek Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!