Zamówienia publiczne a naruszenie dyscypliny finansów publicznych

O szkoleniu

Podczas szkolenia omówimy m.in. zagadnienia: czym jest dyscyplina finansów publicznych, czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych związane z realizacją zamówień publicznych, kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zasady postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów.

Zdarza się, że w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego popełnione zostają błędy, które mogą prowadzić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Dlaczego warto wziąć udział?

Cele szkolenia:

 1. Szkolenie wyjaśni, jak wygląda postępowanie w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w przypadku stwierdzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych.
 2. Na szkoleniu w sposób przejrzysty i systematyczny przedstawimy regulacje związane z postępowaniem w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku ze złamaniem przepisów Prawa zamówień publicznych.
 3. Szkolenie będzie pomocne w eliminowaniu ryzyka popełnienia czynów skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych w obszarze zamówień publicznych – w tym także w zakresie zarządzania tym obszarem.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:

 • zapoznać się w sposób praktyczny z problematyką dyscypliny finansów publicznych i czynnościami z nią związanymi, o których mowa  w  ustawie z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych,
 • uzyskać praktyczne wskazówki dla Zamawiających, które nie zawsze wynikają wprost z treści przepisów - jak uniknąć niepotrzebnych ryzyk i problemów w realizacji  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jakie są kary za naruszenie dyscypliny i czy mogą być złagodzone,
 • dokonać samooceny w wielu kwestiach związanych z realizacją zamówień publicznych za pomocą narzędzia audytorskiego, które zostanie zaprezentowane do wykorzystania oraz przedstawionego na szkoleniu orzecznictwa.
Kto powinien wziąć udział?

Grupa docelowa:

 • pracownicy wydziałów / referatów zamówień publicznych w JSFP oraz innych jednostkach zobligowanych do stosowania Prawa zamówień publicznych,
 • osoby zarządzające systemem udzielania zamówień publicznych,
 • osoby zajmujące się kontrolą i audytem zamówień publicznych,
 • wszystkie osoby pragnące zdobyć wiedzę na temat zamówień publicznych.

Program szkolenia

dzień I

 1. Czym jest dyscyplina finansów publicznych
 2. Organizacje i zasady powoływania organów właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 3. Zakres podmiotowy – kto podlega
 4. Zakres przedmiotowy - czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych związane z realizacją zamówień publicznych:
   
  1. Niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję
   Przykłady nieprawidłowości, orzecznictwo  – wyniki kontroli
  2. Niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części lub konkursu, jeżeli miało wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości
  3. Łączenie zamówień albo dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia publiczne skutkujące uniknięciem stosowania przepisów ustawy
   Przykłady nieprawidłowości, orzecznictwo – wyniki kontroli
   Ćwiczenia – szacowanie wartości zamówienia
  4. Niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub wymaganych od wykonawców środków dowodowych w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia
  5. Niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych określenie kryteriów oceny ofert
   Kwestionariusz samooceny warunków udziału w postępowaniu - praktyczne narzędzie audytorskie
  6. Nieprzekazanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub niezamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych określonych ogłoszeń
  7. Niezamieszczenie specyfikacji warunków zamówienia lub opisu potrzeb i wymagań na stronie internetowej prowadzonego postępowania

dzień II

 1. Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy:
  • który nie został wybrany w trybie lub procedurze, określonych w przepisach o zamówieniach publicznych
  • z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki
    
 2. Zawarcie umowy ramowej:
  • bez przeprowadzenia postępowania w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych
  • z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia lub trybu zamówienia z wolnej ręki

Przykłady nieprawidłowości, orzecznictwo  – wyniki kontroli

 1. Rozstrzygnięcie konkursu bez przeprowadzenia postępowania w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych
 2. Zawarcie umowy na usługi społeczne i inne szczególne usługi bez przeprowadzenia postępowania w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych
 3. Naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych w inny sposób niż określony w przepisach ustawy, jeżeli miało ono wpływ odpowiednio na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zawarcie umowy ramowej
 4. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z zawarciem umowy lub umowy ramowej – katalog czynów
 5. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z unieważnieniem postępowania – katalog czynów
  Przykłady nieprawidłowości, orzecznictwo  – wyniki kontroli
 6. Pozostały katalog czynów skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych
 7. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ich wymiar
 8. Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów, publicznych oraz kontrola sądowa prawomocnych rozstrzygnięć kończących postępowanie w toku instancji
 9. Zasady postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów
 10. Przykłady nieprawidłowości, orzecznictwo – wyniki kontroli
 11. Podsumowanie szkolenia

Czas trwania

I dzień: 10.00-16.00
II dzień: 9.00-15.00

Prelegenci

Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 - 2007, od 2007 roku reprezentuje strony jako pełnomocnik strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym - zaświadczenie Ministra Finansów.

Wpisana na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych (KLPAiKW).

Szkoleniowiec, doradca, praktyk z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych oraz zarządzania projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi ze środków UE. Kieruje zaprogramowanymi przez siebie studiami podyplomowymi o tematyce zamówień publicznych.

Posiada Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Współpracuje w zakresie zamówień publicznych z licznymi jednostkami sektora finansów publicznych i przedsiębiorcami. Organizator wielu przetargów publicznych zróżnicowanych wartościowo i przedmiotowo, w tym inwestycyjnych oraz finansowanych ze środków UE.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!