Szkolenie

Zamówienia publiczne dla Kadry Kierowniczej Co powinien wiedzieć kierownik po nowelizacji?

O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie z zamówień publicznych do Zakopanego. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych informacji związanych z najnowszymi zmianami w Prawie zamówień publicznych, które zaczną obowiązywać już 19 października 2014 r. Omówione zostanie także najnowsze orzecznictwo wydane przez KIO i SO.
Kto powinien wziąć udział?
Pracowników jednostek administracji publicznej

Program szkolenia

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Co rozumiemy pod pojęciem “zamówienia publiczne”

Podstawowe pojęcia w zamówieniach publicznych

Zasady udzielania zamówień publicznych

Jawność postępowania
Uczciwa konkurencja
Bezstronność osób wykonujących czynności w postępowaniu, po stronie zamawiającego
Język polski w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Prymat trybów otwartych w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Zamówienia publiczne wyłączone ze stosowania ustawy


UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

Zadania kierownika zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Komisja przetargowa, jako zespół pomocniczy kierownika zamawiającego
Powołanie i odwołanie członków komisji, zmiana członka komisji, zakres obowiązków i odpowiedzialności członków komisji przetargowej
Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna kierownika zamawiającego
Odpowiedzialność innych osob wykonujących czynności związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia
Delikty w zamówieniach publicznych

Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Wykonawca samodzielnie ubiegający się o zamówienie publiczne
Wspólne ubieganie się o zamówienie publiczne
Korzystanie z zasobów podmiotót trzecich w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Zasady opisywania sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Dokumenty wymagane w celu udowodnienia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykorzystanie dialogu technicznego do opisu przedmiotu zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia przy wykorzystaniu norm
Dopuszczale użycie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia przy opisie przedmiotu zamówienia
Równoważność oferowanych produktów

Opis przedmiotu zamówienia w przypadku robót budowlanych
Udowodnienie równoważności w przypadku robót budowlanych

Ustalenie wartości zamówienia

Zasady ustalania wartości zamówienia
Nieuprawniony podział zamówienia w celu unikania stosowania ustawy Pzp
Udzielanie zamówień w częściach
Dopuszczenie składania ofert częściowych
Wartość zamówienia z wykorzystaniem prawa opcji
Wartość zamówienia dotyczącego robót budowlanych

BADANIE I OCENA OFERT

Czynności do wykonania podczas badania i oceny ofert:

Sprawdzenie kompletności ofert
Żądanie uzupelnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw
Poprawienie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych, powodujących niezgodność oferty z treścią SIWZ, w sposób istotny nie wpływających na treść oferty
Wyjaśnienie rażąco niskich cen

Wybór najkorzystniejszej oferty

Opis kryteriów oceny ofert
Jak ustalić wartość kryterium
Zastosowanie innych kryteriów niż cena – obowiązek podmiotów sektora finansów publicznych
Wybór oferty najkorzystniejszej, która uzyska największą ilość punktów, czy ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie?

Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Postanowienia dotyczące podwykonawcy robót budowlanych
Postanowienia dotyczące waloryzacji ceny ze względu na zmianę obowiązujących przepisów podatkowych, ubezpeczeniowych lub zmiany najniższego wynagrodzenia

ZASADY STOSOWANIA KOREKT FINANSOWYCH W PRZYPADKU ZAMÓWIEŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Czas trwania

9.30-16.30

Prelegenci

Cytat
Grzegorz Czaban

Gdzie i kiedy

Zakopane 19 - 21 listopada 2014
Czarny Potok

Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

cena: 1890 zł netto + 23% VAT (zakwaterowanie w pokoju 1-os.)
1690 zł netto + 23% VAT (zakwaterowanie w pokoju 2-os.)
cena promocyjna dla odbiorców newslettera:
1701 zł netto + 23% VAT obowiązuje do 5 listopada 2014 (pokój 1-os.)
1521 zł netto + 23% VAT obowiązuje do 5 listopada 2014 (pokój 2-os.)

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!