Szkolenie

Zamówienia publiczne dla Kontrolerów

O szkoleniu

Czy wiesz, że...
...wiele stwierdzonych przez Kontrolujących naruszeń jest wynikiem porównania stanu faktycznego z wnioskami płynącymi z orzecznictwa lub opinii prawnych, a nie obowiązującego prawa.
Kto powinien wziąć udział?
Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych
Zamawiający, którzy chcą jak najlepiej przygotować się do kontroli zamówień publicznych

Program szkolenia

KONTROLA FORMALNA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kto jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli zamówień publicznych
Dokumenty stanowiące podstawę kontroli formalnej

Protokół postępowania
Załączniki protokołu postępowania
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
Protokół zebrania wykonawców
Oferty
Oświadczenia osob wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia


KONTROLA MERYTORYCZNA

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań dotyczących realizacji zamówienia
Prawidłowość ustalenie wartości zamówienia
Wybór trybu udzielenia zamówienia
Wymagania wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Zaproszenie do udziału w postępowaniu

Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia

Wyjaśnianie treści SIWZ w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
Wprowadzenie zmian do SIWZ oraz zawiadomienie wykonawców o wprowadzonych zmianach
Zmiany SIWZ skutkujące obowiązkiem wprowadzenia SIWZ w zaproszeniu do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Badanie i ocena ofert:

Sprawdzenie kompletności złożonych ofert
Wezwanie do złożenia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw
Nowe okoliczności zatrzymania wadium wykonawcy
Wyjaśnienie treści dokumentów, poprawienie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych, w sposób istotny nie wpływających na treść oferty
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaganych od wykonawców
Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny oferty w stosunku do przedmiotu zamówienia

Wybór najkorzystniejszej oferty

Obowiązek stosowania innych niż cena kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej
Zasady ustalania znaczenia kryteriów z uwzględnieniem zasad oszczędnego wydawania środków publicznych

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Obligatoryjne okoliczności waloryzacji umowy na skutek zmiany obowiązujących przepisów
Wprowadzanie zmian istotnych postanowień zawartej umowy w zgodzie z obowiązującymi przepisami
Okoliczności odstąpienia od umowy ze względu na fakt, iż jej wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć


ZASADY USTALANIA KOREKT FINANSOWYCH

Okoliczności powodujące obowiązek ustalenia korekty finansowej
Kiedy należy stosować metodę dyferencyjną a kiedy metodę wskaźnikową przy ustalaniu korekt
Wysokość korekt finansowych
Odwołanie się od ustalonej korekty finansowej

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat
Jerzy Czaban
• Jeden z pierwszych wykładowców zamówień publicznych wpisanych na listę trenerów, prowadzoną do 1997 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
• Prezydent Białegostoku w latach 1989-1990
• Arbiter zamówień publicznych wpisany na listę przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
• Występował po stronie obwinionego jako obrońca przed Komisją dyscypliny finansów publicznych

Gdzie i kiedy

Warszawa 15 - 16 grudnia 2014
APEXnet Centrum Szkoleń

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
+
990 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!