Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zamowienia-publiczne-dla-poczatkujacych-61284-id8286

Informacje o szkoleniu

 • Zamówienia publiczne dla Początkujących


  ID szkolenia: 61284
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja publiczna
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  HOTEL NOVOTEL
  Marszałkowska 94
  00-510 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni
 • Organizator szkolenia:

  APEXnet
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
APEXnet
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Pierwsze zamówienie? To proste dzięki naszemu szkoleniu!
Weź udział w tym szkoleniu, a:

Przygotujemy Cię do stworzenia pierwszego zamówienia publicznego

Dowiesz się, jak poprawnie złożyć ofertę

Powiemy Ci, jakie są najczęstsze błędy w zamówieniach i jak początkujący mogą ich uniknąć

Szkolenie skierowane jest do:

 • Osoby zaczynające pracę w zamówieniach publicznych i powoływane do komisji przetargowych
 • Pracownicy merytoryczni, dla których udział w procedurach zamówień publicznych jest dodatkowym zajęciem
 • Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

Program szkolenia:

SYSTEMATYKA NOWEJ USTAWY

 1. Zamówienia klasyczne i subsydiowane,
 2. Zamówienia sektorowe,
 3. Zamówienia z dziedziny obronności i bezpieczeństwa.
 4. Progi w zamówieniach publicznych:
 • Zamówienia bagatelne,
 • Zamówienia krajowe,
 • Zamówienia unijne

ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Zasada równego  traktowania i uczciwej konkurencji,
 2. Przejrzystość postępowania,
 3. Proporcjonalność w zamówieniach publicznych,
 4. Uzyskiwanie najlepszej jakości w ramach posiadanych środków,
 5. Uzyskiwanie najlepszych efektów zamówienia,
 6. Bezstronność i obiektywizm osób wykonujących czynności związanych z zamówieniem publicznym.
 7. Jawność postępowania,
 8. Pisemność postępowania z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.
 9. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami.
 10. Dokumentowanie postępowania.

ZAMAWIAJĄCY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 1. Bezstronność osób przygotowujących postępowanie, wykonujących czynności w postępowaniu, udzielających zamówienia oraz sposób dokumentowania ich bezstronności,
 2. Pomocnicze działania zakupowe – zasady powierzania czynności podmiotom zewnętrznym.

WYKONAWCA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

 1. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 2. Okoliczności wykluczające wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia.
 3. Korzystanie z zasobów innych wykonawców

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 1. Plan postępowań o udzielenie zamówienia,
 2. Analiza potrzeb i wymagań,
 3. Opis przedmiotu zamówienia,
 4. Oszacowanie wartości zamówienia,
 5. Wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia:

Tryby w postępowaniu krajowym (o wartości mniejszej niż próg unijny),

Tryby w postępowaniu unijnym (o wartości większej niż próg unijny)

 1. Opracowanie specyfikacji warunków zamówienia / opisu potrzeb i wymagań
 2. Przygotowanie zaproszenia do udziału w postępowaniu.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Zasady opisywania przedmiotu zamówienia w przypadku dostaw lub usług.
 2. Zasady opisywania przedmiotu zamówienia  w przypadku robót budowlanych.
 3. Przedmiot zamówienia równoważny.

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

 1. Zasady szacowania wartości zamówienia w przypadku zamówień mieszanych,
 2. Zasady szacowania wartości zamówienia w przypadku dostaw i usług,
 3. Zasady szacowania wartości zamówienia  w przypadku robót budowlanych,
 4. Szacowanie wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówień w częściach lub dopuszczeniu składania ofert częściowych.

TRYBY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - PROCEDURA

Tryby stosowane w zamówieniach krajowych:

 1. Tryb podstawowy, (bez negocjacji, z możliwością negocjacji, z przeprowadzeniem negocjacji),
 2. Partnerstwo innowacyjne.
 3. Negocjacje bez ogłoszenia.
 4. Zamówienie z wolnej ręki

Tryby unijne:

 1. Przetarg nieograniczony,
 2. Przetarg ograniczony,
 3. Negocjacje z ogłoszeniem,
 4. Dialog konkurencyjny,
 5. Partnerstwo innowacyjne,
 6. Negocjacje bez ogłoszenia,
 7. Zamówienie z wolnej ręki.

BADANIE I OCENA OFERT

 1. Zasady poprawiania oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych, w sposób istotny nie wpływających na treść oferty.
 2. Badanie rażąco niskich cen w ofertach.
 3. Ocena ofert w oparciu o kryteria i ich znaczenie , opisane w dokumentach przetargowych.
 4. Zakończenie postępowania.

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

 1. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy.
 2. Ochrona podwykonawców,
 3. Odstąpienie od umowy.
 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

 1. Odwołanie,
 2. Postępowanie skargowe (skarga do sądu)
 3. Pozasądowe rozpatrywanie sporów.

WYJAŚNIANIE WĄTPLIWOŚCI SŁUCHACZY

Informacje o prelegentach:

JERZY CZABAN

Jeden z pierwszych wykładowców zamówień publicznych wpisanych na listę trenerów, prowadzoną do 1997 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Prezydent Białegostoku w latach 1989-1990.

Były arbiter zamówień publicznych wpisany na listę przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Współautor programów szkoleniowych I i II stopnia, zakupionych w 1995 r. przez UZP i wprowadzonych jako obowiązkowe przy prowadzeniu szkoleń autoryzowanych przez UZP.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 995 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, certyfikat, lunch i przerwy kawowe,materiały szkoleniowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie zgłoszenia przy pomocy formularza online dostępnego powyżej.


Wydarzenie: Zamówienia publiczne dla Początkujących