Zamówienia publiczne dla początkujących

O szkoleniu

Pierwsze zamówienie? To proste dzięki naszemu szkoleniu!
Weź udział w tym szkoleniu, a:

 • przygotujemy Cię do stworzenia pierwszego zamówienia publicznego,
 • dowiesz się, jak poprawnie złożyć ofertę,
 • powiemy Ci, jakie są najczęstsze błędy w zamówieniach i jak początkujący mogą ich uniknąć.

To wszystko oparte o nową ustawę Pzp!

Rozpocznij swoją karierę w zamówieniach publicznych z liderem na rynku szkoleń z zamówień publicznych! Przygotuj się, zanim zaczniesz swój pierwszy przetarg!

Dlaczego warto wziąć udział?

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z ZP.

Kto powinien wziąć udział?
 • Osoby zaczynające pracę w zamówieniach publicznych i powoływane do komisji przetargowych
 • Pracownicy merytoryczni, dla których udział w procedurach zamówień publicznych jest dodatkowym zajęciem
 • Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

Program szkolenia

SYSTEMATYKA NOWEJ USTAWY

 1. Zamówienia klasyczne i subsydiowane,
 2. Zamówienia sektorowe,
 3. Zamówienia z dziedziny obronności i bezpieczeństwa.
 4. Progi w zamówieniach publicznych: zamówienia krajowe, zamówienia unijne

ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Zasada równego  traktowania i uczciwej konkurencji,
 2. Przejrzystość postępowania,
 3. Proporcjonalność w zamówieniach publicznych,
 4. Uzyskiwanie najlepszej jakości w ramach posiadanych środków,
 5. Uzyskiwanie najlepszych efektów zamówienia,
 6. Bezstronność i obiektywizm osób wykonujących czynności związanych z zamówieniem publicznym.
 7. Jawność postępowania,
 8. Pisemność postępowania z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.
 9. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami.
 10. Dokumentowanie postępowania.

ZAMAWIAJĄCY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 1. Bezstronność osób przygotowujących postępowanie, wykonujących czynności w postępowaniu, udzielających zamówienia oraz sposób dokumentowania ich bezstronności,
 2. Pomocnicze działania zakupowe – zasady powierzania czynności podmiotom zewnętrznym.

WYKONAWCA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

 1. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 2. Okoliczności wykluczające wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia.
 3. Korzystanie z zasobów innych wykonawców

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 1. Plan postępowań o udzielenie zamówienia,
 2. Analiza potrzeb i wymagań,
 3. Opis przedmiotu zamówienia,
 4. Oszacowanie wartości zamówienia,
 5. Wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia: tryby w postępowaniu krajowym (o wartości mniejszej niż próg unijny), tryby w postępowaniu unijnym (o wartości większej niż próg unijny)
 6. Opracowanie specyfikacji warunków zamówienia / opisu potrzeb i wymagań
 7. Przygotowanie zaproszenia do udziału w postępowaniu.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Zasady opisywania przedmiotu zamówienia w przypadku dostaw lub usług.
 2. Zasady opisywania przedmiotu zamówienia  w przypadku robót budowlanych.
 3. Przedmiot zamówienia równoważny.

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

 1. Zasady szacowania wartości zamówienia w przypadku zamówień mieszanych,
 2. Zasady szacowania wartości zamówienia w przypadku dostaw i usług,
 3. Zasady szacowania wartości zamówienia  w przypadku robót budowlanych,
 4. Szacowanie wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówień w częściach lub dopuszczeniu składania ofert częściowych.

TRYBY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - PROCEDURA

Tryby stosowane w zamówieniach krajowych:

 • Tryb podstawowy, (bez negocjacji, z możliwością negocjacji, z przeprowadzeniem negocjacji),
 • Partnerstwo innowacyjne.
 • Negocjacje bez ogłoszenia.
 • Zamówienie z wolnej ręki

Tryby unijne:

 • Przetarg nieograniczony,
 • Przetarg ograniczony,
 • Negocjacje z ogłoszeniem,
 • Dialog konkurencyjny,
 • Partnerstwo innowacyjne,
 • Negocjacje bez ogłoszenia,
 • Zamówienie z wolnej ręki.

BADANIE I OCENA OFERT

 1. Zasady poprawiania oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych, w sposób istotny nie wpływających na treść oferty.
 2. Badanie rażąco niskich cen w ofertach.
 3. Ocena ofert w oparciu o kryteria i ich znaczenie , opisane w dokumentach przetargowych.
 4. Zakończenie postępowania.

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

 1. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy.
 2. Ochrona podwykonawców,
 3. Odstąpienie od umowy.
 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

 1. Odwołanie,
 2. Postępowanie skargowe (skarga do sądu)
 3. Pozasądowe rozpatrywanie sporów.

WYJAŚNIANIE WĄTPLIWOŚCI SŁUCHACZY

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

JERZY CZABAN

Jeden z pierwszych wykładowców zamówień publicznych wpisanych na listę trenerów, prowadzoną do 1997 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Prezydent Białegostoku w latach 1989-1990.

Były arbiter zamówień publicznych wpisany na listę przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Współautor programów szkoleniowych I i II stopnia, zakupionych w 1995 r. przez UZP i wprowadzonych jako obowiązkowe przy prowadzeniu szkoleń autoryzowanych przez UZP.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
999
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp
Zapisz się
Cena 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 499
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!