Zamówienia publiczne dla samorządów z uwzględnieniem rejestru umów, polityki zakupowej państwa oraz Polskiego Ładu

O szkoleniu

NOWOŚĆ! Dwudniowy kompleksowy kurs - Zamówienia Publiczne w samorządzie!

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest omówienie specyfiki i wyjątkowości postępowań w jednostkach samorządowych.

Na szkoleniu zdobędziesz wiedzę o:
nowym obowiązku związany z zamieszczaniem informacji o zawartych umowach w rejestrze umów,
najważniejszych elementach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia,
zamówieniach publicznych w Polskim Ładzie, a także po uwzględnieniu Polityki Zakupowej.
Dlaczego warto wziąć udział?

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z ZP.

Kto powinien wziąć udział?
 • Osoby zaczynające pracę w zamówieniach publicznych i powoływane do komisji przetargowych
 • Pracownicy merytoryczni, dla których udział w procedurach zamówień publicznych jest dodatkowym zajęciem
 • Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych
 • Samorządy

Program szkolenia

NOWY OBOWIĄZEK ZWIĄZANY Z ZAMIESZCZANIEM INFORMACJI O ZAWARTYCH UMOWACH W REJESTRZE UMÓW

 1. Co to jest rejestr umów i gdzie należy go zamieścić?
 2. Data wejścia w życie przepisów – czy umowy zawarte przed 1 stycznia 2022 roku podlegają publikacji w rejestrze?
 3. Forma zawarcia umowa nakładająca obowiązek zamieszczenia informacji w rejestrze – czy umowy ustne zamieszczamy w rejestrze i czy faktura to umowa?
 4. Jakich umów dotyczy rejestr – wyłącznie dotyczących udzielonych zamówień (wydatkowych) czy też służących pozyskaniu środków?
 5. Zakres informacji zawarty w rejestrze umów;
 6. Wyjątki przewidziane prawem;
 7. Próg 500 zł to kwota netto, czy brutto i czy można zawrzeć kilka małych umów by uniknąć obowiązku zamieszczania ich w rejestrze?
 8. Osoby wpisujące dane do rejestru umów: czy powinien to być pracownik Wydziału Finansowego, Merytorycznego czy też Zamówień Publicznych?
 9. Sankcje związane z niezamieszczeniem informacji w rejestrze umów albo podaniem w nim danych nieprawdziwych?

ELEMENTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I PRZEPROWADZENIEM POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Planowanie postępowania:

 1. Plan postępowań o udzielenie zamówienia;
 2. Plan zamówień publicznych;

Analiza potrzeb i wymagań:

 1. Wskazówki wprowadzone w ramach polityki zakupowej państwa;
 2. Zawartość;
 3. Cel sporządzenia, osoby odpowiedzialne i forma;
 4. Udostępnienie;
 5. Odstępstwo od obowiązku jej sporządzenia.

Zasady ustalenia wartości zamówienia 

 1. Obowiązek łącznego szacowania wartości podobnych dostaw:
 2. Obowiązek łącznego szacowania wartości tożsamych usług;
 3. Obowiązek łącznego szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane obejmujące obiekt budowlany;
 4. Szacowanie zamówień obejmujących opcje lub wznowienia;
 5. Moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w częściach; 
 6. ustalenie wartości zamówienia nieplanowanego, wieloletniego, udzielanego w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych – UE czy Polskiego Ładu;
 7. Czy realizacja postępowania bez dopuszczenia składania ofert częściowych lub udzielenia zamówienia w częściach, które stanowią odrębne postępowania wymaga podania uzasadnienia?

Specyfikacja Warunków Zamówienia czy Opis Potrzeb i Wymagań:

 1. Różnice w zakresie zawartości dokumentów;
 2. Udostępnienie SWZ i OPiW na stronie internetowej prowadzonego postępowania – czym jest strona internetowa prowadzonego postępowania i na czym polega obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej;
 3. Wyjaśnienia SWZ – kiedy są konieczne, jak liczyć terminy obowiązujące przy tej czynności, dlaczego wniosek wykonawcy o dokonanie zmiany SWZ czy też wyjaśnienie motywów wymagań zamawiającego może pozostać bez rozpatrzenia;
 4. Zmiany SWZ – dlaczego w postępowaniach powyższej progów unijnych nie zawsze można dokonać zmiany przed terminem składania ofert.

Przedmiotowe środki dowodowe:

 1. Składane wraz z ofertą;
 2. Wymagania dotyczące ich sporządzenia – kto musi je podpisać, dopuszczalność składania ich w postaci cyfrowego odwzorowania;
 3. Przypadki i warunki ich uzupełnienia na wezwanie zamawiającego – różnice pomiędzy wezwaniem na podstawie art. 107 ust 2, a art. 128 ust. 1;

Weryfikacja podmiotowa wykonawcy:

 1. Nowa, obligatoryjna przesłanka wykluczenia z postępowania – co zrobić w przypadku postępowań wszczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2022 roku?
 2. Podmiotowe środki dowodowe: rodzaje, moment składania, zasady złożenia, uzupełniania i poprawianie;
 3. Oświadczenie wstępne – kto musi złożyć, kto może podpisać?
 4. Warunki korzystania z podmiotowych środków dowodowych uzyskanych za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych;
 5. Podmiotowe środki dowodowe będące w dyspozycji zamawiającego;
 6. Wymagania co do sposobu sporządzania, podpisania i przedstawienia podmiotowych środków dowodowych.
 7. Które podmiotowe środki dowodowe muszą być złożone z ofertą, a które należy żądać przed udzieleniem zamówienia?
 8. Wymagania przy ofercie wspólnej i korzystaniu z zasobu podmiotu trzeciego. 

Procedura odwrócona:

 1. zasady postępowania według jej reguł;
 2. przypadki zwalniające ze złożenia wraz z ofertą oświadczenia na formularzu JEDZ;
 3. czy zamawiający żądając złożenia oświadczenia JEDZ wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona musi żądać złożenia również oświadczenia potwierdzającego aktualność zawartych w nim informacji?

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, A POLSKI ŁAD

 1. Termin wszczęcia postępowania:
  1. przekazanie BGK potwierdzenia ogłoszenia postępowania zakupowego w wymaganym terminie;
  2. przypadek unieważnienia postępowania i przekroczenie terminu w promesy przy wszczęciu kolejnego.
 2. Zasada jeden wniosek o dofinansowanie – jedno postępowanie zakupowe;
 3. obowiązek ustanowienia nadzoru inwestorskiego dla inwestycji;
 4. Obowiązek przewidzenia polubownego rozwiązania sporów:
 1. Mediacja;
 2. Inne polubowne rozwiązanie sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.
  1. Reguły wypłaty wynagrodzenia wykonawcy w przypadku umowy realizowanej w okresie:
   1. nie dłuższym niż 12 miesięcy;
   2. dłuższym niż 12 miesięcy.

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

ŁUKASZ CZABAN

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: tysiące szkoleń i godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Uczestnik prac sejmowej Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy PZP. Reprezentant stron przed Krajową Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii dotyczących stosowania przepisów ustawy PZP oraz stanowisk w postępowaniach kontrolnych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
999
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 499
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!