Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zamowienia-publiczne-dla-wykonawcow-i-zamawiajacych-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-z-uwzglednieniem-nowelizacji-przepisow-54193-id1095

Informacje o szkoleniu

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zamówienia publiczne dla Wykonawców i Zamawiających - 2-dniowe warsztaty praktyczne.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przede wszystkim uzyskanie przez uczestników umiejętności stosowania przepisów dotyczących Prawa Zamówień Publicznych. Projekt ma charakter praktyczny, zagadnienia zostaną przedstawione w formie aktywnych warsztatów i analizy realnych przykładów.

Zaletą organizowanych przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST szkoleń w formie otwartej jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących podobne projekty w bliskim dla uczestników środowisku. Szkolenia otwarte to szansa, by spojrzeć na własny styl pracy z odmiennej perspektywy, by doskonalić się przez pryzmat osób pracujących w innych organizacjach.
Aby zadbać o najwyższą efektywność naszych szkoleń, grupy liczą maksymalnie do 16 osób.

Szkolenie skierowane jest do:

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które chcą uzupełnić wiedzę i umiejętności w zakresie Prawa Zamówień Publicznych. Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy przedstawicieli zamawiających, wykonawców jak również osoby zainteresowane zagadnieniami omawianymi podczas szkolenia.

Program szkolenia:

Program szkolenia:
Główną zasadą Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST jest zrozumienie i audyt potrzeb szkoleniowych Uczestników naszych warsztatów. Przed każdym szkoleniem otwartym kontaktujemy się z Państwem aby poznać Państwa oczekiwania i dotychczasowe doświadczenia w zakresie obejmującym program zajęć. Z tego względu zależy nam na tym, by przedstawiony przez nas poniżej program szkolenia traktowali Państwo jedynie poglądowo i informacyjnie. Na podstawie zebranych od Uczestników informacji każdy program szkolenia otwartego zostaje zmodyfikowany aby szkolenie było dla Państwa jak najbardziej efektywne oraz spełniło Państwa oczekiwania.


Dzień I
1. Uprawnienia i obowiązki wykonawcy i zamawiajacego w systemie zamówień publicznych:
- zasady udzielania zamówień i ich wpływ na prawidłowość prowadzenia procedury
- pojęcie oferty , oferta jako odzwierciedlenie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia
- uprawnienia do reprezentacji podmiotów
- wykonawcy występujący wspólnie
- osoby fizyczne jako wykonawcy
- podpis , parafka , faksymile

2. Warunki udziału w postępowaniu :
- dokumenty jakich może żądać zamawiający w postępowaniu na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu – przykłady
- opis spełniania warunków udziału w postępowaniu
- podwykonawstwo w zamówieniach publicznych – jakich informacji można żądać
- referencje : forma i treść
- poleganie na zasobach innych podmiotów – zasady dokumentowania
- wybrane orzecznictwo KIO

3. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – uprawnienia wykonawców
- formułowanie tzw. „zapytań”
- obowiązki zamawiajacego w zakresie wyjaśniania treści specyfikacji
- okoliczności przesunięcia terminu składania ofert i zmiana treści ogłoszenia

4. Termin związania ofertą:
- ważne terminy
- zasady przedłużania terminu związania ofertą
- ważność oferty
- umowa po okresie związania ofertą – orzecznictwo KIO

5. Uzupełnianie oświadczeń i dokumentów:
- zasady i zakres uzupełniania
- wykluczenie z postępowania
- utrata wadium ( co zrobić, aby nie stracić wadium ?)
- formy wadium – czy można zmienić formę wadium?


Dzień II

6. Oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne w sposób istotny nie wpływające na treść oferty:
- co jest oczywistą omyłką pisarską ?
- co jest oczywistą omyłką rachunkową?
- pojecie innej omyłki – przykłady wraz z orzecznictwem KIO
- rażąco niska cena – zasady kwalifikacji , zasady dokumentowania i uzasadniania wyjaśnień w kwestii rażąco niskiej ceny

7. Środki odwoławcze :
- art.181 – narzędzie dla wykonawców
- odwołanie / przesłanki wniesienia odwołania / forma i treść odwołania
- ważne terminy
- skarga do sądu
8. Zawarcie umowy i zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
- Kodeks Cywilny i umowy w sprawie zamówienia publicznego
- zmiana formy należytego wykonania umowy.
9. Protokół z postepowania
- obowiązki dokumentacyjne zamawiającego
- udostępnianie dokumentacji przetargowej
- kopiowanie , przesyłanie dokumentacji przetargowej

10. Projekty realizowane wspólnie przez partnerów publicznych i prywatnych
- modele partnerstwa publiczno – prywatnego
- korzyści i zagrożenia w partnerstwo publiczno – prywatnym.


Metody pracy:
Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia to przede wszystkim aktywny warsztat pozwalający na zdobycie praktycznych umiejętności, case study oraz elementy wykładu. Dzięki takiej formie dodatkowo wzbogaconej o pracę indywidualną i w małych grupach przekazujemy uczestnikom wiedzę pozwalającą na kompetentą realizację zadań, z którymispotykają się w swojej pracy zawodowej.

Wykładowcy:
Zespół Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST to nasza największa wartość. Jako eksperci traktujemy nasze cele bardzo poważnie i dokładamy wszelkich starań, aby je realizować na najwyższym poziomie. Dysponujemy międzynarodową kadrą wybitnych specjalistów, trenerów biznesu, prawników, inżynierów i techników, którzy pozostając do Państwa dyspozycji pracują z pasją i pełnym zaangażowaniem wykorzystując światowe standardy i rozwiązania.

Dedykowany trener:
Ekspert Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST, ceniony specjalista w zakresie Prawa Zamówień Publicznych, systemów kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego. Członek Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych, autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, wykładowca studiów podyplomowych na uczelniach wyższych. Trener i prelegent podczas wielu autorskich szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych dla wykonawców i zamawiających.

Zasady uczestnictwa:
Koszt uczestnictwa: 1250zł netto (+ 23% Vat)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Miedzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem (61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl).
Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu oraz przekazać pozostałe informacje organizacyjne.

Kontakt:
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych
ul. Grottgera 16/1
60-758 Poznań
tel.(061) 307 01 49
fax. (061) 666 15 66
e-mail biuro@iist.pl

Informacje o prelegentach:

Ekspert Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST, ceniony specjalista w zakresie Prawa Zamówień Publicznych, systemów kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego. Członek Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych, autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, wykładowca studiów podyplomowych na uczelniach wyższych. Trener i prelegent podczas wielu autorskich szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych dla wykonawców i zamawiających.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1250 zł netto

Cena zawiera:

-w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz lunch; -każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Miedzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem (61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl)

Wydarzenie: Zamówienia publiczne dla Wykonawców i Zamawiających - 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.