Szkolenie

Zamówienia publiczne dla Wykonawców Warsztat dla zaawansowanych

O szkoleniu

CENA SZKOLENIA: 990 netto
cena promocyjna dla odbiorców newslettera:
891 zł netto + 23% VAT obowiązuje do 8 września 2015

Czy wiesz, że...
... poleganie na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia wymaga zaangażowania podmiotu trzeciego w realizację zamówienia.

Cel szkolenia
Poznanie rozwiązań dających przewagę nad konkurencją i zdobycie umiejętności radzenia sobie z Zamawiającymi.
Kto powinien wziąć udział?
Odbiorcy szkolenia
Osoby przygotowujące oferty, weryfikujące propozycje konkurencji, doradzające Wykonawcom.

Po szkoleniu...
Nabędziesz umiejętność zwracania uwagi na błędy popełniane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz prawidłowego udowadniania rażąco niskiej ceny, a także poznanasz mechanizmy umożliwiające zmiany zawartej umowy oraz zakres realizowanego zamówienia.

Program szkolenia

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Czy dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i soboty uwzględnia się przy liczeniu terminu wyrażonego w dniach? Nowe podejście UZP do tej kwestii, oparte na rozporządzeniu Rady (EWG, EURATOM) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 roku
2. Wykazywanie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
 Możliwość dokonywania oceny Wykonawcy pod kątem jego rzetelności i efektywności
 Wykaz wszystkich wykonanych robót budowlanych oraz głównych dostaw lub usług w świetle rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów […]
 Dowody należytego wykonania zamówienia – definicja poświadczenia; inne dokumenty, w tym oświadczenia własne Wykonawcy; zagrożenia
3. Poleganie na zasobach innych podmiotów
 Możliwość wykazywania spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
 Udostępnienie zasobu wiedzy i doświadczenia czy też handel referencjami
 Udowodnienie zamawiającemu, że wykonawca będzie dysponował zasobami podmiotu trzeciego
4. Obowiązek
 Poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej
 Poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej
 Poprawienia innej omyłki powodującej niezgodność treści oferty z SIWZ istotnie nie zmieniającej jej treści
 Wezwania do ponownego złożenia dokumentów
5. Wadium i termin związania ofertą
 Czy zamawiający może nie podpisać umowy po terminie związania ofertą?
 Jakie błędy związane z wadium muszą skutkować wykluczeniem wykonawcy?
 W jaki sposób pilnować terminu związania ofertą by nie zostać wykluczonym z postępowania?
 Kiedy gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa jest bezwarunkowa?
 Zatrzymanie wadium z powodu nie złożenia wymaganych dokumentów
6. Rażąco niska cena
 Tania oferta, czy też oferta z rażąco niską ceną ? – definicja pojęcia „rażąco niskiej ceny”
 Przerzucenie ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny na wykonawcę - sposób wyjaśnień oraz przedstawianie dowodów
 Obowiązek uwzględnienia w cenie oferty kosztów pracy nie niższych od minimalnego wynagrodzenia za pracę
 Przypadki obligatoryjnego zwrócenia się o wyjaśnienia dotyczące elementów oferty mających wpływ na wysokość cen
7. Kryteria oceny ofert
 W jakich przypadkach dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie kryterium najniższej ceny
 Kryteria wymierne i niewymierne
 Kryteria pozacenowe naruszające uczciwą konkurencję
 Przypadki stosowania kilku kryteriów cenowych
REALIZACJA ZAWARTEJ UMOWY
1. Obowiązek waloryzacji ceny w przypadku zmiany obowiązujących przepisów w zakresie podatków, składek na ubezpieczenia społeczne oraz najniższego wynagrodzenia
2. Zasady wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy
3. Odstąpienie od umowy
4. Podwykonawcy – możliwość zmiany i rezygnacji
5. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające jako sposób zwiększenia zakresu i wartości kontraktu
6. Czy roboty dodatkowe to to samo co zamówienia dodatkowe
7. Forma umówionego wynagrodzenia – czy wynagrodzenie ryczałtowe rzeczywiście nie może być waloryzowane
KONSULTACJE, PYTANIA I ODPOWIEDZI W SPRAWACH WNIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat
Łukasz Czaban
• Trener zamówień publicznych od 2004 roku,
na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.
• W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.
• Do 2004 r. ekspert zamówień publicznych
w urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
• Autor książek i publikacji z zakresu zamówień publicznych.

Gdzie i kiedy

Warszawa 22 - 23 września 2015
GOLDEN FLOOR

Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 16 - 17 czerwca 2015
GOLDEN FLOOR

Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 23 - 24 kwietnia 2015
GOLDEN FLOOR

02-222 Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
-
99 PLN
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych", Dostęp do EDUstrefy , Materiały szkoleniowe , Lunch i poczęstunki w przerwach ,E-mailową konsultację po szkoleniu ,Certyfikat z hologramem ,Punkty w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się
Cena 2
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych", Dostęp do EDUstrefy , Materiały szkoleniowe , Lunch i poczęstunki w przerwach ,E-mailową konsultację po szkoleniu ,Certyfikat z hologramem ,Punkty w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!