Szkolenie

Zamówienia publiczne dla Zaawansowanych z uwzględnieniem udzielania zamówień do 30 tys. euro

O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie z zakresu zamówień publicznych dla osób zaawansowanych. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych informacji związanych z najnowszymi zmianami w Prawie zamówień publicznych. Trener zwróci szczególną uwagę na obszary budzące najwięcej kontrowersji i wątpliwości.
Kto powinien wziąć udział?
Administracja publiczna

Program szkolenia

Obowiązki Zamawiającego dotyczące udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
1. Akty prawa wewnętrznego (regulaminy) dotyczące udzielania zamówień nieobjętych ustawą. Wewnętrzne regulacje udzielania zamówień o wartości poniżej 30.000 euro
2. Obowiązki pracowników Zamawiającego w zakresie planowania, realizacji i dokumentowania wydatków
3. Minimalne formalności stosowane przy wyborze wykonawcy – jak uniknąć nadmiernego formalizmu i jednocześnie zarzutów o niegospodarność. Jak dokumentować wybór wykonawcy
4. Zakres stosowania umów w formie pisemnej.
5. Obowiązki wynikające z konieczności stosowania zasady celowości, oszczędności i efektywności dokonywania wydatków

Potwierdzanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy i doświadczenia -poświadczenia należytego wykonania i inne dokumenty
2. Ocena Wykonawcy pod kątem jego rzetelności i efektywności
3. Wykluczenie wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej
4. Poleganie na zasobach innych podmiotów – na co zwrócić uwagę przygotowując pisemne zobowiązanie do udostępnienia zasobów podmiotów trzecich?
5. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia – zasady wykazywania spełniania warunków przez partnerów konsorcjum
6. Jakie oświadczenia i dokumenty podlegają uzupełnieniu?

Pomoc w przygotowaniu postępowania w ramach dialogu konkurencyjnego
1. Zasady wszczynania i prowadzenia dialogu technicznego
2. Źródła dostępu do informacji o dialogu i jego wynikach

Zwróć uwagę na dokonany opis przedmiotu zamówienia
1. Ustawowy wymóg opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty
2. Opis przedmiotu zamówienia utrudniający uczciwą konkurencję – co to znaczy i jak się bronić
3. Błąd w opisie przedmiotu zamówienia stwierdzony w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego - zamówienie dodatkowe z wolnej ręki czy zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego?
4. Zapytania do SIWZ – na co muszę odpowiadać i czego absolutnie nie wolno mi robić

Badanie ofert
1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ – kiedy oferta podlega odrzuceniu, a kiedy można ją poprawić?
2. Czyn nieuczciwej konkurencji – zmowa przetargowa, utrudnianie dostępu do rynku
3. Niewłaściwa stawka podatku VAT i inne błędy w obliczeniu ceny
4. Rażąco niska cena – zasady składania wyjaśnień w sytuacji ich żądania przez Zamawiającego
5. Termin związania ofertą i jego przedłużanie a możliwość zawarcia umowy
6. Tajemnica przedsiębiorstwa – co można utajnić i jak to sprawdzić

Rola Zamawiającego w obszarze ochrony podwykonawcy – jak redagować zapisy SIWZ i postępować w sytuacji stwierdzenia braku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom?
1. Definicja umowy o podwykonawstwo
2. Poszerzenie informacji zamieszczanych w SIWZ
3. Które przepisy dotyczące podwykonawstwa mają zastosowanie przy dostawach i usługach, a które wyłącznie przy robotach budowlanych
4. Uregulowania dotyczące podwykonawstwa w zamówieniach publicznych – warunki zakazywania podwykonawstwa
5. Zasady akceptacji umów o podwykonawstwo zamówień na roboty budowlane
6. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
7. Obligatoryjne postanowienia umowy o zamówienie publiczne dotyczące podwykonawstwa

Runda pytań – omówienie wybranych zagadnień zgłoszonych przez uczestników szkolenia

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat
Łukasz Czaban

Gdzie i kiedy

Warszawa 26 - 27 sierpnia 2014
APEXnet Centrum Szkoleń

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.
990 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!