Szkolenie

Zamówienia publiczne dla Zamawiających - 2-dniowe szkolenie dedykowane pracownikom instytucji zobowiązanych do stosowania Prawa Zamówień Publicznych.

O szkoleniu

Cel szkolenia:
• Nadrzędnym celem szkolenia jest opanowanie przez Uczestników procesu przygotowania postępowania w zakresie udzielenia zamówienia publicznego.
• Istotnym celem warsztatów jest także prawidłowe przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego (SIWZ).
• Szkolenie zakłada zajęcia praktyczne w postaci pytań i przykładów do rzeczywistych sytuacji, z którymi Uczestnicy spotykają się w pracy zawodowej.
• Akcent podczas warsztatów położony również na ocenie stanu prawnego i propozycjach rozwiązań sytuacji najczęściej budzących wątpliwości.

Zaletą organizowanych przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST szkoleń w formie otwartej jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących podobne projekty w bliskim dla uczestników środowisku. Szkolenia otwarte to szansa, by spojrzeć na własny styl pracy z odmiennej perspektywy, by doskonalić się przez pryzmat osób pracujących w innych organizacjach.
Aby zadbać o najwyższą efektywność naszych szkoleń, grupy liczą maksymalnie do 16 osób.
Kto powinien wziąć udział?
Grupa docelowa:
• Pracownicy urzędów publicznych (jednostki samorządu terytorialnego, instytucje rządowe) zobligowani do stosowania prawa o zamówieniach publicznych.
• Pracownicy oświaty, instytucji naukowych i wyższych uczelni.
• Pracownicy Służby Zdrowia.
• Pracownicy służb mundurowych, urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu otwartym organizowanym przez IIST?
kompetentny wykładowca - praktyk;
ciekawa forma prowadzenia zajęć;
możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji po szkoleniu;
udział w szkoleniach otwartych to dużo więcej niż poddanie się procesowi szkoleniowemu - to niepowtarzalna możliwość wymiany doświadczeń z ciekawymi, nierzadko inspirującymi ludźmi a także asumpt do nawiązania nowych, owocnych kontaktów zawodowych.

Program szkolenia

Program szkolenia:
Główną zasadą Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST jest zrozumienie i audyt potrzeb szkoleniowych Uczestników naszych warsztatów. Przed każdym szkoleniem otwartym kontaktujemy się z Państwem aby poznać Państwa oczekiwania i dotychczasowe doświadczenia w zakresie obejmującym program zajęć. Z tego względu zależy nam na tym, by przedstawiony przez nas poniżej program szkolenia traktowali Państwo jedynie poglądowo i informacyjnie. Na podstawie zebranych od Uczestników informacji każdy program szkolenia otwartego zostaje zmodyfikowany aby szkolenie było dla Państwa jak najbardziej efektywne oraz spełniło Państwa oczekiwania.

DZIEŃ I
1. Wprowadzenie do warsztatów szkoleniowych.
Powitanie uczestników.
Identyfikacja oczekiwań i doświadczeń Uczestników.
Przedstawienie głównych celów i przebiegu szkolenia.
2. Wprowadzenie do zamówień publicznych.
Definicje zamówienia publicznego (umowy ramowe, aukcja elektroniczna, dynamiczny system, zakupów, centralny zamawiający, licytacja), zasięg stosowania przepisów ustawy o PZP.
Sektor zamówień publicznych w Polsce.
Nakreślenie aktualnego stanu prawnego wraz z przepisami wykonawczymi i pobocznymi.
3. Wybrane zagadnienia wspólne dla trybów udzielania zamówień publicznych.
Normy udzielania zamówień publicznych i ich wpływ na poprawność przeprowadzenia procedury przetargowej.
Oferta jako oświadczenie woli – interpretacja oparta na przepisach Kodeksu Cywilnego.
4. Warsztaty praktyczne w oparciu o realne przykłady występujące w codziennej pracy Uczestników.
5. Tryby udzielania zamówień publicznych.
Przetarg ograniczony
Przetarg nieograniczony
Negocjacje z ogłoszeniem.
Zamówienie z wolnej ręki.
Negocjacje bez ogłoszenia.
Licytacja i aukcja elektroniczna.
Dialog konkurencyjny.
Umowy ramowe i dynamiczny system zakupów.
6. Prawidłowe prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – case study.
Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Ogłoszenie o zamówieniu.
Zaproszenie do udziału w postępowaniu.
Dopuszczalne zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Obowiązki zamawiającego po dokonaniu zmiany w treści ogłoszenia o zamówieniu.
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków oraz ocena ich spełnienia.
Zasady wykluczenia z postępowania nierzetelnych Wykonawców – „czarna lista” Wykonawców.
7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Wzory: SIWZ, Formularz Oferty i inne, załączniki do SIWZ, oferty równoważne i wariantowe,zakres możliwych zmian SIWZ.
Omówienie terminów ustawowych (składania ofert/wniosków/wyjaśnień do SIWZ oraz oferty).
8. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Reguły określania warunków udziału w postępowaniu na konkretnych przykładach (dostawy, usługi, roboty budowlane).
Ograniczenia warunkujące udział w postępowaniu.
Sytuacja wykluczenia wykonawców - analiza dokumentów potwierdzających możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne.
Przegląd dokumentów potwierdzających dopełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Uzupełnianie i wyjaśnianie dokumentów – zakaz uzupełniania dokumentów pod pozorem ichwyjaśniania.
Artykuł. 26 ust. 2b i 2c ustawy - dokumenty potwierdzające spełnianie warunków na określony dzień, pisemne odpowiedzialność wykonawcy do oddania zasobów.
Wadium – reguły uiszczania, przykłady dokumentów.

DZIEŃ II
9. Składanie i otwarcie ofert.
Wyjaśnienie definicji oferty.
Forma, termin i miejsce składania oferty.
Otwarcie ofert.
Badanie wykonawcy, ocena treści oferty.
Kryteria oceny ofert.
Odrzucenie oferty.
Wybór najkorzystniejszej oferty.
Zasady rozstrzygania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku złożenia tylko jednej oferty.
Dokonywanie wyboru oferty- praktyczne warsztaty, praca grupowa, dyskusja.
10. Właściwe dokumentowanie postępowania.
Zawartość i termin sporządzenia protokołu z postępowania o zamówienie publiczne w zależności od wybranego trybu.
Wypełnianie druków ZP i najczęściej popełniane błędy w tym zakresie.
Zawarcie umowy - informacje ogólne.
Gwarancja jakości, rękojmia za wady, warunki płatności.
Zmiana i unieważnienie umowy.
Odstąpienie od umowy.
11. Umowy w sprawach zamówień publicznych.
Instytucje zabezpieczające, warunki rozliczeń, odbiorów, gwarancja i rękojmia – klauzule umowne.
Zmiany warunków umowy w sprawach zamówień – przykłady uprawniające do zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego (ocena istotności zmiany).
12 . Środki ochrony prawnej.
Niezgodne z prawem czynności zamawiającego.
Czynności odwoławcze: zasady wnoszenia, treść, przykłady konkretnych pism odwoławczych.
Odpowiedź na odwołanie.
Uwzględnianie odwołania.
Przykłady rozstrzygnięć Krajowej Izby Odwoławczej.
Sposoby i możliwości wnoszenia skargi.
14. Najczęściej popełniane błędy przez Zamawiających podczas prowadzenia i przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zaniżanie wartości zamówienia z intencją uniknięcia stosowania ustawy.
Opisywanie warunków niewynikających z przedmiotu zamówienia oraz nieadekwatnych do przedmiotu zamówienia.
Żądanie oświadczeń lub dokumentów wykraczających poza katalog określony w odpowiednich przepisach.
Nieprawidłowości dotyczące wprowadzenia istotnych zmian do treści umowy.
Niedopełnienie obowiązku zapewnienia równości stron wobec prawa poprzez nieuprawnione zapisy zawarte w umowie.
Udzielanie zamówień w częściach z naruszeniem przepisów dot. ustalania wartości zamówienia.
15. Podsumowanie szkolenia – wnioski końcowe.
Metody pracy:
Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia to przede wszystkim aktywny warsztat pozwalający na zdobycie praktycznych umiejętności, case study oraz elementy wykładu. Dzięki takiej formie dodatkowo wzbogaconej o pracę indywidualną i w małych grupach przekazujemy uczestnikom wiedzę pozwalającą na kompetentą realizację zadań, z którymi spotykają się w swojej pracy zawodowej.


Zasady uczestnictwa:
Koszt uczestnictwa: 1250zł netto (+ 23% Vat)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Miedzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem (61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl)
Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu oraz przekazać pozostałe informacje organizacyjne.

Kontakt:
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych
ul. Grottgera 16/1
60-758 Poznań
tel.(061) 307 01 49
fax. (061) 666 15 66
e-mail biuro@iist.pl
www.iist.pl

Czas trwania

Informacje organizacyjne:
-czas trwania szkolenia - 2 dni (16h);
-w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz lunch;
-każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;
-Zespół Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych oferuje także kompleksową pomoc dla Uczestników szkolenia w zakresie rezerwacji noclegów w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Prelegenci

Cytat
Wykładowcy:
Zespół Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST to nasza największa wartość. Jako eksperci traktujemy nasze cele bardzo poważnie i dokładamy wszelkich starań, aby je realizować na najwyższym poziomie. Dysponujemy międzynarodową kadrą wybitnych specjalistów, trenerów biznesu, prawników, inżynierów i techników, którzy pozostając do Państwa dyspozycji pracują z pasją i pełnym zaangażowaniem wykorzystując światowe standardy i rozwiązania.

Dedykowany trener:
Ekspert Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST, ceniony specjalista w zakresie Prawa Zamówień Publicznych, systemów kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego. Członek Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych, autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, wykładowca studiów podyplomowych na uczelniach wyższych. Trener i prelegent podczas wielu autorskich szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych dla wykonawców i zamawiających.

Gdzie i kiedy

Kraków 3 - 4 lipca 2014
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 3 - 4 lipca 2014
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 2 - 3 czerwca 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 2 - 3 czerwca 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Poznań 14 - 15 kwietnia 2014
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 13 lutego 2014
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
zł netto
1250 PLN
Cena zawiera:
  • -w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz lunch; -każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;
Zapisz się

Organizator

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
60-758 Poznań
Grottgera 16/1
woj. wielkopolskie
Szanowni Państwo, Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST to jednostka szkoleniowo-doradcza, której głównym celem programowym jest inicjowanie współpracy w obszarze doradztwa, badań i edukacji w Europie, Ameryce Północnej, Azji oraz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Miedzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem (61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl)

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
60-758 Poznań Grottgera 16/1
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!